Pagina delen

Verstrekken van een lening aan WoningESCo Zutphen B.V. (i.o.)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. uit hoofde van artikel 3, eerste lid van het Treasurystatuut WoningESCo Zutphen BV (i.o.) goed te
keuren als derde partij waaraan de gemeente uit hoofde van de “publieke taak” leningen mag
verstrekken;
2. de ontvangen aflossing te zijner tijd terug te storten in de reserve Energieneutrale maatregelen;
3. de begroting 2016 via hangmat te wijzigen voor de te ontvangen rente.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voortvloeiend uit uw raadsbreed aangenomen motie “Energetisch Renoveren Bestaande Woningen” (zie bijlage I) heeft u in 2013 voor het project Energetisch Renoveren Woningen € 500.000,- beschikbaar gesteld.

De gedachten gingen daarbij uit naar het oprichten van een duurzaamheidslening voor inwoners die hun woning energiezuiniger willen maken.

Woningabonnement

Voor dit project hebben we samen met ondermeer lokale bouw- en installatiebedrijven, woonbedrijf Ieder1 en Het Plein het marketingplan WoonWijz ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel daarvan is het aanbod aan de bewoners om met de energierekening te investeren in de energetische renovatie van hun woning. Dit aanbod of product staat bekend als een “Energy Service Company (ESCo) aanbod” of “woningabonnement”.

De voorbereidingen om het woningabonnement in de praktijk uit te rollen zijn nu in volle gang. In Zutphen starten we met een pilot waarbij minimaal 25 bestaande Zutphense koopwoningen energiezuiniger worden gemaakt. De bedoeling is om dit vervolgens in Zutphen op te schalen naar 200 woningen in 2016 en daarna naar 2.000 koop en/of huurwoningen in 2020.

Het woningabonnement houdt in dat de bewoner een abonnement afsluit, waarna zijn woning energiezuiniger wordt gemaakt door bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. De bewoner krijgt daarbij van de uitvoerende partij de garantie dat de energiemaatregelen kostenneutraal uitgevoerd worden. De maandlasten zullen niet stijgen, terwijl de woning wel energiezuiniger en comfortabeler wordt.

Oprichting WoningESCo Zutphen BV (verder te noemen WoningESCo)

De uitvoerende partij WoonWijz ESCo BV (i.o.) heeft ons verzocht om een zogeheten achtergestelde lening van € 400.000,- te verstrekken voor de uitvoering van de pilot. Zie bijlage II voor de aanvraag en het concept ‘woningabonnement’. WoonWijz ESCo BV (i.o.) is een initiatief van Dijkman Bouw, Bouwbedrijf Christiaans, Kimenai Installatiebeheer, Van Wijnen Brummen en Kraus Installatiebeheer.

Om doelgroepen te helpen die zelf niet kunnen of willen investeren in energiemaatregelen en/of gebruik willen maken van de diensten, richten deze bedrijven een “social enterprise” op: WoningESCo Zutphen BV.

De BV heeft geen winstoogmerk. Er is sprake van een social enterprise, omdat de BV de energetische renovatie van woningen nastreeft zonder de woonlasten te verhogen, en door lokale werkgelegenheid voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te genereren.

Lening van € 400.000,-.

Wij hebben besloten een achtergestelde lening te verstrekken ad. € 400.000, - aan WoningESCo voor de uitvoering van de pilot om zo het noodzakelijke vliegwiel op gang te brengen. Het Treasurystatuut schrijft in artikel 3 lid 1 voor dat een gemeente leningen uit hoofde van de publieke taak uitsluitend mag verstrekken aan de door de gemeenteraad goedgekeurde partijen, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen en uitgebracht over
de financiële positie en kredietwaardigheid van de betreffende partij. Het is niet mogelijk de financiële positie en kredietwaardigheid van WoningESCo (i.o.) te beoordelen, maar gezien de grote bijdrage aan de ambitie Zutphen energieneutraal die met deze constructie gehaald kan worden, stellen wij u voor deze partij aan te wijzen als goedgekeurde partij. Het risico op deze lening wordt ondervangen door een storting in een voorziening.

Beoogd effect

• Door WoningESCo op grond van artikel 3, eerste lid van het Treasurystatuut goed te keuren als derde partij, kan aan WoningESCo een achtergestelde lening worden verstrekt voor de uitvoering van een pilot voor de energetische renovatie van 25 koopwoningen met een opschaling naar 200 woningen.

Argumenten

1.1. Conform het Treasurystatuut moet WoningESCo een door de gemeenteraad goedgekeurde partij zijn, zodat de gemeente hieraan een lening mag verstrekken
In het Treasurystatuut is in artikel 3, eerste lid opgenomen dat de gemeente leningen uit hoofde van de “publieke taak” uitsluitend mag verstrekken aan de door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen.

Voordat de gemeente dus een lening mag verstrekken, moet u WoningESCo nog goedkeuren als partij. Het is niet mogelijk de financiële positie en kredietwaardigheid van WoningESCo (i.o.) te beoordelen, maar gezien de grote bijdrage aan de ambitie Zutphen energieneutraal die met deze constructie gehaald kan worden, stellen wij u voor deze partij aan te wijzen als goedgekeurde partij. Het risico op deze lening wordt ondervangen door een storting in een voorziening.

2.1 Door de aflossingen terug te storten in de reserve, komt het bedrag weer terug in de oorspronkelijke reserve
Voorgesteld wordt de ontvangen aflossingen toe te voegen aan de reserve Energieneutrale maatregelen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De voorbereiding van de pilot volgens het marketingplan WoonWijz is al in gang gezet. De eerste 25 bewoners hebben zich gemeld. WoningESCo zal na ondertekening van de geldleningovereenkomst nog in 2015 energiemaatregelen treffen bij de woningen uit de pilot. WoningESCo zal waar mogelijk samenwerken met Stedendriehoek gemeenten en provincie Gelderland bij de opschaling naar 200 woningen in 2016 en naar 2.000 woningen in 2020.
Mijlpalen worden gevierd op Facebook, websites en in de (lokale) kranten.

Rapportage/evaluatie

De resultaten van het project zullen in de P&C cycli worden vermeld. Daarnaast zult u waar nodig op de hoogte worden gehouden van de vorderingen.

Financiën

De gemeente verstrekt onder voorwaarden de lening aan WoningESCo. Voorgesteld wordt de € 400.000,- van het budget “Energetisch renoveren woningen” te storten in een voorziening en de aflossingen te zijner tijd terug te storten in de reserve Energieneutrale maatregelen. Van de door u oorspronkelijk beschikbaar gestelde € 500.000,- blijft €100.000,- over om andere initiatieven te ondersteunen.

Bijlagen

I Motie “Energetisch Renoveren Bestaande Woningen”
II Aanvraag krediet door WoonWijz ESCo en concept “woningabonnement”

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0169

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 oktober 2015 met nummer 65869b e s l u i t :

  1. uit hoofde van artikel 3, eerste lid van het Treasurystatuut WoningESCo Zutphen BV (i.o.) goed te
    keuren als derde partij waaraan de gemeente uit hoofde van de “publieke taak” leningen mag
    verstrekken;
  2. de ontvangen aflossing te zijner tijd terug te storten in de reserve Energieneutrale maatregelen;
  3. de begroting 2016 via hangmat te wijzigen voor de te ontvangen rente.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 30 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Voortvloeiend uit de raadsbreed aangenomen motie “Energetisch Renoveren Bestaande Woningen” heeft de Raad in 2013 voor het project Energetisch Renoveren Woningen € 500.000,- beschikbaar gesteld. De gedachten gingen daarbij uit naar het oprichten van een duurzaamheidslening voor inwoners die hun woning energiezuiniger willen maken.

Voor dit project is samen met onder meer lokale bouw- en installatiebedrijven, woonbedrijf Ieder1 en Het Plein het marketingplan WoonWijz ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel daarvan is het aanbod aan de bewoners om met de energierekening te investeren in de energetische renovatie van hun woning. Dit aanbod of product staat bekend als een “Energy Service Company (ESCo) aanbod” of “woningabonnement”.

De uitvoerende partij WoonWijz ESCo BV (i.o.) heeft ons verzocht om een zogeheten achtergestelde lening van € 400.000,- te verstrekken voor de uitvoering van de pilot.

De raad wordt voorgesteld om uit hoofde van artikel 3, eerste lid van het Treasurystatuut WoningESCo Zutphen BV (i.o.) goed te
keuren als derde partij waaraan de gemeente uit hoofde van de “publieke taak” leningen mag
verstrekken, om de ontvangen aflossing te zijner tijd terug te storten in de reserve Energieneutrale maatregelen, en om de begroting 2016 via hangmat te wijzigen voor de te ontvangen rente.

Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de Raad op grond van artikel 189 en verder van de Gemeentewet.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SP
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

D66: Wij zijn blij dat we nu in de “actiemodus” zijn, maar hebben nog enige vragen:

-          Wat is het rentepercentage van de Esco’s?

-          Waarom geven we een achtergestelde lening?

-          Het Plein is partner. Hoe is hun bijdrage/invloed geborgd? Gaan zij ook financieel participeren?

-          Hoe zijn de financiële risico’s ingeschat?

Stadspartij: Wij zijn voorstander van dit plan. Waar ligt het risico? Wat is de bedoeling van een storting in een voorziening?

CDA: Waar liggen de eerste 25 woningen? Wij vinden de ambitie van enkele duizenden woningen te hoog.

ChristenUnie: Goed verhaal. Je mag risico’s nemen. Hoe werkt het bij de organisatie, de bemensing? Wij pleiten voor onafhankelijke mensen in de BV/stichting.

Het college geeft de volgende antwoorden:

-          Het rentepercentage is 2,5.

-          We hebben gekozen voor achtergestelde leningen zodat banken en financiers vervolgens deel kunnen nemen. Het heeft dus een vliegwieleffect. De risico’s zijn behoorlijk afgedekt.

-          Met het Plein hebben we dezelfde afspraken gemaakt die we ook in andere projecten met hen maken. Dit is geborgd in het SROI-beleid. Het Plein investeert niet mee.

-          Niet alleen de gemeente loopt risico, maar ook de andere partijen.

D66: Voor het Plein is dit dus “business as usual”?

College: Ja. Het Plein neemt hierin geen bijzondere positie in. In antwoord op de vragen:

-          Het gaat (in eerste instantie) om 25 particuliere woningen. Daarna gaan we opschalen naar 2.000 woningen. Dat vinden wij niet te ambitieus; de verwachtingen zijn reëel.

GroenLinks: Wij zijn blij met die hoge ambitie. Zijn er voorbeelden hiervan in andere gemeenten?

College: Slechts enkele gemeenten zijn verder dan wij. Gelet op de ervaringen in omliggende gemeenten, denken wij dat ons plan uitvoerbaar is. Het klopt dat het geen staatssteun mag worden. In Deventer is dit al eens toegepast en juridisch streng getoetst.

ChristenUnie: Zutphen heeft echter een eigen verantwoordelijkheid. Ander punt: de bemensing moet echt onafhankelijk zijn.

College: Dat klopt. Die onafhankelijkheid is nodig.

PvdA: Er staat een governancemodel in de nota. Waarom is daarvoor gekozen? Tweede vraag: tegenover het financiële risico staat een voorziening, dus het risico is nihil?

D66: Dat vind ik vreemd.

ChristenUnie: Het risico blijft erin zitten, dat blijft zo.

PvdA: Hoe reëel is het vooruitzicht dat ook andere partijen geld in het project steken?

College: We gaan dit met z’n allen doen. Er zijn aanwijzingen dat anderen gaan meedoen.

CDA: De ambitie mag duidelijker.

College: We streven naar zo hoog mogelijke prestaties.

ChristenUnie: Er moet meer ambitie in de nota.

College: We willen 50% energie besparen. We gaan ervan uit dat dat lukt.

D66: Hoe wordt straks de hogere huur verdisconteerd met de investeringen?

College: De corporaties doen dat zelf, zij verwerken dat in de servicekosten. De lasten blijven per saldo hetzelfde. Mag dit stuk door naar de raad van vanavond?

ChristenUnie: Wat ons betreft wel, maar dan wel als bespreekstuk, niet als hamerstuk. Nadrukkelijk moet daarbij als randvoorwaarde worden opgenomen dat de onafhankelijkheid in de uitvoering geborgd is.

De voorzitter vraagt aan de leden van het forum of het stuk rijp is voor behandeling in de raad.

D66 wil nog graag even afstemming in de fractie. De andere fracties zijn voor.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend