Pagina delen

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de bijgevoegde Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2022 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gemeente Zutphen 2017 regelt de gemeentelijke zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor zover het gaat om de kwaliteit van de uitvoering en de handhaving van het omgevingsrecht. In de huidige regelgeving is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een verplichting opgenomen tot het vaststellen van een dergelijke verordening door de raad. Dat is in Zutphen in 2017 ook toegepast door toen een verordening vast te stellen. De Wabo gaat per 1 juli 2022 over in de Omgevingswet. De Omgevingswet bevat wederom een verplichting voor de raad om een VTH-verordening vast te stellen. Er is geen overgangsrecht opgenomen, zodat een raadsbesluit nodig is. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de verordening. Er is alleen sprake van een aanpassing van de terminologie aan de Omgevingswet.
In de verordening zijn kwaliteitseisen opgenomen op basis waarvan de gemeente en de omgevingsdienst de taken op VTH-gebied uitvoeren. Die kwaliteitseisen zijn al eerder in samenspraak met het Rijk, de provincie en gemeenten vastgelegd.

Beoogd effect

De verordening bevat het commitment van het bestuur (dagelijks en algemeen) om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te laten plaatsvinden conform eerder vastgestelde kwaliteitscriteria.
Met het vaststellen van de VTH-verordening wordt voldaan aan een wettelijke verplichting.

Argumenten

1.1 De Omgevingswet verplicht tot het vaststellen van een VTH-verordening.
In de Omgevingswet is een verplichting opgenomen in artikel 18.23 dat de raad een VTH-verordening vaststelt. De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Voor die datum is een raadsbesluit nodig, omdat er geen overgangsrecht over dit onderwerp is opgenomen.

1.2 De verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving.
In het verleden zijn door het Rijk, provincies en gemeenten kwaliteitscriteria opgesteld rondom de milieutaken die vervolgens bij de omgevingsdienst zijn belegd, maar ook voor de zogenaamde “BRIKS-taken” (bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunningen). Dit heeft in Zutphen geleid tot het vaststellen van een VTH-verordening in 2017. De provincie Gelderland heeft samen met de Achterhoekse gemeenten invulling gegeven aan de kwaliteitscriteria (fte's, opleidingseisen ambtenaren VTH), passend bij de grootte van de Achterhoekse gemeenten en complexiteit van de aanvragen bij die gemeenten. Die afspraken worden met het vaststellen van bijgevoegde verordening niet herzien. Er is hier geen sprake van een beleidswijziging, maar van een aanpassing van de verordening uit 2017 naar de Omgevingswet. De verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college van burgemeester en wethouders uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht. Door jaarlijkse mededelingen over de uitvoering kan de raad zijn controlerende taak invulling geven.

Kanttekeningen

1.1 Het niet vaststellen van de verordening betekent het niet voldoen aan een wettelijke taak zoals genoemd in artikel 18.23 van de Omgevingswet.
Dit kan tot gevolg hebben dat de toezichthouder (de provincie) de gemeente hierop wijst.

Financiën

Het betreft een beleidsneutrale omzetting van huidige regelgeving. Dit heeft geen gevolgen voor budgetten of capaciteit.

Communicatie

De verordening wordt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet gepubliceerd op www.overheid.nl.

Uitvoering

De raad krijgt jaarlijks mededelingen over de uitvoering van de taken VTH, zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse evaluatie vanuit de Omgevingsdienst Achterhoek.

Evaluatie

Zie uitvoering.

Bijlagen

1 Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Zutphen 2022
2 Was wordt lijst
3 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0010

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 januari 2022 met nummer 301518


gelet op artikel(en) 18.20, derde lid en 18.23 eerste lid, onder b. van de Omgevingswet en 149 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

de bijgevoegde Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2022 vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 februari 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 07-02-2022 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 februari 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-02-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie