Pagina delen

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op basis van de Wet VTH dient per gemeente een verordening voor de kwaliteitscriteria rondom het proces van Vergunning, Toezicht en Handhaving door de gemeenteraad te worden vastgesteld. De VNG heeft ism IPO een modelverordening opgesteld. Een werkgroep van 10 gemeenten, provincie en omgevingsdienst Achterhoek in de provincie Gelderland heeft een Gelderse variant gemaakt waarin de rollen van de omgevingsdiensten zijn meegenomen. 

De kwaliteitscriteria behelzen 26 deskundigheidsgebieden onder andere voor de kritieke massa (de organisatie en haar medewerkers): benodigde opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden en borgen daarvan. Organisaties en medewerkers die aan deze criteria voldoen, moeten in staat zijn producten af te leveren met de gewenste kwaliteit. Uitwerking van de kwaliteitscriteria staan op https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vth-0/.

De verordening is zo opgesteld dat het milieudeel binnen het omgevingsrecht aan de kwaliteitscriteria moet voldoen.  Van de overige delen zoals het bouwdeel, kan gemotiveerd worden afgeweken. Zo is de VNG dit met het rijk overeengekomen.

Geadviseerd wordt, in lijn met de Gelderland-brede afspraken, deze verordening vast te stellen.

Beoogd effect

De gemeenteraad van Zutphen heeft een verordening vastgesteld waarmee hij de kaders heeft vastgelegd hoe hij de kwaliteit van VTH regelt en borgt, zodanig dat het gemeentebestuur daarmee aan de Wet VTH voldoet.

Argumenten

1.1 Met dit besluit wordt voldaan aan artikel 7.2, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht.

In dit artikel wordt gesteld dat het gemeentebestuur beleid heeft over de kwaliteit van Vergunning, Toezicht en Handhaving.

1.2 Deze verordening stelt de kaders vast hoe de kwaliteit van VTH wordt geregeld en geborgd.

Een voorbeeld hiervan is dat wij jaarlijks in het VTH-plan doelen stellen over kwaliteitsborging. Wij verplichten ons hiermee te rapporteren over de kwaliteit van VTH aan de gemeenteraad.

1.3 Door de kwaliteitscriteria afzonderlijk mee te nemen in de plannen en rapportages leveren de gemeente en Omgevingsdiensten betere producten.

Het leveren van betere producten komt ten goede aan een veilig en leefbaar Zutphen.

1.4 Het vaststellen van deze Gelderse variant draagt bij aan gelijke en heldere kwaliteitscriteria in de regio

De 10 gemeenten stellen dezelfde verordening vast. Daarmee kunnen de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de andere Omgevingsdiensten uit het Gelders stelsel met gelijke en heldere kwaliteitscriteria werken.

Kanttekeningen

1.1 Het voldoen aan de verordening levert administratieve lasten op voor de gemeentelijke organisatie.

Er moet namelijk meer gemeten en gemonitord worden. Het backoffice systeem dat dit najaar wordt geïmplementeerd, biedt de mogelijkheid meer managementinformatie te genereren. Hiermee kan aan het meer meten en monitoren tegemoet worden gekomen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit van de raad wordt gedeeld met alle belangrijke partners op handhavingsgebied. Daarnaast wordt het besluit tot vaststellen van de verordening en de inhoud van de verordening bekend gemaakt in Het Gemeenteblad, opdat de verordening ook in werking treedt.

Rapportage/evaluatie

De kwaliteitscriteria worden onderdeel van het jaarlijkse VTH-plan en de VTH-rapportage.

Bijlagen

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0097

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 augustus 2017 met nummer 93538


 

 


b e s l u i t :

De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 11 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op basis van de Wet VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) dient per gemeente een verordening voor de kwaliteitscriteria rondom het proces van Vergunning, Toezicht en Handhaving te worden vastgesteld. De VNG heeft in samenwerking met IPO een modelverordening opgesteld. Een werkgroep van 10 gemeenten, provincie en omgevingsdienst Achterhoek in de provincie Gelderland heeft daarop een Gelderse variant gemaakt waarin de rollen van de omgevingsdiensten zijn meegenomen.

De raad wordt voorgesteld om de verordening vast te stellen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 11-09-2017 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure en E. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij meldt een aantal aanpassingen van de agenda.

Agendapunt 6.c: Het voorstel inzake vervangen van de technische installaties en het aanbrengen van een WKO-installatie in het stadhuis was oorspronkelijk als hamerstuk geagendeerd, maar het Presidium heeft besloten hier een bespreekstuk van te maken. Voor dit agendapunt hebben zich twee insprekers aangemeld.

Agendapunt 6.a: Het voorstel Begrotingswijziging regio Stedendriehoek wordt naar aanleiding van het presidium een bespreekstuk.

GroenLinks wijst er op dat eveneens is besloten om het ter inzage liggende stuk over Right to Challenge te bespreken. De voorzitter bevestigt dit.  

De agenda wordt vastgesteld met bovengenoemde wijzigingen.

2. Algemeen spreekrecht

Het algemeen spreekrecht wordt betrokken bij agendapunt 6.c.

3. Actieve informatievoorziening

Het College wijst op de brief betreffende de vliegroutes Teuge en Lelystad. Het College heeft besloten dit schrijven te ondertekenen, waarna de brief naar Den Haag kan worden verzonden.

Het College meldt voorts dat in de pauze een presentatie kan worden bijgewoond over de Noorderhaven, velden één, twee en drie. Het gaat hierbij met name om wijzigingen op de gebieden wonen, kantoor en officiële ruimtes. Velden één, twee en drie zijn gelegen tussen het koelhuis, de spoorlijn en de IJssel.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 11 september 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

b. Toezeggingenlijst Raad 11 september 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging regio Stedendriehoek

BewustZW informeert naar het doel van voorliggende begrotingswijziging. Op het eerste gezicht is dit in ieder geval onduidelijk; bij nadere bestudering blijkt dat het voornamelijk gaat om een nieuw te ontwikkelen visie op het openbaar vervoer. Aangezien de laatste tijd nogal wat onrust over dit onderwerp is gebleken, wenst BewustZW de begrotingswijziging als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering. Spreker vraagt of PlusOV is betrokken bij de regionale visie op het OV. De fractie wenst dat het College zich inzet om die koppeling tot stand te brengen.

Het College stelt dat de problemen van de afgelopen weken met PlusOV moeten worden opgelost. Onderzocht moet worden hoe dergelijke problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Dit streven staat los van de OV visie. Het College is het er mee eens dat een OV-visie en de visie op doelgroepenvervoer en regiotaxivervoer met elkaar hebben te maken. Waar het zinvol is, wordt de link gelegd, maar tegelijkertijd blijft wel sprake van twee verschillende doelgroepen. Het College wil niet de indruk wekken dat de OV-visie direct invloed heeft op de recente problemen bij PlusOV.

De SP vindt het misleidend dat hierbij wordt gesproken over een begrotingswijziging. Wat de SP met name kwalijk vindt, is dat van het bedrag van € 87.000 veel geld wordt besteed aan de lobby om vanuit rijksniveau middelen te genereren. Spreker heeft met name moeite met de gedachte dat een dergelijke lobby nodig zou zijn om een eerlijke verdeling van rijksgelden tot stand te brengen. Dit zou nièt nodig hoeven zijn.

Conclusie: De begrotingswijziging regio Stedendriehoek wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering.

6b. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017

BewustZW stelt dat sprake is van een stap in gewenste richting. BewustZW heeft hier lang op gewacht. Er is destijds vanuit de gemeenten een Achterhoekorganisatie geformeerd om een en ander op het gebied van toezicht en handhaving te verbeteren. De fractie denkt dat met dit voorstel de gewenste – lastige - kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Wellicht kan daar over een half jaar meer over worden gemeld aan de raad.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis

De voorzitter kondigt de twee insprekers aan. De inspreekreacties zijn bijgevoegd. 

Naar aanleiding van de reactie van mw. Zuidema vraagt BewustZW of, op het moment dat inspreker met de ambtenaar heeft gesproken, er toen ook actie is ondernomen om het werk stil te leggen.

Mw. Zuidema antwoordt dat een dergelijke actie op dat moment niet heeft plaatsgevonden. Ambtelijk is immers tot afgelopen woensdag beweerd dat er een vergunning was afgegeven. Deze blijkt echter niet eerder dan donderdag jl. te zijn verleend.

Inspreker, dhr. Ophuis, sluit zich volledig aan bij de inspreekreactie van mevrouw Zuidema en houdt vervolgens zijn eigen betoog.

Na de insprekers hebben de fracties gelegenheid om te reageren op voorliggend raadsvoorstel.  

Het CDA heeft geconstateerd dat de WKO op de Hoven stuk is gegaan is. De fractie wenst een garantie van de leverancier van de nieuwe WKO. 

De SP wenst een reactie van het College op de vragen van insprekers. 

BewustZW sluit zich bij het verzoek van de SP aan en wil graag weten welke acties het College reeds heeft ondernomen. Voorts vraagt de fractie of hetgeen reeds in gang is gezet nog kan worden teruggedraaid.

Het College is zich ervan bewust dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient en betreurt de gang van zaken. De ambtenaar die de contacten heeft gehad, is ervan uitgegaan dat de vergunning reeds was verleend. Dit misverstand zal verder intern worden opgepakt. Het College wenst een klimaatinstallatiesysteem en een WKO-installatie te realiseren. Het klimaatinstallatiesysteem is in 2012 al aangevraagd en gefinancierd. Dat is dus inmiddels geplaatst. De vergunning daarvoor is echter recent verleend. Waar nu vergunning voor wordt gevraagd, zijn extra duurzaamheidsmaatregelen en een WKO-installatie. De redenen voor deze investering zijn onder meer gelegen in aspecten van duurzaamheid en energiebesparing.

Het betreft hier de vervanging van een reeds bestaand systeem. De vorm van de buitenunit is weliswaar anders, maar de hoogte van het systeem blijft hetzelfde. Omdat de omkleding nog ontbreekt, valt het object erg op. De benodigde uitlaat zorgt wel voor een verhoging, maar is nodig om het systeem goed te laten functioneren. Momenteel loopt er een aanvraag bij de Provincie met betrekking tot het water. Als die aanvraag wordt gehonoreerd, volgt een onderzoek van de Rijksdienst voor Archeologie. Die onderzoeken duren drie tot vier maanden. Hoewel het niet verplicht is om de architect bij dit plan te betrekken, had het College het vanuit oogpunt van zorgvuldigheid geprefereerd als er meer aandacht was geweest voor de architect, maar ook voor de wijk teneinde de afbouw en de ombouw goed te bespreken.

De voorzitter stelt vast dat dit vermoedelijke hamerstuk als agendapunt wordt doorgeleid naar de raad. Tijdens raadsbehandeling is er desgewenst ruimte voor verder debat.

BewustZW wenst het onderwerp eerst nadrukkelijk in de eigen fractie te bespreken. Ook het College onderkent de ernst van de situatie die voorligt. Spreker vindt het niet gepast om dit agendapunt vanavond te behandelen conform agendering. De fractie vraagt het College nadrukkelijk om via een memo helderheid in deze situatie te bieden. 

De voorzitter stelt BewustZW voor om bij het vaststellen van de agenda in de raadsvergadering een ordevoorstel te doen.

BewustZW wijst erop dat ook in het Technisch Blok kan worden voorgesteld om een punt van de raadsagenda te halen.

GroenLinks sluit zich aan bij het voorstel van BewustZW.

De SP had gehoopt dat de wethouder zelf met het voorstel zou komen om behandeling uit te stellen.

Het College antwoord dat deze bevoegdheid bij de raad ligt.

6d. Intrekken regionale afspraken financiële solidariteit jeugdhulp

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7.  Lijst ingekomen stukken Raad 11 september 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 september 2017

GroenLinks heeft een vraag ontvangen over de financiering van de ambtelijke capaciteit die nodig is voor de bestuursopdracht ‘Right to Challenge’. De zorg is, dat dit ten koste gaat van de ruimte voor initiatieven om Right to Challenge te ontplooien.

Het College heeft geconstateerd dat ambtelijke capaciteit echt nodig is om stappen vooruit te kunnen zetten met Right to Challenge. Omdat het College deze impuls zo belangrijk vindt, heeft zij gemeend dit op deze manier te moeten realiseren omdat dit past bij het doel voor het budget voor algemene oplossingen. Met deze inzet denkt het College beter tegemoet te komen aan initiatieven uit de samenleving in relatie tot Right to Challenge.

De voorzitter constateert dat dit onderwerp voldoende is besproken en niet als agendapunt terugkomt in de raadsvergadering.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 03-07-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 03-07-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

Advies

Behandeld in Raad 11 september 2017 (22:00 - 23:00) Naar boven

Datum 11-09-2017 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend