Pagina delen

Verklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Een verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor), af te geven voor de verhoging van de schoorsteen van GMB BioEnergie Zutphen B.V., Oostzeestraat 3b te Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 14 december 2020 is door de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het verhogen van de schoorsteen van Slibverwerkingsbedrijf GMB BioEnergie Zutphen BV (hierna; GMB) om geuroverlast te verminderen. GMB heeft hiervoor een toelichting gegeven aan de gemeenteraad.

Het bevoegd gezag (de provincie) heeft de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, samen met de ontwerp omgevingsvergunning voor het verhogen van de schoorsteen van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 ter inzage gelegd. Hierop is één zienswijze ingediend door omwonenden uit Eefde. Deze zienswijze heeft voornamelijk betrekking op de milieu aspecten van de ontwerp omgevingsvergunning. De zienswijze wordt beantwoord in een zienswijzenota door het bevoegd gezag (provincie) en wordt toegevoegd aan het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland kan als bevoegd gezag de omgevingsvergunning pas verlenen, nadat de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Beoogd effect

Het verhogen van de schoorsteen naar een hoogte van 125 meter van GMB aan de Oostzeestraat 3b te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het project voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en daarmee is de uitvoerbaarheid aangetoond.

Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd waarbij wordt ingegaan op alle relevante omgevingsaspecten. Uit deze ruimtelijke onderbouwing (zie bijlage), onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning, blijkt dat het project voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. De verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Daartoe is geen reden.

Kanttekeningen

1.1 De verklaring van geen bedenkingen is een processtap in het traject bij het beoordelen van de omgevingsvergunning door de provincie Gelderland.

Deze processtap is nodig voor de beoordeling van de omgevingsvergunning door de provincie Gelderland, zodat de provincie een besluit kan nemen op de aanvraag omgevingsvergunning voor de voorgenomen aanpassingen om de geuroverlast te verminderen. De zienswijze wordt beantwoord in dat traject, want de provincie besluit over de omgevingsvergunning. Uw raad besluit over de Verklaring van geen bedenkingen.

Risico’s

Naar aanleiding van de omgevingsvergunning kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van de State.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit met betrekking tot de omgevingsvergunning wordt door het bevoegd gezag bekendgemaakt. Na bekendmaking kan er door belanghebbenden gedurende zes weken beroep worden ingesteld.

De omgevingsvergunning, inclusief de reactie op de zienswijze, leggen wij te zijner tijd voor u ter inzage.

Er kan door GMB worden gestart met de werkzaamheden na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift mits er geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter en deze toegewezen is.

Bijlagen

- Ruimtelijke Onderbouwing verhogen schoorsteen
- Situering schoorsteen

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0086

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 augustus 2021 met nummer 171285


gelet op het bepaalde in artikel 2:27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht


b e s l u i t :

Een verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor), af te geven voor de verhoging van de schoorsteen van GMB BioEnergie Zutphen B.V., Oostzeestraat 3b te Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 6 september 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 06-09-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 september 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-09-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend