Pagina delen

Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2018-23 Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2).

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een aantal malen per jaar een verzamelbegrotingswijziging aan uw raad voor te leggen om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Deze verzamelbegrotingswijziging wordt hierna verder “verzamelwijziging” genoemd. In dit voorstel is Burap-2 van 2018 ook financieel verwerkt, inclusief het sociaal domein.

Er kunnen een aantal redenen zijn die aanleiding geven een voorstel tot wijziging van de begroting via verzamelwijziging te maken te weten;

  1. Technische aanpassingen kunnen nodig zijn (bijvoorbeeld op grond van het BBV) tussen programma’s onderling en/of reserves waarvoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging voor te leggen.
  1. Het kan ook voorkomen dat (raads)besluiten met financiële gevolgen zijn genomen (zonder vaststelling van een separate begrotingswijziging) die nog moeten worden verwerkt in de financiële administratie en waarvoor wel een begrotingswijziging nodig is. Veelal is dan over deze onderwerpen al eerder gecommuniceerd.

Benadrukt wordt dat het in dit voorstel gaat om begrotingstechnische aanpassingen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en om te zorgen dat de gemeentelijk begroting 2018 en de Herziene begroting 2018 van het Plein cijfermatig met elkaar in de pas blijven lopen.

Deze technische aspecten hebben geen effect op de financiële toekomstige positie van onze gemeente.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1  Budget is nodig voor een haalbaarheidsonderzoek naar het onder de grond brengen van een hoogspanningsleiding in de kom van Zutphen (bijlage 1)

Dwars door Zutphen loopt een ongeveer 3,5 km lange hoogspanningsleiding. Het gaat om een 150 kV-leiding die evenwijdig aan de Den Elterweg loopt. Op verschillende plekken staan woningen op korte afstand van dit tracé. Al jarenlang zetten inwoners, verenigd in het Comité Zutphen Warnsveld Hoogspanningsvrij, zich in om de kabels onder de grond te krijgen (dit wordt ook wel "verkabelen" genoemd). Op 12 maart 2018 heeft het Comité een succesvolle lobby gevoerd en heeft uw raad unaniem een motie aangenomen waarbij het college gevraagd wordt TenneT een haalbaarheidsonderzoek te laten doen. Financieel moet dit nog in de begroting worden verwerkt.

Voorgesteld wordt daarom een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van dat haalbaarheidsonderzoek en dit te dekken uit de verwachte opbrengsten van € 40.000 (bijdrage van het rijk) en € 10.000 uit de post onvoorzien.

1.2  Budget is nodig voor uitvoering van het project Vitaal Sportpark Zuidveen Zutphen (bijlage 2)

We hebben een subsidie aangevraagd van € 24.900 voor de uitvoering van het project Vitaal Sportpark Zuidveen Zutphen in het kader van het programma Open clubs en vitale sportparken. Met dit project beogen wij het opstellen van een ontwikkelplan voor Vitaal sportpark Zuidveen. Voor dit project heeft de provincie een subsidie van € 24.900 beschikbaar gesteld. Zowel de kosten als deze opbrengst moeten financieel nog in de begroting worden verwerkt.

1.3  Vanwege rechtmatigheid dienen diverse budgetten vanuit Burap 2018-2 te worden bijgesteld (inclusief Herziene begroting 2018 van Plein) (Bijlagen 3,4,5,6)

Om onrechtmatigheid in de jaarrekening 2018 te voorkomen is het een vereiste dat een aantal budgetten wordt bijgesteld. Daarom zijn bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage de diverse budgetten tegen het licht gehouden. Dit levert een aantal afwijkingen op in positieve en negatieve zin. Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze bij te stellen d.m.v. de bijgevoegde begrotingswijziging.

In het Forum van 08 oktober 2018 is deze Burap behandeld. Van een paar onderdelen is hierna een nadere toelichting opgenomen.

Afwegingen bij de Burap
Bij de afweging of een afwijking wel of niet wordt meegenomen in de begrotingswijziging die aan uw raad wordt voorgelegd is rekening gehouden met de volgende criteria:

- indien het mutaties met reserves betreffen wordt voorgesteld het begrotingsbudget te wijzigen i.v.m. budgetrechtmatigheid.

- indien het wijzigingen betreft n.a.v. de bestuursrapportage van Het Plein wordt voorgesteld het begrotingsbudget te wijzigen zodat de begroting van Het Plein en de gemeente aan blijven sluiten. 

- indien het een stelselwijziging, nieuw beleid, of overheveling van taken aan derden betreft wordt voorgesteld de begroting hier op aan te passen.

- indien het een afwijking betreft op het reguliere beleid, zonder dat hier een relatie met een reserve is wordt voorgesteld hier de begroting niet op aan te passen. De eventuele voor of nadelen komen dan tot uitdrukking in de jaarrekening. In de bestuursrapportage zijn de belangrijkste afwijkingen wel gemeld.

Herziene begroting Plein 2018 (extra nodig € 5.505.600)
Het Algemeen Bestuur van het Plein heeft 27 september 2018 een Herziene begroting 2018 vastgesteld. Deze Herziene begroting is in uw vergadering van 12 maart 2018 aan de orde geweest. U hebt toen besloten een zienswijze op de Herziene begroting Het Plein 2018 vast te stellen en te verzenden aan het dagelijks bestuur van Het Plein. Daarbij heeft u de Zutphense leden van het algemeen bestuur Het Plein geadviseerd om niet in te stemmen met de Herziene begroting Het Plein 2018 in afwachting van de presentatie van de bezuinigingsvoorstellen van het college aan de raad die ook raken aan de bedrijfsvoering van Het Plein. Inmiddels heeft dit plaatsgevonden en is akkoord gegaan met de gewijzigde begroting.

Op grond van de afwegingen genomen bij Burap-2 2018 wordt voorgesteld het begrotingsbudget alsnog te wijzigen zodat de begroting van Het Plein en de gemeente op elkaar aan blijven sluiten.

Het Plein berekent op basis van de Herziene begroting 2018 een extra bijdrage voor Zutphen van afgerond € 8.304.800 (zie bijlage 5). Binnen de begroting van de gemeente Zutphen is hier voor een bedrag van € 2.799.200 dekking (zie bijlage 4). Dat betekent dat op de gemeentelijke begroting voor een bedrag € 5.505.600 extra dekking gevonden moet worden. Hiervoor worden de Egalisatiereserve sociaal domein en Algemene reserve ingezet.

WSW/Delta (€ 550.000)
Voor de WSW wordt een tekort van € 550.000 voorzien. Dekking wordt gevonden door te beschikken over de Egalisatiereserve sociaal domein en Algemene reserve.

Jeugd (€ 2.000.000)
In Burap 2018-2 is aangegeven dat ook de kosten voor het onderdeel ‘jeugd’ blijven stijgen. Dit leidt tot een aanpassing van de begroting met € 2.000.000. Dekking wordt gevonden door te beschikken over de Egalisatiereserve sociaal domein en Algemene reserve.

De bijdragen betreffende Vangnetregeling en uit de zogenoemde Stroppenpot zijn niet in dit voorstel verwerkt. Beide ontvangsten hebben geen invloed op de begrotingsrechtmatigheid en zijn eveneens niet verwerkt in de Herziene begroting van het Plein.

Overige exploitatiebudgetten (batig saldo € 1.422.000 t.g.v. algemene reserve)
Diverse overige budgetten dienen te worden aangepast. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar bijlage “Bijlage 6 mutaties overige budgetten Burap 2018-2”. Het positieve saldo van deze overige budgetten ter grootte van € 1.422.000 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve (onderdeel Saldireserve).

De volgende tabel toont de totalen per programma.

afbeelding

Aanpassing kredieten/investeringen
Van een aantal kredieten/investeringen dienen de beschikbaar gestelde middelen nog begrotingstechnisch verwerkt te worden. Het gaat hierbij om:

Object

Investering

Bijdragen

Aankoop grond Deventerweg 247B

230.000

 

Bijdrage van rijk aankoop grond Deventerweg 247B

 

-230.000

Opwaarderen opstapplaatsen fluisterboten

43.700

 

Bijdragen opwaarderen opstapplaatsen fluisterboten

 

-43.700

Herinrichting IJsselkade Zuid

2.500.000

 

Rijksbijdrage herinrichting IJsselkade Zuid

 

-2.500.000

Totaal

2.773.700

-2.773.700

Boven genoemde mutaties leiden niet tot extra lasten in de begroting, het betreft begrotingstechnische aanpassingen.

Gevolgen voor uitkomst jaarrekening 2018
Als gevolg van de wijzigingen in dit voorstel zal de verwachte uitkomst van de jaarrekening 2018 veranderen.

Het geraamde jaarrekeningtekort zoals is vermeld in Burap 2018-2 wordt als gevolg van deze begrotingswijziging verlaagd met een bedrag van € 5.799.400. Dit betreft overigens geen financieel voordeel. Feitelijk wordt een gedeelte van het tekort van de jaarrekening 2018 hiermee in een eerder stadium verwerkt. Met andere woorden; de hiervoor bestemde reserves worden nu al aangesproken in plaats van ten tijde van het opstellen van de jaarrekening.

In onderstaande tabel is weergegeven :

budgetten met betrekking tot sociaal domein:

- Herziene begroting Plein € 5.505.600

-budget Delta/WSW € 550.000

-budget jeugd € 2.000.000

€ 8.055.600

Ten gunste van de exploitatie

-overige budgetten Burap2018-2 *

€ 340.800

Ten gunste van de exploitatie

-overige budgetten Burap2018-2 *

- € 2.597.000

Ten laste van de exploitatie

Saldo

€ 5.799.400

Per saldo ten gunste van de exploitatie om tekorten te dekken

*Zie bijlage 6 onderdeel “mutaties reserves” of begrotingswijziging voor specificatie..

Van alle budgetten die niet in dit voorstel zijn opgenomen worden zowel voor- als nadelige resultaten verwerkt in het saldo van de jaarrekening 2018.

1.4  Budget is nodig voor uitvoering van de zogenoemde Bommenregeling (bijlage 7)

Zutphen is tijdens de tweede wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen die gepaard gingen met diverse gevechtshandelingen. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen. Voor een aantal gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in 2017 waarbij grondverzet heeft plaatsgevonden, zijn de terreinen onderzocht op explosieven. De totale kosten hiervan bedragen in 2017 € 206.825. In uw raadsvergadering van 12-02-2018 is de subsidieaanvraag aan de orde geweest.

Het ministerie van BZK heeft besloten een bijdrage uit te keren van 70% van de gemaakte kosten zijnde € 144.700.

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn voor zover van toepassing in de betreffende college- en raadsvoorstellen opgenomen. Deze voorstellen zijn als bijlage toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel om het wijzigen van budgetten voortvloeiend uit eerdere besluiten en om technische correcties uit eerdere wijzigingen. De mogelijke risico’s zijn daarbij waar nodig toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt.

Rapportage/evaluatie

In de jaarstukken 2018 wordt gerapporteerd over de bereikte doelen en de financiële uitkomsten over 2018.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting financiële consequenties. In totaliteit wordt per saldo een bedrag van € 5.799.400 onttrokken aan diverse reserves. Hiermee worden tekorten in de exploitatie 2018 afgedekt.

Bijlagen

Bijlage 1 Besluit college Hoogspanningsleidingen

Bijlage 2 Provincie besluit subsidieverstrekking Vitaal Sportpark Zuidveen

Bijlage 3 Burap-2 2018 Forum 08-10-2018

Bijlage 4 Raadsbesluit Herziene begroting Het Plein 2018

Bijlage 5 Verwerking Herziene begroting Plein 2018

Bijlage 6 Mutaties overige budgetten Burap2018-2

Bijlage 7 Raadsvoorstel gemeente Zutphen bommenregeling

Begrotingswijziging 2018-23 Verzamelwijziging november (incl. Burap 2018-2)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0128

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 november 2018 met nummer 129724b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen: 2018-23 Verzamelbegrotingswijziging november (incl. Burap 2018-2).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

 
Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich twee insprekers aangemeld. Aan hen geef ik eerst het woord.

2. Algemeen spreekrecht

De heer Remerie: zie bijgevoegde inspreekreactie.

VVD: Heeft u juridisch iets ondernomen?

BewustZW: Kunt u uw brief aan de raad sturen met het verzoek aan het college om een verhelderend memo aan de raad voor te leggen?

CDA: Bent u nog in gesprek met de gemeente?

De heer Remerie: Er is geen vervolggesprek meer gepland. De betreffende ambtenaar raadde mij aan om in te spreken.

BewustZW: Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter: Nee.

BewustZW: Dan wil ik een memo.

Voorzitter: Is genoteerd.

 

Voorzitter: Dan geef ik het woord aan mevrouw Buijs.

Mevrouw Buijs: Zie bijgevoegde inspreekreactie.

BewustZW: Uw betoog is bekend, is er nog andere informatie om mee te nemen naar het toekomstperspectief over de bibliotheek? Kunt u dat naar de raad sturen, dan kan dat door de raad worden meegenomen.

Mevrouw Buijs: Verzoek is, dat alle partijen "water bij de wijn" doen.

Voorzitter: Heeft u nog nadere informatie?

Mevrouw Buijs: Nu  niet, daarvoor moet je naar de bibliotheek en naar andere partijen.

3. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Zijn er fracties die moties en/of amendementen willen aankondigen?

D66: Wij willen in de volgende raadsvergadering de motie "Behoud faciliteiten in Warnsveld" indienen.

Groenlinks: Wij willen in de volgende raadsvergadering een motie "Kinderpardon" indienen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 3 december 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 3 december 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Voorzitter: Wat geen hamerstuk kan blijven maar een bespreekstuk moet worden, kan hier kenbaar worden gemaakt.

5a. Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting

 Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5b. Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018

SP: Wij willen graag een forum over dit onderwerp, geen hamerstuk.

College: Wil je een forum over alleen de verordening Jeugdhulp, over over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp?

SP: Ik denk het totaalpakket.

College: Deze verordening moet voor 1 januari worden vastgesteld. Als u nu de verordening vaststelt, dan komt er daarna een apart forum over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp.

BewustZW: In het presidium heeft de SP hetzelfde gezegd als het college nu aangeeft.

Voorzitter: Blijft dit een hamerstuk of wordt dit een bespreekstuk in de raadsvergadering van 17 december 2018?

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5c. Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)

BewustZW: Wij willen dit als bespreekstuk behandelen. Naar aanleiding van een aangenomen motie willen wij graag de stand van zaken weten. Als wij daarover niet in de raad worden geïnformeerd, dan willen wij een memo.

Voorzitter: Via het college krijgt u een toelichting.

College: Het college komt met een memo, hopelijk voor 17 december 2018 en anders op 17 december 2018.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekstuk.

5d. Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5e. Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5f. Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5g. Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro

College: Het conceptbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Naar ons idee zijn er geen zienswijzen tegen het conceptbestemmingsplan ingediend. Wij hebben dit drievoudig gecheckt, en niets gevonden. Er was nog geen hoger beroep ingesteld, in de aan u toegestuurde informatie staat dat er wel hoger beroep is ingesteld. Dit komt over als slordig van het college. Het raadsvoorstel is op 22 oktober aangeleverd, op die datum was er nog geen hoger beroep ingesteld. Na 22 oktober is er pro forma hoger beroep ingesteld, de reden is nog onbekend. Voorstel is om dit raadsvoorstel nu niet te behandelen, maar dat u eerst geïnformeerd wordt op voorgaande drie onderdelen.

BewustZW: Wanneer krijgen wij die informatie?

College: Ik hoop voor 17 december  met een verklarend memo te komen, dan kan dit raadsvoorstel in de raadsvergadering van 17 december worden behandeld als bespreekstuk.

5h. Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5i. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5j. Ontslag van de heer R. Kraassenberg en benoeming van de heer A. Nijenhuis als lid Auditcommissie Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 17 december 2018

BewustZW: Rubriek A, nummer 6: door het college is aangegeven vaker subsidie aan IJsselwind te geven. Als IJsselwind niet positief kan afronden, dan is het verlenen van subsidie voor niets geweest. Deze brief moet naar categorie E.

BewustZW: Rubriek A, nummer 18: Wordt dit pand ook meegenomen in de vastgoedopdracht?

College: Met alles bedoelen we ook alles, dus alle vastgoed in gemeentelijke handen. Indien dit pand er een uitzondering op vormt, dan krijgt u een reactie.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 december 2018

Forum: Akkoord.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 08-10-2018

Forum: Akkoord.

8b. Forumverslag 11-10-2018

Forum: Akkoord.

8c. Forumverslag 29-10-2018

Forum: Akkoord.

8d. Forumverslag 19-11-2018

Forum: Akkoord.

9. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend