Pagina delen

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 27 januari 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014 vastgesteld. Aanleiding was enerzijds het realiseren van de bezuinigingsopgave waarbij het herzien van de wijze van publiceren van gemeentenieuws was benoemd. Anderzijds is het uitgeven van een elektronisch gemeenteblad sinds 1 januari 2014 verplicht. In dit elektronisch gemeenteblad moeten ten minste alle algemeen verbindende voorschriften bekend gemaakt worden. Vaststelling van de verordening was nodig om ook ontwerpbesluiten en besluiten die gericht zijn tot een of meer belanghebbenden via het elektronische gemeenteblad bekend te maken. Door verloop van tijd is de verordening toe aan een actualisatie.

Beoogd effect

Een geactualiseerde verordening elektronische kennisgeving.

Argumenten

1.1 De verordening blijft nodig tot de Wet elektronische publicaties in werking treedt
Op dit moment geldt nog steeds dat voor het elektronisch bekendmaken in een gemeenteblad van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht een verordening nodig is. Zodra de Wet elektronische publicaties in werking treedt, wordt het bekendmaken van deze besluiten in het elektronische gemeenteblad verplicht. Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking.

1.2 De verordening is vereenvoudigd
Voor de nieuwe verordening is de modelverordening van de VNG als basis gebruikt. Conform dit model wordt alleen vastgelegd dat berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, verzonden worden door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. Aanvullend wordt vastgelegd:
- waar het elektronische gemeenteblad te vinden is;
- wat in ieder geval onder berichten wordt verstaan;
- dat op verzoek een afschrift verkregen kan worden van elektronisch gepubliceerde besluiten.

Kanttekeningen

1.1 Enkele bepalingen uit de huidige verordening zijn bewust geschrapt
In de nieuwe verordening vervallen de bepalingen die zich richten op:
- de weekdag waarop en de frequentie waarmee het elektronische gemeenteblad verschijnt. Deze was gekoppeld aan het verschijnen van het huis-aan-huisblad. Het niet opnemen van de weekdag en de frequentie geeft meer vrijheid;
- het plaatsen van een samengevatte vermelding in het huis-aan-huisblad. Door dit niet meer op te nemen ontstaat eveneens meer vrijheid. Wij zijn niet meer verplicht om de bekendmakingen te plaatsen in een huis-aan-huisblad. Dat betekent niet dat we daar ook direct mee stoppen;
- het wegens bijzondere omstandigheden kunnen plaatsen van bekendmakingen in een huis-aan-huisblad of via een andere geschikte bekendmakingswijze. In de praktijk blijkt deze bepaling niet nodig te zijn. Het is bovendien maar de vraag of als bekendmaken via het elektronische Gemeenteblad niet lukt bekendmaken in een huis-aan-huisblad wel haalbaar is.

1.2 Niet alle publicaties vallen onder deze werkwijze
Er zijn nog steeds wetten waarin dwingend wordt voorgeschreven dat een kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad geplaatst moet worden. Publicatie in het elektronische gemeenteblad is dan als aanvullende wijze van kennisgeven toegestaan. In de hiervoor genoemde Wet elektronische publicaties is de wijziging van een groot aantal wetten voorzien. Door deze wijzigingen worden de uitzonderingen op de algemene publicatieregels zoveel als mogelijk geschrapt. Tot die tijd worden de betreffende uitzonderingen in het huis-aan-huisblad en het elektronische gemeenteblad bekend gemaakt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De verordening wordt digitaal bekendgemaakt in het gemeenteblad (www.overheid.nl). Na bekendmaking treedt de verordening in werking. Gelijktijdig met inwerkingtreding van de nieuwe verordening wordt de Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014 ingetrokken.
Daarnaast komt een korte vermelding in het huis-aan-huisblad Contact Zutphen-Warnsveld te staan.

Bijlagen

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0114

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 november 2019 met nummer 151463


overwegende, dat het gewenst is regels te stellen over het elektronisch verzenden van berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht;

gelet op de artikel(en) 149 van de Gemeentewet en 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 


b e s l u i t :

de bijgaande Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend