Pagina delen

Verzamelbegrotingswijziging november betreffende begroting 2016 - hangmat

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2016-31 Diverse ramingen november 2016 (“hangmat”).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een aantal malen per jaar een verzamelbegrotingswijziging aan uw raad voor te leggen om (begrotings)onrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Deze verzamelwijziging wordt “hangmat” genoemd.

Er kunnen een aantal redenen zijn die aanleiding zijn een voorstel tot wijziging van de begroting via hangmat te maken te weten;

  1. Het college heeft besluiten genomen, waarbij voor de uitvoering budgetten noodzakelijk zijn. De betreffende besluiten worden inhoudelijk niet als afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd omdat het een collegebevoegdheid betreft. Wel wordt aan de raad gevraagd de financiële middelen formeel beschikbaar te stellen, immers het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad.
  2. Incidentele budgetten die al in 2015 of al in de jaren daarvoor beschikbaar gesteld zijn, incl. dekking. In een aantal gevallen loopt de uitvoering door naar 2016, waardoor het restant budget naar dat boekjaar overgeheveld moet worden. Dat kan budgettair neutraal omdat dekking, meestal in de vorm van reserves, aanwezig is.
  3. Ook kunnen technische aanpassingen nodig zijn (bijvoorbeeld op grond van het BBV) tussen programma’s onderling en/of reserves waarvoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging voor te leggen.
  4. Nadat de huidige begroting is vastgesteld (eind 2015) zijn besluiten door uw raad genomen, die gevolgen hebben voor 2016 en alsnog moeten worden verwerkt in de financiële administratie.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2016 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1  Aanpassing krediet voor inrichting Hof van Heeckeren is nodig

Op 9 maart 2015 is door uw raad besloten een krediet van € 6.108.000 beschikbaar te stellen voor Hof van Heeckeren, waarvan € 159.000 wordt gedekt via fondsenwerving voor de inrichting. Ondertussen hebben de Musea Zutphen geen € 159.000 binnen gehaald bij de fondsen, maar € 811.000. Om dit geld ook daadwerkelijk aan de tentoonstellingsinrichting uit te mogen geven wordt u voorgesteld het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 6.108.000 te verhogen met € 652.000 (€ 811.000 minus € 159.000) tot een bedrag van € 6.760.000. Er ontstaan geen extra kapitaallasten, immers hoger krediet is gelijk aan hogere opbrengsten. Dit leidt niet tot een wijziging op de programma's, maar uitsluitend tot aanpassing van het krediet (budgetrecht). (Zie bijlage 1).

1.2  Budget is nodig voor kosten van integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Uw raad heeft 20 juni 2016 besloten werkbudget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk team vluchtelingenzaken. In totaliteit is € 60.000 beschikbaar. Dekking vindt plaats door lagere uitgaven budget "algemene oplossingen" (€ 20.000). Het resterende deel van € 40.000 wordt gedekt uit de Reserve WWB/Participatie. (Zie bijlage 2).

1.3  Aanpassing van budgetten van zwerfafval is noodzakelijk

Voorgesteld wordt € 90.000 beschikbaar te stellen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Uitgangspunt is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de omgeving efficiënter schoon blijft. Het betreffen activiteiten en voorzieningen die bijdragen aan gedragsbeïnvloeding met als doel een schonere buitenruimte. Dit plan betreft de periode 2016-2018 en wordt volledig vergoed door St. Nedvang. (Zie bijlage 3).

1.4  Technische correctie begrotingswijziging krediet aanpak Flamcoterrein is noodzakelijk          

Voor aanpak van het Flamcoterrein is door uw raad op 12-09-2016 bij begrotingswijziging nummer 2016-28 € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Abusievelijk is de dekking van dit krediet bij de inkomstenzijde in een foutieve kolom geplaatst: in de kolom “verlaging” in plaats van in de kolom “verhoging”. Het betreft hier een formele/technische correctie zonder verdere financiële gevolgen. (Zie bijlage 4).

1.5  Technische correctie begrotingswijziging budget voor Onderhoud Berkelruïne t.b.v. het toegankelijk maken is noodzakelijk

Voor het toegankelijk maken van de Berkelruïne is in een eerder stadium al budget beschikbaar gesteld. Abusievelijk is dit in begrotingswijziging nr. 21 verwerkt onder programma 5. Dit moet zijn programma 3. Het gaat hier om een technische aanpassing in de financiële administratie. (Zie bijlage 5).

1.6  Technische correctie begrotingswijzigingen 17, 18 en 19 kredieten brugverbreding IJsselbrug, Tichelbeeksewaard en IJsselkade herinrichting 1e fase is noodzakelijk

D.m.v. begrotingswijzigingen 17, 18 en 19 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor respectievelijk brugverbreding IJsselbrug, Tichelbeeksewaard en IJsselkade herinrichting 1e fase. Abusievelijk zijn de wijzigingen opgenomen onder programma 5. Dit moet zijn programma 3. Er vindt geen aanpassing van de hoogte van de kredieten plaats, respectievelijk € 4.150.000, €1.530.000 en € 4.125.000. (Zie bijlage 6).

1.7  Wijziging dekking kosten effectuering verbetermaatregelen het Plein is gewenst

Op 4 juli 2016 heeft uw raad besloten middelen toe te kennen voor het ‘basis op orde’ brengen van Het Plein. In totaal heeft Zutphen een bedrag van € 1,85mln. beschikbaar gesteld, verdeeld over de jaren 2016 en 2017. Ter dekking van de gevraagde investeringen voor 2016 is besloten de middelen ter hoogte van € 976.500 te onttrekken aan de Algemene reserve, onderdeel vrij besteedbare middelen. Voor 2017 is het voornemen uitgesproken om de middelen ter hoogte van €873.500 te onttrekken aan de reserve Sociaal domein. Vanwege het feit dat de besluitvorming rondom het beschikbaar stellen van de middelen vlak voor het zomerreces heeft plaatsgevonden, is het inzetten van de middelen en de werving van extra capaciteit veelal na het reces op gang gekomen. Het is mogelijk dat hierdoor niet het gehele, voor 2016 beschikbaar gestelde, budget ook daadwerkelijk in dit jaar zal worden besteed. Om ervoor te zorgen dat de restantmiddelen beschikbaar blijven in 2017 wordt voorgesteld een egalisatiereserve te gebruiken en hiervoor de reserve Sociaal domein in te zetten. Indien aan het einde van 2016 een deel van de middelen niet is besteed, dan worden slechts de werkelijk gemaakte kosten verrekend met de reserve en blijft het restant via de reserve beschikbaar voor 2017 e.v. Om dit te realiseren is het noodzakelijk de voor 2016 beschikbaar gestelde middelen uit de Algemene reserve over te hevelen naar de reserve Sociaal domein. (Zie bijlage 7).

1.8 Aanpassing van het budget uitrol van de pilot snippergroen is gewenst

Uw Raad heeft op 1 juli 2013 besloten een pilot snippergroen in de Zuidwijken te starten. Op 24 juni 2014 heeft ons college besloten tot verkoop van snippergroen in de Zuidwijken. Kaderstellend bij deze pilot is dat de opdracht budgettair neutraal uitgevoerd wordt. Op basis van de ervaringsgegevens van de 120 adressen die in 2016 zijn aangeschreven en verwerkt in de tussenevaluatie is het rekenmodel aangepast om de benodigde inzet en kosten te kunnen berekenen voor verdere uitrol van de pilot. Er zijn diverse onzekere factoren. Daarom is een globale en voorzichtige inschatting gemaakt van kosten en opbrengsten. Daaruit komt naar voren dat de pilot nog steeds budgetneutraal uitgevoerd kan worden. Hiervoor is een bedrag van € 54.000 nodig. Deze kosten worden gecompenseerd door de verkoopopbrengsten.

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn voor zover van toepassing in de betreffende college- en raadsvoorstellen opgenomen. Deze voorstellen zijn als bijlage toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel met name om het wijzigen van budgetten voortvloeiend uit eerdere besluiten en om technische correcties uit eerdere wijzigingen. De mogelijke risico’s zijn daarbij waar nodig toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting geen nadelige financiële consequenties, het gaat veelal om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld en om het verwerken van financieel-technische correcties.

Bijlagen

Bijlage 1 Collegevoorstel verhoging krediet Hof van Heeckeren

Bijlage 2 Raadsvoorstel –besluit integratie statushouders en vluchtelingen

Bijlage 3 Collegevoorstel inzet middelen beperken zwerfafval

Bijlage 4 Te corrigeren begrotingswijziging Flamcoterrein

Bijlage 5 Te corrigeren begrotingswijziging budget Berkelruïne

Bijlage 6 Te corrigeren begrotingswijzigingen 17, 18 en 19 kredieten brugverbreding IJsselbrug, Tichelbeeksewaard en IJsselkade herinrichting 1e fase

Bijlage 7 Aanpassing dekking verbetermaatregelen het Plein

Bijlage 8 Collegevoorstel vervolg snippergroen

Bijlage 9 Begrotingswijziging 2016-31 (Verzamelwijziging/hangmat)

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0147

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 november 2016 met nummer 91238b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2016-31 Diverse ramingen november 2016 (“hangmat”).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 21 november 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een aantal malen per jaar een verzamelbegrotingswijziging aan de  raad voor te leggen om (begrotings)onrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Deze verzamelwijziging wordt “hangmat” genoemd.

Dit raadsvoorstel beoogt budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2016 te verwerken om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

De raad wordt voorgesteld de navolgende begrotingswijziging vast te stellen: 2016-31 Diverse ramingen november 2016 (“hangmat”). Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 21-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet alle aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen aanmeldingen ontvangen om gebruik te maken van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het college verwijst naar de toezegging van de Minister van Sociale Zaken ten aanzien van een ruimhartig beleid naar statushouders, zodat zij een inkomen krijgen. [1]Voorheen ontvingen statushouders een bijstandsuitkering. Dit wordt anders. Inmiddels is deze zogenaamde intertemporele tegemoetkoming aangevraagd. Dat betekent dat de lening bij de gemeente komt te rusten en dat de statushouders een bijstandsuitkering krijgen.

Het college zegt toe dat de raad in januari a.s. via een raadsinformatiebrief zal worden geïnformeerd over de eventuele toekenning en verdere consequenties hiervan.

Desgevraagd voegt het college toe dat het Rijk verantwoordelijk is voor het inkomensbeleid; dit betreft dus nadrukkelijk geen gemeentelijke taak.

[1] De mondelinge informatie inzake de intertemporale tegemoetkoming, zoals tijdens de raadsvergadering verstrekt, bleek niet volledig correct. Duidelijkheidshalve is deze informatie in het verslag enigszins aangepast, waarmee de omissie ter vergadering zodoende wordt opgelost.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst van het Forum 21 november 2016.

5b. Toezeggingenlijst Raad 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst van de raad 21 november 2016.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken-2

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachting geheimhouding curricula vitae (cv's) leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Verzamelbegrotingswijziging november betreffende begroting 2016 - hangmat

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om nader in te gaan op een van de genoemde ingekomen stukken.De lijst van ingekomen stukken is hiermee vastgesteld.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 07-11-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 07-11-2016 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt gesloten om 19.40 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend