Pagina delen

Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017 vast te stellen en bekend te maken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op initiatief van het Aanjaagteam Werkt (speerpunt Samen werk bereikbaar maken) is vanaf de tweede helft 2016 onderzocht in hoeverre regelgeving rondom Werk en Inkomen effectieve inkomensondersteuning en arbeidsinschakeling in de weg staan.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het bundelen van negen verschillende verordeningen rondom Werk en Inkomen en aanscherping van die verschillende verordeningen kan bijdragen aan inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie. In lijn met de raadsmotie ‘Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand’ zijn de verordeningen vereenvoudigd en activerender gemaakt. Als uitvloeisel van het bovenstaande onderzoek is het project Verminderde regelgeving gestart, waar de totstandkoming van een Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017 (hierna: Verzamelverordening) deel uitmaakt. Over het project is de raad al eerder via memo’s geïnformeerd (Raadsinformatiebrief ontwikkelingen binnen de Participatiewet 2016-IV, nov 2016 en 2017-I, maart 2017).

In de bijlagen is de Verzamelverordening (inclusief een artikelsgewijze toelichting) opgenomen. Er is ook een begeleidende toelichting bijgevoegd.

Beoogd effect

Met de Verzamelverordening wordt de uitvoering op het gebied van Werk en Inkomen administratief vereenvoudigd, het beleid ten aanzien van maatregelen anders ingericht en de inkomensvoorzieningen activerender gemaakt. Daarmee wordt de inkomensondersteuning effectiever en wordt de arbeidsinschakeling bevorderd.

Argumenten

1.1  De Verzamelverordening leidt tot een betere toegankelijkheid en vindbaarheid van lokale regelgeving en beleid.

Die toegankelijkheid en vindbaarheid geldt zowel voor inwoners als voor de professionals. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

 • Aansluiten bij modelverordeningen VNG en aansluiten bij bestaande tekst verordeningen;
 • Suggesties van de aanwijzingen voor de decentrale regelgeving VNG (100-ideeënboekje) benutten;
 • Zoveel mogelijk korte en toegankelijke zinnen en ‘niet-juridisch’- taalgebruik;
 • Niet regelen wat al is geregeld in wetgeving;
 • Niet regelen wat zelden voorkomt;
 • Regelgeving moet voldoende ruimte bieden voor maatwerk;
 • Bepalingen die een algemene strekking hebben zoveel mogelijk bundelen tot één of enkele bepalingen;
 • Verordening is geen werkinstructie, handboek of kennisdocument;
 • ‘Kan’-bepalingen waar mogelijk, ‘moet’-bepalingen waar nodig;
 • Beknopte toelichting ter verduidelijking (geen herhaling in andere woorden, maar vooral contextualiseren);
 • Uitvoeringspraktijk wordt nauw betrokken bij inhoud, redactie en vorm.

1.2  In de Verzamelverordening zijn overbodige regels geschrapt, is er meer samenhang door bundeling en is de leesbaarheid verbeterd.

Pakweg 30 tot 40% van de regels inclusief toelichting is geschrapt, dubbele bepalingen zijn gecombineerd en de ‘B1-toets’ is toegepast om de leesbaarheid te bevorderen.

1.3  Met een aantal inhoudelijke wijzigingen wordt de inkomensondersteuning verbeterd en de arbeidsparticipatie bevorderd. Er wordt meer ruimte gegeven voor maatwerk door de professional.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

- Het maatregelenbeleid is anders ingericht: het aantal categorieën is teruggebracht van zes naar drie percentages (10, 30 en 100%) en verhoogd. Daar staat tegenover dat er een inkeerregeling wordt toegevoegd, zodat men met een verzoek tot herziening van een opgelegde maatregel kan leiden tot intrekking van die maatregel. Tegelijk is er meer maatwerk mogelijk voor de professional om uitkering te verlagen.

- De studietoeslag wordt verhoogd naar € 125,- per maand en omgezet in een maandelijkse verstrekking. Schooluitval kan daarmee worden tegengegaan en doorstuderen kan worden gestimuleerd.

- Door het beperken van het aantal administratieve voorschriften wordt het eenvoudiger om in aanmerking te komen voor inkomenstoeslag en de meedoenregeling en voor bepaalde werkvoorzieningen.

1.4  De Verzamelverordening wordt zo veel mogelijk beleidsarm ingericht, zodat er meer ruimte is voor nadere invulling in beleidsregels, werkinstructies en werkprocessen.

Die nadere invulling kan eenvoudig aangepast worden, zodat maatwerk, ondersteuning en activering steeds voorop staan. Die andere regels hebben betrekking op Schulddienstverlening, op te leggen maatregelen, arbeidsinschakeling, etc.

1.5  De Verzamelverordening voert de motie ‘Experimenteren met vertrouwen in de bijstand’ uit en draagt bij aan de uitvoering van het Speerpunt Samen werk bereikbaar maken. Tegelijk zijn aanpassingen in wet- en regelgeving verwerkt.

In lijn met de raadsmotie ‘experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand’ is de regelgeving vereenvoudigd en activerender gemaakt. In deze Verzamelverordening zijn verder de meest recente ontwikkelingen in de landelijke regelgeving verwerkt, zoals de Wet stroomlijning loonkostensubsidie en de Wet verplicht beschut werk.

Kanttekeningen

 1. In de Verzamelverordening zijn een aantal aanpassingen nog niet verwerkt, die te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen.

De uitkomsten van het Armoedebeleid en de Visie op de Participatiewet zijn in deze verordening nog niet (geheel) verwerkt. De voorbereidingen op deze verordening zijn eerder gestart en het werk is nu opgeleverd. Verwerking van nieuwe punten (waaronder ook punten die nog niet geheel uitgewerkt zijn) zou vertraging opleveren voor deze verordening en de pluspunten die hieruit voorkomen. In de komende periode worden de nieuwe ontwikkelingen verder uitgewerkt en vertaald naar de van toepassing zijnde regelgeving, zoals verordeningen en beleidsregels. Daarover wordt de raad nader geïnformeerd, bijvoorbeeld via een Wijzigingsverordening. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn, worden deze voor het einde van 2017 ter bespreking aan de raad voorgelegd.

 1. Van de Studietoeslag wordt weinig gebruik gemaakt.

Als de doelgroep niet bereikt wordt, heeft de regeling geen zin. Er dus gerichte voorlichting nodig om de doelgroep te bereiken, bijvoorbeeld door met VSO en ROC’s in gesprek te gaan over scholieren met een beperking die willen doorstuderen.

 1. Ondanks dat de totale tekstomvang is gehalveerd, blijft het een flink document.

Het is daarom zaak de verordening te blijven volgen, zodat het document nog verder aangepast kan worden op basis van de ervaringen in de komende periode.

 1. De aangepaste inrichting van het maatregelenbeleid kan de indruk wekken dat er straks meer maatregelen worden opgelegd.

Het waarborgen van solidariteit met mensen in de bijstand, betekent ook dat mensen zich aan regels moeten houden. Met de nieuwe inrichting kan dat effectiever, maar ook met meer maatwerk. Ook in financieel opzicht is dit van belang. Er is een tekort op de uitkeringen: om de ondersteuning te kunnen bieden, moet er ook ruimte zijn om dat te doen. En die ruimte kun je houden door alleen uitkeringen te verstrekken als daar ook recht op is en inwoners zich houden aan afspraken en verplichtingen.

Deze aanpak kan daarnaast alleen als je tegelijk ook inzet op juiste bejegening (Gilde-methodiek) en begrijpelijk communiceert met inwoners (dus op B1-nivau). En er is juist meer maatwerk mogelijk voor de professional.

 1. Met het vaststellen van deze verordeningen worden de volgende verordeningen ingetrokken (zie artikel 6.3).
 2. Re-integratieverordening Participatiewet 2015;
 3. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015;
 4. Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015;
 5. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015;
 6. Verordening individuele studietoeslag 2015;
 7. Verordening Meedoenregeling 2015;
 8. Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;
 9. Handhavingsverordening 2015;
 10. Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015.

Risico’s

Nadere invulling in beleidsregels, werkinstructies en werkprocessen heeft het risico in zich dat de professional die teksten als bindend zien.

De Verzamelverordening is zo veel mogelijk beleidsarm ingericht, zodat er meer ruimte is voor nadere invulling. Dat moet ruimte geven aan de professional om wet- en regelgeving te gebruiken om te doen wat nodig is. Naast de herziening van verordeningen, beleidsregels en werkinstructies is het nodig om mensen te trainen in het zoeken naar ruimte. Bijvoorbeeld door middel van de zogenaamde omgekeerde toets (begin niet bij de letter van de wet, maar bij het doel van de wet. U denkt mee met de burger over het effect dat hij wil bereiken en kijkt of dit past binnen de doelstelling van de wetten van het sociaal domein. Vervolgens bekijkt u welke wettelijke instrumenten u heeft om dit doel met en voor uw burger te realiseren).

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bekendmaking na vaststelling van de verordening conform de daarvoor geldende voorschriften.

Bijlagen

-          Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017 (inclusief artikelsgewijze toelichting);

-          Begeleidende toelichting omzetting losse verordeningen in de Verzamelverordening.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0110

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 september 2017 met nummer 108781b e s l u i t :

De Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017 vast te stellen en bekend te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 9 oktober 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op initiatief van het Aanjaagteam Werkt is vanaf de tweede helft 2016 onderzocht in hoeverre regelgeving rondom Werk en Inkomen effectieve inkomensondersteuning en arbeidsinschakeling in de weg staan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het bundelen van negen verschillende verordeningen rondom Werk en Inkomen en aanscherping van die verschillende verordeningen kan bijdragen aan inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie. Als uitvloeisel van het onderzoek is het project Verminderde regelgeving gestart, waar de totstandkoming van een Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017 (hierna: Verzamelverordening) deel van uitmaakt.

Met de Verzamelverordening wordt de uitvoering op het gebied van Werk en Inkomen administratief vereenvoudigd, het beleid ten aanzien van maatregelen anders ingericht en de inkomensvoorzieningen activerender gemaakt. Daarmee wordt de inkomensondersteuning effectiever en wordt de arbeidsinschakeling bevorderd.

De raad wordt voorgesteld de verzamelverordening vast te stellen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 09-10-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVD
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Het college geeft aan trots te zijn op het voorstel dat nu voorligt. Het draagt bij aan verhoging van de arbeidsparticipatie en er is meer ruimte voor maatwerk door de professional. Beperkende regels worden geschrapt. De nieuwe verordening is ook makkelijker dan de huidige regels. Er worden de komende tijd nog zaken aangevuld, zoals het nieuwe armoedebeleid en WMO-jeugd.

CDA: Het Plein is blij met dit voorstel. Het maakt het werken een stuk gemakkelijker.

SP: Klopt het dat de vergoeding voor peuteropvang zonder medische indicatie niet is opgenomen in de verordening?

D66: Wij zijn blij met het voorstel. Prima ook dat de studietoelage omhoog gaat. Wij hebben een suggestie over communicatie rond deze toelage: de organisatie Ferm kan daarin iets betekenen.

ChristenUnie: Wij zijn trots op deze wethouder. Wij hebben nog één vraag: hoe maken wij mensen duidelijk wat de mogelijkheden zijn van deze verordening?

GroenLinks: Ook wij zijn erg blij. Dit betekent meer maatwerk en minder regels.

PvdA: Wij juichen de nieuwe verordening toe. Belangrijk hierin zijn maatwerk, eenvoud en experimenten. Vragen die wij nog hebben:

-          Hoe pas je intervisie toe? Dat vinden wij belangrijk.

-          Kunt u voorbeelden geven van zeer ernstige gedragingen?

Stadspartij: Ook wij zijn blij met dit voorstel.

De voorzitter geeft – voor het beantwoorden van de vragen – als eerste de ambtelijke ondersteuning het woord.

Ambtelijke ondersteuning: de vergoeding voor peuteropvang zonder medische indicatie is niet opgenomen in deze verordening, maar is elders geregeld.

SP: Hoe zit het met vergoeding voor peuteropvang zonder medische indicatie bij ouders die beiden niet werken?

Ambtelijke ondersteuning: Die regeling ligt bij de gemeente, niet bij Het Plein.

College: Wethouder Withagen is hier ook mee bezig. Wat betreft de overige vragen:

-          Het klopt dat de verordening nog niet af is. Op onderdelen is nog een slag te slaan.

-          Voor armoedebeleid is extra budget.

-          Er is ook nog een motie over heldere communicatie.

-          Op de site van Het Plein is een snelle verbetering te halen.

-          Intervisie valt binnen de aanpak van “Het Plein op orde”. In november zetten we een volgende stap daarin.

-          Bij ernstige gedragingen moet u denken aan zwart werken en zeer agressief gedrag.

D66: Heeft u een tijdpad voor de andere onderdelen van de verordening?

College: Ik denk aan het eind van dit jaar.

De voorzitter vraagt het forum of het voorstel voldoende behandeld is en ziet iedereen instemmend knikken.

ChristenUnie: Kan het voorstel vanavond nog in de raad behandeld worden?

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 oktober 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-10-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend