Pagina delen

Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2023

Het presidium stelt voor :

 1. De bijgevoegde Verordening op de Auditcommissie Gemeente Zutphen 2023 vast te stellen;
 2. De Verordening op de Auditcommissie Gemeente Zutphen 2014 in te trekken;
 3. De volgende vertegenwoordigers namens de raad als leden van de Auditcommissie te benoemen:
  Dhr. P. van der Hammen
  Dhr. A. Garritsen
  Mw. M. Koning
  Dhr. H. Krommenhoek

Inhoud

Inleiding

 

De Auditcommissie heeft in 2021 een onderzoek laten doen om de rol en positie van de Auditcommissie te evalueren en hoe deze te verstevigen. De conclusies zijn besproken in de oude en de nieuwe Auditcommissie en vertaald in een nieuwe verordening. Ten opzichte van de vorige verordening zijn geen grote wijzigingen nodig. Wel zijn doel, bevoegdheden en taken duidelijker omschreven.

 

Aanleiding

Met het einde in zicht van deze raadsperiode 2018-2022, leek het goed om te evalueren hoe de auditcommissie (AC) gefunctioneerd heeft. De auditcommissie heeft daarom eind 2021 een onderzoek laten uitvoeren naar de rol en positie van de auditcommissie en hoe deze te verstevigen.

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen grote wijzigingen in de verordening nodig zijn, maar toch zijn wijzigingen voorgesteld om de rol en relatie tussen Auditcommissie en college nader te omschrijven:

-          Een verduidelijking voor de rol en positie van de Auditcommissie door bovenop taken en bevoegdheden het doel van de auditcommissie op te nemen;

-          In plaats van adviseurs die de Auditcommissie kunnen bijstaan is gekozen voor de formulering dat inlichtingen en praktisch en praktisch advies worden verstrekt.

 

 

Beoogd effect

 

Verduidelijking van het doel, de taken en bevoegdheden van de Auditcommissie Gemeente Zutphen.

 

 

Argumenten

 

 1. Doel Auditcommissie expliciet vermeld

In de verordening op de Auditcommissie 2014 was het doel van de Auditcommissie niet expliciet opgenomen. Door de doelstelling te verwoorden, vloeien de taken en bevoegdheden hier logisch uit voort.

 

 

Kanttekeningen

 

Er zijn geen kanttekeningen aan dit voorstel verbonden.

 

 

Financiën

 

Er zijn vooralsnog geen financiële consequenties verbonden aan de wijziging van de verordening van de Auditcommissie.

 

 

Communicatie

 

De wijziging betreft een (werk)afspraak tussen de gemeenteraad en de Auditcommissie en behoeft verder geen externe communicatie.

 

 

Uitvoering

 

Daags na publicatie van de Verordening op de Auditcommissie Gemeente Zutphen 2023 treedt de nieuwe Verordening in werking.

 

 

Evaluatie

 

Aan het einde van de collegeperiode 2022-2026 evalueert de Auditcommissie haar werkzaamheden in relatie tot deze verordening.

 

 

Bijlagen

 

Verordening op de Auditcommissie Gemeente Zutphen 2023

 

 

Stukken die ter inzage liggen

 

Niet van toepassing.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2023-0008

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 26 januari 2023 met nummerb e s l u i t :

 

 1. De bijgevoegde Verordening op de Auditcommissie Gemeente Zutphen 2023 vast te stellen;
 2. De Verordening op de Auditcommissie Gemeente Zutphen 2014 in te trekken;
 3. De volgende vertegenwoordigers namens de raad als leden van de Auditcommissie te benoemen:
  Dhr. P. van der Hammen
  Dhr. A. Garritsen
  Mw. M. Koning
  Dhr. H. Krommenhoek

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 6 februari 2023 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 06-02-2023 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Voorzitter
A. Garritsen
Griffier
B.M. Duizer