Pagina delen

Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 2 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 1 juli 2013 is de motie Hoogspanningsleiding ondergronds ingediend. In augustus 2013 heeft de fractie Burgerbelang een initiatief raadsvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen Zutphen en Warnsveld ingediend. Op zowel 9 als 23 september 2013 zijn beide stukken gezamenlijk besproken in het Forum. Bij de bespreking op 23 september 2013 werd afgesproken dat de behandeling zal worden opgeschort, zodat het college de benodigde tijd heeft om een haalbaarheidsonderzoek te doen en zodat op de informatiebijeenkomst die op 5 november 2013 stond gepland ook duidelijkheid kan worden verkregen van de minister over de mogelijkheden die vanuit het Rijk beschikbaar zijn voor onderkabeling. De informatiebijeenkomst van de minister is bijgewoond en het haalbaarheidsonderzoek ‘Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen’ is gereed, waardoor het onderwerp nu weer geagendeerd is voor het Forum. Het haalbaarheidsonderzoek staat informerend op de agenda; de motie en het initiatiefvoorstel oordeelsvormend. De bespreking van deze drie stukken gebeurt in eenzelfde vergadering. De besluitvorming door de raad over de motie en het initiatief raadsvoorstel gebeurt uiteraard weer afzonderlijk.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 02-12-2013 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda bestaat uit drie stukken, waaronder een informerend stuk waar de Raad om heeft gevraagd. Voordat aan deze punten wordt begonnen, krijgt mevrouw Ten Velde gelegenheid om in te spreken (zie bijlage voor de inspreekreactie).

GroenLinks stelt dat de 75 procent rijksbijdrage weliswaar proportioneel is, maar financieel ligt er dan toch nog wel een onoverkomelijke blokkade. Met regelmaat wordt gesproken over de bijdrage van aanwonende bewoners. De fractie informeert bij de inspreker naar een eventuele bereidheid om op die wijze de financiering rond te krijgen.

Mevrouw Ten Velde antwoordt dat het Comité bezig is met de rondetafelconferentie en het oprichten van een stichting die kan bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling. Daar wil men ook financiële middelen voor beschikbaar stellen. Aan de andere kant is het een feit dat huiseigenaren reeds onroerende zaakbelasting betalen. Tot dusver is bij de berekening van de onroerende zaakbelasting geen rekening gehouden met het feit, dat de woningen onder hoogspanningsleidingen zijn gelegen.

De VVD stelt dat mevrouw Ten Velde geen verslag heeft ontvangen van de bijeenkomst van 5 november jl. in Utrecht. De fractie vraagt of zij wel verslag heeft gedaan aan het College van haar gesprekken met TenneT.

Mevrouw Ten Velde geeft aan, dat zij hiervan verslag heeft gedaan in een regulier overleg, waarin zij heeft aangegeven dat TenneT op korte termijn in staat is om nader onderzoek te doen. In de geschetste fasering van acht stappen zijn de eerste twee stappen nagenoeg onmiddellijk mogelijk, zowel door TenneT als door het College. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Kosten zijn pas aan de orde bij afspraken over de uitwerking van een voorkeurstracé.

De voorzitter wijst er op dat het Memo van het College extra informatie verschaft. Uiteindelijk gaat het om de beide oordeelsvormende stukken, zijnde de motie en het initiatiefvoorstel.

 

Het College geeft aan dat contact bestaat tussen de Gemeente en TenneT. Via e-mail heeft TenneT aangegeven dat bij een oriënterend gesprek ook een quick scan ter sprake zal komen. Deze scan van mogelijkheden, wensen en knelpunten zal zowel bij TenneT – op hun kosten – worden uitgevoerd als bij de Gemeente. De gemeentelijke kosten van een dergelijke scan zijn beperkt.

In een andere notitie van TenneT, inzake de situatie van de brandweer, is aangegeven, dat na toetsing is gebleken dat het protocol, dat door de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wordt gebruikt geen essentiële verschillen, maar slechts minimale verschillen bevat in vergelijking met het landelijk geldende protocol.

De Gemeente heeft de bijeenkomst van 5 november jl. bijgewoond. Op aangeven van het Ministerie is er geen verslaglegging gedaan. De presentatie is vertrouwelijk aangereikt. Het College kan de presentatie wel vertrouwelijk aan de Raad ter inzage voorleggen, maar kan deze niet publiek maken. In de verkenning is echter niets anders te lezen dan het Ministerie heeft verwoord.

D66 stelt dat er onder de bewoners grote zorgen bestaan over de risico’s van elektromagnetische straling, risico’s bij brand in de omgeving van de lijnen en de draadbreuk. Deze zorg bestaat landelijk en vormt voor de Rijksoverheid aanleiding om gelden beschikbaar te stellen voor het ondergronds brengen van bovengrondse lijnen. Hierbij wordt een kostenverdeling van 75 procent versus 25 procent gehanteerd. Als de genoemde 25 procent voor rekening van de Gemeente zou worden genomen, resulteert dit in een voorlopige globale kostenpost van 2,9 miljoen Euro. De Rijksregeling is gebaseerd op het voorzorgbeginsel. De nu voorliggende maatregelen kunnen op de sympathie van D66 rekenen. Als er bij burgers zorg leven, is het een taak van de overheid om binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden deze zorg weg te nemen.

Spreker schetst de bestaande zorgpunten bij de betreffende bewoners:

  • Gezondheid - Een aantal onderzoeken heeft inderdaad aangetoond, dat in de buurt van hoogspanningslijnen binnen het bekende stralingsniveau het percentage patiëntjes met kinderleukemie hoger is. De diverse onderzoeken geven geen eensluidend beeld. Het causaal verband tussen straling en leukemie is niet expliciet aangetoond.
  • De vraag is dan ook of het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen daadwerkelijk een oplossing biedt voor dit gezondheidsprobleem. Met het ondergronds brengen van leidingen neemt het stralingsniveau van deze leidingen immers niet af. Spreker verwijst naar een informatiebrochure van het Kennisplatform RIVM (2009).  Hierin wordt gesteld dat het elektromagnetisch veld nauwelijks door grond wordt afgeschermd. De kabels liggen normaal gesproken op 1,20 meter onder de grond. Hierdoor kan het magnetisch veld op een meter hoogte boven een ondergrondse kabel hoger zijn dan op een meter hoogte onder een bovengrondse hoogspanningsleiding. Dit probleem zou ondervangen kunnen worden door het ondergronds tracé verder van de bebouwing af te leggen dan de huidige ligging van de bovengrondse leidingen. De mogelijkheden hiervoor zouden bijvoorbeeld in het kader van de motie onderzocht kunnen worden, maar leveren mogelijk toch nog een langer tracé op dan het huidige en leiden daarmee ook tot hogere kosten. De vraag is of hiervoor een afdoende oplossing te bieden is, die past binnen de huidige Zutphense omstandigheden.
  • Brandbestrijding – De beperkingen bij brandbestrijding liggen vast in het protocol. Er mag niet worden geblust binnen een afstand van 25 meter en men mag niet in de richting van de leidingen spuiten. In Zutphen komt deze situatie voor aan het Spieker en aan de Timmermansingel. De oplossing die het protocol biedt, namelijk het afschakelen van de leidingen, geeft een volstrekt ongewenste situatie omdat dit te lang duurt. De brandweer heeft aangegeven dat ook op deze locaties binnen de richtlijn van het protocol kan worden geblust. Als dit al niet is vastgelegd, dan verdient het wellicht aanbeveling om specifiek voor deze locaties een locatiegebonden protocolonderdeel vast te stellen.
  • Kosten: De kosten zijn nu globaal berekend op 2,9 miljoen Euro. Deze kosten kunnen nauwelijks door de Gemeente worden opgebracht, tenzij grote offers uit andere budgetten worden gebracht. Tevens bestaat een aantal onzekere factoren, zoals de dertig procent marge. Een oplossing zou zijn dat de burgers zelf meebetalen. Dit zou een reële optie kunnen zijn als de waardestijging daarna opweegt tegen de bijdrage van de 400 woningen.
  • D66 is niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de maatregel van het ondergronds brengen van de leidingen en heeft grote moeite met de hiermee gemoeid zijnde kosten. De fractie neemt kennis van de ‘Verkenning’, maar kan zich niet vinden in het Initiatiefvoorstel. De fractie stemt in met voorliggende motie omdat deze tegemoet komt aan een breed levende zorg bij burgers. Uitvoering hiervan kan resulteren in een goede oplossing van het probleem en wellicht in een andere financieringswijze.

Burgerbelang is het gedeeltelijk met de inbreng van de voorgaande spreker eens, maar kennelijk is het ondergronds brengen van kabels iets anders dan duurzaamheid. Uiteraard komen hier veiligheidsaspecten bij kijken en is de Raad verantwoordelijk voor een zo veilig mogelijke leefomgeving van de inwoners. Het is vreemd dat in de Raad is gevraagd - en is afgesproken met het College - om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Er ligt nu een ander document voor, dat niet de gevraagde inzichtelijkheid biedt. Het is bijzonder en vooral een grote teleurstelling, dat de provincie Gelderland geen geld beschikbaar stelt, terwijl de gemeente Apeldoorn voor hetzelfde doel wel anderhalf miljoen Euro heeft ontvangen. Het is ook opvallend dat de gemeente Zutphen niet bereid is om 25 procent van de totale kosten voor zijn rekening te nemen. De fractie hoopt dat de Raad hier wél voor kiest en verwijst naar de bijdrage aan het Broederenklooster. Wat de OZB betreft, zal de meerwaarde zeker meetellen bij de inkomsten. Het is ook bijzonder dat men de laatste jaren gezamenlijk miljoenen Euro’s voor duurzame energie heeft betaald, terwijl van de opbrengst van de NUON-gelden klaarblijkelijk niets is ingezet voor het ondergronds brengen van de leidingen. Het College mag de Raad oproepen om datgene te doen wat in zijn verantwoordelijkheid ligt. Het initiatiefvoorstel dient zo breed mogelijk - daar waar nodig - te worden aangepast en aan de Raad te worden voorgelegd.

De PvdA constateert dat de meeste partijen positief staan tegenover het wederom onder de aandacht brengen van het ondergronds brengen van de leidingen en het College de opdracht geven om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar cofinanciering voor de resterende 25 procent financiering. Het College moet voorstellen doen om het nodige geld te vinden. De fractie is er van overtuigd dat de leidingen ondergronds gebracht moeten worden. Voordat een oordeel kan worden gevormd, dient eerst het onderzoek door TenneT naar het voorkeurstracé te zijn afgerond en moeten de exacte kosten duidelijk zijn.

De VVD stelt dat dit onderwerp actueel is geworden omdat vanuit rijksniveau wetgeving wordt voorbereidt die het mogelijk maakt om hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Rekening houdend met de status hiervan betekent dit in feite dat met nu bezig is met iets dat nog geen wetgeving is. De VVD wenst er voor te kiezen om de definitieve wetgeving af te wachten. TenneT heeft als uitvoerder wel initiatieven genomen. De inspanningen van nu leiden tot winst op de lange termijn. TenneT wacht op een gesprek met de Gemeente. De Verkenning Onderkabeling Hoogspanningslijnen geeft middels een stappenplan duidelijk aan wat er moet gebeuren. Deze volgorde moet men ook aanhouden, waarbij een haalbaarheidsstudie op de derde plaats komt. Zolang de betreffende wet nog niet is aangenomen, kan men alleen op de achtergrond hiermee bezig zijn. Dit is ook het standpunt van TenneT. De fractie adviseert eerst met TenneT in gesprek te gaan.

Het is discutabel dat de Provincie geen geld beschikbaar stelt. De VVD gaat er van uit dat de Provincie de verplichting heeft om iets te doen, aangezien er bij de aanleg van de hoogspanningslijnen geen sprake is geweest van een vergoeding aan de grondeigenaren door TenneT. De fractie neemt aan dat de Provincie eerst het verloop afwacht en op een later moment aansluit.

GroenLinks beoordeelt de Verkenning als een stapje in de goede richting. De genoemde 75 procent van het Rijk spreekt boekdelen. De fractie veronderstelt dat dan ook over nut en noodzaak is nagedacht. Deze kans moet men aangrijpen door de resterende 25 procent in te vullen. De Gemeente, het Comité en TenneT dienen een plan te maken en dit plan voor te leggen aan de Provincie. Ook bij Provinciale Staten bestaat wel degelijk draagvlak voor financiering in de situaties van Zutphen en Ede. De fractie legt echter ook de uitdaging bij het Comité neer om na te denken over een eigen bijdrage van bewoners. De mogelijkheid van planschade bestaat, maar er bestaat ook planwinst. Dit kan vertaald worden zodat dit een onderdeel wordt van het tekort van 25 procent

Het CDA heeft kennis genomen van de Verkenning. Rekening houdend met de overgang naar een participatiemaatschappij is de fractie ook benieuwd hoe de wethouder het contact met het Comité heeft ervaren. De zes overwegingen In het bijgevoegde memo ervaart de fractie als negatief en niet passend bij de uitgangspunten van het Collegeakkoord. De fractie vraagt waarom de overweging niet is meegenomen, dat 75 procent van de kosten door het Rijk wordt gedragen.

De fractie proeft een bepaalde discrepantie op het gebied van veiligheid. Het is de vraag hoe de diverse informatie moet worden gewogen. Wellicht is een hoorzitting zinvol, waarbij deskundigen vanuit diverse invalshoeken uitleg bieden. De fractie informeert naar de mening van de overige fracties wat dit betreft.

Het CDA verzoekt het College werk te maken van cofinanciering.

De Stadspartij was verbaasd toen werd gesteld dat TenneT verantwoordelijk was voor de aanleg van deze hoogspanningsleidingen “omdat deze destijds van een provinciaal energiebedrijf waren”. De fractie denkt dat het zinnig is om te kijken in hoeverre de bewoners/belanghebbenden via een soort crowd funding kunnen meedoen aan het genereren van de resterende 25 procent, zodat een en ander op een kortere termijn gerealiseerd kan worden en zodoende weer rust ontstaat.

Burgerbelang stelt dat de afgelopen jaren veel informatie is uitgewisseld, ook door deskundigen. Een hoorzitting met zeer specialistische uitleg staat te ver van de Raad en is niet verstandig. Met name het Ministerie heeft maatregelen afgekondigd om de kabels ondergronds te leggen. Daarmee wordt de discussie over het al dan niet ondergronds leggen verleden tijd.

Het College stelt, dat in het memo de feitelijkheden zijn aangegeven naar aanleiding van de uitgevoerde verkenning. Het College legt deze verkenning aan de Raad voor ten behoeve van een gedachtewisseling. Een haalbaarheidsonderzoek vergt een flinke investering, die op enkele tienduizenden Euro’s wordt ingeschat. De Raad zou de bereidheid moeten hebben om een dergelijk bedrag te reserveren. Een exact bedrag is echter niet te noemen. De hele onderkabeling kost volgens TenneT € 800.000,= per kilometer, exclusief de kosten van de Gemeente. De eindafrekening geschiedt op basis van nacalculatie en is dus nooit tevoren duidelijk.

In de Verkenning is een stappenplan opgenomen. De vraag is of de Raad die stappen inderdaad wil zetten. De eerste stap is een formele melding van de Gemeente bij TenneT om de mogelijkheid van onderkabeling te onderzoeken. Herhaaldelijk is via moties de bereidheid tot deze stap kenbaar gemaakt. Met de Verkenning is – conform de opdracht van de Raad - datgene in beeld is gebracht waar de Raad over beslist, inclusief de kosten. De Raad kan nu besluiten deze stap te zetten.

Een melding leidt tot stap 2, zijnde een oriënterend overleg tussen de Gemeente en TenneT. Daarvoor zal TenneT een interne quick scan uitvoeren en verwacht ook een quick scan van de Gemeente. Ook hiervan is het benodigd budget niet helemaal in te schatten. Na het oriënterend overleg volgt een ‘go or no go’ moment. De quick scan van TenneT kost de Gemeente geen geld, maar de Gemeente moet hiertoe wel de nodige informatie aanleveren. Het is op voorhand niet bekend wat TenneT zal vragen. Daarom is het dus ook lastig aan te geven wat dit gaat kosten, maar dit zal in ieder geval lager uitvallen dan het haalbaarheidsonderzoek.

De Raad heeft herhaaldelijk aangegeven tot onderkabeling te willen overgaan. Daarbij is het financiële probleem ook aangegeven.

Tijdens de vorige raadsvergadering is de Strategische Agenda aangenomen in combinatie met een Meerjarenverkenning. Het College legt voorts een sluitende Meerjarenbegroting tot 2017 voor, waarin extra bezuinigingen zijn opgenomen. Tegelijkertijd vraagt de Raad om eerder genoemde stappen. Het College wijst de Raad er op dat dit zonder budget wel moet ‘wringen’.

Er bestaat een tekort van 3,5 miljoen Euro, hetgeen keuzes vraagt.

Burgerbelang stelt dat de Raad zich meerdere keren heeft uitgesproken om de gewenste stap naar onderkabeling te zetten. De gemeente Apeldoorn is hierin voorgegaan en kan wellicht informatie verstrekken over de kosten.

Het College verwijst naar pagina 4, waar de situatie in Apeldoorn wordt geschetst. Het College ervaart het Comité als uiterst positief. Het Comité maakt zich grote zorgen, maar wordt ook geconfronteerd met uitspraken vanuit rijksniveau en provinciaal niveau waarin de veiligheidsrisico’s worden ontkend. Dit leidt soms tot spanningen.

Het Comité heeft snel gereageerd op de concept-Verkenning.

De wetgeving is nog in ontwikkeling. Het duurt nog anderhalf jaar voordat de Wet zal worden aangenomen. Als de Raad voortgang wil maken, moet hiervoor budget worden vrijgemaakt. Het College kan niet voorzien of dit budget verloren gaat bij een ‘no go’ of dat de regeling totaal anders wordt. Dit hoeft voor de Raad geen bezwaar te zijn om hierover een besluit te nemen.

De VVD verwijst naar de motie. Hierin is gesteld dat het College een plan van aanpak moet voorleggen. De fractie heeft het gevoel dat het College de zaak teruglegt bij de Raad om vervolgens met een voorstel tot een budgetaanvraag te komen.

Het College bevestigt de gedachte van de VVD. Het primaat inzake het budget ligt immers bij de Raad en niet bij het College. Het College kan op dit moment wel een inschatting maken, maar het exacte bedrag is moeilijk aan te geven.

De voorzitter verzoekt het College in te gaan op de mogelijkheden van zelf-financiering.

Het College stelt dat de Provincie duidelijk heeft aangegeven dat er geen verzoek hoeft te worden ingediend. Dat betekent dat op andere manieren geld gezocht moet worden. Eén van de mogelijkheden is cofinanciering door de bewoners zelf. Met de WOZ-waarde is hiermee geen rekening gehouden. Het College kan zich voorstellen dat, als de bewoners aangeven hier niet meer te kunnen wonen, onderkabeling tot waardevermeerdering leidt.

Financiering is - gezien de taakstelling – nogal ingewikkeld.

Wat betreft de suggestie van een hoorzitting, heeft het College de ervaring, dat bij eerdere sessies deskundigen elkaar steeds tegenspraken. Het College heeft de bevindingen van de Provincie en het Rijk, waaruit blijkt dat er geen veiligheidsrisico is, in beeld gebracht. Er zijn echter altijd deskundigen die anders beweren. In feite zal de afweging afhankelijk zijn van de zwaarte die de Raad hecht aan de situatie van de inwoners, de hoogte van het benodigde budget dat men hiervoor vrij wil maken en de wijze waarop dit beschikbaar kan komen.

D66 vraagt aandacht voor het nut en de noodzaak van de maatregel. In de Verkenning is te lezen dat de magnetische straling bij het ondergronds brengen niet kleiner wordt. Als men daaraan voorbij gaat en verder gaat met de oplossing, biedt de Gemeente een schijnoplossing aan de bewoners. Een eventueel stralingsprobleem wordt met het ondergronds brengen niet opgelost en wellicht zelfs vergroot.

De PvdA stelt dat de fase van afwegingen op nut en noodzaak inmiddels is gepasseerd. Alle aspecten zijn met elkaar besproken. Het gaat over meer aspecten dan alleen straling. Nu moet men verder kijken naar de vormgeving.

D66 heeft de indruk dat er een zeer belangrijk aspect over het hoofd wordt gezien.

De PvdA stelt dat dit niet het geval is.

GroenLinks stelt dat nut en noodzaak zijn bewezen als het Rijk besluit in moeilijke tijden 75 procent beschikbaar te stellen, daarin gevoed door kennisinstituten als het RIVM. Het maakt een verschil als de kabels langs de Den Elterweg liggen of dat deze direct onder de woningen liggen.

 

Het College heeft eerder aangegeven dat het niet de intentie is om de bewijzen op een rijtje te zetten, maar dat ook de verontrusting van de bewoners meeweegt. Nut en noodzaak zijn in dit kader lastig te wegen.

Bovengrondse kabels stralen meer in de breedte uit en bij ondergrondse kabels blijkt juist boven de kabels een stralingspiek. Als gevolg daarvan kan de grond op die locatie nog heel beperkt worden benut. Het rapport geeft inderdaad aan dat er geen onveilige situatie bestaat, maar er bestaat wel grote verontrusting bij de bewoners in de betreffende wijk. Dit aspect moet meegewogen worden bij de beoordeling van het nut en de noodzaak.

De voorzitter geeft aan dat de motie oproept tot een plan van aanpak. Het initiatiefvoorstel gaat verder en roept onder andere op om nu reeds een miljoen Euro te reserveren.

D66 is geen voorstander van het initiatiefvoorstel. De fractie is van mening dat dit te ver gaat. De fractie kan zich wel vinden in de motie, omdat in het uitwerken hiervan de stralingsproblematiek wordt opgelost, het protocol van de brandweer een goede dekking voor de veiligheid biedt en ook de alternatieve financiering kan worden meegenomen.

 

De Stadspartij steunt de motie, zeker in het kader van het zoeken naar de medefinancierings. Het initiatiefvoorstel zal een te strak kader opleveren, waardoor een onmogelijkheid ontstaat.

Het CDA beoordeelt de motie positief en suggereert hieraan een oproep aan het College toe te voegen om te zoeken naar mogelijkheden om de eerste twee stappen te kunnen zetten. De fractie zal zich de komende twee weken oriënteren op een aangepaste tekst. Het is te lastig om een besluit te nemen over het initiatiefvoorstel. De fractie verzoekt dit voorstel aan te houden.

GroenLinks concludeert dat het Initiatiefvoorstel veel verder gaat, omdat het op reservering van gemeentelijke middelen is gericht. Zover is de fractie echter nog niet. De motie biedt aanknopingspunten om de eerste vier punten te scoren die in de Verkenning staan beschreven. Het betreft een eenmalige kostenpost die uit de reserve gefinancierd mag worden.

De VVD ondersteunt voorliggende motie. Het initiatiefvoorstel gaat een aantal stappen te ver. Wellicht kan men dit voorstel meenemen in de verdere opbouw in het haalbaarheidsonderzoek.

De PvdA sluit zich - wat de motie betreft - aan bij GroenLinks. Een voorwaarde is wel dat het College een bedrag bekend maakt. Het initiatiefvoorstel is inhoudelijk een goed voorstel, maar het direct reserveren van een bedrag lijkt prematuur wanneer niet bekend is over welk bedrag het hierbij zou moeten gaan.

Burgerbelang is blij met de ontvangen reacties. Het ziet er naar uit dat in de Raad een “tienpartijenmotie” ter tafel ligt. Wat het initiatiefvoorstel betreft, stelt de fractie voor de behandeling van de motie tijdens de raadsvergadering af te wachten. Het Het College dient de inbreng van vanavond mee te nemen en na te gaan welke stappen moeten worden gezet, vergezeld van een voorlopig kostenplaatje, waardoor de Raad in de komende maand in het kader van de bezuinigingen een afweging kan maken. De fractie stelt voor het initiatiefvoorstel aan te houden. Als de motie unaniem wordt ingediend en als zodanig vorm wordt gegeven, is het ook verstandig met tien partijen het initiatiefvoorstel bij te stellen, te bespreken en hier over te besluiten.

De ChristenUnie steunt de aangepaste motie. De fractie acht het een goede zaak wanneer het initiatiefvoorstel wordt aangehouden.

Het College verwacht ‘uit de voeten te kunnen’ met een aangepaste motie. Het bedrag kan nooit duidelijk worden aangegeven, omdat men van tevoren niet weet wat er precies zal gebeuren. De Raad kan wel een uitspraak doen over een bedrag bij benadering. Het bedrag van een miljoen Euro uit de NUON-gelden, waar in het initiatiefvoorstel over wordt gesproken, is er wel, maar dan moet er een herbestemming worden gezocht.

Burgerbelang waardeert dat het College meedenkt over het initiatiefvoorstel. Het is uitsluitend aan de Raad om te bepalen hoe men de NUON-gelden al dan niet inzet. Het initiatiefvoorstel vormt een voorzet voor een raadsvoorstel. Na al hetgeen vanavond is gezegd, de motie en de uitkomst van de memo over twee weken, zal worden bezien hoe een en ander past in de komende bezuinigingen en hoe men daar op verstandige wijze inhoud aan kan geven in het initiatiefvoorstel.

De voorzitter concludeert dat de motie rijp is voor besluitvorming in de Raad, maar het initiatiefvoorstel nog niet.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in