Pagina delen

Verstrekken lening aan IJssel Warmte BV

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. voor het verstrekken van een lening van € 140.000,- aan IJssel Warmte BV geen wensen en bedenking kenbaar te maken;
  2. een bedrag ter hoogte van € 140.000,- te onttrekken aan de reserve energieneutrale maatregelen en toe te voegen aan de voorziening risico leningen voor dekking van de lening aan IJssel Warmte BV;
  3. de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-28).

Inhoud

Inleiding

In december 2015 heeft Nederland ingestemd met het Klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord heeft als doel om de CO2 uitstoot te verminderen en daarmee de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. In december 2018 heeft een groot aantal landelijk betrokken partijen het ‘nationale klimaatakkoord’ getekend. Hierin hebben zij de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs vertaald in concrete acties tot 2030.

Het doel is om Nederland voor 2050 geheel aardgasvrij te hebben. De gebouwde omgeving zal dan geen gebruik meer maken van aardgas voor de warmtevoorziening en warm tapwater. In de Transitievisie Warmte van de gemeente Zutphen, die in 2021 is vastgesteld, staat de gemeentelijke visie hoe in 2030 20% van de gebouwen van het aardgas af kan.

Project warmtenet Helbergen
In de Transitievisie Warmte is de buurt Helbergen als een van de startwijken benoemd. Het alternatief dat het beste past bij de kenmerken van Helbergen is een warmtenet met warmte uit de IJssel. In oktober 2021 heeft de gemeente voor het project warmtenet TEO Helbergen de Gelderse Proeftuin 2021 subsidie ontvangen van € 4.973.917,- (inclusief BTW). Deze subsidie is bedoeld voor de dekking van de onrendabele top van de businesscase en de projectgebonden kosten.

Voor het project warmtenet TEO Helbergen is een Letter of Intent en samenwerkingsovereenkomst met de projectpartners ondertekend. Op dit moment wordt door de projectpartners een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt het ontwerp voor het warmtenet verder uitgewerkt en wordt de financiële haalbaarheid van het project bepaald. Het haalbaarheidsonderzoek is het startpunt om de bewoners te betrekken en te informeren over de mogelijkheden van een warmtenet. Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek wordt beoordeeld of het rendabel is om het warmtenet verder te ontwikkelen. In februari 2023 wordt de raad in een forumspecial bijgepraat over het warmtenet in Helbergen. In het voorjaar van 2023 wordt vervolgens besloten of het warmtenet verder ontwikkeld wordt.

Rol IJssel Warmte BV in het project
IJssel Warmte BV heeft in dit project de rol van producent en leverancier. IJssel Warmte BV is opgericht door Zutphen Energie. Zutphen Energie is 100% aandeelhouder van IJssel Warmte BV. Zutphen Energie is de lokale energiecoöperatie. Zij leveren energie zonder winstoogmerk. Met de oprichting van IJssel Warmte BV willen ze dit ook voor de warmtevoorziening gaan doen.

IJssel Warmte BV heeft met Firan een partnership agreement ondertekend voor het ontwerpen en ontwikkelen van het warmtestation. Firan is een netbeheerder van onder andere warmtenetten en is een van de projectpartners voor het warmtenet in Helbergen. Na aanleg van de warmteproductie-eenheden neemt IJssel Warmte BV deze over van Firan. IJssel Warmte BV wordt daarom nauw betrokken bij het ontwerp en de aanleg en dient expertise in te brengen om de uitvoerbaarheid tijdens de exploitatiefase te toetsen. Expertise voor bijdrage in het ontwerp, vergunningaanvragen, subsidieaanvragen en juridisch advies moet door IJssel Warmte BV worden ingehuurd. Aangezien IJssel Warmte BV pas inkomsten vanuit het project genereert als het warmtenet in gebruik is genomen, hebben ze voor de dekking van de kosten in het voortraject bij de gemeente een lening aangevraagd voor € 140.000,-.

Beoogd effect

Met het verstrekken van deze lening heeft IJssel Warmte BV de middelen om tijdens het haalbaarheidsonderzoek van het project Helbergen de benodigde expertise in te huren.

Argumenten

1.1 De lening aan IJssel Warmte BV is nodig om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren
Gelet op artikel 3, onder d, van het Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019 kan de raad in gelegenheid gesteld worden om wensen en bedenkingen over de lening kenbaar te maken. De raad wordt geadviseerd om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken omdat het verstrekken van deze lening past binnen de kaders van de Subsidieregeling voor steun aan energietransitie projecten gemeente Zutphen 2019. Daarnaast is het verstrekken van de lening nodig om de energietransitie te versnellen en de warmtelevering door een publieke partij als IJssel Warmte BV te laten uitvoeren.

2.1 De middelen voor de te vormen voorziening kunnen niet uit een van de bestaande budgetten gedekt worden
Afhankelijk van het haalbaarheidsonderzoek gaat het project wel of niet door. Op dit moment is het daarom nog onzeker of IJssel Warmte BV de lening in de toekomst ook daadwerkelijk kan aflossen. Daarom wordt er een voorziening gevormd om dit risico af te dekken. Voorgesteld wordt voor de voorziening € 140.000,- uit de reserve energieneutrale maatregelen te onttrekken. De lening kan volledig daarmee gedekt worden uit de reserve energieneutrale maatregelen (huidige stand € 151.000,-), Er worden geen andere aanspraken op deze reserve verwacht. Bovendien zal het geld weer terugvloeien naar de reserve energieneutrale maatregelen indien de lening afgelost wordt.

Financiën

Er wordt een lening van € 140.000,- aan IJssel Warmte BV verstrekt. De voorziening voor deze lening wordt gehaald uit de reserve energieneutrale maatregelen. De stand van de reserve energieneutrale maatregelen is € 151.000,-. De lening kan daarmee gedekt worden uit deze reserve, er worden geen andere aanspraken op deze reserve verwacht. Als de lening afgelost wordt zal de gevormde voorziening afnemen en het geld weer terugvloeien naar de reserve energieneutrale maatregelen.

Communicatie

Eventuele communicatie wordt afgestemd met Zutphen Energie.

Uitvoering

Na een positief besluit van uw raad verstrekken wij de lening aan IJssel Warmte BV.

Bijlagen

  1. Begrotingswijziging (2022-28)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0106

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 november 2022 met nummer 431572


gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. voor het verstrekken van een lening van € 140.000,- aan IJssel Warmte BV geen wensen en bedenking kenbaar te maken;
  2. een bedrag ter hoogte van € 140.000,- te onttrekken aan de reserve energieneutrale maatregelen en toe te voegen aan de voorziening risico leningen voor dekking van de lening aan IJssel Warmte BV;
  3. de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-28).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,