Pagina delen

Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De navolgende begrotingswijziging vast te stellen:
2016-21 Diverse ramingen (“hangmat”)

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een aantal malen per jaar een verzamelbegrotingswijziging aan uw raad voor te leggen om (begrotings)onrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Deze verzamelwijziging wordt “hangmat” genoemd.

Er kunnen een aantal redenen zijn die aanleiding kunnen zijn een voorstel tot wijziging van de begroting via hangmat te maken te weten;
1. Het college heeft besluiten genomen, waarbij voor de uitvoering budgetten noodzakelijk zijn. De betreffende besluiten worden inhoudelijk niet als afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd omdat het een collegebevoegdheid betreft. Wel wordt aan de raad gevraagd de financiële middelen formeel beschikbaar te stellen, immers het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad.
2. Incidentele budgetten die al in 2015 of al in de jaren daarvoor beschikbaar gesteld zijn, incl. dekking. In een aantal gevallen loopt de uitvoering door naar 2016, waardoor het restant budget naar dat boekjaar overgeheveld moet worden. Dat kan budgettair neutraal omdat dekking, meestal in de vorm van reserves, aanwezig is.
3. Ook kunnen technische aanpassingen nodig zijn (bijvoorbeeld op grond van het BBV) tussen programma’s onderling en/of reserves waarvoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging voor te leggen.
4. Nadat de huidige begroting is vastgesteld (eind 2015) zijn besluiten door uw raad genomen, die gevolgen hebben voor 2016 en alsnog moeten worden verwerkt in de financiële administratie.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2016 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1 Budget is nodig voor uitvoering van Programma Stedelijke Bereikbaarheid Zutphen
Voor het bevorderen van de fysieke en economische bereikbaarheid van de (binnen)stad heeft de provincie een éénmalige subsidie toegekend van max. € 247.500 (excl.btw). Deze middelen zullen worden bestemd voor het plaatsen van oplaadplekken in de binnenstad, het aanleggen van nieuwe toeristische wandelroutes in de binnenstad, het plaatsen van digitale informatieborden, het plaatsen van fietsbewegwijzering en bewegwijzering voor parkeervoorzieningen.
Ons college heeft besloten uw raad voor te stellen hiervoor budget beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de provinciale subsidie. (Zie bijlagen 1 en 4).

1.2 Budget is nodig voor kosten van noodopvang van vluchtelingen op het GG Net.
Voor de noodopvang van vluchtelingen op het GG Net in Warnsveld is een bedrag van € 117.500 noodzakelijk. Deze kosten worden door het Rijk/COA vergoed op basis van (wettelijke) regelingen met normbedragen en aanvullende afspraken in de bestuursovereenkomst. Uw raad is hierover reeds geïnformeerd. (Zie bijlage 2).

1.3 Budget is nodig voor Onderhoud Berkelruïne t.b.v. het toegankelijk maken

Voor het toegangkelijk maken van de Berkelruïne is in een eerder stadium al € 45.000 beschikbaar gesteld. Het totale benodigde budget bedraagt € 70.000. Het nog ontbrekende deel groot € 25.000 wordt verkregen via bijdragen van derden en een bijdrage per bezoeker. (Zie bijlage 3).

1.4 Aanpassing van budgetten van het sociaal domein is noodzakelijk.
Aanpassing als gevolg van wijziging Rijksbijdragen.
De begroting van het sociaal domein van Zutphen voor het begrotingsjaar 2016 is op 11 april 2016 door uw raad vastgesteld. Daarin is een verdeling van de rijksbudgetten aangaande de per 2015 vanuit Het Rijk overgehevelde taken gemaakt over zorg, algemene oplossingen en uitvoeringskosten. Deze begroting is zoveel als mogelijk gebaseerd op de werkelijke kosten over 2015 en de meest recente cijfers aangaande de rijksbijdrage in het sociaal domein (decembercirculaire 2015).
De Strategische agenda 2016 waar de rijksbijdrage voor Jeugd, Wmo en Participatie als drie totaalbedragen in zijn opgenomen heeft echter de meicirculaire 2015 als uitgangspunt.
De rijksbijdrage in de decembercirculaire 2015 was op alle drie transities lager dan in de meicirculaire 2015. Hierdoor is de begroting van de gemeente niet meer sluitend. De verschillen tussen de circulaires zijn als volgt:

Participatie  € 6.600
Wmo          € 63.000
Jeugdzorg   € 23.200

Om de begroting 2016 (Strategische Agenda) weer sluitend te maken is op 11 april 2016 door uw raad besloten diverse budgetten te verlagen met € 92.800. In deze hangmat wordt een en ander begrotingstechnisch verwerkt.

Aanpassing als gevolg van verschil begrotingen Het Plein - Zutphen
In de begroting van het sociaal domein over 2015 was, als gevolg van een hogere begroting van de kosten voor de nieuwe taken op de Wmo, in de begroting van Het Plein ten opzichte van de rijksbijdrage een extra onttrekking uit de reserve Wmo/Jeugd ter hoogte van € 811.700 opgenomen.
Bij de jaarrekening over 2015 bleek een fors overschot op de Wmo van ca. € 2,5mln. Op het moment dat dit overschot bekend werd was de Strategische agenda 2016 reeds vastgesteld, waarbij de ramingen op het sociaal domein voor 2015 de basis vormden voor 2016. Deze extra onttrekking is daarmee logiserwijs in de lopende begroting terecht gekomen, maar op basis van de jaarrekening 2015 en de begroting van het sociaal domein 2016 niet nodig. De onttrekking kan achterwege worden gelaten. Bij het vaststellen van de begroting sociaal domein 2016 op 11 april is verzuimd deze technische correctie als formeel besluitpunt op te nemen. Dit verzuim wordt met vaststelling van deze hangmat hersteld.

Aanpassing als gevolg van geraamde kapitaallasten
In het kader van de transities in het sociaal domein is begin 2015 de huisvesting van het CJG aangepast om optimale dienstverlening en samenwerking met partners in het sociaal domein te kunnen garanderen. De kapitaallasten van deze verbouwing, zijnde €6.600, werden in de begroting sociaal domein 2015 gedekt uit de zorgbudgetten. Bij het opstellen van de begroting sociaal domein 2016 is geconstateerd dat deze kosten beter onder Vastgoed thuis horen en zijn daarom in de genoemde begroting niet meegenomen. De Strategische agenda 2016 laat daar echter geen ruimte voor op het onderdeel Vastgoed. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 6.600 te dekken uit de post Onvoorzien en bij het opstellen van de Strategische agenda 2017 dit bedrag alsnog structureel bij Vastgoed mee te nemen.

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn voor zover van toepassing in de betreffende collegevoorstellen opgenomen. De collegevoorstellen zijn als bijlage toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het wijzigen van budgetten voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij waar nodig toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Rapportage/evaluatie

N.v.t.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting geen nadelige financiële consequenties, het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld.

Bijlagen

Bijlage 1 Collegevoorstel Programma Stedelijke Bereikbaarheid Zutphen
Bijlage 2 Collegevoorstel Inzicht bieden in de financien van de Tijdelijke Noodopvang Warnsveld
Bijlage 3 Collegevoorstel Onderhoud Berkelruïne t.b.v toegankelijk maken
Bijlage 4 Besluit van GS op subsidieaanvraag Programma: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
Bijlage 5 Begrotingswijziging 2016-21

Stukken die ter inzage liggen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0086

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 juni 2016 met nummer 84990b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:
2016-21 Diverse ramingen (“hangmat”)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 juli 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Diverse ontwikkelingen in de loop van een jaar hebben tot gevolg dat een verzamelbegrotingswijziging aan de raad wordt voorgelegd. Door het vaststellen van een dergelijke begrotingswijziging worden (begrotings)onrechtmatigheden voorkomen en wordt voldaan aan de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting geen nadelige financiële consequenties. Het gaat immers om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij dekking reeds is geregeld.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdA
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij de technisch blok vergadering.

2. Algemeen spreekrecht.

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er is nog geen brief naar de inwoners over de asielzoekers uitgegaan. Deze brief gate staan zodat inwoners weten waar ze naar toe moeten bellen.

Naar aanleiding van de brand in de Vrije School De Berkel wordt nu alles in het werk gesteld om na de zomervakantie een (nood-)schoolgebouw beschikbaar te hebben.

De Cultuurnota is in concept klaar. In overleg met de raadswerkgroep vindt de behandeling ervan na de zomervakantie plaats want we willen deze nota graag goed voorbereiden. Het college zet ondertussen al wel stapjes.

Stadspartij: Van de griffie heb ik begrepen dat er op 15 september 2016 een forumspecial zal worden georganiseerd over dit onderwerp. Diezelfde avond vindt er in het Pakhuis ook een bijeenkomst plaats over het energieakkoord. Kan de forumspecial verplaatst worden naar een ander moment.

College: Dat ligt bij de griffie.

Ten aanzien van de agenda sport en bewegen hebben wij geld gekregen vanuit Den Haag. Op 1 augustus aanstaande zal worden gestart met buurtsportcoaches.

Het financieel perspectief naar aanleiding van de meicirculaire en het beeld bij de Voorjaarsnota klopt nog steeds: de gemeente heeft een financieel voordeel van enkele tonnen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 4 juli 2016

VVD: nummer 14-04 kan er af. In zijn algemeenheid moet er worden gekeken wat er af kan, de lijst moet worden opgeschoond.

College: Ja, dat kan.

5b. Toezeggingenlijst Raad 4 juli 2016

Stadspartij: Nummer 2014-06 kan van de lijst af. Op 18 januari heeft er een presentatie over groen erfgoed plaatsgevonden, daarmee is voldaan aan de toezegging.

College: Wordt er af gehaald.

ChristenUnie: Wordt deze lijst ook opgeschoond?

College: Ja, deze lijst wordt ook opgeschoond.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1

Voorzitter: Wat wordt bedoeld met ‘beklemd middel’?

College: Dat is een bedrag wat is vastgesteld, geoormerkt geld.

Burgerbelang: Wij willen 6b, 6c en 6f niet als hamerstuk maar daar een eigen forumvergadering voor.

Voorzitter: Eerst punt 6b: dit moet geen hamerstuk blijven maar moet in een eigen Forum worden behandeld?

CDA: Geen vermoedelijk hamerstuk, maar een eigen Forum in september. Wellicht kan er op het financiële vlak al wel een besluit worden genomen.

Burgerbelang: Graag eerst een toelichting van de wethouder in hoeverre het noodzakelijk is om vanavond een financiële beslissing te moeten nemen.

Stadspartij: Ten aanzien van punt 6b: er zal geen vergraving plaatsvinden, graag toelichten.

Ten aanzien van punt 6c: Hoe zit het met de beloopbaarheid van de brug bij hoog water? Volgens de stukken is dat namelijk niet mogelijk.

College: Een en ander is al toegelicht in een eerder Forum. Nu gaat het erom om geld beschikbaar te stellen. De vergraving is nog niet in beeld.

GroenLinks: De financiële kant is niet het probleem, maar er bestaat een behoefte om aan de hand van beelden hierover door te praten.

College: Dan graag een grote opkomst en mits jullie nu akkoord gaan met het financiële deel.

Stadspartij: Als we nu instemmen met het financiële deel dan kunnen we er straks niet meer over meepraten.

VVD: We moeten een herhaling van zetten zien te voorkomen. Aan dit onderwerp is al een eerder een Forum geweid geweest. Wel kan er een Forum komen waarin een en ander wordt uitgelegd, maar we moeten niet opnieuw beginnen.

Voorzitter: Er kan dus wel een financiëel besluit worden genomen, maar er komt een apart Forum om zaken nader te kunnen duiden, om invloed te kunnen uitoefenen.

BewustZW: Wil de wethouder toezeggen dat er aandacht is voor de bereikbaarheid van de voetbrug?

Forum: Dit is een vermoedelijk hamerstuk.

Voorzitter: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Krediet brugverbreding IJsselbrug

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Vaststellen bestemmingsplan Hof van Wesse en bijbehorende beeldkwaliteitsplan

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 20-06-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering. Dit is de laatste technisch blok vergadering voor het zomerreces. Ik wens iedereen een fijne vakantie en veel zon.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend