Pagina delen

Vermindering van vijf naar vier wethouders voor de gemeente Zutphen in 2015

A. Oldenkamp stelt voor :

het aantal wethouders van de gemeente Zutphen te verminderen van vijf tot vier.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 3 juli 2014 heeft de raad als uitkomst van de collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 besloten 4,0 fte formatie beschikbaar gesteld, gelijkmatig verdeeld over vijf wethouders.
Op 16 november 2014 heeft toenmalig wethouder dhr. Gründemann een ontslagverzoek ingediend, waardoor een vacature ontstond.
Over het al dan niet invullen van de door dhr. Gründemann achtergelaten vacature zijn vervolgens gesprekken tussen de raadsfracties gevoerd. Deze gesprekken hadden met name betrekking op de keuze om wel of niet door te gaan met een minderheidscollege en zijn recentelijk afgerond met als resultaat dat een meerderheid de voorkeur heeft aangegeven om steun uit te spreken voor het verder laten werken van het ontstane minderheidscollege.

Beoogd effect

Voldoen aan de wettelijke plicht die artikel 39 van de Gemeentewet oplegt om een tussentijds opengevallen vacature zo spoedig mogelijk te vervullen of het aantal wethouders te verminderen.

Argumenten

1.1  In de tussen de fracties gevoerde gesprekken zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de samenwerking in Zutphen verder zal worden vorm gegeven.

In een separaat voorstel zullen gemaakte afspraken over hoe de samenwerking tussen raad en college zo constructief mogelijk kan verlopen worden verwoord.
 

Kanttekeningen

1.1 Over de keuze doorgaan met een minderheid of een meerderheid is geen unaniem standpunt door de fracties in genomen.

De tussen de fracties gevoerde gesprekken hebben niet geleid tot een unaniem standpunt.

Financiën

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0028

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van A. Oldenkamp van 5 februari 2015 met nummer


Gelet op artikel 39 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

het aantal wethouders van de gemeente Zutphen te verminderen tot vier.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 9 februari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 09-02-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er zijn 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in