Pagina delen

Verordening benoeming vertrouwenscommissie waarnemend burgemeester gemeente Zutphen 2022.

Het presidium stelt voor :

  1. Instemmen met de verordening benoeming vertrouwenscommissie waarnemend burgemeester gemeente Zutphen 2022.

Inhoud

Inleiding

Op 23 december 2022 eindigt de ambtstermijn van de Kroonbenoemde burgemeester. Na deze periode is er noodzaak van betrokkenheid van de raad bij het door de commissaris van de Koning aanwijzen van een waarnemend burgemeester. Hiertoe wordt voorgesteld een Vertrouwenscommissie in te stellen.

 

Beoogd effect

Zorgdragen voor een zorgvuldige procedure om invulling te geven aan de de betrokkenheid van de raad bij het door de commissaris van de Koning aanwijzen van een waarnemend burgemeester.

 

Argumenten

1.1 De verordening regelt taak, samenstelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie.

De commissie is belast met het opstellen van een profielschets voor de invulling van de functie van waarnemend burgemeester. Deze profielschets wordt aangereikt aan de commissaris van de Koning. De commissie heeft tevens tot taak het voeren van een gesprek met één of meerdere kandidaten voor de functie van waarnemend burgemeester die door de commissaris van de Koning aan de commissie wordt (worden) aangedragen.

In overleg met de fractievoorzitters nemen de volgende raadsleden zitting in de vertrouwenscommissie; mevrouw P. Ackermans, de heer A. van Dijken, mevrouw Y.J.A. ten Holder, de heer J. Lok, mevrouw M. Moester, de heer M. Purperhart, mevrouw I. Vellema, mevrouw M.T.E. Westerik. De commissie wordt geadviseerd door de griffier A.V. Dewkalie en mede ondersteund door raadsadviseur B. Dolfing. De waarnemend voorzitter van de raad is voorzitter van de commissie en plaatsvervangend voorzitter is mevrouw M.T.E. Westerik. Als adviseur worden aan de commissie toegevoegd de eerste loco-burgemeester en de gemeentesecretaris.

1.2 Artikel 78 van de Gemeentewet biedt commissaris van de Koning de gelegenheíd om in waarneming te voorzien en daarbij de raad te horen.

Indien de commissaris van de Koning het in het belang van de gemeente nodig oordeelt, voorziet hij in afwijking van artikel 77 in de waarneming. Alvorens daartoe over te gaan hoort hij de raad, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

Kanttekeningen

De Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Zutphen 2022, zoals vastgesteld bij besluit van 30 mei 2022, vervalt vanaf 24 december 2022. Daarmee is de met die verordening ingestelde commissie ontbonden. Hierin hebben zitting heer P.A.C.P. Boersbroek, de heer A. van Dijken, de heer J. van Donk, mevrouw Y.J.A. ten Holder, de heer A.W. Jansen en de heer de heer M. Purperhart. 

 

Financiën

Op grond van artikel 3.1.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt aan een raadslid dat lid is van de vertrouwenscommissie, voor de duur van de activiteiten van die commissie een toelage verleend van € 125,72 per maand.

 

Communicatie

Geen actieve communicatie vereist.

 

Uitvoering

Nadat de verordening is vastgesteld, gaat de vertrouwenscommissie van start met de werkzaamheden.

 

Evaluatie

n.v.t.

 

Bijlage(n)

1. Verordening benoeming vertrouwenscommissie waarnemend burgemeester gemeente Zutphen 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0091

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 7 oktober 2022 met nummerb e s l u i t :

1. Instemmen met de verordening benoeming vertrouwenscommissie waarnemend burgemeester gemeente Zutphen 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in