Pagina delen

Vervolg aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. kennis te nemen van de evaluatie van de pilot ‘Aanpak onrechtmatig gebruik snippergroen Zuidwijken’ met de daarin opgenomen adviezen, en deze adviezen vanaf het jaar 2020 op te volgen ten aanzien van de hele gemeente;
 2. het grondprijsbeleid 2017 als volgt aan te passen: reststroken voor tuinuitbreiding als categorie op te nemen met een maximale omvang van 150 m2, een vaste koopsom van € 80 per m2 en een minimale transactiewaarde van € 1.000 per verkoop en een huurtarief van 10% van de koopsom met een minimale transactiewaarde van € 100 per jaar;
 3. voor het Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond een egalisatiereserve ‘oneigenlijk gebruik’ in te stellen;
 4. € 15.000 beschikbaar te stellen voor 2020 als tijdelijk budget voor de bestemmingsplanwijziging van verkochte en verjaarde snippergroenpercelen in de Zuidwijken en dit te dekken uit de te verwachte opbrengsten van het vervolgproject;
 5. € 35.000 beschikbaar te stellen in 2020 voor de voorbereiding en uitvoering van het vervolg en dit te dekken uit de te verwachten opbrengsten;
 6. de begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-02).

Inhoud

 • Inleiding/aanleiding

Grond is waardevol. Sommige inwoners van Zutphen hebben zonder toestemming gemeentegrond in gebruik genomen. We lopen inkomsten mis als inwoners deze grond in bezit nemen zonder hiervoor te betalen. Niet optreden tegen dit onrechtmatig gebruik is ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Er zijn immers ook inwoners die wel netjes betalen voor de grond. Daarnaast hebben we onze grond nodig om beleidsdoelstellingen te realiseren. Het beheer van gemeentelijke eigendommen, waaronder grond, behoort tot onze kerntaak.

Op 14 mei 2013 hebben wij de notitie ‘Snippergroen gemeente Zutphen’ vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten voor de uitgifte van gemeentegrond. Voor het aanpakken van onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond is een pilot in de Zuidwijken uitgevoerd. De gebruikers kregen éénmalig de mogelijkheid om dit gebruik te legaliseren door de grond te kopen of - bij uitzondering - te huren. Het uitgangspunt daarbij is dat de juridische situatie overeenkomt met de feitelijke situatie. Wij hebben deze aanpak geëvalueerd. De evaluatie is bijgevoegd als bijlage 1.

Voorgesteld wordt om bij de aanpak van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond het zestiental adviezen uit de evaluatie over te nemen. Gronden die niet bijdragen aan onze kerntaken en/of gemeentelijke beleidsdoelstellingen (in stand houden groenstructuren, klimaatadaptatie etc.) kunnen we uitgeven. Verder stellen wij u nog een aantal andere zaken voor. Zie hiervoor het vervolg van ons voorstel.

Beoogd effect

Hiermee bereiken we dat:

 1. Het bestaande onrechtmatig gebruik van gemeentegrond wordt beëindigd;
 2. Een nieuwe handhaafbare nul situatie wordt gecreëerd;
 3. Verlies van grondeigendom wordt voorkomen;
 4. Rechtsgelijkheid wordt hersteld.

Argumenten

1.1 De evaluatie vormt de basis voor het vervolg van de aanpak van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond

Tijdens de pilot in de Zuidwijken is ervaring opgedaan met het toepassen van het snippergroenbeleid en de projectmatige aanpak van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Het doel van de pilot was te beoordelen of het beleid en de aanpak in de hele gemeente kan worden toegepast. Uit de evaluatie blijkt dat op een aantal punten aanscherping nodig is. Dit is verwerkt in zestien adviezen voor verbetering. Zie voor deze adviezen de evaluatie (bijlage 1, pagina’s 7 tot en met 12).

2.1 Het grondprijsbeleid bepaalt de grondprijssystematiek

Door het grondprijsbeleid aan te houden zijn we transparant naar inwoners en voldoen we aan de wetgeving (wet Markt en Overheid). Het huidige grondprijsbeleid gaat uit van een tarief per m2 voor alle groen – en reststroken. Voorgesteld wordt het grondprijsbeleid aan te passen en vanaf 1-1-2020 een categorie reststroken voor tuinuitbreiding tot 150 m2 op te nemen en daarvoor een tarief te hanteren van € 80 per m2 met een minimale transactiewaarde van € 1.000.

Verhuur van reststroken voor tuinuitbreiding passen wij zo min mogelijk toe. Het huurtarief voor tuingrond wordt daarom verhoogd naar een marktconform tarief van 10% van de verkoopwaarde (nu 5%) en een minimale huursom van € 100 per jaar. Voor bestaande contracten wordt een overgangsregeling ingevoerd naar het nieuwe tarief wanneer de grond niet verkocht kan worden.

3.1 Door het instellen van een egalisatiereserve oneigenlijk gebruik kunnen de kosten en opbrengsten van de uitgifte van snippergrond over de hele projectperiode verrekend worden

Inkomsten en uitgaven vinden op verschillende momenten plaats. Met een egalisatiereserve ‘aanpak oneigenlijk gebruik’ kunnen we de inkomsten en uitgaven voor de hele projectperiode optellen. Een positief saldo wordt na het afsluiten van het project ten gunste van de algemene reserve van de gemeente gebracht. De reden om deze reserve in te stellen is dat tijdens het project in de Zuidwijken het resultaat naar de algemene reserve is gegaan terwijl we nu budget nodig hebben voor nakomende kosten.

4.1 Voor de ruimtelijke afronding van de Zuidwijken is een budget van € 15.000 nodig

De bestemming van verkochte en verjaarde percelen moet worden aangepast. De huidige bestemming van de verkochte grond is groen/verkeer. Gebruik als tuin gedogen we. Vaak staat er echter al een schutting of tuinhuisje op de verkochte grond of willen kopers zo’n bouwwerk realiseren. Daarvoor hebben ze een vergunning nodig om af te wijken van de bestemming. Discussies hierover en handhavingsverzoeken kosten de ambtelijke organisatie veel tijd en energie. Om dit te voorkomen is een algemene aanpassing van de bestemming van deze percelen een oplossing. Bij de start van de pilot is er van uit gegaan dat de bestemming van verkochte en verjaarde percelen bij een periodieke herziening van het bestemmingsplan werd aangepast.

Met de invoering van de Omgevingswet is deze periodieke herziening afgeschaft. Daarom wordt een zogenaamde veegactie uitgevoerd om de bestemming van deze percelen aan te passen. De kosten daarvan zijn € 15.000.

Door bovenstaande kosten ten laste te brengen van het vervolg project in 2020 kunnen deze worden verrekend met nog te realiseren inkomsten.

5.1 Het voorbereiden van het vervolg kost geld

Voor de voorbereiding van het vervolgtraject (onder andere aanbestedingsprocedure voor de inhuur van een extern bureau, communicatie, inventarisatie van de overige wijken en de eerste uitvoeringskosten) is geld nodig. Daar staan later inkomsten uit verkoop tegenover. Deze inkomsten worden pas bij levering van de grond gerealiseerd.

Er is een rekenmodel opgesteld op basis van gehanteerde uitgangspunten als percentages verkoop, verjaring, benodigde capaciteit en doorlooptijd voor de wijken Warnsveld, Leesten en de Stoven om een beeld te krijgen van de verwachte inkomsten en uitgaven (bijlage 2 in de Evaluatie). Op basis van dit rekenmodel is de verwachting dat de inkomsten voldoende zijn om de kosten te dekken. Om het vervolg project op te starten is een budget nodig van € 35.000.

Kanttekeningen

1. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Het opgestelde rekenmodel voor Warnsveld Leesten en de Stoven geeft een positief resultaat. Het is echter nooit volledig in te schatten hoeveel er daadwerkelijk verkocht wordt en hoeveel tijd er in het project moet worden gestoken. Hoe meer openbare ruimte we willen behouden, hoe minder we verkopen. Datzelfde geldt voor de zaken die verjaard zijn. Daarnaast kost terugvorderen geld en levert het geen inkomsten op.

Oneigenlijk gebruik in de rest van de gemeente niet aanpakken leidt tot een onwenselijke situatie in verband met verlies van grond en een ongelijke behandeling van bewoners in de Zuidwijken ten opzichte van bewoners in andere wijken en tussen bewoners die betalen voor een stukje grond en bewoners die dat niet doen.

2. Inwoners van de Zuidwijken hebben hun grond voor een lagere grondprijs kunnen kopen.

Om verkoop van in gebruik genomen grond te stimuleren en zo tot legalisatie te komen geldt tijdens de pilot in de Zuidwijken een lagere grondprijs. Voor veel kopers is onduidelijk wat ze uiteindelijk voor het perceel moeten betalen omdat daar nog diverse kosten bij komen. Daarnaast is gebleken dat het tarief van € 40 per m2 voor de gemeente niet kostendekkend is.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen en de inwoners van de rest van de gemeente ook een tijdelijk voordeel te geven wordt voor het vervolg traject de korting op de grondprijs vervangen door vergoeding van de overdrachtskosten. Kopers van kleine percelen zijn daarmee wat goedkoper uit dan in de Zuidwijken en kopers van grotere percelen wat duurder. Voor alle kopers geldt dat zekerheid is over de prijs van de grond.

Risico’s

Het rekenmodel geldt voor de wijken Warnsveld, Leesten en de Stoven. Omdat elke wijk anders van opbouw/structuur is en andere parameters oplevert kunnen de uitgangspunten in de overige wijken afwijken. Dat betekent dat een rekenmodel per wijk opgesteld moet worden op basis van de concrete inventarisatie van die wijk. Wanneer de uitgangspunten sterk afwijken van de voor Warnsveld, Leesten en de Stoven gehanteerde uitgangspunten heeft dat effect op het resultaat.

De omvang van uit te geven percelen verschilt per wijk. Dat betekent dat de inkomsten per dossier verschillen terwijl de kosten voor alle dossiers vrijwel gelijk zijn. Afhankelijk van de wijk kan het percentage wat gebruikt wordt door huurders van corporaties afwijken. Er kan sprake zijn van een ander percentage voor verjaring of handhaving/ontruiming (waar minder openbare ruimte is zullen we minder willen uitgeven) . Daar staat tegenover dat onbekend is hoeveel actieve aanvragen we krijgen als gevolg van het project en hoeveel inkomsten die genereren. Ook het hanteren van een minimale transactiewaarde compenseert het verschil tussen kosten en opbrengsten bij kleine percelen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het vervolgtraject bestaat uit twee delen. Enerzijds worden de nog lopende dossiers in de Zuidwijken afgerond. Anderzijds worden de voorbereidingen getroffen voor het vervolg van het project in de overige wijken.

Wanneer het college en vervolgens de raad instemt met de voorgestelde beleidswijzigingen kan het nieuwe beleid voor de uitgifte van reststroken worden toegepast tijdens de projectmatige aanpak en verwerkt worden in het grondprijsbeleid en de grondprijsbrief 2020. Wanneer de raad het gevraagde krediet beschikbaar stelt kunnen we de opdracht verlengen om de pilot in de Zuidwijken af te ronden. Een mogelijk resultaat van 2019 wordt toegevoegd aan de in te stellen egalisatiereserve oneigenlijk gebruik.

Voor de uitvoering van het vervolg starten we een aanbestedingstraject, verwerken we de adviezen uit de evaluatie en bereiden we de communicatie naar inwoners voor over het vervolg van het project aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond. Daarnaast starten we met de praktische voorbereiding en uitvoering hiervan.

In een persbericht informeren we de inwoners van Zutphen over het besluit en de wijze waarop het project verder uitgevoerd wordt. Op basis van een planning wordt wijkgericht gewerkt, te starten met de wijken Warnsveld, Leesten en de Stoven. Urgente aanvragen (bijvoorbeeld wanneer een huis verkocht wordt zodat levering in één keer kan plaats vinden) in andere wijken worden direct in behandeling genomen. De vastgestelde beleidsregel wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Rapportage/evaluatie

Jaarlijks worden wij geïnformeerd over de stand van zaken. Op basis van een kwartaalrapportage wordt de vinger aan de pols gehouden. Als dat nodig is, dan informeren wij de raad op onze beurt.

Financiën

Voor de afronding van de pilot “verkoop snippergroen Zuidwijken” en aanpassing van de bestemming van verkochte en verjaarde percelen in de Zuidwijken is nog een budget nodig van € 15.000. Op basis van het door de raad gestelde uitgangspunt dat het project budgetneutraal moet worden uitgevoerd kunnen de in 2019 nog te genereren in komsten ingezet worden voor de afronding van de lopende dossiers. Door de bestemmingsplanwijziging voor de Zuidwijken in 2020 uit te voeren kunnen de kosten ten laste van het vervolgtraject worden gebracht en worden gedekt door de verwachte inkomsten uit de verkoop van reststroken in 2020.

Daarnaast is voor de voorbereiding en uitvoering van het project ‘Aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond’ in de rest van de gemeente een startbudget nodig van € 35.000. Dit budget kan worden gedekt door de verwachte inkomsten uit de verkoop van reststroken binnen het project ‘Aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond’.

Om de inkomsten en uitgaven in het project te monitoren en ervoor te zorgen dat een saldo beschikbaar blijft tot alle kosten zijn voldaan wordt voorgesteld om een egalisatiereserve aanpak oneigenlijk gebruik in te stellen. Met een reserve kunnen positieve – en negatieve resultaten (saldo uitgaven/inkomsten) uit de verkoop van reststroken gemeentegrond bij de jaarrekening worden geëgaliseerd.

Bijlagen

1. Evaluatie verkoop snippergroen Zuidwijken
2. Collegebesluit Vervolg aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0112

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 oktober 2019 met nummer 21413


gelet op artikel(en) 108 en 186 e.v. van de Gemeentewet

 


b e s l u i t :

 1. kennis te nemen van de evaluatie van de pilot ‘Aanpak onrechtmatig gebruik snippergroen Zuidwijken’ met de daarin opgenomen adviezen, en deze adviezen vanaf het jaar 2020 op te volgen ten aanzien van de hele gemeente;
 2. het grondprijsbeleid 2017 als volgt aan te passen: reststroken voor tuinuitbreiding als categorie op te nemen met een maximale omvang van 150 m2, een vaste koopsom van € 80 per m2 en een minimale transactiewaarde van € 1.000 per verkoop en een huurtarief van 10% van de koopsom met een minimale transactiewaarde van € 100 per jaar;
 3. voor het Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond een egalisatiereserve ‘oneigenlijk gebruik’ in te stellen;
 4. € 15.000 beschikbaar te stellen voor 2020 als tijdelijk budget voor de bestemmingsplanwijziging van verkochte en verjaarde snippergroenpercelen in de Zuidwijken en dit te dekken uit de te verwachte opbrengsten van het vervolgproject;
 5. € 35.000 beschikbaar te stellen in 2020 voor de voorbereiding en uitvoering van het vervolg en dit te dekken uit de te verwachten opbrengsten;
 6. de begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-02).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 december 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld

 1. kennis te nemen van de evaluatie van de pilot ‘Aanpak onrechtmatig gebruik snippergroen Zuidwijken’ met de daarin opgenomen adviezen, en deze adviezen vanaf het jaar 2020 op te volgen ten aanzien van de hele gemeente;
 2. het grondprijsbeleid 2017 als volgt aan te passen: reststroken voor tuinuitbreiding als categorie op te nemen met een maximale omvang van 150 m2, een vaste koopsom van € 80 per m2 en een minimale transactiewaarde van € 1.000 per verkoop en een huurtarief van 10% van de koopsom met een minimale transactiewaarde van € 100 per jaar;
 3. voor het Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond een egalisatiereserve ‘oneigenlijk gebruik’ in te stellen;
 4. € 15.000 beschikbaar te stellen voor 2020 als tijdelijk budget voor de bestemmingsplanwijziging van verkochte en verjaarde snippergroenpercelen in de Zuidwijken en dit te dekken uit de te verwachte opbrengsten van het vervolgproject;
 5. € 35.000 beschikbaar te stellen in 2020 voor de voorbereiding en uitvoering van het vervolg en dit te dekken uit de te verwachten opbrengsten;
 6. de begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-02).

Met dit voorstel wordt beoogd dat het bestaande onrechtmatig gebruik van gemeentegrond wordt beëindigd, dat een nieuwe handhaafbare nul situatie wordt gecreëerd, dat verlies van grondeigendom wordt voorkomen en dat rechtsgelijkheid wordt hersteld.

Het vaststellen van beleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 110, eerste lid onder b van de Gemeentewet juncto artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en verder van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 02-12-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen over het voorstel van het college betreffende de vervolgaanpak van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond

Stadspartij vindt het een helder stuk en heeft er verder geen opmerkingen meer over.

GroenLinks geeft ook aan dat het een duidelijke aanpak is en verzoekt het college er mee aan de slag te gaan. De partij vraagt zich wel af of de voorgestelde aanpak wel kostendekkend is. Het kan niet zo zijn dat de gemeente erop toe gaat leggen, terwijl de burger de grond wel of niet bewust illegaal in gebruik heeft. Tevens wil de partij weten of de grond niet verkocht wordt als het onderdeel uitmaakt van de gemeentelijk groenstructuur of een ecologische zone

Het college geeft aan dat bij controle op het snippergroen al getoetst wordt of het in een ecologisch waardevol gebied ligt. Als de raad dit expliciet in beeld wil hebben zal zij daarvoor eventueel een amendement kunnen aanvragen.

Het college vermeldt dat er nu éénmalig extra kosten worden gemaakt om de ongelijke situatie in het snippergroen gelijk te trekken. Als die situatie is bereikt val het beheer van het snipper groen weer binnen de reguliere werkzaamheden van de gemeente en worden er geen extra kosten meer gemaakt.

Het CDA geeft aan dat het volgens haar beter is om snippergroen wat niet te verkopen is, te gaan verhuren wat een geldstroom zou kunnen genereren. De uitvoering daarvan zou door Tribuut kunnen worden verricht.

Het college geeft aan het onderwerp verhuur in het voorstel is uitgewerkt. Daarnaast brengt het verhuren ook weer extra kosten met zich mee omdat dat meestal een bewerkelijk proces is.

Het SP wil weten of er bij het inpikken van een stukje grond <10 m2 niet betaald hoeft te worden. Tevens wil zij weten hoe omgegaan wordt met huurders die ook oneigenlijk groen in gebruik hebben. Klopt de gemeente dan bij de woningbouwvereniging aan of gaan de huurders daarvoor direct betalen.

Het college gaat in overleg met de woningbouwvereniging om een regeling op te stellen hoe om te gaan met gemeentelijke groen bij een huurwoning.

Burgerbelang merkt op dat er een minimum bedraagt van € 1.000,--in het voorstel staat. De vraagprijs is € 80,--/m2 Dus bij aankoop van 10 m2, als het minimaal aan te kopen oppervlakte snippergroen geldt een minumum bedrag van € 1.000,- Dat worden dan dure m2 prijzen. Hoe zit dat precies.  

Het college geeft aan dat zij zo gauw niet het antwoord op deze vraag weet en zal via een mailbericht deze vraag beantwoorden.

Burgerbelang vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het project kostendekkend is. Het gaat hier immers om gemeenschapsgeld wat wordt ingezet om te corrigeren wat burgers wel of niet bewust fout hebben gedaan. Wat vindt het college ervan om de vraagprijs voor het snippergroen naar een m2 prijs van € 120,--omhoog te laten gaan.

Het college geeft aan dat de gehanteerde m2 prijs gebaseerd is op een kostendekkende prijs. Dit is een eerlijke prijs die éénmalig wordt aangeboden. Mochten men daar geen gebruik van willen maken dat moet de gemeente handhaven een gaan de kosten alsnog omhoog. Het is echter de bedoeling om er gezamenlijk uit te komen. Als we het goed doen gaan er veel mensen tot aankoop over en gaat de kostprijs omlaag. Mogelijk houdt de gemeente dan zelfs geld over.

D66 merkt op dat bij verkoop de onderhoudskosten per m2 snippergroen voor de gemeente ook omlaag gaan. Is dat meegenomen in de kosten berekeningen.

Het college merkt op dat we er nu ook geen kosten aan hebben omdat we het niet onderhouden. Het college vermeldt verder dat uit de pilot in de Zuidwijken bleek dat de verkoopprijs daar te laag was en dat die bijgesteld is. Er is daarna gekozen voor een vrij op naam principe zodat het snippergroen in bulk kon worden aangeleverd en de overdrachtskosten omlaag konden. Het tarief kon daardoor redelijk laag gehouden worden.

D66 vindt de verhuuroptie geen slecht idee omdat dat geen ingewikkelde procedure is en dus ook niet duur. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de verhuurprijs bij te stellen.

Het college blijft erbij dat het verhuren meer geld gaat kosten. Als er steeds kleine stukjes grond verhuurd worden, blijft de gemeente daar (beheer)kosten overmaken wat relatief duur is. Bij verkoop worden er geen kosten meer door de gemeente gemaakt en dat is altijd goedkoper.

PvdA is blij met de all-in prijs en wil dat de pilot uitgerold wordt naar heel Zutphen. De partij wil weten hoe de handhaving straks wordt gedaan. Er zijn immers nu al een tekort aan handhavers.

Het college merkt op dat nu eerst het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt voordat de claims op het snippergroen gaan verjaren. Hiervoor wordt extra capaciteit in gezet. Van belang is daarbij dat de bewoners door de duidelijke houding van de gemeente weten waar ze aan toe zijn en dat de gemeente niet meer met zich laat sollen. De verwachting is dat na het wegwerken van het achterstallig onderhoud, de handhaving met minder en met eigen personeel gedaan kan worden.

VVD zegt tevreden te zijn met het voorstel en heeft veder geen opmerkingen.

CDA geeft aan dat zij personen kent die niet mee wilden werken aan de koop of huur van het snippergroen waarna de gemeente niets meer van zich liet horen.

Het college geeft aan dat als mensen snippergroen oneigenlijk in gebruik hebben en ze weigeren daarvoor te betalen dan zal er handhavend worden opgetreden en komt er alsnog uiteindelijk tot een hogere uitkering.

Burgerbelang geeft aan dat bij 50 (10 %) van alle gevallen sprake is van oneigenlijk gebruik van snippergroen waarbij men niet tot aankopen over wil gaan. De partij wil weten bij hoeveel van die 50 gevallen het gaat om percelen met een maximale oppervlakte snippergroen van 150 m2.

Het college meldt dat die gevallen met 150 m2 wel in beeld zijn en dat daar op gehandhaafd wordt. Echter meestal gaat het om kleinere stukken grond. Echter met de bewoners die grotere stukken oneigenlijk in gebruik hebben wordt duidelijk het gesprek aan gegaan.

D66 merk ten slotte nog op dat zij het een goed stuk vindt waaruit blijkt dat de gemeente niet meer met zich laat sollen.

De voorzitter vraagt de raadsleden of voorstel voldoende besproken is en concludeert vervolgens dat deze rijp is voor besluitvorming in de raad.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):