Pagina delen

Verordening paracommercie

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (2e Herziening) vast te stellen, waarin:

- de schenktijden voor paracommerciële rechtspersonen worden vastgesteld van maandag t/m vrijdag van 16.00-0.00 uur enop zaterdag van 13.00 – 0.00 uur en op zondag van 12.00 – 0.00 uur, waarbij geldt dat geen alcoholhoudende drank wordt geschonken op dagen dat geen activiteiten of bijeenkomsten worden gehouden die passen binnen de statutaire doelstelling van de desbetreffende paracommerciële rechtspersonen;

- het schenken van alcohol door paracommerciële rechtspersonen niet is toegestaan bij bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn;

- een verbod op het schenken van alcohol is opgenomen in inrichtingen die uitsluitend of in hoofdzaak voor het geven van onderwijs worden gebruikt en in inrichtingen waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties- of instellingen;

- een verbod op prijsacties in horeca is opgenomen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet is de gemeente verplicht een verordening vast te stellen, waarin regels worden gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich moeten houden ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Deze verordening moet in ieder geval betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

 1. De tijden dat in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt;
 2. In de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;
 3. In de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Met onderstaand voorstel wordt aan deze verplichting invulling gegeven. Het voorstel is tot stand gekomen op basis van een ontwerpvoorstel. Op basis hiervan hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van diverse belanghebbende partijen. Gespreksverslagen zijn bijgevoegd. Tevens is hierover contact geweest met het bestuur van het DWK en van het Warnshuus.

Beoogd effect

Voorkomen van oneerlijke mededinging door paracommerciële rechtspersonen ten opzichte van de reguliere horeca

 1. Beperken van de administratieve lasten
 2. Bevorderen van alcoholmatiging onder jongeren 

Argumenten

1.1. Vaste schenktijden bieden een helder kader en zijn handhaafbaar.

Het is voor iedereen duidelijk wat de schenktijden zijn en wanneer deze beginnen en eindigen. In de huidige bestuursreglementen worden schenktijden vaak gekoppeld aan te organiseren activiteiten. Het op deze wijze vormgeven van de schenktijden in de verordening wordt echter dermate ingewikkeld dat dit niet handhaafbaar is. Het is vaak moeilijk vast te stellen wanneer activiteiten beginnen en eindigen. Bovendien geeft het ruimte aan creatieve constructies om de barfunctie op te kunnen rekken. Nadeel van de vaste schenktijden is dat deze soms te beperkend en soms te ruim kunnen zijn.

1.2. De schenktijdenregeling is zo eenvoudig mogelijk vormgegeven.

Met het oog op een zo eenvoudig mogelijke regelgeving wordt geen onderscheid gemaakt naar soort paracommerciële rechtspersoon. Er wordt gekozen voor een algemene regeling voor schenktijden, die voor alle soorten paracommerciële instellingen gelden.

1.3. De gekozen schenktijden vormen een proportionele beperking van de mogelijkheid om als inrichting concurrerend te zijn voor de reguliere horeca.

Met de vaststelling van schenktijden wordt een beperking gesteld, waarbij een afweging is gemaakt tussen het doel van het beperken van oneerlijke mededinging en het bieden van de mogelijkheid de ondersteunende horeca-activiteiten te kunnen uitoefenen. Tevens is bij de bepaling van deze schenktijden rekening gehouden met de voorbeeldfunctie van volwassenen met het oog op alcoholmatiging onder jongeren.

Om te voorkomen dat de vaste schenktijden te ruim zijn, wordt bepaald dat geen alcoholhoudende drank op dagen wordt geschonken dat er geen activiteiten of bijeenkomsten worden gehouden die passen binnen de statutaire doelstelling van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

1.4. Door de schenktijden op zondag te vervroegen naar 12.00 uur sluiten deze aan op de zondagochtendactiviteiten van met name voetbalverenigingen. 

Door sommige verenigingen wordt aangegeven dat in de huidige praktijk op de zondag al voor 13.00 uur geschonken wordt. Enkele verenigingen hanteren nu een begintijd van 12.00 uur, bij sommige verenigingen wordt reeds vanaf 10.30 uur alcohol geschonken. Volgens de sportverenigingen is vervroeging van het aanvangstijdstip op zondag geen probleem, omdat op de zondagochtend geen jeugdwedstrijden worden gespeeld. Dit in tegenstelling tot de zaterdag, waarvan de sportverenigingen aangeven de schenktijden reeds af te stemmen op het eindigen van de jeugdactiviteiten. Tevens verwachten de sportverenigingen dat een tijdstip van 13.00 uur ten koste gaat van de clubactiviteiten en de bereidheid van vrijwilligers om zich in te zetten voor de vereniging.

1.5. De gekozen schenktijden geven voldoende mogelijkheden voor paracommerciële inrichtingen om binnen hun doelstellingen ondersteunende horeca-activiteiten uit te oefenen.

De regels ter voorkoming van oneerlijke mededinging moeten niet onnodig beperkend zijn. Uit de reacties van de paracommerciële inrichtingen blijkt dat de in de in het conceptvoorstel opgenomen tijden in het algemeen niet op problemen stuiten. Wel is met name vanuit de buurthuizen (door Perspectief en DWK) erop gewezen dat op doordeweekse dagen een aanvangstijdstip van 16.00 uur in plaats van 17.00 uur benodigd is. Dit ten behoeve van activiteiten zoals afscheidsrecepties van vrijwilligers of middagactiviteiten gericht op ouderen. Dit heeft aanleiding gegeven tot aanpassing van het aanvangstijdstip. Een verzoek van de sportverenigingen tot vervroeging van het aanvangstijdstip op zondag heeft niet tot aanpassing geleid (zie kanttekening).

1.6. Het verbod op het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard of niet-verenigingsgebonden activiteiten is nodig ter voorkoming van oneerlijke concurrentie.

In de gemeente Zutphen is een ruim aanbod van horecafaciliteiten, waarmee voldoende mogelijkheden in de reguliere horeca aanwezig zijn voor het houden van bijeenkomsten. Bij bijeenkomsten van persoonlijke aard gaat het om bijvoorbeeld bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels e.d., indien hier geen direct verband met de activiteiten van de rechtspersoon is (bijvoorbeeld de afscheidsreceptie van de voorzitter van de vereniging) en activiteiten die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de rechtspersoon betrokken zijn.

Er is daarom geen reden om dergelijke bijeenkomsten binnen de paracommerciële rechtspersonen toe te staan. Enerzijds zou het toestaan van bijeenkomsten in een bepaalde omvang tot een behoorlijke mate van oneerlijke concurrentie kunnen leiden met de reguliere horeca. Anderzijds gaat het in deze regeling alleen om het schenken van alcoholhoudende drank en wordt het houden van een bijeenkomst niet uitgesloten, wanneer er geen alcohol wordt geschonken. Daarbij moet overigens wel rekening worden gehouden met bepalingen in het bestemmingsplan en huurvoorwaarden.

1.7. Een verbod op het verstrekken van drank bij onderwijs- en jeugdinstellingen sluit aan bij het uitgangspunt van alcoholmatiging onder jongeren.

Gezien het verbod op het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar, is het niet logisch inrichtingen waarvan de activiteiten zich uitsluitend of in hoofdzaak op deze doelgroep richten toe te staan alcohol te schenken. Ook als de activiteit niet op jongeren gericht is, is er sprake van een voorbeeldfunctie bij deze instellingen. Daarbij wordt aangetekend dat  het verbod betrekking heeft op het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van drank.

1.8. Met het verbieden van happy hours wordt overmatig alcoholgebruik tegengegaan.

De bepaling biedt de gemeente de mogelijkheid om op te treden tegen onverantwoorde kortingsacties met drank door een horecaondernemer of in de detailhandel. Prijsacties in de horeca kunnen aanzetten tot overmatig alcoholgebruik in een korte periode. Het vaststellen van een maximaal kortingspercentage in een bepaalde periode laat ruimte voor promotionele acties, maar creëert een acceptabele ondergrens. Naar aanleiding van het gesprek met de horeca is hieraan de bepaling toegevoegd die ook voor detailhandel het stunten met prijzen verbiedt.

Kanttekeningen

1.1. De schenktijden op zaterdag kunnen bij  sportverenigingen gedeeltelijk samenvallen met jeugdactiviteiten.

Vanuit het oogpunt van alcoholmatiging is het niet wenselijk dat de schenktijden die in sportkantines worden gehanteerd samen vallen met jeugdactiviteiten. Op zaterdag vinden bij veel sportverenigingen jeugdwedstrijden plaats. Uit de gesprekken met de paracommerciële instellingen blijkt dat de meeste van deze instellingen hier in hun schenktijdenbeleid al rekening mee houden. Daaruit blijkt dat het goed mogelijk is om schenktijden op deze wijze te voeren. Overwogen is om de schenktijd in de verordening op 16.00 uur te stellen, zodat hiermee een signaal wordt afgegeven met betrekking tot alcoholmatiging. Daar is in dit voorstel van afgezien, omdat de gesprekken met de sportverenigingen gevoerd zijn op basis  van een voorstel dat uitgaat van een schenktijd van 13.00 uur. Door deze bepaling in het voorstel niet aan te passen is het aan de verenigingen om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen en een verantwoord schenktijdenbeleid op de zaterdagmiddagen te voeren.  Dit geldt ook voor de zondag, waarvoor de schenktijd op 12.00 uur wordt gezet.

1.2. De horeca is van mening dat de schenktijden in het weekend te ruim zijn en dat een meldplicht moet worden ingesteld voor clubavonden en dergelijke avondactiviteiten.

De horeca stelt dat de sportactiviteiten van verenigingen aan het eind van de middag eindigen en dat dan ook de schenktijden moeten eindigen. Voor activiteiten waarvoor de sportkantine ’s avonds wordt gebruikt, vind men dat een meldplicht moet worden ingesteld, zodat inzichtelijk is welke activiteiten daar worden gehouden. De sportverenigingen geven aan dat clubgerelateerde activiteiten breder zijn dan alleen het houden van sportwedstrijden. Men heeft ruimere tijden nodig om ook andere clubactiviteiten te kunnen ontplooien, zoals een feest voor leden, het houden van een clubbarbecue e.d. Daarnaast hebben de wijkgebouwen de eindtijd tot 24.00 uur nodig voor hun activiteiten. Dit wordt met name aangegeven door DWK voor zijn activiteiten, maar ook voor de overige wijkgebouwen is deze ruimte in enige mate nodig voor hun sociaal-culturele activiteiten.

Geconcludeerd wordt dat een beperking tot schenken in het middaguur onnodig beperkend is voor de functie van paracommerciële inrichtingen. Bovendien zou een meldingsplicht extra administratieve lasten voor de paracommerciële inrichtingen met zich meebrengen, omdat men dan activiteiten moet melden die nu binnen de doelstelling van de  club vallen. Dit levert bovendien extra administratieve lasten voor de gemeente op, omdat de meldingen dan moeten worden verwerkt en eventueel getoetst aan de statutaire doelstellingen van de club. Dit is een onnodige verzwaring.

1.3. De paracommerciële inrichtingen willen ruimte voor enkele te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard.

Door de sportverenigingen wordt hiermee onder meer gedoeld op het in brede zin bieden van de mogelijkheid om de sportkantine ter beschikking te stellen aan andere partijen, om op deze wijze extra inkomsten te kunnen genereren. Daarnaast wordt ook gedacht aan het bieden van de mogelijkheid aan clubleden om hun bruiloft in de kantine te vieren. De sportverenigingen zijn van mening dat daar in gesprekken over de nieuwe huurovereenkomsten toezeggingen over zijn gedaan. Bovendien wordt ernaar verwezen dat er in verschillende gemeenten wel ruimte wordt geboden voor het houden van dergelijke bijeenkomsten. Ook door buurtverenigingen/wijkgebouwen wordt verzocht om deze mogelijkheid in de verordening op te nemen. Daarbij wordt gesteld dat het bieden van de mogelijkheid de verjaardag te vieren voor bijvoorbeeld bejaarde wijkbewoners een functie is die niet door de reguliere horeca wordt ingevuld. Perspectief wenst met name de mogelijkheid te hebben om de ruimte ter beschikking te stellen voor persoonlijke feestjes van vrijwilligers, om op deze wijze een tegenprestatie te leveren voor hun inzet.

Het voorstel bevat geen aanpassing op dit onderdeel. Het bieden van de mogelijkheid voor deze vorm van horeca, staat zodanig ver af van de hoofdactiviteit van paracommerciële inrichtingen dat hierbij wel sprake is van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca. Omdat dit de essentie is van de doelstelling van voorliggende verordening is en niet kan worden gesteld dat er in Zutphen onvoldoende aanbod is van de reguliere horeca, gaan wij niet mee in deze wensen. Er ligt geen concrete toezegging dat deze mogelijkheid wel zou worden geboden. Bovendien zijn naast voorbeelden van gemeenten die hiervoor wel ruimte in hun verordening opnemen, ook genoeg voorbeelden te noemen van gemeenten die dit niet doen.

1.4. De horeca is van mening dat invulling moet worden gegeven aan de bevoegdheid om het verstrekken van alcohol door detailhandel tijdens evenementen te verbieden.

Daarbij denkt men aan de grotere evenementen zoals bokbierdag en stadsfeesten, zodat jongeren niet met zelf meegebrachte drank op het evenemententerrein kunnen komen en daarmee voor overlast zorgen.

Toepassing van deze bepaling wordt als te verstrekkend geacht. Bovendien sluit deze bepaling niet uit dat drank vanuit huis wordt meegenomen, terwijl de indruk bestaat dat dit juist een veel voorkomend verschijnsel is bij de Zutphense evenementen. Daarnaast vraagt toepassing van een dergelijke bepaling ook extra handhavingscapaciteit. 

1.5. Van een verbodsbepaling op het aanbieden van alcohol tegen  stuntprijzen in de detailhandel  is afgezien.

Op grond van de Drank- en Horecawet  kan de gemeente via een bepaling in de verordening kortingsacties met drank ook in de detailhandel verbieden. Indien deze bepaling wordt opgenomen zijn daar de in de wet genoemde percentages ten opzichte van de gebruikelijke prijs van 60% voor kortingsacties in de horeca en 70% voor kortingsacties in detailhandel op van toepassing. Het handhaven van een dergelijke bepaling voor detailhandel is niet reëel, omdat bijvoorbeeld landelijke ketens kunnen adverteren met prijsacties die tot wel 50% van de oorspronkelijke prijs gaan (bijvoorbeeld 2 voor de prijs van 1). Bovendien geldt dat moet worden aangetoond wat de gebruikelijk prijs is, die in het betreffende verkooppunt wordt gehanteerd. Dat vergt veel met betrekking tot de handhaving van deze bepaling.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De verordening wordt gepubliceerd op de gebruikelijke wijze. Paracommerciële instellingen en Koninklijke Horeca Nederland , afdeling Zutphen, worden per brief geïnfomeerd over de wijzigingen in de regels. 

Stukken die ter inzage liggen

 1. Memo + oorspronkelijke voorstel
 2. Verslagen van gesprekken met CVV, KHN en Perspectief

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0016

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 januari 2014 met nummer 14724b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling tot

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (2e wijziging)

Artikel 1

Na artikel 2:33 wordt ingevoegd een afdeling 8A. luidende:

Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet

 

Artikel 2:34a Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

- alcoholhoudende drank,

  • - horecabedrijf,
  • - horecalocaliteit,
  • - inrichting,
  • - paracommerciële rechtspersoon,
  • - sterke drank,
  • - slijtersbedrijf en
  • - zwak-alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen

1. Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

a. maandag tot en met vrijdag vanaf 16.00 uur tot 0.00 uur; en

b. zaterdag vanaf 13.00 uur tot 0.00.

c. zondag vanaf 12.00 uur tot 0.00 uur.

2. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank op dagen dat geen activiteiten of bijeenkomsten worden gehouden die passen binnen de statutaire doelstelling van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

3. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Artikel 2:34c Beperking verstrekking drank

1.Het is verboden, bedrijfsmatig of anders dan om niet, alcoholhoudende drank te verstrekken in een inrichting:

a. die uitsluitend of in hoofdzaak voor het geven van onderwijs wordt gebruikt;

b. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of –instellingen.

2.  Het is verboden, bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

a. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of -instellingen;

b. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is voor het snel serveren en/of verstrekken van al dan niet in eigen onderneming bereide kleine maaltijden of kleine etenswaren, alcoholvrije dranken en/of ijs;

c. die of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf.

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden.

Artikel 2:34d Verbod ‘happy hours’

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van een week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 2         Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 

Artikel 3         Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (2e wijziging)”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De Drank- en Horecawet, zoals die per 1 januari 2013 van kracht is, verplicht gemeenten om voor 1 januari 2014 een verordening vast te stellen waarin regels worden gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich moeten houden ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Het college stelt voor om dit te regelen door wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (2e wijziging). In de vergadering wordt de gewijzigde verordening ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het wijzigen van bestaande verordeningen is een exclusieve bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 10-02-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijD.G. Derlagen
VVDA.M. Voorink - Sakko
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Biçen
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom

Als eerste inspreker neemt de heer Vreeman het woord. De heer Vreeman is voorzitter van FC Zutphen en spreekt namens het Collectief van Veldsportverenigingen Zutphen - CVV (zie bijlage voor de inspreekreactie). Zijn bijdrage gaat over de mogelijkheid van sportverenigingen om ruimte te verhuren aan derden.

De voorzitter vraagt of iemand een vraag wil stellen aan de heer Vreeman.

De PvdA informeert naar verhuur van accommodaties. Er zijn afspraken gemaakt over de toekomstige werkwijze. Heeft inspreker geen vertrouwen hierin?

Inspreker geeft aan dat de bestuurlijke werkgroep goed heeft gefunctioneerd. Het vervolg waarbij gemaakte afspraken uitgewerkt zouden worden loopt echter niet goed. Er is maar een keer met een ambtenaar gesproken.

Burgerbelang vraagt hoeveel activiteiten er per vereniging georganiseerd worden.

Inspreker zegt dat dit niet valt te zeggen.

Burgerbelang informeert of inspreker bereid is tot een gesprek met de gemeente.

Inspreker zegt altijd open te staan voor gesprekken.

ChristenUnie vraagt of inspreker zich tegengewerkt voelt door de verordening.

Inspreker antwoordt dat hij de verordening niet ruimhartig genoeg vindt.

De Stadspartij vraagt of inspreker of hij zijn vraag kan verduidelijken.

Inspreker antwoordt dat verenigingen meer mogelijkheden moeten krijgen om ruimten te verhuren. De eis dat er sprake moet zijn van sportactiviteiten beperkt verenigingen in hun mogelijkheden.

De VVD geeft aan de wens en zorg van de inspreker te begrijpen maar vindt het geen onderwerp om te bespreken bij de Verordening paracommercie.

De tweede inspreker is de heer De Bruijn, voorzitter van Warnsveldse Boys. Ook hij spreekt in namens het CVV (zie bijlage voor de inspreekreactie). Zijn bijdrage gaat met name over de schenktijden.

De voorzitter vraagt of iemand een vraag wil stellen aan de heer De Bruijn.

GroenLinks vraagt op welke tijdstippen jongeren die geen alcohol mogen drinken aanwezig zijn bij sportverenigingen.

Inspreker geeft aan dat dat per vereniging verschilt.

De PvdA vraagt inspreker of verenigingen bereid zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen waar het gaat om jongeren en alcohol.

Inspreker antwoordt bevestigend.

Burgerbelang bepleit vervroeging van de schenktijd op de zondag naar 12.00 uur.

Het CDA zou graag meer gehoord willen hebben van sportverenigingen over hoe zij het alcoholbeleid gaan handhaven.

GroenLinks geeft aan voorstander te zijn van alcoholmatiging. Maar een besluit zoals schenktijden moet wel gedragen worden wil het effectief zijn.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een reactie.

Het college stelt dat bij het maken van de verordening een belangenafweging is gemaakt tussen het alcoholverbod voor jongeren en verruiming van mogelijkheden voor sportverenigingen. De schenktijden in het weekend zijn vooral met het oog op jongeren bepaald.

Verder geeft het college in overweging dat de eisen die gesteld worden aan horeca-ondernemingen strenger zijn dan die aan paracommercie.

Het college geeft aan een aanpassing te overwegen van artikel 2 lid 34 sub d waarin regels worden gesteld voor het Happy Hour en stuntprijzen in supermarkten. Het college overweegt een aanpassing hiervan en vraagt naar inbreng vanuit het Forum.

Het college beluistert in de inspreekreactie van de heer Vreeman een pleidooi om sportverenigingen meer mogelijkheden te geven om gebouwen open te stellen voor niet-sportactiviteiten.

Het college zegt toe dit pleidooi bij de besluitvorming te zullen betrekken en daarvan verslag te doen aan het Forum.

Verder zegt het college, het Forum gehoord hebbend, toe de ontwerpverordening Paracommercie te zullen aanpassen in die zin dat de schenktijd op de zondag wordt vervroegd naar 12.00 uur.

De SP wijst op de tekst in de horecawijzer, waarin opgenomen is dat paracommerciële inrichtingen geen openbare aankondiging mogen doen van bijeenkomsten van persoonlijke aard. De SP vindt dat dit geschrapt moet worden, want dit wordt door de horeca aangegrepen om bij de gemeente te klagen, waarna er handhavingsbrieven volgen.

Het college geeft aan dat het niet de bedoeling is dat paracommerciële inrichtingen aankondigingen doen van bijeenkomsten  en zich daarmee richten tot ver buiten de doelgroep waarvoor de bijeenkomst bedoeld is. Daarmee gaat de vereniging zich juist concurrerend opstellen met de reguliere horeca.

De voorzitter concludeert dat nog niet alle vragen beantwoord zijn maar dat de vergadertijd is verstreken.

De voorzitter schorst de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Technisch Blok 24 februari 2014 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De Drank- en Horecawet, zoals die per 1 januari 2013 van kracht is, verplicht gemeenten om voor 1 januari 2014 een verordening vast te stellen waarin regels worden gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich moeten houden ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Het college stelt voor om dit te regelen door wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (2e wijziging). In de vergadering wordt de gewijzigde verordening ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het wijzigen van bestaande verordeningen is een exclusieve bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 24-02-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66A.O. Biçen en H. Lindeboom
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Als inspreker heeft zich aangemeld de heer Berto Salfischberger die spreekt namens de werkgroep Berkel Wijnhofpark (zie bijlage voor de inspreekreactie).

De voorzitter informeert of er vragen zijn aan de inspreker.

Stadsbelang vraagt de inspreker of hij klachten bij de politie heeft gemeld.

De heer Salfischberger zegt van niet. Wel denkt de werkgroep na over manieren om overlast te voorkomen bijvoorbeeld door de aanleg van een tweede brug. Met zijn bijdrage aan het Technisch Blok hoopt hij op tips en handreikingen vanuit de politiek.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan dat de gevolgen van de brand in basisschool De Bongerd in kaart worden gebracht. Het onderwijs kan gelukkig gewoon doorgang vinden. De aandacht gaat uit naar het afwikkelen van de schade en opruimen.

Onder verwijzing naar berichtgeving over het faillissement van de Blokketoren geeft het college aan dat nog onduidelijk is wat de financiële consequenties van de brand voor de gemeente zullen zijn. De gemeente staat garant voor een lening en loopt huuropbrengsten mis zolang het gebouw niet opnieuw verhuurd wordt.

4. Aankondiging moties en amendementen

De VVD kondigt de motie Onderzoek naar mogelijkheid parkeergarage oude Aventus gebouw aan.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 24 februari 2014

De Toezeggingenlijst is bijgewerkt tot 13 februari 2014. Inmiddels zijn ook afgedaan toezegging 13-24 en 13-35.

b. Toezeggingenlijst Raad 24 februari 2014

De Toezeggingenlijst is bijgewerkt tot 13 februari 2014. Inmiddels zijn ook afgedaan toezegging 2013-01, 2013-16 en 2013-32.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Bestemmingsplan "Nieuw zwembad, Laan naar Eme"

Het Presidium heeft op 24 februari 2014 besloten om het voorstel als bespreekstuk te behandelen en dus niet als vermoedelijk hamerstuk. Hierdoor wordt er meer ruimte voor vragen over dit voorstel geboden.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid vragen te stellen.

Burgerbelang stelt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de voorzieningen die het nieuwe zwembad zal bieden.

Het college betreurt de onrust die mogelijk is ontstaan. Bij dit agendapunt gaat het echter niet over de functionaliteit van het nieuwe zwembad maar over een bestemmingsplan dat de bouw mogelijk moet maken. Het college verwijst voor meer informatie over het zwembad zelf naar het Forum van 10 maart.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

b. Vaststelling wijzigingsverordening Legesverordening 2014 - 2e wijziging

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

c. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 24 februari 2014

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

d. Verordening paracommercie

Naar aanleiding van het Forum van 10 februari 2014 is de verordening aangepast. De nieuwste versie van de verordening was beschikbaar via de website. De voorzitter informeert de fracties over een wijziging die pas vandaag werd aangebracht. Op 24 februari 2014 is ontdekt dat bij art 2:34b lid 1 onder b .de zinsnede 'en zondag' nog niet was verwijderd, terwijl dit wel de bedoeling was. Deze wijziging is nu alsnog doorgevoerd.

Ook meldt de voorzitter dat er vandaag nog een brief verspreid is van Koninklijke Horeca Nederland over dit onderwerp, gericht aan de raad.

De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn.

De PvdA stemt in met de gewijzigde verordening en gaat er vanuit dat sportverenigingen hun verantwoordelijkheid nemen bij het tegengaan van alcoholgebruik bij jongeren.

Stadsbelang vraagt of Koninklijke Horeca Nederland betrokken is geweest bij de voorbereiding van de verordening.

Het college antwoordt bevestigend.

De PvdA vult aan dat ook de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, los van die van de sportverenigingen.

Het college beaamt dit en spreekt uit dat er geen vrijblijvendheid mag zijn bij alcoholpreventie onder jeugd.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 24 februari 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 februari 2014

De VVD vraagt aandacht voor brief 13 over Herbestemming van leegstaande gebouwen en onderstreept het belang van herbestemming.

9. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 10-02-2014

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 24 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend