Pagina delen

Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. In te stemmen met de verantwoording van de besteding van de ISV3-middelen;
  2. Het restant ISV3-middelen (€ 702.606) in te zetten voor de projecten zoals opgenomen in bijgevoegd overzicht;
  3. Hiervoor een budget van € 702.606 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de nog beschikbare middelen ISV3;
  4. In te stemmen met de verantwoording van de besteding van het spaarsaldo van de ISV-1 en ISV-2-middelen;
  5. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-11).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

ISV-3

De gemeenteraad heeft op 14 december 2009 ingestemd met een meerjarig-ontwikkelingsprogramma voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3). Het programma is ingediend bij Gedeputeerde Staten dat op 7 december 2010 een positief besluit heeft genomen. Het ISV-3 had betrekking op rijksmiddelen die via de provincie (subsidie) beschikbaar werden gesteld. ISV-3 kende drie onderdelen:

1. stedelijke ontwikkeling;

2. bodemsaneringsprojecten;

3. geluidsaneringsprojecten.

Het door uw raad vastgestelde ontwikkelingsprogramma en de subsidie van Gedeputeerde Staten had betrekking op het eerste en het tweede onderdeel, stedelijke ontwikkeling en bodemsanering. Het daarvoor beschikbare subsidiebedrag bedroeg € 1,927 miljoen (waarvan € 1,35 miljoen voor woningbouwlocaties). Het programma zoals dat in 2009 is vastgesteld, is bij raadsbesluiten van 10 april 2012 en van 20 april 2015 op een aantal onderdelen aangepast en er heeft een herverdeling van middelen plaatsgevonden.

De doelstellingen van het onderdeel stedelijke ontwikkeling waren:

1. bevordering van de kwaliteit van binnenstedelijke woonmilieus door toevoeging van kwaliteit en differentiatie in woningbouw;

2. bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving door herontwikkeling van binnenstedelijke locaties;

3. bevordering van collectief particulier opdrachtgeverschap;

4. bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving.

De planperiode waarop ISV-3 betrekking had, liep van 2010 tot 2014. Mede als gevolg van de economische crisis is de uitvoering van een aantal projecten vertraagd (bijv. Halvemaanstraat) waardoor ook de verantwoording van de inzet van middelen langer op zich heeft laten wachten dan wenselijk is. Voorts is een deel van de middelen (€ 702.600) ook na het herverdelingsbesluit van 2015 nog niet volledig besteed. Het thans voorliggende besluit voorziet zowel in een verantwoording als in een herverdeling van nog resterende middelen. Gedeputeerde Staten wensen uiterlijk aan het eind van dit jaar een afronding van het ISV-programma. Met deze verantwoording en toekenning wordt ISV-3 dan ook formeel afgerond.

Spaarsaldo ISV-1 en ISV-2

De provincie Gelderland heeft ons verzocht om eveneens over het spaarsaldo van ISV-1 en ISV-2 (2000 - 2009) verantwoording af te leggen. Het spaarsaldo had destijds een omvang van € 4.117.498. Op grond van het bepaalde in de Intrekkingswet Stedelijke Vernieuwing van 2011 hoefde over de besteding van ISV-middelen over het tijdvak 2000 - 2009 geen inhoudelijke en financiële verantwoording meer afgelegd te worden. Onze accountant heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 dan ook dwingend geadviseerd om het spaarsaldo van een ‘beklemd middel’ om te zetten in een ‘vrij besteedbare reserve’. De raad heeft daartoe ook besloten. De provincie hanteert echter de strikte interpretatie dat de besteding van de middelen nog niet was vastgelegd op het moment dat de Intrekkingswet in werking was getreden. Voor de goede orde: de intrekkingswet is op 28 april 2011 in werking getreden en de beschikking van de provincie dateert van 6 juni 2011. In bijlage 2 treft u dan ook alsnog de verantwoording aan van het spaarsaldo ISV-1 en ISV-2. Hoewel het om een ‘vrij besteedbare reserve’ gaat, zijn de middelen desondanks toch grotendeels besteed in overeenstemming met de doeleinden van de ISV-regelingen. Ook voor deze middelen geldt dat er nog een restant beschikbaar is van € 193.907. Met de provincie is afgesproken dat deze middelen binnen 3 jaar moeten worden besteed voor ‘fysieke’ projecten die vallen binnen de doelstellingen van de oorspronkelijke ISV-regelingen en/of voor maatregelen gericht op duurzaamheid/energietransitie en/of als cofinanciering voor de provinciale regeling ‘Steengoed benutten’.

Beoogd effect

De besteding van de ISV-3-middelen is correct verantwoord naar gemeenteraad en Gedeputeerde Staten. De besteding van het restant ISV-3 vindt plaats op basis van een formeel raadsbesluit en de resterende middelen worden behouden en ingezet op een wijze die past bij de doelstellingen van ISV-3. Het Spaarsaldo van ISV-1 en ISV-2 is eveneens correct verantwoord.

Argumenten

1.1. De besteding van de ISV3-middelen heeft plaatsgevonden conform de doelstellingen van het onderdeel stedelijke ontwikkeling en bodemsanering.

De projecten waarvoor de middelen zijn ingezet passen binnen de doelstellingen en zijn ook in een eerder stadium door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Ook het herverdelingsbesluit van 20 april 2015 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. In het overzicht treft u de projecten aan met daarbij vermeld de oorspronkelijke raming, de werkelijke kosten en het restant. Een deel van het restant budget stond op de balans als ‘beklemd middel’ (dus niet in de reserve) en was nog niet (her)bestemd. Een ander deel is ontstaan doordat een aantal projecten/plannen om uiteenlopende redenen niet is doorgegaan (voorbeeld: brug over de Vispoortgracht) of door aanwending van andere middelen (voorbeeld: sanering Flamco-terrein). Ook is op een aantal projecten minder uitgegeven dan vooraf was geraamd. Voor de verantwoording aan Gedeputeerde Staten kan worden volstaan met toezending van het raadsbesluit.

1.2. De goedkeuring en de verantwoordingsplicht vloeit voort uit de Verordening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing in Gelderland.

De ISV3-middelen zijn al jaren geleden (in 2010) beschikbaar gesteld maar dat ontslaat ons niet van de plicht om op correcte wijze de bestedingsbesluiten en de verantwoording voor te leggen aan zowel de gemeenteraad als aan Gedeputeerde Staten.

2.1. en 3.1. De besteding van het restant van de ISV3-middelen dient plaats te vinden conform de doelstellingen van de onderdelen stedelijke ontwikkeling en bodemsanering met dien verstande dat ook maatregelen gericht op duurzaamheid/energiebesparing onder de doelstelling vallen. De voorgenomen besteding behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Het restant ISV3 heeft een omvang van € 702.606. In het overzicht worden de projecten genoemd waaraan het restantbudget wordt besteed. Inzet van de middelen anders dan voor het bereiken van de beoogde doelstellingen is niet toegestaan. De besteding van de middelen ligt vast op basis van eerdere besluitvorming of toezeggingen en is geheel in lijn met de doelstelling van ISV3. Gelet op de beschikbaarheid van de middelen is voor een aantal projecten met name gericht op duurzaamheid/energiebesparing reeds geld ingezet. Het gaat daarbij o.a. om de projecten: “Ondersteuning coöperatie Zutphen Energie” en de bestedingen uit het Verduurzamingsfonds Onderwijs (zonnepanelen op schooldaken).

4.1. Met de verantwoording van het spaarsaldo van ISV-1 en ISV-2 wordt eveneens voldaan aan een dringende wens van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

In de inleiding hebben wij reeds geschetst dat er een kanttekening kan worden geplaatst bij het verzoek van Gedeputeerde Staten om alsnog zoveel jaar na dato verantwoording over het spaarsaldo af te leggen. Maar desalniettemin reageren wij positief op het verzoek.

Kanttekeningen

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben laten weten dat de middelen uit de herverdeling van ISV-3 nog dit jaar moeten worden besteed en dat de resterende middelen uit het spaarsaldo ISV-1 en ISV-2 binnen drie jaar moeten worden weggezet.

Alle nog beschikbare middelen uit ISV-3 kunnen dit jaar worden ‘weggezet’ en er zijn meer dan voldoende aanwendingsmogelijkheden om ook tot een goede besteding te komen van de middelen uit het spaarsaldo ISV-1 en ISV-2. Wij komen te zijnertijd met een aantal voorstellen bij u terug.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De provincie wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van uw besluit.

Rapportage/evaluatie

De op basis van de herverdeling nog af te ronden projecten worden voor het eind van dit jaar gereed gemeld bij uw raad en daarvan volgt ook weer mededeling aan Gedeputeerde Staten.

Financiën

Het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-3) is in 2010 voor € 1.927.000 beschikbaar gesteld. In de loop van de jaren is aan diverse projecten een bedrag besteed van € 1.224.394 (zie bijlage). Het nog te besteden bedrag van € 702.606 wordt nu voorgesteld om in te zetten in diverse projecten (zie bijlage 1). De afronding moet in 2019 plaatsvinden.

Het restant uit het spaarsaldo ISV-1 en ISV-2, € 193.907 moet binnen drie jaar worden ‘weggezet’ binnen de eerder genoemde doelstellingen. U ontvangt daarover nadere voorstellen.

Bijlagen

Bijlage 1: verantwoording afgeronde projecten en voorstel nog te besteden restant ISV-3;

Bijlage 2: verantwoording Spaarsaldo ISV-1 en ISV-2;

Bijlage 3: begrotingswijziging 2019-11.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0056

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 4 juni 2019 met nummer 141549b e s l u i t :

  1. In te stemmen met de verantwoording van de besteding van de ISV3-middelen;
  2. Het restant ISV3-middelen (€ 702.606) in te zetten voor de projecten zoals opgenomen in bijgevoegd overzicht;
  3. Hiervoor een budget van € 702.606 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de nog beschikbare middelen ISV3;
  4. In te stemmen met de verantwoording van de besteding van het spaarsaldo van de ISV-1 en ISV-2-middelen;
  5. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-11).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeenteraad heeft op 14 december 2009 ingestemd met een meerjarig ontwikkelingsprogramma voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3). Het programma is ingediend bij Gedeputeerde Staten dat op 7 december 2010 een positief besluit heeft genomen. Het ISV-3 had betrekking op rijksmiddelen die via de provincie (subsidie) beschikbaar werden gesteld. ISV-3 kende de drie onderdelen stedelijke ontwikkeling, bodemsaneringsprojecten en geluidsaneringsprojecten.

Het door de raad vastgestelde ontwikkelingsprogramma en de subsidie van Gedeputeerde Staten had betrekking op het eerste en het tweede onderdeel, stedelijke ontwikkeling en bodemsanering. Het daarvoor beschikbare subsidiebedrag bedroeg € 1,927 miljoen (waarvan € 1,35 miljoen voor woningbouwlocaties). Het programma zoals dat in 2009 is vastgesteld, is bij raadsbesluiten van 10 april 2012 en van 20 april 2015 op een aantal onderdelen aangepast en er heeft een herverdeling van middelen plaatsgevonden.

De planperiode waarop ISV-3 betrekking had, liep van 2010 tot 2014. Mede als gevolg van de economische crisis is de uitvoering van een aantal projecten vertraagd (bijv. Halvemaanstraat) waardoor ook de verantwoording van de inzet van middelen langer op zich heeft laten wachten dan wenselijk is. Ook is een deel van de middelen (€ 702.600) na het herverdelingsbesluit van 2015 nog niet volledig besteed. Het nu voorliggende besluit voorziet zowel in een verantwoording als in een herverdeling van nog resterende middelen. Gedeputeerde Staten wensen uiterlijk aan het eind van dit jaar een afronding van het ISV-programma.

De provincie Gelderland heeft de gemeente verzocht om eveneens over het spaarsaldo van ISV-1 en ISV-2 (2000 - 2009) verantwoording af te leggen. Deze verantwoording is opgenomen in bijlage 2 bij dit voorstel. Over het resterende bedrag van € 193.907 is afgesproken met de provincie dat dit binnen drie jaar moeten worden besteed. De raad ontvangt hiervoor nadere voorstellen.

Het college vraagt de raad onder andere in te stemmen met de verantwoordingen van de ISV middelen en de resterende ISV3-middelen (€ 702.606) in te zetten voor de projecten zoals opgenomen in het overzicht.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

 
Datum 01-07-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de insprekers.
De eerste spreker is mevrouw Loen, namens de werkgroep “Geen kermis op de IJsselkade.” (Zie voor haar bijdrage de bijlage bij het verslag).

D66: Hoe is de communicatie met de gemeente verlopen?

Inspreker: Wij voelen ons als bewoners niet gehoord door de gemeente.

Voorzitter: De tweede spreker is de heer De Wijs. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)
Er zijn geen vragen voor de heer De Wijs. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Oostenenk-Maas, de derde en laatste inspreker. (Zie voor haar bijdrage de Ingekomen stukken voor 8 juli, brief E09.)

D66: Gaan ondernemers de deuren sluiten als de kermis voor de deur staat?

Inspreker: Daar heb ik geen idee van.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: In 2017 heeft de raad motie 23 “Openbare toiletten in Zutphen” aangenomen. Er zou een onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid. Dit onderzoek zou € 30.000 kosten. Het uit te voeren onderzoek is echter gesneuveld bij de bezuinigingen. We hebben u daarover niet geïnformeerd en dat hadden we wel moeten doen. Ik doe het daarom bij deze alsnog.

Voor de zorgaanbieders Jeugd willen we de mogelijkheid open houden budgetplafonds in te voeren. Als we dat willen doen moet dat op 30 september dit jaar bij de aanbieders bekend zijn en vandaag, 1 juli 2019, op de website zorgregio staan. Een besluit van het college volgt eind augustus en de raad krijgt, als we dit gaan doen, een collegevoorstel. Terugnemen kan ook nog.

BewustZW: Dat had toch eerder bekend moeten zijn? Hoe gaan we daar in het vervolg mee om?

College: Daar zijn we nu inderdaad scherper op. Idealiter informeren we de raad per memo.

D66: Hoe kan het toiletonderzoek zijn wegbezuinigd zonder de raad daarvan op de hoogte te stellen?

College: Dat is in het proces van bezuinigingen inderdaad weggevallen. Ook het college wil weten hoe dat kan en of dat op meer onderdelen is gebeurd. Wanneer we hier duidelijkheid over hebben, zullen we de raad informeren. Bij de begroting zullen we een memo aanleveren.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juli 2019

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juli 2019

Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat

Stadspartij: Is er goed gekeken naar eventuele aanvullende projecten, zodat de straat straks niet nog een keer open moet?

ChristenUnie: Zijn er meer projecten waar het krediet wordt overschreden?

BewustZW: Is het in samenspraak met de bewoners gegaan?

College: We hebben nu een compleet beeld, de straat hoeft niet nog een keer over. Dit rioolproject is het enige met een overschrijding voor dit jaar. Voor het jaar 2020 komen herstelvoorstellen naar de gemeenteraad. Deze kunnen integraal worden afgewogen (in het gesloten systeem). Met de omwonenden is zo veel mogelijk in samenspraak gegaan.

6b. Aanvraag Vangnetuitkering 2018

Akkoord.

6c. Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud

D66: In hoeverre is het budget nu direct nodig, gelet op de financiële situatie van de gemeente?

BewustZW: Kunnen andere overheden bijdragen? Hoe zit het met de verzekeringen?

Burgerbelang: Waarom wordt er nog gesproeid op de brug? Dit was toch niet meer nodig?

ChristenUnie: Het budget voor bruggen is bijna op, zorgelijk.

CDA: Hoe gaat het college om met toekomstige investeringen in de brug?

College: Van het gevraagde budget van € 150.000 gaat een deel naar herstelwerkzaamheden en het overgrote deel naar de inspectie. Het is nodig dat nu te doen. De gesprekken met Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap lopen. Voor de inhoudelijke en financiële afspraken over het groot onderhoud straks in 2030, moeten we als gemeente weten wat er nodig is. Daarom is goed onderzoek nodig.

De reserve bruggen is sneller afgenomen dan verwacht, vooral in verband met het project Rivier in de stad (RIDS). In een eerder memo en straks het raadsvoorstel over de RIDS staat dit toegelicht.

Het punt van de verzekeringen zal ik nagaan, daar kom ik bij de actieve informatievoorziening vanuit het college in de raad van 8 juli op terug. Dat geldt ook voor het sproeien. Naar mijn weten was dit niet meer nodig na het bijschaven van brugdelen. Dat zoek ik voor u uit.

BewustZW: Kunnen de verschillende overheden de € 150.000 kosten niet delen?

College: Als gemeente zijn we eigenaar. Voor wat betreft kosten delen gaat het straks bij het groot onderhoud om vele miljoenen. Mogelijk kan het onderhoud al in 2030 plaatsvinden, en niet pas in 2033. Als gemeente moeten we precies weten hoe de brug eraan toe is. We hebben ook te maken met de strubbelingen rond de RIDS. Factoren waardoor het college zegt; laten wij deze kosten zelf dragen.

CDA: Wat is het toekomstbeeld van de brug? Hij zou na het onderhoud weer 85 jaar meegaan. Voor Zutphen is dit toch een groot risico.

College: De brug kan nog lang mee, het zijn de aanbruggen die kwetsbaar zijn. Toch is dit ook een kans voor de gemeente. Rijkswaterstaat ziet een knelpunt in de brug in relatie tot de eigen ambitie om de waterweg te gebruiken. Het waterschap ziet een knelpunt in de brug in relatie tot het omgaan met hoog water.

BewustZW: Wij willen dit onderwerp graag als bespreekpunt aan de raadsagenda toevoegen. Het is niet gezegd dat wij tegen zullen stemmen.

Voorzitter: Dat is aan u.

6d. Herinrichting Melatensteeg

BewustZW: Een overschrijding van 25% op het project is wel heel erg veel. Kunnen we de aanpak van het college met betrekking tot de ramingssystematiek op schrift krijgen?

College: De overschrijding komt omdat we net iets verder gaan in de aanpak dan gedacht, om het geheel nog wat mooier te maken. Daarbij komt dat bouwen de laatste jaren veel duurder is geworden.

BewustZW: De eerdere motie risicomanagement moeten we wellicht weer uit het putje halen.

College: We zijn bezig met de interne beheersing. Er ligt ook een goed advies van de interim gemeentesecretaris. Er worden stappen gezet. We zijn aan het opruimen, daarom komen ook de voorstellen met tekorten boven.

BewustZW: Laten we de balans opmaken van alle projecten die we op stapel hebben staan. Klopt het nog wat er staat of moeten we eventueel bijstellen?

College: Dat is precies waar we mee bezig zijn. Een interessante suggestie van de heer Jansen. Ik zal dat in het college bespreken en ik kom daar op terug bij de actieve informatieplicht vanuit het college in de raadsvergadering van 8 juli 2019.

7. Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2

GroenLinks: In het voorstel staan verschillende bedragen. Er is een restant van de subsidie en er zijn afspraken gemaakt met de provincie. Daar lijkt een verschil tussen te zitten van € 508.000. Is er beleidsvrijheid dit bedrag te besteden?

PvdA: Kan het resterende bedrag ook aan jongerenhuisvesting worden besteed?

College: Het antwoord op de laatste vraag is nee, dat kan niet. Het moet passen binnen de door provincie en gemeente afgesproken doelen.

GroenLinks: Onze fractie staat helemaal achter de doelen van dit programma. Het is wel goed om te weten of er beleidsvrijheid is.

College: Dat moet ik uitzoeken. In de raadsvergadering van 8 juli kan ik u beantwoorden, bij de actieve informatieplicht vanuit het college, of het spaarsaldo er nog is en of en hoe we dit kunnen besteden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

CDA: Op brief a-22 “Mogelijkheden wijzigen bestemmingsplan Bieshorstlaan 71 Warnsveld” krijgen we graag een reactie van het college. Deze willen we dus verplaatsen naar rubriek C.

Voorzitter: Dat kan.

CDA: Brief a-23 “Oneens met artikel in de Stentor over vergoeding overlast windmolens” willen we graag in de raadsvergadering gebruiken.

Voorzitter: Het staat uw fractie altijd vrij informatie te betrekken bij besluitvorming.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juli 2019

Voor kennisgeving aangenomen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 03-06-2019

Akkoord.

10b.  Forumverslag 17-06-2019

Akkoord.

11. Sluiting

Bedankt voor uw inbreng, ik sluit de vergadering. 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend