Pagina delen

Verordening reclamebelasting - ondernemersfonds

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

over te gaan tot het vaststellen van:

de Verordening reclamebelasting 2015 en de gemeentebegroting 2015 te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ondernemers van de bedrijventerreinen de Stoven, Revelhorst en de Mars hebben de gemeente gevraagd om de verordening reclamebelasting, zoals we deze sinds 2009 kennen voor ondernemers in de binnenstad,  uit de breiden met deze bedrijventerreinen. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor alle betrokken ondernemers op 27 oktober zijn de plannen tot invoering van een reclamebelasting op de bedrijventerreinen toegelicht. De stichting Handels- en Industriekring Zutphen (HIZ)  is in deze de vertegenwoordiger van de ondernemers op de bedrijventerreinen.

Beoogd effect

Door de invoering van reclamebelasting op de bedrijventerreinen en de daaruit voortvloeiende reclamegelden, wordt het mogelijk een ondernemersfonds te creëren waarbij de financiële lasten van activiteiten en voorzieningen over alle schouders van de in het belastinggebied actieve ondernemers worden verdeeld. Hiermee wordt een structurele oplossing  gevonden voor o.a. de financiering van collectieve beveiliging, camerabewaking en/of parkmanagement.  

Argumenten

1.1 Hiermee wordt een oplossing gevonden voor de problematiek van de zogeheten “freeriders”.

Ondernemers op de bedrijventerreinen hebben te maken met freeriders : ondernemers die wel profiteren, maar niet bijdragen aan activiteiten en voorzieningen die ten goede komen aan de bedrijventerreinen.

Dit vermindert de motivatie bij de almaar kleiner wordende groep ondernemers die steeds meer moet opbrengen om het kwaliteitsniveau van de collectieve voorzieningen op peil te houden. Door het oprichten van een ondernemersfonds, waaraan iedereen verplicht moet meebetalen, wil men het tij keren en een gezond perspectief houden op de toekomst, met een eerlijke verdeling van de lasten. De stichting HIZ heeft het initiatief genomen om voor de bedrijventerreinen te komen tot een ondernemersfonds en vraagt de gemeente om medewerking aan realisering ervan.

1.2  De met de reclamegelden bekostigde uitvoeringsmaatregelen vergroten de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen en hebben een positieve invloed op het ondernemersklimaat.

De  binnenkomende reclamegelden zullen als subsidie aan de stichting HIZ worden verstrekt. De maatregelen die kunnen worden genomen met de reclamegelden zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid en vitaliteit van een bedrijventerrein, kantoorlocatie of winkelgebied, zowel voor de ondernemers en hun klanten als voor de gemeente (schoon, heel, veilig, leefbaar). Dat kan niet alleen vanuit gemeenschapsgeld gefinancierd worden, maar zal ook door de ondernemers zelf opgebracht moeten worden. En dat is de doelstelling van het onderhavige voorstel: een versterking van de economische positie van de bedrijventerreinen die ten goede komt aan de ondernemers en gefinancierd wordt door diezelfde ondernemers.

1.3  Aanloop- en uitvoeringskosten vloeien naar de gemeente terug.

De aan de heffing verbonden jaarlijkse perceptiekosten (ca. € 24.000,-) zullen op de uit te keren subsidie (zijnde de geheven reclamegelden) in mindering worden gebracht. Ook eenmalig gemaakte kosten in de aanloop naar de vaststelling reclamebelasting (ca € 16.000,- ) worden in mindering gebracht op de subsidie.

1.4  Met de gekozen tariefstelling  wordt het voor de uitvoeringsmaatregelen benodigde bedrag opgehaald.

De bijdragen die ondernemers uit de binnenstad moeten gaan betalen zijn afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De variant van een reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde heeft als voordeel dat er kan worden aangesloten bij de bestaande bestanden. Inning van de gelden geschiedt door de gemeente. De kosten hiervan worden door de gemeente vanuit de opbrengst verhaald. Op basis van het nog op te stellen convenant tussen de stichting HIZ en gemeente wordt de jaarlijkse opbrengst aan de stichting HIZ beschikbaar gesteld. De opbrengst voor 2015 wordt door de stichting HIZ begroot op € 450.000,-:

€ 320.000,-  voor beveiliging

€ 40.000,-    voor parkmanagement

€ 40.000,-    voor perceptiekosten

€ 50.000,-    reservering o.a. bijdrage voor ontwikkeling en promotie van Zutphen

1.5  De samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen krijgt een impuls.

De stichting HIZ heeft als doel om de belangen te vertegenwoordigen van álle ondernemers op de bedrijventerreinen. Dit betekent dat leden én niet-leden van de stichting HIZ gezamenlijk met elkaar in overleg zullen treden, om een goede bestemming te vinden voor de reclamegelden.

1.6  Er is voldoende draagvlak voor de invoering van reclamebelasting.

Voorafgaande aan de voorlichtingsbijeenkomst voor alle betrokken ondernemers op 27 oktober is er een schriftelijk draagvlakonderzoek gedaan onder 200 ondernemers.  Hierop hebben 93 ondernemers gereageerd, waarvan 72% het eens was met de invoering van een reclamebelasting in het betrokken gebied.

Kanttekeningen

Is het wel mogelijk om in de verordening reclamebelasting 2015 verschillende tarieven te hanteren voor de binnenstad en de bedrijventerreinen?

Al naar gelang de behoefte kan per afgebakend gebied binnen de gemeente een reclamebelasting worden geheven en een fonds worden ingesteld. Indeling in verschillende deelgebieden met een eigen tariefstelling is mogelijk binnen een verordening reclamebelasting.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

  1. Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in de Zutphense Koerier en op de gemeentelijke website enkele werkdagen na de besluitvorming, vervolgens zal in overleg met de stichting HIZ de communicatie met alle ondernemers op de bedrijventerreinen worden verzorgd.
  2. De inwerkingtreding van de verordeningen is één dag na de bekendmaking en treedt feitelijk in werking per 1 januari 2015.

Financiën

Van de gelden die via de reclamebelasting binnenkomen zullen de voorzieningen en activiteiten ten behoeve van de bedrijventerreinen worden bekostigd. Hiervoor is vooraf een begroting opgesteld.

De heffingskosten worden in mindering gehouden op de opbrengsten, waardoor het voor de gemeente een budgettair neutrale operatie is. Op grond van de verordening reclamebelasting 2015 wordt voor de bedrijventerreinen € 450.000,- aan reclamebelasting geheven. Dit bedrag wordt als subsidie uitgekeerd aan de stichting HIZ, na aftrek van de volgende posten:
a. jaarlijkse terugkerende perceptiekosten ad € 24.000,-
b. eenmalige aanloopkosten  ad € 16.000,- 

Bijlagen

Verordening reclamebelasting 2015.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0176

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 november 2014 met nummer 47902


gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. vast te stellen de Verordening reclamebelasting 2015;
  2. de gemeentebegroting 2015 te wijzigen waarbij de geraamde inkomsten en (subsidie) uitgaven worden opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 december 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Ondernemers van de bedrijventerreinen de Stoven, Revelhorst en de Mars hebben de gemeente gevraagd deze bedrijventerreinen onder de Verordening reclamebelasting te brengen. Hiertoe moet de bestaande Verordening reclamebelasting worden gewijzigd. Van de gelden die via de reclamebelasting binnenkomen zullen de voorzieningen en activiteiten ten behoeve van de bedrijventerreinen worden bekostigd. Om dit mogelijk te maken vraagt de raad tevens bijgevoegde begrotingswijziging goed te keuren. Het vaststellen van verordeningen en het wijzigen van de gemeentebegroting zijn beide bevoegdheden van de raad. De beide voorstellen zijn ook geagendeerd voor de raad van vanavond om besluitvorming voor de jaarwisseling mogelijk te maken.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 15-12-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij leidt kort het onderwerp in en geeft vervolgens het woord aan het college voor een nadere toelichting op de stukken.

Het college geeft aan dat het verzoek tot het invoeren van een ondernemersfonds vanuit de ondernemers zelf is gekomen. Het verzoek was al een keer eerder bij de gemeente gekomen maar het toenmalige college wilde eerst kijken hoe de verordening in de binnenstad zou uitpakken. Doel van het fonds is dat iedereen bijdraagt aan collectieve voorzieningen. Het verzoek tot invoering is al een keer eerder bij de gemeente gekomen maar het toenmalige college wilde eerst kijken hoe de verordening in de binnenstad zou uitpakken.

Er zit een fout in het voorliggende voorstel. Er staat nu een bedrag van 490.000 euro in het voorstel tot wijziging van de programmabegroting. Dit moet echter 450.000 Euro zijn. De begrotingswijziging hiervoor komt zo spoedig mogelijk zodat de invoer van de reclamebelasting niet uitgesteld hoeft te worden. Het forum krijgt het woord om vragen over het voorstel te stellen aan het college.

Groen Links vindt het een goed voorstel. Er is veel draagvlak voor. De fractie wil graag weten waaruit de aanloopkosten bestaan en zouden die omlaag kunnen. Ook het bedrag van de terugkerende kosten, 24.000 euro vindt men hoog.

De VVD-fractie merkt op dat het aantal tariefgroepen in de binnenstad terug is gebracht naar vier. In de binnenstad weet men nog van niets. Hoe wordt dit gecommuniceerd.

Het CDA maakt complimenten over de perceptiekosten. Deze zijn in verhouding met andere plaatsen erg laag.

De Stadspartij vraagt hoe de afstemming met de binnenstad is verlopen. Daarnaast wil men weten of de geldstromen van de binnenstad en de overige gebieden wel gescheiden zijn.

De ChristenUnie vraagt of het mogelijk is of de werkgevers en het college te zijner tijd een keer kunnen komen vertellen hoe men de promotie denkt aan te pakken.

De fractie van de PvdA vraagt of er iets geregeld is voor ondernemers die niet kunnen betalen?

De fractie Jansen merkt op dat het hier geen nieuwe belasting betreft maar een uitbreiding van het gebied. Een meerderheid van de betroffen ondernemers is voor. Daarom kan dit voorstel snel naar de raad.

D'66 is van mening dat de aangepaste tariefsklassen duidelijk naar de binnenstadmoeten worden gecommuniceerd.

Men vraagt of de bedrijven die in een pand met een WOZ waarde < 500.000 euro zitten niet al in de verordening moeten worden meegenomen? Daarnaast wil men weten of het college aan kan geven waarom een aantal ondernemers tegen het voorstel is.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. Allereerst geeft men aan dat het onbekend is waarom een aantal ondernemers tegen de komst van de belasting is. Er is uitsluitend gevraagd of men voor of tegen was.

De veranderende tariefstelling in de binnenstad is uitgebreid besproken met de SOBZ, het binnenstadsplatform en de binnenstadsmanager. Men was er niet negatief over. De nu voorgestelde tariefstelling moet eerlijker uitpakken.

Over de perceptiekosten merkt het college op dat uiteindelijk alleen de werkelijke kosten in rekening gebracht zullen worden.

De VVD vraagt of  is vastgelegd of de ondernemersorganisaties daadwerkelijk de tarieven communiceren.

Het college geef aan dat het organisaties van de ondernemers zijn en dat het college daar dus niet over gaat.

Groen Links vraagt of de nieuwe tariefstelling gunstiger uitpakt voor de kleine ondernemers.

Het college  antwoord dat dit niet zo is.

De Groen Links fractie wil weten hoe dan wel.

Het college geeft aan dat dit geheel afhangt van de WOZ waarde. Bij problemen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Het doel van de wijziging is om eerdere ongelijkheden weg te werken. Er zal ook nog verder over gesproken worden met de ondernemersorganisaties.

Groen Links vindt het positief dat het college zo goed met  bezwaren omgaat. Van de VVD wil men weten of er nog bezwaren zijn.

De VVD is inhoudelijk akkoord men benadrukt alleen het belang van communicatie.  

Het college benadrukt dat de communicatie tussen de ondernemersorganisaties en de achterban niet de zaak van het college is. Wel gaat er een brief met informatie over de nieuwe tariefstellingen naar alle betrokken ondernemers.

Voor wat betreft de geldstromen geeft het college aan dat deze gescheiden zijn. He Het gaat om 2 budgetten.

Het college heeft het niet nodig geacht om een aparte tariefsklasse voor < 500.000 in te stellen daar uit de inventarisatie bleek dat deze bedrijven in praktijk nauwelijks voorkomen. Indien nodig wordt bijgestuurd.

D’66 vraagt of dit niet leidt tot vermijdbare problemen.

Het college legt uit dat vooraf een inventarisatie is gedaan. Slechts enkele panden hebben een lagere WOZ waarde.

Over het gebruik van de promotiegelden  lijkt het college een goed idee om tzt inderdaad de HIS uitnodigen. Dit kan goed gekoppeld worden aan de economische agenda.

Voor wat betreft de kwijtscheldingsregeling meldt het college dat deze voor alle ondernemers  geldt.

Groen Links geeft aan dat het prettig as geweest als in het voorstel wat over de gewijzigde binnenstadstarieven had gestaan.

Het college beaamt dit.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp afdoende is bespreken en dat het voorstel door naar de raad. Het onderwerp stond reeds geagendeerd voor dezelfde avond. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 15 december 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend