Pagina delen

Verstrekken financiële steun voor realisatie Buurthuis De Hoven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een bedrag van maximaal € 500.000,-- als eenmalige investeringsbijdrage te reserveren voor realisatie van een buurthuis in De Hoven;
  2. daartoe een bestemmingsreserve Buurthuis De Hoven in te stellen;
  3. de nieuw te vormen bestemmingsreserve Buurthuis De Hoven te voeden met € 500.000,-- vanuit de extra ontvangen Algemene Uitkering 2022;
  4. de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022-29).

Inhoud

Inleiding

Binnen het programma Rivier in de Stad is er expliciet aandacht voor fysieke en sociale versterking van de wijk De Hoven. Uw raad heeft daartoe in 2015 een Wijkontwikkelingsplan (WOP De Hoven) vastgesteld. Dat plan kent een uitgebreid uitvoeringsprogramma waarmee we vanaf 2015 aan de slag zijn gegaan. Met vereende krachten zijn er de nodige zaken gerealiseerd en de laatste projecten komen binnen afzienbare tijd tot een afronding.

Maar er is één project, het gewenste buurthuis, waarover nog geen zekerheid bestaat of het daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Vanuit het Rijks- en provinciaal subsidie Rivier in de Stad is op 27 juni 2017 een bedrag van € 400.000,-- door middel van een subsidiebeschikking voor realisatie van een buurthuis beschikbaar gesteld. Hiervan is al een bedrag van € 50.000,-- uitgekeerd als voorschot voor voorbereidingen en wij willen nogmaals een voorschot van € 20.000,-- uit het beschikbare budget verstrekken voor op korte termijn te maken architectkosten en uitwerking van de benodigde technische installaties. Er resteert dan nog een bedrag van € 330.000,--.
Tot aan nu heeft de gemeente altijd aangegeven dat € 400.000,-- het maximale bedrag is.

De bijdrage van € 400.000,-- is te weinig om tot dekking van de gedachte investering van circa € 1,5 miljoen te komen. Het stichtingsbestuur probeert om externe bijdragen te verwerven. Landelijke fondsen geven echter aan dat zij alleen maar bijdragen verstrekken als minimaal 60% van de investering door overheden wordt verstrekt.

Wij vinden realisatie van het buurthuis belangrijk en doen u daarom dit voorstel om aanvullende financiering door middel van een eenmalige investeringsbijdrage te verstrekken.

Beoogd effect

De realisatie van een buurthuis in De Hoven haalbaar te maken.

Argumenten

1.1 Buurthuiswerk is belangrijk voor ontmoeten, meedoen en ondersteunen.
Het is gewenst dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de realisatie van een buurthuis in De Hoven. In het WOP De Hoven is aangegeven dat er aandacht nodig is voor ontmoeting en voor het behoud van ouderen én jongeren in de wijk. En voor een hernieuwde betrokkenheid van bewoners, die aansluit bij de participatiemaatschappij. Voordat het WOP in 2015 werd vastgesteld, is men in De Hoven al begonnen met het initiëren van een buurthuis.
In april 2022 hebben wij de notitie Doorontwikkeling wijkcentra in Zutphen vastgesteld. Hierin wordt een voorzet voor financiële ondersteuning geschetst. De drie functies van een wijkcentrum (ontmoeten, meedoen en ondersteunen) zijn voor de gemeente een mogelijk sturingsinstrument op basis waarvan een wijkcentrum wel of niet op gemeentelijke financiële ondersteuning kan rekenen. Het buurthuis in De Hoven moet nog gerealiseerd worden maar het is duidelijk dat de Stichting Buurthuis De Hoven deze drie functies gaat aanbieden.

1.2 Veel van de Zutphense wijken kennen een ontmoetingsruimte voor wijkbewoners, De Hoven niet.
In bijna alle Zutphense wijken is een multifunctionele accommodatie of een ontmoetingsruimte. In De Hoven ontbreekt een multifunctionele accommodatie voor algemeen gebruik en wijkversterking.

1.3 De gemeenteraad heeft in 2015 het wijkontwikkelingsplan De Hoven vastgesteld waarin de realisatie van een ontmoetingsruimte als wenselijke ontwikkeling is benoemd.
Binnen nu en de komende jaren wordt De Hoven Noord ontwikkeld voor o.a. woningbouw. Het aantal bewoners van de wijk zal toenemen en de aanwezigheid van een dergelijke voorziening wordt mede gelet op sociale cohesie nog belangrijker.

1.4 De eerder aan de Stichting in het vooruitzicht gestelde (provinciale) subsidie is niet toereikend.
De stichting heeft in ruggespraak met verenigingen, inwoners en ons gekozen voor realisatie aan de centraal gelegen Molenweg en voor het verbouwen en uitbreiden van de accommodatie van de voetbalvereniging omdat totale nieuwbouw veel duurder uitvalt. Het bouwplan hebben wij voor u bijgevoegd. Met een herberekening door gestegen bouw- en grondstofprijzen raamt men de realisatiekosten op € 1,5 miljoen.
De stichting heeft aangegeven dat zij een substantieel deel van de resterend benodigde € 1,1 miljoen niet via fondsen, subsidies, donaties en acties kan binnen krijgen en realisatie van een buurthuis daarmee onmogelijk wordt.

1.5 Een in het vooruitzicht gestelde eenmalige investeringsbijdrage van maximaal € 500.000,-- maakt externe financiering en uitwerking van het plan mogelijk.
Met de eerder in het vooruitzicht gestelde provinciale subsidie en een eenmalige gemeentelijke investeringsbijdrage van maximaal € 500.000,-- is er in principe € 900.000,-- aan dekking beschikbaar.
Dat is de 60% financiering door overheden die de fondsen hebben gesteld als voorwaarde voor financiering van hun kant. De stichting denkt dat er hiermee voldoende basis is om tot een sluitende dekking en daarmee realisatie te komen. Na uw raadsbesluit kan zij verdere gesprekken met fondsen en andere investeerders voeren en bijvoorbeeld verduurzamingssubsidieaanvragen doen. De eenmalige gemeentelijke investeringsbijdrage kan uiteindelijk minder zijn naarmate de stichting meer dan € 600.000,-- aan externe bijdragen (waaronder Rijksverduurzamingssubsidies) vergaart.

1.6 Er volgt nog een finale afweging over de haalbaarheid van het buurthuis.
Met het in het vooruitzicht stellen van deze investeringsbijdrage kan de stichting verder met planuitwerking. In de tweede helft van 2023 volgt er een gezamenlijke afweging op punten als uiteindelijke bouwplan, definitieve investeringsraming, dekking investering, activiteitenplan en meerjarenexploitatie. Bij definitief gebleken haalbaarheid stellen wij u dan voor om de (uiteindelijke) investeringsbijdrage te doen.

Kanttekeningen

1. Er moeten zekerheden worden gesteld.
We willen hier graag een toekomstbestendige voorziening van maken. Daarom wordt er veel geld en tijd besteed aan dit nieuwe buurthuis. Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers en het buurthuis wordt straks gerund door vrijwilligers. Dat kan kwetsbaar zijn met ook het risico op een eventueel faillissement van de stichting. Ook voor de voetbalvereniging is het belangrijk om zeker te weten dat zij het gebouw kan blijven gebruiken mocht de stichting ophouden te bestaan. Daarom is het zaak om zekerheden in te bouwen. Om deze risico’s te ondervangen gaan wij afspraken maken dat de eigendom van het pand op de gemeente (lees: Sport- en Accommodatiebedrijf Zutphen BV) over gaat ingeval een dergelijke situatie zich voor doet.

2. Verlenging van de provinciale subsidietermijn is nodig.
De subsidietermijn voor het RidS-onderdeel waar het buurthuis onder valt eindigt op 1 januari 2024. Gelet op alles wat er nog moet gebeuren staat er dan nog geen buurthuis. De provincie moet om verlenging van die termijn worden gevraagd. Ambtelijk is vorig jaar al een signaal afgegeven dat die termijn zeer waarschijnlijk niet gehaald wordt. Wij brengen dit opnieuw onder de aandacht van de provincie.

Financiën

Voorliggend voorstel gaat over een eenmalige extra financiële bijdrage van € 500.000,-- voor de stichting Buurthuis De Hoven. Deze bijdrage wordt in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Buurthuis De Hoven gestort. De eenmalige investeringsbijdrage kan worden verstrekt uit de bestemmingsreserve zodra duidelijk is dat de bouw en de exploitatie van het buurthuis haalbaar zijn. Wij doen u dan een voorstel tot het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de bijdrage.

Dekking van de € 500.000,-- eenmalige investeringsbijdrage kan worden gevonden in het positieve saldo van de Algemene Uitkering 2022 (kostenplaats 6921101).

Communicatie

Na besluitvorming door uw raad stellen wij het stichtingsbestuur van het raadsbesluit op de hoogte.

Uitvoering

Na besluitvorming door uw raad en het in kennis stellen van het stichtingsbestuur werken wij de diverse te regelen zaken, waaronder de condities van de eenmalige investeringsbijdrage, verder met de stichting uit.

Evaluatie

Er volgt een afwegingsmoment over de haalbaarheid en uitvoering van het buurthuis. Bij gebleken haalbaarheid stellen wij u voor om de (uiteindelijke) investeringsbijdrage daadwerkelijk te doen.

Bijlagen

  1. Begrotingswijziging 2022-29.
  2. Bouwplan voor de Multifunctionele accommodatie De Hoven.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0107

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 november 2022 met nummer 301354


gelet op artikel(en) 108 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. Een bedrag van maximaal € 500.000,-- als eenmalige investeringsbijdrage te reserveren voor realisatie van een buurthuis in De Hoven;
  2. daartoe een bestemmingsreserve Buurthuis De Hoven in te stellen;
  3. de nieuw te vormen bestemmingsreserve Buurthuis De Hoven te voeden met € 500.000,-- vanuit de extra ontvangen Algemene Uitkering 2022;
  4. de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022-29).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 28 november 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-11-2022 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.A. Godee
BurgerbelangA.C.P. Boersbroek
PvdAH. Krommenhoek
D66I van Dijk
VVDM. Koning
SPS.G.J.G. de Groen
Partij voor de DierenH.M. Feenstra
Kies Bewust LokaalA.W. Jansen
StadspartijJ. Boersbroek
CDAT.R. ter Steege
ChristenUnieG.A. Kamp

Verslag van de vergadering

Zie het videoverslag.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad