Pagina delen

Verordening Rekenkamercommissie Zutphen 2016 en benoeming en ontslag rekenkamercommissieleden

de Rekenkamercommissie stelt voor :

 1. De Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010 in te trekken
 2. De Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2016 vast te stellen
 3. De volgende externe leden te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Zutphen:
  1. mevrouw drs. K. van den Berg, tevens voorzitter
  2. de heer drs. A.B.M. Gloerich
  3. de heer drs. M. Klopper
 4. De heer drs. P.H. de Jong eervol ontslag te verlenen als extern voorzitter van de Rekenkamercommissie Zutphen
 5. De heer M.G.S. Siemes op eigen verzoek ontslag te verlenen als raadsvertegenwoordiger in de Rekenkamercommissie Zutphen

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 9 mei 2016 heeft de raad besloten om de bestaande Rekenkamercommissie Zutphen om te vormen tot een gemengde commissie bestaande uit drie externe leden waaronder de voorzitter en twee raadsvertegenwoordigers.

Voor de redenen tot herinrichting van de rekenkamerfunctie in Zutphen mag kortheidshalve worden verwezen naar het betreffende raadsvoorstel. Ter uitvoerig van dit raadsbesluit zijn een tweetal sporen uitgezet te weten het aanpassen van de bestaande verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010 en een wervingstraject voor de externe leden. Dit laatste heeft in juli en augustus 2016 plaatsgevonden en resulteerde in 60 reacties. Een selectiecommissie bestaande uit de heren F. Heitling en H. Brouwer namens de rekenkamercommissie en de heer G. Pelgrim namens de Auditcommissie, ondersteund door de huidige commissiegriffier, heeft uiteindelijk 6 sollicitatiegesprekken gevoerd van waaruit unaniem de voordracht aan de raad van mevrouw K. van den Berg, extern lid tevens voorzitter, en de heren F. Gloerich en M. Klopper als externe leden wordt gedaan.

Beoogd effect

Actualiseren van de verordening aan de gewijzigde wensen van de raad en het bemensen van de Rekenkamer.

Argumenten

1.1 De Verordening op de Rekenkamercommissie 2016 regelt de samenstelling, de taken en bevoegdheden van de nieuwe gemengde commissie en is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.

1.2 De heren F. Heitling en H. Brouwer zijn beschikbaar voor het continueren van hun lidmaatschap van de rekenkamercommissie.

1.3 Het rekenkamercommissielid M. Siemes heeft al eerder aangegeven zijn lidmaatschap te willen beëindigen zodra de nieuwe rekenkamercommissie is ingericht.

Kanttekeningen

De bestaande rekenkamercommissie Zutphen werd vanaf 2006 voorgezeten door de heer P. de Jong. De heer de Jong heeft de positie van extern voorzitter gedurende twee termijnen van respectievelijk vier en zes jaar bekleed. Zijn formele benoemingstermijn liep begin dit jaar af maar ook hij is in functie aangebleven tot aan de nieuwe rekenkamercommissie.

Financiën

Er zitten aan het besluit geen extra budgettaire consequenties ten opzichte van het bestaande begrotingsbudget voor de rekenkamercommissie 

Bijlagen

 • Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2016
 • C.V.'s van de voorgedragen te benoemen externe leden en voorzitter (Deze liggen ter inzage op de griffie.)

 

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0123

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie van 23 september 2016 met nummer 2016-000298


gelezen het besluit van de raad van Zutphen van 9 mei 2016 over de instelling van een gemengde rekenkamercommissie met drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadsvertegenwoordigers;

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. De Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010 in te trekken.
 2. De Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2016 vast te stellen.
 3. De volgende externe leden te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Zutphen:
  1. mevrouw drs. K. van den Berg, tevens voorzitter
  2. de heer drs. A.B.M. Gloerich
  3. de heer drs. M. Klopper.
 4. De heer drs. P.H. de Jong eervol ontslag te verlenen als extern voorzitter van de Rekenkamercommissie Zutphen.
 5. De heer M.G.S. Siemes op eigen verzoek ontslag te verlenen als raadsvertegenwoordiger in de Rekenkamercommissie Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 10 oktober 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 10-10-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

 Toezeggingenlijst Raad 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Verordening Rekenkamercommissie Zutphen 2016 en benoeming en ontslag rekenkamercommissieleden

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, verdere behandeling in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 15-09-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

 Forumverslag 26-09-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 oktober 2016 Naar boven

Datum 10-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De benoeming heeft bij acclamatie plaatsgevonden, waarna de benoemde personen alle drie een belofte hebben afgelegd.
Geen amendementen ingediend