Pagina delen

Verbouw De Kaardebol

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. middelen beschikbaar uit Implementatiebudget 2013 KTD, onderdeel BTG Kaardebol en het budget uit het Stadscontract voor De Kaardebol (totaal € 101.000,--) te storten in de nieuw in te stellen Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol;
  2. een krediet te verlenen van € 175.000,-- voor de verbouw van De Kaardebol;
  3. de begroting 2014 overeenkomstig voorgaande punten te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In mei 2011 heeft u een pakket bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Eén van deze maatregelen betreft een bezuiniging op De Kaardebol. Ter uitvoering van de maatregel is op 6 oktober 2011 een projectopdracht vastgesteld door ons college.

In de zomerperiode 2012 heeft het conceptdocument  ‘Inschrijving Kaardebol’ ter inzage gelegen voor reacties. Op het stuk zijn diverse reacties ontvangen, die tot aanpassingen hebben geleid. Op

9 oktober 2012 heeft ons college het document ‘Inschrijving Kaardebol’ en de inschrijvingsprocedure vastgesteld. Vervolgens heeft u (op 19 november 2012) ingestemd met het document en de procedure. Van 28 november 2012 tot en met 8 januari 2013 stond de inschrijving voor exploitatie van De Kaardebol open. Er zijn zeven inschrijvingen ontvangen. Ons college heeft op 12 februari 2013 het besluit genomen twee inschrijvers door te laten gaan naar de volgende ronde. Het ging om De Proeftuinen en Atelier 3D.

Bij besluit van 11 juni 2013 heeft ons college Atelier 3D geselecteerd als exploitant van De Kaardebol. Vervolgens heeft ons college u voorgesteld de keuze voor Atelier 3D te bevestigen onder de voorwaarde dat er een advies wordt opgesteld door een onafhankelijk financieel expert. U heeft op 1 juli 2013 met instemming kennis genomen van de keuze voor Atelier 3D. Op 1 augustus 2013  heeft Atelier 3D aanvullend gegevens aangeleverd alsmede een onafhankelijk advies van een deskundige over de haalbaarheid van de exploitatie. Naast de exploitatie heeft Atelier 3D een aanzienlijke investeringsbehoefte om het pand zodanig aan te passen zodat de exploitatie haalbaar wordt.

Op 19 november jl. heeft ons college de huurovereenkomst met Atelier 3D vastgesteld, subsidie verstrekt van € 30.000,- voor de duurzaamheidactiviteiten die Atelier 3D (conform hun inschrijving) gaat uitvoeren en besloten om middelen uit het Implementatiebudget 2013 KTD, onderdeel BTG Kaardebol en het budget uit het Stadscontract voor De Kaardebol (totaal € 101.000,-) in te zetten ten behoeve van de verbouwingen van De Kaardebol.

Beoogd effect

1. De Kaardebol met financiering van verbouwingen geschikt maken voor verhuur aan Atelier 3D.

2. Realisatie van een ondernemend en inspirerend centrum van en voor duurzaamheid door Atelier 3D. 

Argumenten

1.1  De nieuwe exploitatie van De Kaardebol vraagt om aanpassingen van het gebouw.

De plannen van Atelier 3D betreffen nieuwe functies en nieuwe groepen bezoekers. Daarvoor is, om de aantrekkelijkheid van het pand te vergroten, een wijziging van de entree en integratie van de kas van De Kaardebol nodig. Daarnaast wordt er een horecavoorziening toegevoegd (restaurant, kookstudio) die deels in de  huidige gang en deels in de kas wordt gebouwd. Het pand behoeft daarvoor aanpassingen. Daarnaast worden in het pand aanpassingen gedaan om De Kaardebol energiezuiniger te maken. Voor de functiewijziging is op 17 september 2013 een omgevingsvergunning verleend; voor de verbouwingen is op 16 september 2013 een vooradvies voor een omgevingsvergunning aangevraagd.

1.2  De verbouwingen stellen Atelier 3D in staat de NME- en duurzaamheidsactiviteiten uit te voeren die
Atelier 3D volgens de inschrijving gaat leveren.

Atelier 3D heeft de exploitatie van de Kaardebol gewonnen op basis van de inschrijving Ondernemingsplan Atelier3D Duurzaam Denken en Doen. Deze inschrijving voldeed het meest aan de vooraf opgestelde criteria en randvoorwaarden en biedt de beste toekomstperspectieven voor een ondernemend en inspirerend centrum van en voor duurzaamheid. De verbouwingen stellen Atelier 3D in staat de plannen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

1.3  Vooraf is voorzien in de noodzaak van verbouwingen en zijn middelen beschikbaar gesteld middels  het iKTD-budget.

Vooraf is voorzien in de noodzaak van verbouwingen en zijn daarvoor middelen beschikbaar gesteld door middel van het iKTD-budget voor de Kaardebol. Er wordt voor gekozen om de beschikbare middelen in te zetten om een deel van de totale verbouwingen te financieren, maximaal ter hoogte van het waardevermeerderende gedeelte van de verbouwingen. De kosten van de totale verbouwingen bedragen € 425.000,-; uit taxatie blijkt dat de verbouwingen die Atelier 3D wenst, de waarde van het pand verhoogt met € 175.000,-. Atelier 3D financiert zelf het overige deel van de (niet-waardevermeerderende) verbouwingen (€ 250.000,-). Voor de € 175.000,- is gemeentelijk krediet noodzakelijk.

Vanuit het Stadscontract is € 25.000,- beschikbaar voor De Kaardebol, die kan worden ingezet voor de waardevermeerderende verbouwingen. Voor de verbouwingen van De Kaardebol ten behoeve van de nieuwe huurder kunnen de beschikbare middelen uit het Implementatiebudget 2013 KTD, onderdeel BTG Kaardebol gebruikt worden. Van dit budget is nog € 76.000,- beschikbaar in de Reserve Implementatie KTD.

Deze budgetten worden gebruikt om de huur na verbouwing te verlagen en de rentelast van de investering gedurende tien jaar te dekken. Dit levert Atelier 3D feitelijk gedurende die periode een korting op de huur op. Na deze periode komen de rentelasten en afschrijving voor rekening van Atelier 3D (jaarlijks € 11.202,-).

1.4  De middelen uit het  iKTD-budget en het Stadscontract zijn incidentele middelen, die structureel worden ingezet.

Het beschikbare bedrag uit het iKTD-budget en het Stadscontract moeten geoormerkt in een reserve worden gestort waaruit dan jaarlijks (gedurende tien jaar)  het voor het betreffende jaar benodigde bedrag kan worden onttrokken. Uw raad heeft het budgetrecht en moet hierover besluiten. Na afloop van de tien jaar wordt de huur zodanig verhoogd, dat de kapitaallast van de uitbreiding volledig wordt doorberekend. Een en ander wordt verankerd in de langjarige huurovereenkomst.

3.1  Er dient een krediet verleend te worden van € 175.000,- voor de verbouwingen.

De verbouwingen zijn waardevermeerderend voor een bedrag van € 175.000,-. De plannen van Atelier 3D betreffen nieuwe functies en nieuwe groepen bezoekers. Daarvoor is, om de aantrekkelijkheid van het pand te vergroten, een wijziging van de entree en integratie van de kas van De Kaardebol nodig. Daarnaast wordt er een horecavoorziening toegevoegd (restaurant, kookstudio) die deels in de  huidige gang en deels in de kas wordt gebouwd.

Vooraf is voorzien dat het huidige gebouw voor een nieuwe huurder aanpassingen behoeft. Vanuit iKTD is daarvoor eerder een voorziening getroffen, die op deze wijze wordt ingezet om het gebouw aantrekkelijker te maken voor een nieuwe huurder. Hiermee wordt Atelier 3D in staat gesteld haar doelstellingen (en daarmee de doelstellingen van de gemeente) voor een centrum van en voor duurzaamheid te realiseren. 

Kanttekeningen

1. Gedurende tien jaar is er gegarandeerde dekking van de rentelast en de aflossing. Na tien jaar komen de rentelast en de aflossing voor rekening van de huurder.

Dat betekent dat Atelier 3D na tien jaar jaarlijks € 11.202,- extra aan huur gaat betalen. Het risico bestaat dat Atelier 3D geen huurder meer is na tien jaar. De huurverhoging komt dan voor rekening van de nieuwe huurder. Om die reden is ervoor gekozen maximaal het waardevermeerderende gedeelte te financieren. Die waardevermeerdering werkt immers ook huurverhogend en maakt het pand beter verhuurbaar.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

- Omgevingsvergunningprocedures ten behoeve van de verbouwingen.

- Verbouwingen en de begeleiding daarvan.

- Naar verwachting kan de nieuwe exploitant in april/mei 2014 starten met de exploitatie.

Financiën

Een integraal financieel overzicht is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Daaruit blijkt dat de kredietaanvraag annex begrotingswijziging budgettair neutraal kan worden doorgevoerd wanneer rekening wordt gehouden met de volgende veronderstellingen.

1. Na 10 jaar wordt de huur zodanig verhoogd, dat de kapitaallast van de uitbreiding volledig wordt doorberekend. E.e.a. moet worden verankerd in een langjarige huurovereenkomst. De financiële soliditeit van de exploitatant moet zich nog wel bewijzen;

2. er wordt gerekend met belaste verhuur; fiscale toetsing hierop moet nog plaatsvinden;

3. de middelen uit iKTD en het Stadscontract zijn incidentele middelen, die structureel worden ingezet. Het beschikbare bedrag uit iKTD moet geoormerkt in een reserve worden gestort waaruit dan jaarlijks (gedurende 10 jaar)  het voor het betreffende jaar benodigde bedrag kan worden onttrokken. De raad heeft het budgetrecht en moet hierover besluiten. Ook voor de middelen uit het Stadscontract zal de meerjarige inzet moeten worden vastgelegd. Aangezien het een beklemd middel betreft, hoeft dit niet via een reserve.

Verder zijn de volgende opmerkingen van belang:

1. Atelier 3D betaalt € 67.000,- huur (excl. Btw, servicekosten, GLW, etc.), en krijgt vervolgens een subsidie van € 30.000,- waarmee de bezuiniging van  € 170.000,- wordt gehaald. Er is € 19.400,- meer bezuinigd dan de taakstelling.

2. Atelier 3D wil de Kaardebol verbouwen. Uit taxatie blijkt dat de verbouwing een waardevermeerderend effect heeft van € 175.000,-. De budgetten iKTD en Stadscontract worden ingezet ter dekking van de kapitaallasten door middel van het instellen van de Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol. Na 10 jaar is deze reserve uitgeput en zal de korting op de huur stoppen. Atelier 3D zal vanaf dat moment een huurprijs moeten betalen die kostendekkend is.

Stukken die ter inzage liggen

Collegebesluit met onderliggende stukken en bijlagen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0193

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 december 2013 met nummer 12408b e s l u i t :

  1. Middelen beschikbaar uit Implementatiebudget 2013 KTD, onderdeel BTG Kaardebol en het budget uit het Stadscontract voor De Kaardebol (totaal € 101.000,-) te storten in de nieuw in te stellen Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol;
  2. Een krediet te verlenen van € 175.000 voor de verbouw van De Kaardebol;
  3. De begroting 2014 overeenkomstig voorgaande punten te wijzigen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 13 januari 2014 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een krediet beschikbaar gesteld voor verbouw van de Kaardebol en een nieuwe reserve gevormd om de kapitaallasten voor de eerste 10 jaar te dekken. De benodigde middelen waren al beschikbaar gesteld door middel van het iKTD-budget voor de Kaardebol. Regelmatig legt het college een algemene begrotingswijziging voor aan de raad waarin een verzameling wijzigingen van de Programmabegroting wordt voorgelegd. Het gaat bij deze begrotingswijziging derhalve om uitgaven waarover de raad al eerder een principebesluit heeft genomen, maar de administratieve verwerking nog moet gebeuren, om zaken met weinig of geen beleidsvrijheid of om onvermijdbare verplichte uitgaven. De voorgestelde begrotingswijziging is toegelicht.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 13-01-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink en J.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen en C.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66H. Lindeboom
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAJ.S.M. van der Pal
SPC.G.M. van Hoogmoed en W.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Anders dan gebruikelijk is er voor dit Technisch Blok slechts een half uur beschikbaar.

2. Algemeen spreekrecht

Er heeft zich een inspreker aangemeld bij agendapunt 6a. Deze zal in de gelegenheid worden gesteld om bij dat agendapunt in te spreken.

3. Actieve informatievoorziening

Het college kondigt aan dat er vanaf donderdag 23 januari bomen gekapt gaan worden bij Den Bouw. In de Zutphense Koerier zal een aankondiging komen.

4. Aankondiging moties en amendementen

De fractie van de PvdA kondigt de motie Kwijtschelding gemeentelijke lasten voor ondernemers aan. Stadspartij, SP en Burgerbelang zijn mede-indieners.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2014

De fractie van de Stadspartij vraagt wanneer toezegging 13-20 (Vaststelling jaarrekening 2012 | 09-09-2013) en 13-25 (TB 6, Motie stookoverlast | 07-10-2013) afgedaan gaan worden.

Het college meent dat de betreffende toezeggingen reeds afgehandeld zijn.

De voorzitter merkt op dat de lijst is bijgewerkt tot 19 december 2013. De griffie zal onderzoeken of er daarna nog stukken zijn aangeleverd waarmee de toezegging is nagekomen.

De fractie van het CDA informeert naar toezegging 13-31 (TB 8, lijst nr 7 Warnshuus | 04-11-2013).

Ook deze staat nog open. Ook hier zal de griffie onderzoeken of er na 19 december nog stukken zijn aangeleverd waarmee de toezegging is nagekomen.

b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2014

De fractie van Stadsbelang vraagt wanneer toezegging 2013-01 (Evaluatie Bomenverordening) afgedaan zal worden.

Het college geeft aan dat de evaluatie bijna gereed is. Vervolgens moet deze door het college nog worden besproken. Het college vraagt nog even geduld.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verbouw de Kaardebol

De voorzitter geeft aan dat door het Presidium is besloten dit agendapunt als bespreekstuk te beschouwen, niet als vermoedelijk hamerstuk. Als inspreker heeft zich gemeld de heer Steerneman.

De heer Steerneman geeft aan dat er verschuivingen zijn geweest in het bestuur van Atelier 3D en dat hij hier nu staat als nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft zich voorgenomen om door te gaan op de ingeslagen weg.

Het bestuur is helemaal klaar met de voorbereidingen voor de verbouw van De Kaardebol. De financiering is echter nog niet rond. De horecavoorziening zal verzorgd gaan worden door Stichting Eetlust. De heer Steerneman geeft aan dat deze stichting een gewone commerciële huur gaat betalen (zie ook bij bijlagen voor de integrale inspreekreactie).

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn.

De fractie van Stadsbelang informeert naar ‘bestuurlijke problemen’ die zouden spelen binnen Atelier 3D.

De heer Steerneman geeft aan dat de organisatie in een andere fase is gekomen en dat dit spanningen gaf. Vrij plotseling heeft de voorzitter daarop besloten zijn functie ter beschikking te stellen. De heer Steerneman is hem opgevolgd.

De fractie van Stadsbelang vraagt of er contact is geweest tussen Atelier 3D en ‘verontruste’ horeca-ondernemers. De heer Steerneman antwoordt ontkennend.

De fractie van Burgerbelang informeert naar de financiering van de verbouw. Er is 4 ton nodig waarvan de gemeente een deel voor haar rekening zal nemen. Verstrekt de gemeente wel de lening als het restant nog niet gevonden is?

Het college antwoordt dat de gemeentelijke lening alleen wordt verstrekt als de aanvullende middelen beschikbaar zijn.

De fractie van het CDA vraagt naar de situatie over 10 jaar wanneer Atelier 3D aangeslagen zal worden voor een aanzienlijk hogere huur.

De heer Steerneman verwacht die huur op te kunnen brengen omdat naar zijn verwachting de inkomsten dan gestegen zullen zijn.

De voorzitter rondt dit agendapunt af wegens tijdgebrek.

Advies: het stuk dient in een Forumvergadering te worden besproken.

6b. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 'Broederenklooster - Bedrijfsplan en aanvraag krediet'

Het college vraagt om bekrachtiging geheimhouding bij een aantal bijlagen bij het raadsvoorstel 'Broederenklooster-Bedrijfsplan en aanvraag krediet'.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 januari 2014

Geen opmerkingen.

 8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2014

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 16-12-2013

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Stuk dient in een Forumvergadering te worden besproken

Behandeld in Forum van 27 januari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een krediet beschikbaar gesteld voor verbouw van de Kaardebol en een nieuwe reserve gevormd om de kapitaallasten voor de eerste 10 jaar te dekken. De benodigde middelen waren al beschikbaar gesteld door middel van het iKTD-budget voor De Kaardebol. Regelmatig legt het college een algemene begrotingswijziging voor aan de raad waarin een verzameling wijzigingen van de Programmabegroting wordt voorgelegd.Het gaat bij deze begrotingswijziging derhalve om uitgaven waarover de raad al eerder een principebesluit heeft genomen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 27-01-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDO.W. Bosch
GroenLinksA.J.A. Putker
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering. Onderwerp van dit forum is de verbouw van de Kaardebol. Twee weken geleden was dit onderwerp geagendeerd in het Technisch blok. De tijd was toen tekort. Daarom wordt het onderwerp nu nogmaals behandeld.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college voor geven van een toelichting op het voorstel en de brand die bij de Kaardebol heeft gewoed.

Het college geeft aan dat in dit forum het voorstel wordt besproken om een krediet beschikbaar te stellen voor de verbouw van de Kaardebol en een reserve te vormen om de kapitaallasten voor de eerste tien jaar te dekken. Zoals bij het forum bekend is, zijn er door Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zutphen vragen gesteld over dit onderwerp. De antwoorden op de vragen van de horeca zijn bij het stuk gevoegd. Het college doet het voorstel om eerste inhoudelijk het voorstel te bespreken en vervolgens nader in te gaan op de gevolgen van de brand bij de Kaardebol.

De VVD doet het voorstel om eerst stil te staan bij de brand en vervolgens het voorstel te behandelen. De overige forumleden stemmen hiermee in.

Het college geeft aan dat de gevolgen van de brand ernstiger zijn dan in eerste instantie leek. De verzekeringsadviseur is inmiddels geweest en heeft de schade kunnen opnemen. Daarna kunnen de schoonmaakwerkzaamheden starten. Zoals het er nu naar uit ziet moet al het binnenwerk eruit. Alleen het casco blijft overeind. Daarna kan de definitieve schade worden berekend. De definitieve schade wordt nu geschat op circa 8 ton en een half jaar herstelwerkzaamheden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het college geeft aan dat de gemeente eigenaar is van het pand en dat in die hoedanigheid de herstelwerkzaamheden in principe ook voor de gemeente zijn. De gemeente en Atelier3D trekken samen op zodat de herstelwerkzaamheden en de beoogde verbouwing tegelijkertijd kunnen oplopen. De komende tijd is erg spannend.

Het college wil graag proeven hoe het forum tegen het voorstel aankijkt. Dit om met een goed voorstel te komen waarbij ook rekening is gehouden met de gevolgen van de brand. De komende twee weken gaat het college samen met Atelier3D de gevolgen goed in kaart brengen. Mogelijk komt er dan een gewijzigd of ander voorstel richting de raad.

Het CDA heeft wat moeite met het voorstel van het college. Mogelijk komt er op het laatste moment een memo richting de raad waarna er snel moet worden beslist of dit of een ander voorstel in de raad wordt behandeld.

Het college geeft aan dat het op dit moment lastig is om de gevolgen van de brand, ook in relatie tot het voorstel, aan te geven. Het college wil nu wel een beraadslaging over het voorstel zodat het college dit als input kan meenemen. Door de brand is een pas op de plaats wenselijk. Als er een gewijzigd voorstel komt, dan wordt uiteraard de raad hiervan ook op de hoogte gesteld. Het college benadrukt dat het graag hoort hoe het forum over het huidige voorliggende voorstel denkt. Een goede besluitvorming staat voorop. Als dit betekent dat er meer tijd nodig is voor de behandeling dan is dat geen probleem.

De VVD vraagt of de veronderstelling dat panden van de gemeente bij brand niet verzekerd zijn, correct is en of Atelier3D al verzekerd is? De VVD ziet graag dat eerst de financiële consequenties goed in beeld worden gebracht.

Het college geeft aan dat de gemeente is verzekerd tot een bedrag van één miljoen euro. Zowel de inboedel als de opstal is volledig verzekerd. De overweging van de VVD is begrijpelijk.

De VVD vraagt of de financiële bijdrage van 2,5 ton door Atelier3D meer of minder wordt door de brand?

Het college geeft aan dat dit eerst goed op een rijtje moet worden gezet. Uitgangspunt in het huidige voorstel is dat dit is gekoppeld aan de totale investering. Atelier3D financiert ook mee in de verbouwingskosten. Of dit rond is te krijgen is mede afhankelijk van een nieuwe grote huurder.

De PvdA vraagt of de gemeente of Atelier3D ook zijn verzekerd tegen bijkomende kosten zoals een potentiële huurder die door de brand mogelijk afhaakt. De PvdA ziet graag dat het college met een nieuw voorstel komt.

Het college geeft aan dat het de komende weken de gevolgen inzichtelijk gaat maken. Daarbij wordt er uiteraard ook gekeken naar gemiste huurinkomsten als gevolg van mogelijke afhakers. Het college denkt dat het verstandig is om met een nieuw voorstel te komen maar benadrukt dat het graag hoort hoe het forum tegen het huidige voorstel aan kijkt.

Burgerbelang geeft aan dat de brand vooral heel erg vervelend is voor Atelier3D zelf. Kan het college iets zeggen over een tegemoetkoming of voorziening voor reeds geplande bijeenkomsten.

Het college geeft aan dat het samen met Atelier3D optrekt om te kijken of er zoveel mogelijk door kan gaan. Dit zou ook kunnen betekenen dat het bedrag van 101 duizend euro wordt ingezet om de activiteiten door te kunnen laten gaan. Dit betekent wel dat dit bedrag dan niet voor de verbouwing kan worden ingezet. Dit wordt in overleg met Atelier3D afgestemd.

Burgerbelang vraagt of het bedrag van 101 duizend euro niet is gekoppeld aan het pand.

Het college geeft aan dat het bedrag is bestemd voor de Kaardebol. Het stadscontract is ruim geformuleerd. Hier zit ruimte om het te kunnen besteden aan bijvoorbeeld activiteiten.

Het CDA vraagt of de gevolgschade ook verzekerd is.

Het college geeft aan dat dit wordt uitgezocht.

De forumvoorzitter geeft in de tweede termijn het woord aan het forum voor het stellen van vragen over het huidige voorstel.

GroenLinks kan zich vinden in het voorstel en de antwoorden op de vragen van de horeca. GroenLinks vraagt of de horeca nog heeft gereageerd op de antwoordbrief.

Het college geeft aan dat de horeca heeft gereageerd per email. Het college citeert uit de email van de horeca. De zorgen voor wat betreft het oneerlijk bevoordelen van een partij en het verstrekken van krediet zijn bij de horeca weggenomen. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

De SP geeft aan dat het voor de SP nu niet mogelijk is om een oordeel te vormen.

De VVD geeft aan tevreden te zijn hoe het is opgelost met de horeca. De VVD vraagt zich nog wel af hoe het zit met de communicatie richting andere partijen. Komt daarover nog een goed verhaal richting de burger? Verder blijkt uit het voorstel niet goed hoe de 2,5 ton door Atelier3D bij elkaar is gekomen en of dit bedrag gehaald is. De VVD wil hierover graag duidelijkheid.

Het college benadrukt dat goede communicatie erg belangrijk is. Besluiten van het college worden toegelicht aan de pers. Het is ook belangrijk dat de raad zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en besluiten aan de burger uitlegt.

Burgerbelang benadrukt dat dit wel een verantwoordelijkheid is voor het bestuur. Burgerbelang wijst op een artikel in de Stentor en vraagt of rectificatie niet mogelijk is.

Het college geeft aan dat de gemeente zeer terughoudend is met rectificaties in de krant. Hierom wordt eigenlijk alleen bij echt feitelijke onjuistheden gevraagd. Overigens wil een rectificatie ook niet zeggen dat dit leidt tot een betere weergave.

Het CDA geeft het college als tip mee om meer gebruik te maken van de eigen website, twitter en de columns.

Het college dankt het CDA voor de tip.

Het college geeft aan dat het bedrag van 2,5 ton door Atelier3D zelf gefinancierd moet worden. Dit bedrag is of was bijna rond. Health en Healing is of was de beoogde grote huurder.

De VVD stelt enkele aanvullende vragen over de financiering. Naar het oordeel van de VVD missen in het financiële plaatje nog enkele bedragen. De VVD wijst daarbij onder andere op de cofinanciering van 25.000 euro. Hetzelfde bedrag dat de gemeente betaalt is niet terug te vinden in het voorstel.

Het college geeft een toelichting op het financiële verhaal. Een deel van het geld komt uit het iKTD-budget. 

De PvdA geeft aan dat de PvdA in de oude situatie akkoord was gegaan met het voorstel.

Burgerbelang geeft aan dat het bedrag van 101 duizend euro maar één keer uitgegeven kan worden. Wat zijn dan de gevolgen als dit nu voor activiteiten in plaats van de verbouwing wordt uitgegeven. Ook wil Burgerbelang meer duidelijkheid over hoe de situatie er over 10 jaar uitziet.

Het college geeft aan dat de rente en aflossing zo’n 11 duizend euro per jaar is. Over 10 jaar wordt dit bedrag verrekend in de huur. De eerste 10 jaar betaald de gemeente zelf de rente en aflossing. Na de eerste 10 jaar betaald Atelier3D dit zelf voor een periode van 15 jaar.

Burgerbelang vraagt of de gemeente risico loopt als Atelier3D de huur opzegt?

Het college geeft aan dat de gemeente uiteraard risico loopt maar dat de gemeente dan aan een nieuwe huurder een hogere huur kan vragen want door de verbouwing is de waarde van het pand gestegen.

De VVD vraagt hoe het zit met verantwoording afleggen door Atelier3D. Is dit opgenomen in de overeenkomst?

Het college geeft aan dat Atelier3D als huurder huur moet betalen. Er is sprake van een pure huurder/verhuurderrelatie. Voor het deel subsidie worden afspraken gemaakt. Hierover moet Atelier3D uiteraard wel verantwoording afleggen.

D66 steunt het voorstel. Over het bedrag van 175 duizend euro is eigenlijk al besloten. Het is jammer dat dit anders in de pers is gekomen. De toezegging is wel gekoppeld aan de voorwaarde dat Atelier3D de financiering in maart rond moet zijn, anders geeft de gemeente het bedrag niet. Klopt dit?

Het college geeft aan dat dit klopt maar dat de brand mogelijk tot andere inzichten lijdt.

De Forumvoorzitter vat samen dat het college met een nieuw of gewijzigd voorstel komt waarin ook de gevolgen van de brand zijn meegenomen. Dit voorstel zal vervolgens opnieuw worden besproken in het forum of in de raad.

GroenLinks gaat akkoord met dit voorstel.

Het CDA was al akkoord met het huidige voorstel en wacht een vervolg af.

De Stadspartij gaat akkoord met het voorstel.

De SP wacht een nieuw voorstel van het college af.

De VVD wacht de reactie van het college af.

De PvdA wacht een nieuw voorstel van het college af.

Burgerbelang geeft aan dat de communicatie wel beter moet en wacht een voorstel af.

De ChristenUnie was akkoord met het voorstel maar vindt een pas op de plaats verstandig.

D66 is akkoord met het voorstel van het college.

De forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Het voorstel is aangehouden, zodat eerst meer duidelijkheid kan worden verkregen over de consequenties voor dit voorstel als gevolg van de brand in De Kaardebol.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 7 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Ingetrokken

Het voorstel wordt niet verder behandeld.
Geen amendementen ingediend