Pagina delen

Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De overheid kan rechtmatig handelen, maar toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning die de aanleg van een appartementencomplex mogelijk maakt, waardoor het eigendom van het naastgelegen perceel in waarde achteruitgaat of door werkzaamheden aan de weg, waardoor een bedrijf (tijdelijk) onbereikbaar is en inkomsten misloopt. Het gaat dus niet alleen om schade veroorzaakt door rechtmatige besluiten, maar ook om schade veroorzaakt door rechtmatige feitelijke handelingen. Nadeelcompensatie is daarmee breder dan het begrip 'planschade' uit de Wet ruimtelijke ordening. Bij planschade gaat het enkel om inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak als gevolg van een planologische maatregel.

Naar verwachting treedt in 2022 de nieuwe nadeelcompensatieregeling van titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in werking. Deze treedt uiterlijk tegelijk met de Omgevingswet in werking. De regeling heeft betrekking op schade die een bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid of taak veroorzaakt. Het doel van de nieuwe regeling is om te komen tot meer eenduidigheid en overzichtelijkheid in het nadeelcompensatierecht.

Daarnaast is de verwachting dat op 1 januari 2023 ook de Omgevingswet in werking treedt. De Omgevingswet bevat een specifiek op het omgevingsrecht toegesneden nadeelcompensatieregeling die enkele aanvullende regels op de Awb bevat (afdeling 15.1 van de Omgevingswet). Ten opzichte van de Awb bevat de reikwijdte van de Omgevingswet een nadere afbakening van schadeoorzaken. Daarmee wordt de brede grondslag van de regeling in de Awb beperkt. Onder de Omgevingswet komt het bekende begrip ‘planschade’ te vervallen.

Beoogd effect

Het doel van het vaststellen van een verordening voor nadeelcompensatie is dat het heffen van een recht bij wettelijk voorschrift moet en dat de adviescommissie zo een solide basis krijgt. Het beoogde effect is dat daarmee een uniforme werkwijze ontstaat voor de behandeling van verzoeken tot nadeelcompensatie.

Argumenten

1.1 De inwerkingtreding van titel 4.5 van de Awb en de Omgevingswet is aanstaande.
Zodra titel 4.5 van de Awb en de Omgevingswet in werking treden krijgen we te maken met de nieuwe nadeelcompensatieregelingen. Met de Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022 zijn we voorbereid op het in behandeling nemen van verzoeken om schadevergoeding.

1.2 De planschaderegeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening komt te vervallen.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de planschaderegeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening te vervallen. Daarmee vervalt tevens de grondslag voor de huidige ‘Procedureverordening advisering aanvragen tegemoetkoming planschade 2008’ en komt deze dan ook te vervallen.

1.3 De verordening geeft eenduidige regels omtrent het in behandeling nemen van een aanvraag om nadeelcompensatie.
De nieuwe wettelijke regelingen over nadeelcompensatie zijn grotendeels uitputtend bedoeld. Ze bevatten regels over de procedure en bijbehorende beslistermijnen. Slechts over enkele onderwerpen is het mogelijk om aanvullend regels op te nemen in een gemeentelijke verordening, zoals het heffen van een recht en de mogelijkheid om een adviescommissie in te schakelen. De onderwerpen die lokaal bepaald kunnen worden zijn door de VNG uitgewerkt in een modelverordening. De Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022 is hierop gebaseerd.

1.4 Door het vaststellen van de verordening kan een recht worden geheven.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om schadevergoeding kan een recht geheven worden. De hoogte van het recht voor het in behandeling nemen van een aanvraag om schadevergoeding is een lokale keuze. Het recht mag op grond van artikel 4:128 Awb maximaal € 500,- bedragen. In de voorliggende verordening is er voor gekozen om aan te sluiten bij de huidige regeling in de Wro. Het recht is in de verordening dan ook vastgesteld op € 300,-. Hiermee worden enerzijds lichtvaardige aanvragen om nadeelcompensatie tegengegaan en anderzijds wordt er niet een zodanig hoge drempel opgeworpen zodat mogelijk rechthebbenden op nadeelcompensatie vanwege de hoogte van het te betalen recht nalaten een aanvraag in te dienen.

Kanttekeningen

1.1 Het vaststellen van deze verordening is niet verplicht.
Het vaststellen van een Verordening nadeelcompensatie is niet verplicht, zoals dat bij de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade op basis van de Wet ruimtelijke ordening wel het geval was. De VNG adviseert echter wel om een Verordening nadeelcompensatie vast te stellen. Zonder deze verordening kan bijvoorbeeld geen recht worden geheven of een adviescommissie worden ingesteld.

1.2 Deze verordening geldt niet voor aanvragen om schadevergoeding waarop een bijzondere regeling van toepassing is.
De bestaande Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG gemeente Zutphen 2020 is een bijzondere regeling waarop deze Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022 geen betrekking heeft. Op aanvragen om schadevergoeding als gevolg van het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen blijft vanwege de specifieke bepalingen deze nadeelcompensatieregeling van toepassing. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaan beide regelingen dan ook naast elkaar.

Financiën

Door de Verordening nadeelcompensatie ontstaan geen nieuwe administratieve lasten. De gemeente is nu ook al verplicht om in bepaalde gevallen planschade te vergoeden. Dus ook zonder verordening is het bestuur al verplicht om nadeelcompensatie uit te keren en ook nu al worden verzoeken om schadevergoeding in behandeling genomen. Voor projecten geldt dat mogelijke planschade wordt verhaald op de initiatiefnemer middels een anterieure overeenkomst.

Communicatie

De Verordening nadeelcompensatie wordt bekend gemaakt in het Digitaal Gemeenteblad (www.overheid.nl), in het gemeentelijke huis-aan-huisblad Contact en op de website van de gemeente. Tegen de Verordening nadeelcompensatie staat geen mogelijkheid open tot het indienen van bezwaar of beroep. De verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Bijlagen

Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0023

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 maart 2022 met nummer 311254


gelet op artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;


b e s l u i t :

De bijgaande Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 11 april 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 11-04-2022 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 25 april 2022 Naar boven

Datum 25-04-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie