Pagina delen

Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen

Het presidium stelt voor :

 1. vast te stellen de 'Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Zutphen 2016';
 2. te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie:
  1. M.G.S. Siemes (Burgerbelang)
  2. MJ. ten Broeke (SP)
  3. G.I. Timmer (D66)
  4. H.W. Hissink (PvdA)
  5. G.V.C. Boldewijn (GroenLinks)
  6. D. Bogerd (Stadspartij)
  7. B. van der Veen (VVD)
  8. G.H. Brunsveld (CDA)
  9. A. Oldenkamp. (ChristenUnie)
  10. A.W. Jansen (BewustZW)
  11. F. van Vliet (Lijst van Vliet)
 3. te benoemen als voorzitter van de vertrouwenscommissie: dhr. A. Pepers;
 4. te benoemen als adviseur: P.C.M. Withagen
 5. in te stemmen met begrotingswijziging 2016-10

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Na het afscheid van Arnold Gerritsen als burgemeester van de gemeente Zutphen per 1 februari 2016 is een vacature ontstaan. Om in deze vacature te kunnen voorzien is het nodig een 'Verordening op de vertrouwenscommissie' vast te stellen en de bemensing daarvan te bepalen, zodat een wervings- en selectietraject kan worden doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de ontstane vacature van burgemeester van de gemeente Zutphen.

Argumenten

1.1 In artikel 61 van de Gemeentewet is geregeld dat voor de vervulling van een burgemeestersvacature een vertrouwenscommissie moet worden ingesteld.

De opgestelde verordening geeft invulling aan de in de Gemeentewet gestelde verplichting en regelt hoe de vertrouwenscommissie te werk gaat.

1.2 De opzet en werkwijze van de Vertrouwenscommissie is voorbesproken met alle fractievoorzitters
De in de voorbereidende fase door de fractievoorzitters aangegeven wensen zijn uitgewerkt in de verordening. Zo is onder andere gekozen voor een technisch voorzitter om het proces goed te leiden kunnen alle leden zich richten op de inhoud. Ook is aangegeven dat vervanging gedurende het proces ongewenst is en alleen bij hoge uitzondering en na een raadsbesluit is toegelaten. De ter benoeming voorgedragen leden zijn zich hiervan bewust en hebben aangegeven zich vrij te kunnen maken op de benodigde momenten.

1.3 De gemeentesecretaris betrekken bij het wervings- en selectietraject.

Een gemeentesecretaris mag niet als adviseur aan een vertrouwenscommissie worden toegevoegd. Omdat in de voorbereidende fase bleek dat een meerwaarde wordt gezien in de verwachte inbreng vanuit zijn perspectief voor het functioneren van het bestuurlijke besluitvormingsproces, is ervoor gekozen om via het bij hem beleggen van het plaatsvervangend secretariaat, toch inbreng vanuit deze rol mogelijk te maken.

2.1 Voorgesteld wordt om de fractievoorzitters te benoemen als lid van de Vertrouwenscommissie.

Het is gebruikelijk dat fractievoorzitters zitting nemen in een vertrouwenscommissie.
Er is voor gekozen om in principe geen tussentijdse vervanging van leden toe te staan en de verordening werpt daar ook een duidelijke drempel voor op. De beschikbaarheid van de te benoemen leden voor het doorlopen van het gehele proces en het bijeen kunnen komen voor de benodigde extra vergaderingen is van groot belang.

3.1 Na overleg in het Presidium op 14 december 2015 is besloten dhr. A.IJ. Pepers voor te dragen als (technisch) voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Dhr. Pepers heeft ruime ervaring in het technisch leiden van vergaderingen ook bij langer lopende dossiers.

4.1 Het college heeft ervoor gekozen wethouder P.C.M. Withagen voor te dragen om invulling te geven aan de rol van adviseur van de vertrouwenscommissie.

Voorgesteld wordt om wethouder P.C.M. Withagen als adviseur aan de commissie toe te voegen.

Kanttekeningen

De werkzaamheden van de Vertrouwenscommissie zullen zich grotendeels in beslotenheid voltrekken. Ook nadat de Vertrouwenscommissie zijn werkzaamheden heeft volbracht blijft de geheimhouding doorlopen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

In de eerste fase zal de Vertrouwenscommissie zich bezighouden met het opstellen van een profielschets. In het traject om te komen tot deze profielschets zal op verschillende manieren informatie worden verzameld en zullen ook inwoners gevraagd worden naar voor hen belangrijke aspecten rond de burgemeester van Zutphen.
De profielschets zal naar verwachting op 26 mei 2016 in een speciale raadsvergadering worden besproken met de Commissaris van de Koning (CdK).
De CdK plaatst vervolgens de advertentie om kandidaten te werven, waarna deze met de Vertrouwenscommissie worden besproken.
Daarna voert de vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten en komt uiteindelijk met een aanbeveling terug bij de raad. Het raadsbesluit over de voordracht wordt vervolgens via de CdK gestuurd aan de minister van BZK, waarna een Kroonbenoeming volgt. Na de benoeming wordt de nieuwe burgemeester beëdigd en geïnstalleerd.

Financiën

Bij het vaststellen van de Begroting voor 2016 was uiteraard al bekend dat budget benodigd was voor het wervings- en selectietraject voor een nieuwe burgemeester. De hoogte van het daartoe benodigde budget was op dat moment echter nog niet in beeld. Intussen is duidelijk dat naar verwachting in totaal zo'n € 32.500,- benodigd is en deze kunnen worden gedekt uit de post 'Onvoorzien'.
Deze kosten bestaan grofweg uit uitgaven voor externe begeleiding bij het opstellen van de de profielschets aan de hand waarvan de wervingsprocedure kan worden opgestart (€ 5000,-), voor het trainen van de leden van de vertrouwenscommissie op de te voeren selectiegesprekken (€ 5000,-), accommodatiehuur en verblijfskosten (€ 5000,-), het op zowel analoge als ook digitale wijze betrekken van de inwoners (ondernemers) bij de op te stellen profielschets (€ 12.500,-) en voor twee assessments (€ 5000,-).

Bijlagen

 • Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Zutphen

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0023

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 14 maart 2016 met nummer


gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelet op de circulaire 'Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester' van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;


b e s l u i t :

 1. vast te stellen de 'Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Zutphen 2016';
 2. te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie:
  1. M.G.S. Siemes (Burgerbelang)
  2. MJ. ten Broeke (SP)
  3. G.I. Timmer (D66)
  4. H.W. Hissink (PvdA)
  5. G.V.C. Boldewijn (GroenLinks)
  6. D. Bogerd (Stadspartij)
  7. B. van der Veen (VVD)
  8. G.H. Brunsveld (CDA)
  9. A. Oldenkamp. (ChristenUnie)
  10. A.W. Jansen (BewustZW)
  11. F. van Vliet (Lijst van Vliet)
 3. te benoemen als voorzitter van de vertrouwenscommissie: dhr. A. Pepers;
 4. te benoemen als adviseur: P.C.M. Withagen
 5. in te stemmen met begrotingswijziging 2016-10

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 11 april 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Na het afscheid van Arnold Gerritsen als burgemeester van de gemeente Zutphen per 1 februari 2016 is een vacature ontstaan. Om in deze vacature te kunnen voorzien is het nodig een 'Verordening op de vertrouwenscommissie' vast te stellen en de bemensing daarvan te bepalen, zodat een wervings- en selectietraject kan worden doorlopen. Aan de raad wordt voorgesteld om de verordening vast te stellen, de leden en adviseur te benoemen en in te stemmen met het benodigde budget. De bevoegdheid om gemeentelijke verordeningen vast te stellen is op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet een bevoegdheid van de Raad. De bevoegdheid om bedoelde vertrouwenscommissie in te stellen ligt op grond van artikel 61 van de Gemeentewet bij de Raad. Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting te wijzigen is een bevoegdheid van de Raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 11-04-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1.    Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2.    Algemeen spreekrecht

Mevr. Van Oudenallen spreekt in over obstakels en belemmeringen voor rolstoelgebruikers in Zutphen. De inspraakreactie is bijgevoegd als bijlage bij het verslag.

3.    Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de zeven burgemeesters van gemeenten waar dreiging bestond voor sluiting van de rechtbank bij Minister Van der Steur op bezoek zijn geweest. Aan dit overleg namen ook de presidenten van de rechtbanken en de Raad voor de Rechtspraak deel. Het was een vriendelijk gesprek waarin gesproken is over een mogelijke oplossing van de problemen. De Minister heeft de betrokkenen gevraagd of er bereidheid was om mee te denken aan oplossingen om de overbodige vierkante meters bij de rechtbanken te beperken. Deze bereidheid is door iedereen uitgesproken. Verder is afgesproken dat dit alleen mogelijk is in het kader van de evaluatie van de herziening van de rechtbanken in 2018. Door de betrokken gemeenten is aangegeven dat niet alleen zij, maar alle 32 plaatsen probleemeigenaar zijn. De Minister heeft een brief toegezegd en die is ook gekomen. Het college zal deze ter kennisname aan de raad sturen.
Het college meldt tevens op 21 maart 2016 een gesprek te hebben gehad met de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI). In de Tweede Kamer heeft overleg plaatsgevonden over het openhouden dan wel sluiten van PI’s. De directie heeft gemeld dat Zutphen deze regeerperiode niet in beeld is voor eventuele sluiting.

4.    Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.    Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 11 april 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 11 april 2016

Geen opmerkingen.

6.    Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen (griffienummer 2016-0023)

Geen opmerkingen.
Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016 (griffienummer 2016-0039)

BewustZW vindt de redenering dat als er weinig wordt gedelegeerd, er veel besluiten door de raad moeten worden genomen en dat dit leidt tot lange agenda’s een "kulargument". De fractie verzoekt het college het voorstel terug te nemen en de tekst aan te passen en het voorstel niet te agenderen voor besluitvorming vanavond. De fractie kondigt aan tegen het voorstel te zullen stemmen als het op deze manier wordt geagendeerd.
Het college neemt de opmerking mee.
Conclusie: Voldoende besproken, vooralsnog vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Extra middelen huishoudelijke hulp (2016-0040)

D66 vindt dat het voorstel duidelijker had gekund en vraagt hoe het verschil in het oude en nieuwe uurtarief kan worden verklaard wordt. D66 constateert een verschil van € 82.500, terwijl er sprake zou zijn van scherp onderhandelen en vraagt waar dit verschil vandaan komt.
Het college meldt dat Buurtzorg een eenmalige bijdrage vraagt van € 50.000.
D66 zegt dat er dan nog een verschil van € 30.000,- overblijft en verzoekt het college daarop terug te komen.
Conclusie: Het stuk komt als bespreekstuk op de agenda van de raad.

7.    Lijst ingekomen stukken Raad 11 april 2016 (griffienummer 2016-00034)

Het college geeft aan dat over stuk C07 (Jaarrekening 2015 en Begroting 2017) in het presidium is afgesproken dat eerst een bespreking in het Forum plaatsvindt. De uitkomsten van deze bespreking worden door het college meegenomen bij het opstellen van een zienswijze op de begroting die wordt voorgelegd aan de raad.

8.    Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 april 2016 (griffienummer 2016-0041)

Geen opmerkingen.

9.    Vaststellen forumverslagen

9a. Forumverslag 14-03-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 17-03-1026

Het verslag wordt vastgesteld.

10.    Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 14 maart 2016 (17:30 - 18:45) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 17:30 - 18:45
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters
Notulist
H Nijkamp