Pagina delen

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Zutphen 2022

Het presidium stelt voor :

1. Instemmen met de verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Zutphen 2022.

Inhoud

Inleiding

Op 23 december 2022 eindigt de ambtstermijn van burgemeester mevrouw drs. A. Vermeulen. Bij brief van 19 april 2022 heeft de commissaris van de Koning aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat mevrouw Vermeulen beschikbaar is voor een nieuwe ambtstermijn als burgemeester van Zutphen. Om tot een herbenoeming te komen dient de gemeenteraad een aanbeveling te doen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Beoogd effect

Zorgdragen voor een zorgvuldige procedure om te komen tot een aanbeveling van de gemeenteraad tot herbenoeming van de burgemeester.

 

Argumenten

1.1 De verordening regelt taak, samenstelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Zutphen die de aanbeveling voorbereidt.

De vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Zutphen 2022 vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester. De bevindingen van de commissie worden vastgelegd in een conceptverslag dat besproken wordt met de burgemeester. Het uiteindelijke verslag met de conceptaanbeveling wordt aangeboden aan de raad. De raad debatteert daarover in beslotenheid. Van de door de raad opgestelde aanbeveling wordt kennisgegeven in een openbare vergadering van de gemeenteraad. De raad zendt de aanbeveling , door tussenkomst van de commissaris van de Koning in Gelderland, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In overleg met de fractievoorzitters nemen de volgende raadsleden zitting in de vertrouwenscommissie, heer P.A.C.P. Boersbroek, de heer A. van Dijken, de heer J. van Donk, mevrouw Y.J.A. ten Holder, de heer A.W. Jansen en de heer de heer M. Purperhart. De commissie zal uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aanwijzen. De commissie wordt ondersteund door de griffier A. V. Dewkalie en een raadsadviseur B. Dolfing.

 

1.2 Artikel 61a, vierde lid van de Gemeentewet biedt gelegenheíd tot instelling van een vertrouwenscommissie die de voorbereídíng van de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester verricht.

 

Kanttekeningen

N.v.t.

 

Financiën

Op grond van artikel 3.1.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt aan een raadslid dat lid is van de vertrouwenscommissie, voor de duur van de activiteiten van die commissie een toelage verleend van € 125,72 per maand.

 

Communicatie

Geen actieve communicatie vereist.

 

Uitvoering

Nadat de verordening herbenoeming burgemeester van is vastgesteld, gaat de vertrouwenscommissie van start met de voorbereidingen om te komen tot een conceptaanbeveling. Verwachting is dat de conceptaanbeveling in september 2022 wordt aangeboden aan de gemeenteraad om in beslotenheid te worden besproken.

 

Evaluatie

n.v.t.

 

Bijlagen

1. Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Zutphen 2022

2. Brief van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland van 19 april 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0047

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 28 april 2022 met nummerb e s l u i t :

1.Instemmen met de verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Zutphen 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 16 mei 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-05-2022 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 30 mei 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-05-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend