Pagina delen

Verordening Fractieondersteuning 2022

Het presidium stelt voor :

  1. De Verordening Fractieondersteuning Gemeente Zutphen met terugwerkende kracht tot 1 april 2022 vast te stellen;
  2. De Verordening Fractieondersteuning Gemeente Zutphen 2013 in te trekken.

Inhoud

Inleiding

In februari 2018 zijn, zoals te doen gebruikelijk in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen, een aantal modelverordeningen geactualiseerd. Hiertoe behoorde ook de Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018, waarvan de vorige versie dateerde van 2010. De gemeente Zutphen kent geen verordening ambtelijke bijstand, daarom ligt alleen een gewijzigde verordening fractieondersteuning voor.

De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Zutphen hebben in de afgelopen jaren aangegeven dat de huidige verordening aan herziening toe is. Daarnaast is voor de besteding van de financiële bijdrage aangesloten op het besluit van het Presidium van de gemeenteraad d.d. 11 november 2021 omtrent het werken met een lijst van uitgavenposten. Deze lijst met uitgavenposten waaraan het budget wel / niet besteed mag worden, is vastgesteld door het Fractievoorzittersoverleg van 16 januari 2022. Tevens is in het Fractievoorzittersoverleg ingestemd met de wijze van aanlevering van de jaarlijkse financiële verantwoording.

Beoogde effecten

De Verordening aan te passen aan de modelverordening 2018 van de VNG en aan het besluit van het Presidium om te werken met een lijst met uitgavenposten waaraan het fractiebudget wel/niet mag worden besteed.

Argumenten

Wijzigingen ten opzichte verordening 2013
De voorgestelde aanpassingen betreffen met name wetstechnische en/of redactionele verbeteringen die voor verduidelijking van de bepalingen zorgen. Ook is een lijst van uitgavenposten van wat wel en wat niet uit het fractiebudget kan worden betaald.

Formaliseren afgesproken werkwijze
De in het Fractievoorzittersoverleg besproken concept verordening dient te worden geformaliseerd.

Kanttekeningen

Coulance met indienen jaarlijkse verantwoording
Het Fractievoorzittersoverleg heeft een aantekening geplaatst bij de bepaling dat de eerstvolgende verantwoording (april - december 2022) al direct voor 1 maart moet zijn aangeleverd De fractievoorzitters hebben hieraan toegevoegd dat coulance in overleg met de griffie mogelijk is.

Financiën

Het actualiseren van de verordening leidt niet tot aanpassing van de hoogte van de fractiebudgetten.

Communicatie

Na het vaststellen wordt de nieuwe verordening op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 

De verordening (bijlage 1) en de lijst met uitgavenposten (bijlage 2) zijn binnenkort te vinden op de vernieuwde raadswebsite.   

Uitvoering

De griffie informeert de fractievoorzitters en penningsmeesters van de fracties over de uitvoering van de verordening. De fractievoorzitters zijn jaarlijks verantwoordelijk voor het aanleveren van de verantwoording.

Evaluatie

Het Fractievoorzittersoverleg ontvangt jaarlijks een overzicht c.q. rapportage van de afgelegde verantwoordingen. Indien gewenst kan door hen wijziging in de lijst met uitgavenposten worden aangebracht.

Bijlagen

-          Verordening Fractieondersteuning Gemeente Zutphen 2022

-          Lijst met uitgavenposten voor gebruik van de fractiebijdrage.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2023-0004

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2023 met nummerb e s l u i t :

  1. De Verordening Fractieondersteuning Gemeente Zutphen met terugwerkende kracht tot april 2022 vast te stellen;
  2. De Verordening Fractieondersteuning Gemeente Zutphen 2013 in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00) Naar boven

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in