Pagina delen

Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021 vast te stellen conform bijlage.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Eén van de doelen van de Omgevingswet is het verminderen van regels, het bundelen van regelgeving en het toegankelijk maken van regelgeving. Daarnaast heeft de wet als doel het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Na invoering van de Omgevingswet moeten de gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving worden samengebracht in één omgevingsplan voor het gehele grondgebied. Dit betreft de regels uit de huidige bestemmingsplannen maar ook de regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving die nu nog verspreid staan in diverse verordeningen. Tijdens de wettelijke overgangsfase tot en met 2029 (transitiefase) moet het gemeentebestuur veel regels uit deze verordeningen integreren in het omgevingsplan.

Om de gewenste orde en overzichtelijkheid te scheppen vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet wordt, als tussenstap, één Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021 (hierna: VFL) voorgesteld waarin de regels over de fysieke leefomgeving uit de huidige verordeningen worden gebundeld. De regels uit deze verordening worden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet (gefaseerd) verwerkt in het omgevingsplan.

Met de VFL wordt de regelgeving voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en vergunningverleners overzichtelijker en zijn de regels op een plek te vinden en te raadplegen.

Beoogd effect

Het opstellen van één integrale verordening op het gebied van de fysieke leefomgeving waarmee we beter voorbereid zijn en het inzichtelijk is welke regels deel uit gaan maken van het omgevingsplan.

Argumenten

1.1 Met een VFL is er overzicht en orde in geldende regelgeving.
Om de gewenste orde en overzichtelijkheid te scheppen vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet is geïnventariseerd welke regels en verordeningen over de fysieke leefomgeving gelden in Zutphen. De VFL bundelt een belangrijk deel van de bestaande lokale regels in het fysieke domein. Daarmee wordt een eerste stap gezet in een samenhangend en integraal toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. In plaats van verschillende verordeningen geldt er één verordening met een uniforme begrippenlijst, handhavingsparagraaf en een uniforme vergunningsprocedure. Hiermee is de regelgeving voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en vergunningverleners overzichtelijker en zijn de regels makkelijker te vinden en te raadplegen.

1.2 De VFL sluit aan bij het doel van de Omgevingswet.
Met het vaststellen van een VFL wordt gevolg gegeven aan de doelen van de Omgevingswet: meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving in de fysieke leefomgeving en beter inzicht in, voorspelbaarheid van en gebruiksgemak van de regels van het omgevingsrecht.

1.3 Deze tussenstap draagt bij aan de voorbereiding op en de implementatie van de Omgevingswet.
Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet is het organiseren van overzicht en orde een belangrijke stap. Wanneer de Omgevingswet in werking is getreden moet nog een vertaalslag worden gemaakt van de voorliggende verordening naar het omgevingsplan. Daarbij worden afwegingen gemaakt over de passende vorm en procedure voor de regels, bijvoorbeeld algemene regels, meldingsplicht of vergunningplicht.

1.4 Het samenvoegen van de regels over de fysieke leefomgeving tot een verordening gebeurt beleidsneutraal.
Uitgangspunt bij de samenvoeging van de regels over de fysieke leefomgeving in een VFL is om de regels beleidsneutraal over te nemen. Deze verordening bevat beleid dat eerder al is vastgesteld door de raad. Bij het samenvoegen zijn de regels geüniformeerd, verduidelijkt en in een structuur geplaatst. Wel zijn redactionele en technische wijzigingen die de leesbaarheid en toepasbaarheid ten goede komen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn allemaal beleidsneutraal. In de verordening wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen hoofdstukken met inhoudelijke regels en hoofdstukken met procedurele regels.

Om te bepalen welke onderwerpen zich lenen voor opname in de verordening voor de fysieke leefomgeving is een selectie gemaakt aan de hand van de volgende uitgangspunten:
- onderwerpen die moeten worden opgenomen (deze regels gaan over de fysieke leefomgeving en hebben een plaatsgebonden activiteit);
- onderwerpen die niet mogen worden geregeld (deze regels gaan bijvoorbeeld over de openbare orde (burgemeestersbevoegdheid), feitelijke handelingen, persoonsgebonden regels, gedragsregels en legesbepalingen).

De volgende (delen van) verordeningen worden samengevoegd in de VFL:

 • Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011, de onderwerpen:
  - Geluidhinder;
  - Verbod op wijzigen van wegen;
  - Verbod op het maken van uitwegen;
  - Standplaatsen;
  - Enkele losse onderwerpen, zoals regels over kamperen, ligplaatsen en natuurgebieden;
 • Bouwverordening Zutphen;
 • Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018;
 • Marktverordening gemeente Zutphen 2019;
 • Verordening op het Stads- en Landschapsschoon 2006.

1.5 Door het integraal opnemen van regels van de verordeningen in de VFL kunnen de betreffende (delen van de) verordeningen vervallen.
Omdat de regels van de Erfgoedverordening, Marktverordening en Verordening op het Stads- en Landschapsschoon geheel zijn opgenomen in de VFL komen deze verordeningen te vervallen. De regels over bodem uit de Bouwverordening gaan ook over naar de VFL. De overgebleven regels in de Bouwverordening betreffen de ‘voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen’ die door een wijziging van de Woningwet per 1 juli 2018 van rechtswege zijn vervallen. De regels voor de welstandscommissie uit de Bouwverordening zijn al geregeld in de Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014. Bovendien past een regeling van een commissie niet in een verordening die beoogt regels te stellen over de fysieke leefomgeving. De Bouwverordening kan hiermee komen te vervallen.
De Brandbeveiligingsverordening 2010 maakt ook onderdeel uit van de inventarisatie van regels over de fysieke leefomgeving. Omdat met ingang van 1 januari 2018 landelijke regels voor de brandveiligheid van 'overige plaatsen' gelden is de Brandbeveiligingsverordening ook komen te vervallen. Om geen overbodige regels te behouden wordt deze verordening ingetrokken.

1.6 De bepalingen uit de APV die overgaan naar de VFL kunnen in de APV vervallen.
In de VFL zijn een aantal afzonderlijke regels uit de Algemene plaatselijke verordening over de fysieke leefomgeving samengevoegd. Dit is ook het criterium dat de Omgevingswet hanteert voor het opnemen van verordenende bepalingen in het omgevingsplan. Verordeningen en regels die een ander motief hebben, zoals openbare orde en veiligheid, komen daarom niet in aanmerking voor integratie in de VFL.

Omdat de Omgevingswet aan de burgemeester als bestuursorgaan geen bevoegdheden toekent, zijn ook regels die de burgemeester bevoegdheden geven (bijvoorbeeld over evenementen) niet in de VFL opgenomen. Dit zijn vaak regels met het motief openbare orde en veiligheid. Deze regels komen, zoals hiervoor al aangegeven, niet voor integratie in aanmerking.

Kanttekeningen

1.1 De VFL bevat nog niet alle regels/onderwerpen die de fysieke leefomgeving betreffen.
De Bomenverordening, de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en de Haven- en IJsselkadeverordening bevatten regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Deze zijn nu nog niet opgenomen in de VFL, maar er zijn al wel hoofdstukken gereserveerd. Voor de Bomenverordening is een evaluatie en herziening in voorbereiding. Omdat hier mogelijk inhoudelijke wijzigingen van het beleid uit volgen wordt dit onderwerp apart ter besluitvorming voorgelegd. De AVOI is recent geactualiseerd en op 21 september 2020 vastgesteld door de raad. Deze verordening is een onderdeel van het samenwerkingsverband in de regio, namelijk de UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oost Gelderland). In dit samenwerkingsverband wordt bekeken of en hoe de AVOI wordt aangepast aan de Omgevingswet. Om niet af te wijken van het samenwerkingsverband waarvoor de 14 omliggende gemeenten dezelfde AVOI geldt, wordt deze nu (nog) niet opgenomen in de VFL.

De Haven- en IJsselkadeverordening is pas onlangs op 14 december 2020 vastgesteld. Deze wordt daarom in de volgende aanvulling van de VFL meegenomen.

1.2 De VFL moet voor 1 januari 2022 worden vastgesteld.
De VFL moet vastgesteld worden voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het gemeentebestuur alleen nog regels over de fysieke leefomgeving opnemen in het omgevingsplan.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De VFL wordt bekend gemaakt in het Digitaal Gemeenteblad (www.overheid.nl) en in het Contact. Tegen de VFL staat geen mogelijkheid open tot het indienen van beroep. De verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Bijlagen

- Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0022

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 februari 2021 met nummer 180825


gelet op artikel(en) 149 en 160, eerste lid, aanhef en onder g. van de Gemeentewet, 96 van de Wet bodembescherming, 8 van de Woningwet en 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang met de artikel(en) 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en 2.1 en 2.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 


b e s l u i t :

de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021 vast te stellen conform bijlage.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 22 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 22-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer