Pagina delen

Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018 vast te stellen conform bijgevoegd concept.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Eind 2014 is door de raad de Verordening Jeugdhulp Zutphen 2015 vastgesteld. Door wijzigingen in wet- en regelgeving en door de nieuwe Raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW 2019, die per 1 januari 2019 zal ingaan, is het noodzakelijk de huidige verordening Jeugdhulp aan te passen. Als voorbeeld voor de nieuwe verordening heeft gediend de concepttekst van de nieuwe verordening Jeugd voor de gemeente Apeldoorn die binnen de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe is verspreid. Deze verordening is geheel omgebouwd naar en aangepast aan de lokale (Zutphense) situatie.

Beoogd effect

De Verordening Jeugdhulp is in lijn met de landelijke wet- en regelgeving, houdt rekening met de nieuwe raamovereenkomst met aanbieders en sluit beter aan bij de praktijk.

Argumenten

1. Er is een aangepaste gemeentelijke visie Jeugd

Uitgangspunt van beleid is dat ieder kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien. Het college ontwikkelt daartoe, in samenspraak met jongeren en jongerenwerk, stimulerend en preventief jeugdbeleid. In sommige gevallen is jeugdhulp nodig. Deze moet snel, laagdrempelig en zo dichtbij mogelijk georganiseerd worden. Tegelijkertijd moeten er, ingegeven door het bij Jeugd ontstane tekort, keuzes bij de toegang worden gemaakt die leiden tot het voorkomen van indicaties voor professionele zorg. Daar waar professionele zorg nodig is dienen kortere en/of lichtere en daarmee goedkopere trajecten overwogen te worden. Het rapport ‘Evenwicht sociaal domein’ van bureau Berenschot (van 5 juli 2018) reikt een aantal bezuinigingsopties aan die momenteel worden uitgewerkt.

2. Er komt een andere inkoop voor Jeugd

De ZorgRegio Midden IJssel Oost Veluwe heeft een integrale raamovereenkomst opgesteld voor Jeugd, Wmo en MO/BW. In het productenboek staan de individuele voorzieningen die speciaal moeten worden toegekend. Hierin wordt ook een slag gemaakt van inspanningsgerichte bekostiging (die de basis vormde van de huidige raamovereenkomst Jeugd) naar resultaatsturing. Verder is gewerkt aan vermindering van administratieve lasten en zijn heldere toetredingseisen en geschiktheidseisen voor aanbieders geformuleerd. Het college kiest in het concrete geval voor de goedkoopst adequate voorziening.

3. Controle en fraudebestrijding verdienen meer aandacht

Met de introductie van een regionaal toezichthoudend ambtenaar geeft het college invulling aan artikel 2.9 van de Jeugdwet. In de Wmo is dit toezicht bij wet geregeld, in de Jeugdwet niet. Vandaar deze regeling per verordening in artikel 15. De toezichthoudend ambtenaar richt zich op de nadere eisen die door de gemeente bij de inkoop zijn gesteld, de rechtmatigheid van de jeugdhulp en fraudebestrijding. Het Platform Sociaal Domein (PSD) adviseert in haar brief van 28 september 2018 om de werkwijze en aanpak van deze ambtenaar waar mogelijk af te stemmen met de werkwijze en aanpak van de toezichthouder bij de Wmo. Het college geeft daar graag gehoor aan.

4. Betere toegankelijkheid en vindbaarheid is gewenst

De nieuwe verordening leidt tot betere toegankelijkheid en vindbaarheid van lokale regelgeving en beleid. Zowel inwoners als professionals zijn hierbij gebaat. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

•zoveel mogelijk korte en toegankelijke zinnen en ‘niet-juridisch’- taalgebruik;

•aansluiten bij de tekst van bestaande Zutphense verordeningen in het kader van uniformiteit;

•niet regelen wat al is geregeld in wetgeving of wat zelden voorkomt;

•regelgeving moet voldoende ruimte bieden voor maatwerk;

Medewerkers in de uitvoering (bij het CJG en Het Plein) en van beleid zijn nauw betrokken geweest bij inhoud, redactie en vorm van de verordening.

Kanttekeningen

1. Waarom niet gekozen voor een integrale verordening sociaal domein?

Enkele gemeenten maken gebruik van één verordening op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Een (aparte) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018 is echter net vastgesteld (bij raadsbesluit van 2 juli 2018). Ook gezien de korte voorbereidingstijd is gekozen voor een aparte verordening Jeugd. Een toekomstige verordening zal alle deelterreinen binnen het sociaal domein omvatten. Het Platform Sociaal Domein (PSD) dringt daar in haar advies van 28 september 2018 ook op aan.

2. Is er rekening gehouden met de nieuwe inrichting van het sociale domein?

Tijdens de voorbereiding van de nieuwe verordening Jeugdhulp werd gewerkt aan het Rapport ‘Operationeel ontwerp & implementatieplan Toegang sociaal domein Zutphen’. Dit rapport is door het college op 25 september 2018 vastgesteld. De nieuwe verordening zal binnen de nieuwe organisatiestructuur Toegang sociaal domein worden uitgevoerd. Bij het maken van de verordening is hier uiteraard rekening mee gehouden.

3. Het tijdpad voor invoering van de nieuwe verordening is krap

Op 1 januari 2019 gaat de nieuwe integrale raamovereenkomst voor Jeugd, Wmo en MO/BW in. Om daar uitvoering aan te kunnen geven moet per dezelfde datum de nieuwe verordening Jeugd van kracht geworden zijn. Uiteraard heeft het college advies gevraagd bij het Platform Sociaal Domein (PSD). Per mail van 28 september 2018 heeft het PSD advies uitgebracht waarin zij haar visie geeft en suggesties doet voor verduidelijking. Deze zijn in de toelichting op de verordening verwerkt. Dit wordt teruggekoppeld aan het PSD.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bekendmaking na vaststelling van de verordening conform de daarvoor geldende voorschriften.

Bijlagen

1. Verordening jeugdhulp gemeente Zutphen 2018

2. Advies van het Platform Sociaal Domein van 28 september 2018

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0129

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2018 met nummer 131961b e s l u i t :

de Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018 vast te stellen conform bijgevoegd concept.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Eind 2014 is door de raad de Verordening Jeugdhulp Zutphen 2015 vastgesteld. Door wijzigingen in wet- en regelgeving en door de nieuwe Raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW 2019, die per 1 januari 2019 zal ingaan, is het noodzakelijk de huidige verordening Jeugdhulp aan te passen.

Dit raadsvoorstel beoogt de Verordening Jeugdhulp is in lijn met de landelijke wet- en regelgeving, houdt rekening met de nieuwe raamovereenkomst met aanbieders en sluit beter aan bij de praktijk.

Het vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 147 en 149 Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich twee insprekers aangemeld. Aan hen geef ik eerst het woord.

2. Algemeen spreekrecht

De heer Remerie: zie bijgevoegde inspreekreactie.

VVD: Heeft u juridisch iets ondernomen?

BewustZW: Kunt u uw brief aan de raad sturen met het verzoek aan het college om een verhelderend memo aan de raad voor te leggen?

CDA: Bent u nog in gesprek met de gemeente?

De heer Remerie: Er is geen vervolggesprek meer gepland. De betreffende ambtenaar raadde mij aan om in te spreken.

BewustZW: Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter: Nee.

BewustZW: Dan wil ik een memo.

Voorzitter: Is genoteerd.

 

Voorzitter: Dan geef ik het woord aan mevrouw Buijs.

Mevrouw Buijs: Zie bijgevoegde inspreekreactie.

BewustZW: Uw betoog is bekend, is er nog andere informatie om mee te nemen naar het toekomstperspectief over de bibliotheek? Kunt u dat naar de raad sturen, dan kan dat door de raad worden meegenomen.

Mevrouw Buijs: Verzoek is, dat alle partijen "water bij de wijn" doen.

Voorzitter: Heeft u nog nadere informatie?

Mevrouw Buijs: Nu  niet, daarvoor moet je naar de bibliotheek en naar andere partijen.

3. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Zijn er fracties die moties en/of amendementen willen aankondigen?

D66: Wij willen in de volgende raadsvergadering de motie "Behoud faciliteiten in Warnsveld" indienen.

Groenlinks: Wij willen in de volgende raadsvergadering een motie "Kinderpardon" indienen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 3 december 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 3 december 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Voorzitter: Wat geen hamerstuk kan blijven maar een bespreekstuk moet worden, kan hier kenbaar worden gemaakt.

5a. Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting

 Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5b. Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018

SP: Wij willen graag een forum over dit onderwerp, geen hamerstuk.

College: Wil je een forum over alleen de verordening Jeugdhulp, over over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp?

SP: Ik denk het totaalpakket.

College: Deze verordening moet voor 1 januari worden vastgesteld. Als u nu de verordening vaststelt, dan komt er daarna een apart forum over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp.

BewustZW: In het presidium heeft de SP hetzelfde gezegd als het college nu aangeeft.

Voorzitter: Blijft dit een hamerstuk of wordt dit een bespreekstuk in de raadsvergadering van 17 december 2018?

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5c. Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)

BewustZW: Wij willen dit als bespreekstuk behandelen. Naar aanleiding van een aangenomen motie willen wij graag de stand van zaken weten. Als wij daarover niet in de raad worden geïnformeerd, dan willen wij een memo.

Voorzitter: Via het college krijgt u een toelichting.

College: Het college komt met een memo, hopelijk voor 17 december 2018 en anders op 17 december 2018.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekstuk.

5d. Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5e. Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5f. Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5g. Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro

College: Het conceptbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Naar ons idee zijn er geen zienswijzen tegen het conceptbestemmingsplan ingediend. Wij hebben dit drievoudig gecheckt, en niets gevonden. Er was nog geen hoger beroep ingesteld, in de aan u toegestuurde informatie staat dat er wel hoger beroep is ingesteld. Dit komt over als slordig van het college. Het raadsvoorstel is op 22 oktober aangeleverd, op die datum was er nog geen hoger beroep ingesteld. Na 22 oktober is er pro forma hoger beroep ingesteld, de reden is nog onbekend. Voorstel is om dit raadsvoorstel nu niet te behandelen, maar dat u eerst geïnformeerd wordt op voorgaande drie onderdelen.

BewustZW: Wanneer krijgen wij die informatie?

College: Ik hoop voor 17 december  met een verklarend memo te komen, dan kan dit raadsvoorstel in de raadsvergadering van 17 december worden behandeld als bespreekstuk.

5h. Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5i. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5j. Ontslag van de heer R. Kraassenberg en benoeming van de heer A. Nijenhuis als lid Auditcommissie Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 17 december 2018

BewustZW: Rubriek A, nummer 6: door het college is aangegeven vaker subsidie aan IJsselwind te geven. Als IJsselwind niet positief kan afronden, dan is het verlenen van subsidie voor niets geweest. Deze brief moet naar categorie E.

BewustZW: Rubriek A, nummer 18: Wordt dit pand ook meegenomen in de vastgoedopdracht?

College: Met alles bedoelen we ook alles, dus alle vastgoed in gemeentelijke handen. Indien dit pand er een uitzondering op vormt, dan krijgt u een reactie.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 december 2018

Forum: Akkoord.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 08-10-2018

Forum: Akkoord.

8b. Forumverslag 11-10-2018

Forum: Akkoord.

8c. Forumverslag 29-10-2018

Forum: Akkoord.

8d. Forumverslag 19-11-2018

Forum: Akkoord.

9. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend