Pagina delen

Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013

Het presidium stelt voor :

de Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de Kerntakendiscussie van 2011 is gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen op het functioneren van de raad voor een door het college taakstellend aangegeven bedrag van € 75.000,-. Eén van de uitkomsten van deze discussie betreft een verlaging van de vaste vergoeding per fractie die op grond van de verordening fractie ondersteuning wordt uitbetaald. De verlaging van deze vergoeding wordt nu geformaliseerd.

Daarnaast worden ook de in de afgelopen jaren in het Presidium gemaakte afspraken vastgelegd over de wijze en termijn van verantwoording van de uitgaven die uit deze vergoeding worden bekostigd.

Beoogd effect

De verordening aanpassen op de besluitvorming in de kerntakendiscussie van 31 mei 2011 en de afspraken over de verantwoording actualiseren.

Argumenten

1.1 Het op 31 mei 2011 genomen raadsbesluit moet worden verwerkt door aanpassing van de verordening
Het genomen raadsbesluit dient te worden verwerkt in de betreffende verordening, zodat deze weer de juiste weerslag daarvan geeft.

1.2  De afgesproken werkwijze rond de verantwoording dient te worden geformaliseerd.
De in het Presidium gemaakte werkafspraken over de wijze van verantwoording dienen te worden geformaliseerd in de betreffende verordening.

Kanttekeningen

Om een lastige verdeling van het (resterende) fractiebudget te voorkomen bij eventuele afscheidingen binnen een fractie gedurende een jaar, is er voor gekozen om het vaste deel van de vergoeding niet op te delen over de betrokken fracties.
Een raadslid dat uit een fractie stapt, maakt geen aanspraak op een evenredig deel van de vaste vergoeding die de fractie heeft ontvangen, maar heeft op basis van het aantal in dat jaar resterende maanden recht op een daarmee corresponderend evenredig deel van de vergoeding die voor hem als raadlid is ontvangen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Met de in de kerntakenduscussie afgesproken lagere vergoeding per fractie is in de praktijk al rekening gehouden bij de uitbetaling van de vergoeding over 2013.

Bijlagen

  • Verordening fractieondersteuning 2013.

Stukken die ter inzage liggen

-

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0147

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 4 november 2013 met nummer


Gelet op:

  • artikel 33 lid 3 van de Gemeentewet
  • artikel 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

de Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 december 2013 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

 
Datum 02-12-2013 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk en J.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor en D.G. Derlagen
VVDW.P. van Stockum en H.B. Demoed
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDA
SPW.K.H. Torgensen en C.G.M. van Hoogmoed
ChristenUnieA. Oldenkamp
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij deelt mee dat medio vorige week door de griffie een e-mail is rondgestuurd met het treurige bericht dat medewerker mevr. Ingrid Stoelhorst is overleden. Ingrid was één van de twee vaste notulisten van het Technisch Blok en heeft dus jarenlang hier bij ons aan de vergadertafel gezeten. Namens het gemeentebestuur is een advertentie geplaatst in De Koerier en bij de crematieplechtigheid waren de voorzitter en griffier aanzwezig.
De voorzitter zal in de raadvergadering verder stilstaan bij het overlijden van mevr. Stoelhorst, maar op deze plek wil hij ook graag even aandacht aan haar overlijden schenken.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen vanuit het college.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 2 december 2013

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 2 december 2013

De PvdA merkt op dat de motie stookoverlast van de lijst van lopende moties kan worden afgevoerd.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013

Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Advies: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Wijziging Belastingverordeningen 2014

De VVD heeft vernomen dat grote passagiersschepen relatief veel havengelden et cetera zouden moeten betalen wanneer zij aanleggen in Zutphen. Dit zou slecht zijn voor de concurrentiepositie van Zutphen.
Het college geeft aan dat de tarieven juist aanzienlijk zijn verlaagd om de concurrentiepositie ten opzichte van Deventer te verbeteren.
De PvdA vraagt wat de verwachte effecten zijn van het voorgestelde 0-tarief voor GFT afval. Is het niet zo dat de frequentie van aanbieden van de betreffende containers zal toenemen waardoor extra inzamelingskosten ontstaan?
Het college heeft ingeschat dat de frequentie van aanbieden inderdaad zal toenemen en daarom is het vastrecht en het tarief voor het aanbieden van restafval verhoogd.
Burgerbelang wil weten of een sterke daling van de WOZ waarde tot een grote stijging van de OZB tarieven zal leiden.
Het college verduidelijkt dat een daling of stijging van de waarde van onroerende zaken niet van invloed is op de hoogte van het bedrag dat via OZB binnen dient te komen. Door de raad is besloten dat het bedrag dat de gemeente binnenkrijgt met 2% wordt verhoogd en wordt gecorrigeerd voor inflatie.
Burgerbelang vraagt verder hoe de communicatie richting de burger zal verlopen rond de invoering van het 0-tarief voor GFT containers.
Het college geeft aan dat zowel via de gemeente als via Berkelmilieu de nodige communicatie zal worden ingezet richting de burgers over deze wijziging.
De Stadspartij vraag naar de financiële effecten van de invoering van dit 0-tarief voor inwoners zonder de mogelijkheid tot het scheiden van GFT afval.
Het college geeft aan dat deze inwoners gecompenseerd worden door het niet gestegen zijn van de tarieven voor de inzamelwijzen voor personen die geen GFT kunnen aanbieden.
De Stadspartij merkt ten slotte op dat er ook nog een categorie bestaat van inwoners die een bovenwoning heeft, maar wel via een pasjessysteem GFT afval kan aanbieden bij een verzamelcontainer; deze categorie blijkt echter niet in beeld te zijn bij de gemeente. Het gaat onder andere om de bewoners van De Timpe in Warnsveld.
D66 vraagt of het landelijk vastgestelde maximum tarief voor rijbewijzen al is verwerkt.
Het college geeft aan dat het tarief zal worden aangepast wanneer die verplichting in werking treedt.
Advies: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger

De voorzitter geeft aan dat in de Presidiumvergadering eerder vanavond is afgesproken dat dit voorstel geen bespreking in het Technisch Blok behoeft.
Advies:  Voldoende besproken , verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 december 2013

De adviezen zijn akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2013

De PvdA merkt  over het memo dat met nr. 4 ter inzage ligt ter afdoening van toezegging raad 2013-19 over mogelijke herinvoering van sociaal raadslieden op dat het argument van de samenwerking met HAN volgens hen niet klopt.
De VVD merkt naar aanleiding van nr. 6 op de lijst op dat het graag zou zien dat het college dit 'Rekenschapsdocument' van de stichting Perspectief meeneemt in de gemeentelijk Planning & Control cyclus door afspraken over tijdige aanlevering te maken met stichting Perspectief.
De raad zou dan beter in staat zijn om doelen te formuleren en het behalen daarvan te controleren. Graag zou de VVD zien dat de eerste aansluiting al te merken is in de Jaarrekening over 2013. Aangegeven wordt dat stichting Perspectief de besteding van het maatschappelijke geld graag wil verantwoorden.
Het college geeft aan te werken met een budgetovereenkomst met stichting Perspectief; het rekenschapsdocument kan uiteraard altijd door de raad worden bediscussieerd.
Het college zegt toe een memo op te stellen waarin de mogelijkheden om rond doelstelling, rapportage en bijsturing en controle vanuit de raad richting stichting Perspectief te optimaliseren zullen zijn onderzocht. 

9. Vaststellen forumverslag(en)

Het Forumverslag van 18-11-2013 wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend