Pagina delen

Verordening jeugdhulp gemeente Zutphen 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de bijgaande Verordening jeugdhulp gemeente Zutphen 2022 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

In 2014 heeft de raad, in het kader van de toen nieuwe Jeugdwet, de Verordening jeugdhulp vastgesteld. Deze verordening is in 2019 geactualiseerd. De raad heeft inmiddels (17 juli 2021) een nieuw Beleidsplan Jeugd 2021-2024 vastgesteld. In het beleidsplan streven we naar meer inzet op preventie en lichte hulpverlening om geïndiceerde zorg te voorkomen. Daarvoor hebben we onder andere besloten tot nadere uitwerking van de pilot ‘lichte jeugdhulp anders organiseren in Zutphen’ waarbij lichte jeugdhulp laagdrempelig, zonder indicatie en dichtbij inwoners wordt uitgevoerd door een team van externe partners. De uitvoering van deze vrij toegankelijke algemene voorziening vraagt om nadere regelgeving in de verordening.
Ook hebben we in het beleidsplan aangegeven dat de Jeugdwet een brede wet is, waarbij we keuzes willen maken voor afbakening van het zorgaanbod, te verwerken in de verordening en beleidsregels. De verordening van 2019 is daarom op een groot aantal punten hierop aangepast. Daarbij hebben we geput uit jurisprudentie en voorbeelden van verschillende andere gemeenten. De uitvoering was hierbij nauw betrokken.

Op 5 juli 2022 hebben wij een besluit genomen over de ontwerp verordening. Conform de inspraak-verordening konden inwoners en organisaties op deze ontwerp verordening reageren. De ontwerp verordening is bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen. Ook is de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) om advies gevraagd. Dit heeft alleen tot een beperkt aantal ambtelijke wijzigingen geleid. De verordening kan daarmee aan u ter vaststelling worden voorgelegd.

De bijgaande vast te stellen verordening bevat de lokale regelgeving, in aanvulling op hetgeen in de Jeugdwet is vastgelegd, met in de bijlage een uitgebreide toelichting per artikel waarin tevens wordt ingegaan op de afbakening met andere wetgeving.

Omdat de verordening tekstueel een andere opzet heeft, kunnen de hoofdstukken niet één op één worden vergeleken met de oude verordening. In bijlage 1 vindt u daarom een samenvatting met de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen.

Beoogd effect

Een actuele Verordening jeugdhulp die juridisch houvast geeft voor de uitvoering van het gewenste beleid op jeugd in Zutphen.

Argumenten

1.1. De nieuwe verordening biedt de juridische basis voor meer inzet op preventie en lichte hulpverlening, zoals we met het beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 beogen.
In het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 kiezen we voor het versterken van de pedagogische samenleving en voor preventie zodat kinderen en jongeren evenwichtig opgroeien. We willen onnodig problematiseren en medicaliseren voorkomen. Zorg wordt ingezet als het echt nodig is; zo licht als mogelijk en intensief en duurzaam als het moet. We willen de lichte hulpverlening op een andere, meer laagdrempelige manier inrichten zonder indicatie, met externe partners in een strategisch partnerschap en vindplaatsgericht, op scholen, bij huisartsen en in de buurt. Daarnaast zetten we in op een sterke eerste lijn waarbij de gemeentelijke toegang zich met name richt op regievoering op complexe casuïstiek. De toegang verleent zelf geen hulp.

In de nu voorliggende verordening bieden we de handvatten om een lokaal team in te richten voor vrij toegankelijke lichte hulpverlening én toeleiding naar en regie op geïndiceerde maatwerkoplossingen. Daarbij worden hulpvragen beoordeeld in de volgorde:
1. eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van het gezin en het netwerk;
2. mogelijkheden voor ondersteuning vanuit overige en/of algemene preventieve voorzieningen;
3. mogelijkheden voor lichte hulpverlening vanuit het lokale team;
4. indicatiestelling voor een maatwerk voorziening gezien de aard en ernst van de hulpvraag.

In de verordening leggen we vast dat het lokaal team voor lichte hulp voorliggend is op geïndiceerd maatwerk.

1.2. De verordening biedt kansen voor de afbakening van de jeugdhulpplicht.
De Jeugdwet is een brede wet die de gemeenten verantwoordelijk stelt voor preventie en jeugdgezondheidszorg, maar ook voor curatieve jeugdzorg en kinderbeschermings- en reclasseringsmaatregelen. We hebben onderzocht hoe wij de jeugdhulpplicht kunnen afbakenen. Het traject lichte hulpverlening anders organiseren draagt hieraan bij. Daarnaast hebben we voor een nadere afbakening geput uit ervaringen van andere gemeenten (onder andere Groningen). Ook is er inmiddels jurisprudentie over de afstemming met andere voorzieningen, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), (passend) onderwijs en de Participatiewet. In de verordening hebben we hier artikelen over opgenomen.

1.3. De toelichting bij de verordening biedt handvatten voor de uitvoering.
In de toelichting wordt eerst ingegaan op de doelstellingen van het beleidsplan Jeugd en de rol van het lokaal team voor lichte hulpverlening. Daarna volgt een artikelsgewijze uitleg. Meerwaarde heeft ook (de toelichting op) hoofdstuk 7 Afstemming andere voorzieningen, waarbij uitgebreid wordt aangegeven wat onder de Jeugdwet valt en wat onder andere voorzieningen en wetgeving. De toelichting bij de verordening kan daarmee ook als een instructie voor de jeugdconsulenten worden benut, wanneer er sprake is van een ‘grijs gebied’.

1.4. Er zijn geen inspraak reacties binnengekomen.
De bekendmaking van de ontwerp verordening heeft niet geleid tot reacties. De BASD is uitvoerig bijgepraat over actuele ontwikkelingen jeugd op 8 juni 2022. De BASD heeft geen advies uitgebracht.

1.5. Er heeft een correctie plaatsgevonden op het artikel over het Persoonsgebonden Budget (PGB).
Tijdens de inspraakperiode is ambtshalve opgemerkt dat een deel van de PGB regelgeving uit de oude verordening niet was overgenomen in de nieuwe verordening. Dit is in de definitieve versie hersteld (artikel 5.3).

1.6. De raad is bevoegd om de verordening vast te stellen.
Op grond van artikel 2.9 Jeugdwet is het de raad die een Verordening jeugdhulp vast moet stellen.

Kanttekeningen

1.1 De verordening wordt op sommige punten nog opgevolgd met (beleids)regels.
De verordening is het algemene juridische kader. Waar beleid aan verandering onderhevig is, en/ of met name uitvoerend is wordt dit vastgelegd in door ons als college vast te stellen (beleids)regels. Sommige beleidsregels gaan we herzien en/of opstellen op korte termijn, onder andere over de hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB).

1.2 De landelijke Hervormingsagenda Jeugd kan leiden tot noodzakelijke wijzigingen.
Wij hebben ons gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en meest actuele jurisprudentie. De landelijke Hervormingsagenda kan tot wijzigingen in wet- en regelgeving leiden. Daar wordt in deze nieuwe verordening al op ingespeeld (o.a. lichte hulpverlening vrij toegankelijk, maatwerk alleen voor complexe/ specialistische problematiek, afbakening producten).

Financiën

Het vaststellen van deze verordening heeft op zich geen financiële consequenties. De nieuwe verordening maakt ‘lichte hulpverlening anders organiseren’ mogelijk. De begroting van deze pilot is budgetneutraal. De verdere afbakening van de jeugdhulpplicht kan in principe tot besparingen leiden.

Communicatie

Het besluit tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp gemeente Zutphen 2022 wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. De communicatie over de uitvoering ervan koppelen we aan het traject ‘lichte hulpverlening anders organiseren’ (zie communicatieplan in het collegebesluit 18 oktober 2022, dit heeft u ter kennisname ontvangen).
De gemeentelijke toegang heeft actief bijgedragen aan de nieuwe verordening, en word uiteraard geïnformeerd over de definitieve versie.

Uitvoering

Wij stellen aan het Presidium voor om de verordening in het technisch blok van 28 november 2022 te bespreken, zodat de raad de verordening nog voor het eind van het jaar kan vaststellen en deze op 1 januari 2023 in werking kan treden.

Evaluatie

We blijven actuele ontwikkelingen volgen. Als dit nodig is, leggen wij een wijziging van de verordening ter besluitvorming aan de raad voor en/of stellen wij nadere (beleids)regels vast, als dat onze bevoegdheid is.

Bijlagen

  1. Samenvatting Verordening jeugdhulp
  2. Verordening jeugdhulp gemeente Zutphen 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0097

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 oktober 2022 met nummer 352382


gelet op artikel(en) 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1., derde lid van de Jeugdwet;


b e s l u i t :

de bijgaande Verordening jeugdhulp gemeente Zutphen 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 31 oktober 2022 (19:00 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 31-10-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
A. Garritsen
Griffier
B.M. Duizer