Pagina delen

Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De navolgende begrotingswijziging vast te stellen: Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een aantal malen per jaar een zogenoemde verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Deze verzamelbegrotingswijziging wordt veelal “verzamelwijziging” genoemd. In dit voorstel is Burap-2 van 2019 ook financieel verwerkt.

Er kunnen een aantal redenen zijn die aanleiding geven een voorstel tot wijziging van de begroting via verzamelwijziging te maken, te weten:

  1. Technische aanpassingen kunnen nodig zijn (bijvoorbeeld op grond van het BBV) tussen programma’s onderling en/of reserves waarvoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging voor te leggen.
  2. Het kan ook voorkomen dat (raads)besluiten met financiële gevolgen zijn genomen (zonder vaststelling van een separate begrotingswijziging) die nog moeten worden verwerkt in de financiële administratie en waarvoor alsnog een begrotingswijziging nodig is. Dit om onrechtmatigheid te voorkomen. Veelal is over deze onderwerpen al eerder met de raad gecommuniceerd.

Beoogd effect

Het verwerken van lasten en baten en investeringen in de begroting om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1 Budget is nodig voor uitvoering van de zogenoemde Bommenregeling (bijlage 1)
Zutphen is tijdens de Tweede Wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen die gepaard gingen met diverse gevechtshandelingen. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen. Voor een aantal gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in 2018 waarbij grondverzet heeft plaatsgevonden, zijn de terreinen onderzocht op explosieven. De totale kosten hiervan bedragen in 2018 € 409.100. Het onderzoeken naar en verwijderen van explosieven is subsidiabel vanuit het Rijk. In de vergadering van 11 maart 2019 is deze subsidieaanvraag aan de orde geweest. Het ministerie van BZK heeft besloten een bijdrage uit te keren van 70% van de gemaakte kosten, in totaal is € 286.300 ontvangen.

1.2 Budget is nodig voor afkoop erfpachtrecht (bijlage 2)
De huidige erfpachter van een perceel grasland in de Hoven wil haar erfpachtrecht verkopen. Rond 1845 heeft de gemeente Zutphen het betreffende perceel in eeuwig durende erfpacht uitgegeven. Dit betekent dat wij het juridisch eigendom hebben maar het gebruiksrecht hebben verkocht. Hierdoor kunnen we niet vrij over de grond beschikken. Wij hebben besloten het eeuwigdurend erfpachtrecht af te kopen. Door het erfpachtrecht af te kopen krijgen wij op korte termijn weer de vrije beschikking over de grond en kunnen wij onze strategische positie in de Hoven versterken. Na verwerving wordt de grond geactiveerd. De totale kosten bedragen € 205.000. De rentelasten van de afkoop zijn € 4.000 en worden gedekt door inkomsten uit te verwachten pachtopbrengst van eveneens € 4.000,00 per jaar.

1.3 Budget is nodig voor huur en plaatsing noodlokalen basisschool De Plotter (bijlage 3)
Montessori kindcentrum de Plotter maakt een stevige groei door en heeft in de komende periode te weinig ruimte om alle aangemelde leerlingen een plaats te kunnen geven. In de vergadering van 5 november 2018 heeft de raad daarom besloten tot het plaatsen van een 2-tal noodlokalen bij de locatie gedurende 3 schooljaren. In 2018 zijn geen (eenmalige) kosten gemaakt. De kosten komen ten laste van het boekjaar 2019. De totale kosten in 2019 worden geraamd op € 111.200. Zoals door de raad besloten, worden de kosten volledig gedekt door te beschikken over de Reserve onderwijshuisvesting.

1.4 Begrotingswijziging 2019-21 (Extra bezuinigingen) moet financieel-technisch aangepast worden (bijlage 4)
In de vergadering van 4 november 2019 is het raadsvoorstel “Extra bezuinigingen” met bijbehorende begrotingswijziging behandeld en vastgesteld. Tijdens de administratieve verwerking in de financiële administratie is gebleken dat een tweetal bedragen niet op het juiste programma zijn vermeld. Formeel moet dit gecorrigeerd worden. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen vermeld.

Programma

Bedrag zoals vermeld in begr.wijz. 21

Mutatie

Gewijzigd bedrag

1 Bestuur

36.300

-15.000

21.300

2 Veilige stad

7.500

15.000

22.500

3 Duurzame leefomgeving

457.400

-12.000

445.400

5 Aantrekkelijke stad

161.700

12.000

173.700

1.5 Budget is nodig voor onderhoud verkeersregelinstallatie Nieuwstad (bijlage 5)
In de begroting 2018 was incidenteel budget (€ 75.000) beschikbaar gesteld voor informatiemanagement verkeer en wordt gedekt uit de Algemene reserve. Dit budget is in 2018 niet besteed en kan nu worden ingezet voor onderhoud aan de verkeersregelinstallatie (VRI) bij de Nieuwstad. De VRI bij de Nieuwstad is verouderd en aan vervanging toe. Het belangrijkste onderdeel van een VRI is de regelautomaat. Deze verbindt alle onderdelen van een VRI en regelt tevens het verkeer. Een regelautomaat wordt normaal gesproken elke 15 jaar vervangen. De leverancier geeft aan de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van een regelautomaat na 20 jaar niet meer te kunnen garanderen. De regelautomaat van VRI Nieuwstad is bijna 30 jaar oud. Met de inzet van € 75.000 worden de regelautomaat en nog enkele andere onderdelen vervangen. Dit komt ten goede aan de bedrijfszekerheid van de totale VRI. Deze werkzaamheden waarborgen daarmee de verkeersveiligheid en de doorstroming op dit kruispunt.
Dekking van de totale kosten kan gevonden worden door te beschikken over de Algemene reserve.

1.6 Budget is nodig voor uitvoering jongerenhuisvesting (bijlage 6)
In de begroting 2018 was incidenteel budget (€ 500.000) beschikbaar gesteld voor jongerenhuisvesting. Basis hiervoor is de door de SP in 2017 ingediende motie “Start bouw jongerenwoningen”. Wij hebben besloten dat geld in de vorm van een subsidie aan dit doel te besteden. Het beschikbaar gestelde budget is in 2018 niet besteed en kan nu worden ingezet. Er zijn concrete aanvragen ontvangen.
Dekking van de totale kosten kan gevonden worden door te beschikken over de Algemene reserve.

1.7 De stelpost niet gerealiseerde subsidiebezuinigingen moet afgeboekt worden (bijlage 7)
Op 23 april hebben wij de subsidies sociaal domein per thema en categorie voor 2019 vastgesteld. De taakstelling op bezuinigingen op subsidies 2019 bedraagt € 300.000. In 2019 halen wij de gewenste bezuiniging op subsidies echter niet. Het blijkt nu dat € 175.000 gerealiseerd wordt (inhoudelijke toelichting in Zutphen Financieel gezond Q3). Het niet gerealiseerde deel van de taakstelling is onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2019. De gerealiseerde taakstelling 2019 wordt afgeboekt van de Stelpost bezuinigingen die hiervoor in de begroting is opgenomen.

1.8 Vanwege rechtmatigheid dienen diverse budgetten (inclusief diverse budgetten vanuit Burap 2019-2) te worden bijgesteld (bijlage 8)
Om onrechtmatigheid in de jaarrekening 2019 te voorkomen is het een vereiste dat een aantal budgetten wordt bijgesteld. Daarom zijn voorafgaand aan het opstellen van de tweede bestuursrapportage budgetten tegen het licht gehouden. Dit levert een aantal afwijkingen op in positieve en negatieve zin. Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze bij te stellen d.m.v. de bijgevoegde begrotingswijziging.
In het Forum van 7 oktober 2019 is Burap 2019-2 behandeld.

Afwegingen bij de Burap
Bij de afweging of een afwijking wel of niet wordt meegenomen in de begrotingswijziging die aan uw raad wordt voorgelegd is rekening gehouden met de volgende criteria:
- als het mutaties met reserves betreffen wordt voorgesteld het begrotingsbudget te wijzigen i.v.m. budgetrechtmatigheid.
- als het een stelselwijziging, nieuw beleid, of overheveling van taken aan derden betreft wordt voorgesteld de begroting hier op aan te passen.
- als het een afwijking betreft op het reguliere beleid, zonder dat hier een relatie met een reserve is wordt voorgesteld hier de begroting niet op aan te passen. De eventuele voor- of nadelen komen dan tot uitdrukking in de jaarrekening. In de bestuursrapportage zijn de belangrijkste afwijkingen gemeld.

Voor een specificatie van de diverse budgetten wordt verwezen naar bijlage “Bijlage 8 diverse mutaties begroting incl. Burap 2019-2”.

De volgende tabel toont de totalen per programma.

afbeelding

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn voor zover van toepassing in de betreffende college- en raadsvoorstellen opgenomen.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel om het wijzigen van budgetten voortvloeiend uit eerdere besluiten en om technische correcties uit eerdere wijzigingen. De mogelijke risico’s zijn daarbij waar nodig toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt.

Rapportage/evaluatie

In de jaarstukken 2019 wordt gerapporteerd over de bereikte doelen en de financiële uitkomsten over 2019.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting financiële consequenties. In totaliteit wordt per saldo voor een bedrag van € 1.355.800 beschikt over reserves (onttrekkingen € 1.440.300, toevoegingen € 84.500). Hiermee worden lasten in de exploitatie 2019 afgedekt.

Mutaties reserves

Bedrag van

Bedrag van

Resteert in de reserve

 

de onttrekking

de toevoeging

Beschikking over Saldireserve (jongerenhuisvesting)

500.000

 

903.500

Beschikking over Saldireserve (VRI Nieuwstad)

75.000

 

828.500

Beschikking over reserve huisvesting onderwijs

111.200

 

3.018.600

Beschikking over reserve afgesloten complexen

754.100

 

0

Toevoeging reserve onderwijshuisvesting

 

44.500

3.063.100

Toevoeging reserve strategische aankopen

 

40.000

758.900

 

1.440.300

84.500

 

Bijlagen

Bijlage 1 Raadsvoorstel bommenregeling
Bijlage 2 Afkoop erfpacht
Bijlage 3 Huur noodlokalen de Plotter
Bijlage 4 Correctie raadsbesluit extra bezuinigingen
Bijlage 5 Nieuw beleid 2018-2021 VRI Nieuwstad
Bijlage 6 Motie jongerenhuisvesting
Bijlage 7 Collegebesluit vaststelling subsidies sociaal domein/ niet gerealiseerde bezuinigingen
Bijlage 8 Diverse mutaties begroting in relatie tot Burap 2019-2
Bijlage 9 Begrotingswijziging 2019-23 Verzamelwijziging (incl. Burap 2019-2)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0110

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 oktober 2019 met nummer 151096b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen: 2019-23 Verzamelbegrotingswijziging (incl. Burap 2019-2).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen uitgebracht. Stemverklaringen werden afgelegd door BbZW en de Stadspartij.
Geen amendementen ingediend