Pagina delen

Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan politie Eenheid Oost-Nederland 2019-2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Bestuurscollege van de politie eenheid Oost-Nederland te laten weten geen aanleiding te zien om een zienswijze in te dienen op de Veiligheidsstrategie en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie Eenheid Oost-Nederland en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Veiligheidsstrategie is het gezamenlijke plan van gemeenten, Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en politie in Oost-Nederland en vloeit voort uit de wettelijke verplichting om eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Met behulp van de Veiligheidsstrategie wordt gezamenlijk richting gegeven aan de aanpak van integrale veiligheid in Oost-Nederland. De Veiligheidsstrategie is gebaseerd op de analyse van de veiligheidssituatie in Oost-Nederland en de lokale veiligheidsthema’s voortkomend uit de integrale veiligheidsplannen van de 76 gemeenten. In het Meerjarenbeleidsplan is de totale bijdrage van de politie aan een veilig Oost-Nederland beschreven. Hierin staan de doelen van de politie, welke middelen de politie tot haar beschikking heeft en de te behalen prestatieafspraken.

Voordat beide concepten kunnen worden vastgesteld, worden de burgemeester en de gemeenteraad gevraagd eventuele zienswijzen kenbaar te maken. De burgemeester kan zich vinden in de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan.

Beoogd effect

De raad informeren, horen en in de gelegenheid stellen om zienswijzen kenbaar te maken conform de wettelijke regelgeving (artikel 38b lid 2 van de Politiewet).

Argumenten

1.1 Op grond van de Politiewet dient, alvorens de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan vastgesteld kan worden, de raad gehoord te worden.
Door middel van dit voorstel wordt de raad geïnformeerd en gehoord conform de wettelijke regelgeving. Hierdoor kan uitvoering worden geven aan de rol van de raad vooraan in het proces in het kader van de integrale veiligheid.

1.2 De Veiligheidsstrategie en het daarmee samenhangende Meerjarenbeleidsplan is volledig van onderop tot stand gekomen.
Op basis van de 76 vastgestelde integrale veiligheidsplannen, het geactualiseerde veiligheidsbeeld en een bredere analyse van de regio zijn 4 thema’s aangewezen die in vele gemeenten bijdragen aan onveiligheid en een grote impact hebben op slachtoffers en de leefomgeving:

 1. Kwetsbare personen (o.a. verward gedrag en jongeren die doorgroeien naar zware, bovenlokale criminele netwerken).
 2. Ondermijning (o.a. hennepteelt en motorbendes)
 3. Cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit.
 4. Informatie gestuurd werken (ontwikkelen van een effectieve informatiedeling binnen de grenzen van de privacywetgeving).

Bovengenoemde thema’s vragen om een bovenlokale aanpak om een waterbedeffect te voorkomen.

1.3 Het lokale integraal veiligheidsplan is leidend.
De lokale prioriteiten van Zutphen zijn ingebracht in de Veiligheidsstrategie. De gemeenten van het politieteam IJsselstreek (Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen), de politie en het Openbaar Ministerie werken al ruim 10 jaar samen aan de totstandkoming van Integrale Veiligheidsplannen. Het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) is opgesteld voor de jaren 2016 t/m 2019. Daarnaast wordt gewerkt met een jaarlijks uitvoeringsplan waarin de concrete acties die voortvloeien uit het IVP worden benoemd. Het afgelopen jaar is extra aandacht gegaan naar de onderwerpen:

 • Personen met verward gedrag
 • Maatschappelijke ondermijning (aanpak van drugs en druggerelateerde criminaliteit inclusief ondermijning, hennepteelt)
 • Internet oplichting/cybercrime

Nieuw Integraal Veiligheidsplan 2020-2024
Op basis van de actualiteiten, de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland en het Meerjarenbeleidsplan van de politie werken we op dit moment aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2020-2024. De voorgestelde prioriteiten in de Veiligheidsstrategie sluiten grotendeels aan bij de onderwerpen waar wij in Zutphen op dit moment mee te maken hebben. Dit betreft:

Zorg en veiligheid

 • Overlast kwetsbare personen (personen met verward gedrag, criminele jongeren etc).
 • Overlast door alcohol en drugs/middelengebruik
 • Woonoverlast

Ondermijning

 • Productie en handel van drugs (hennepteelt, drugsgebruik- en bezit, drugsafval).
 • Mensenhandel

Criminaliteit

 • High Impact Crime zoals woninginbraken en overvallen.
 • Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Deze onderwerpen worden nog nader uitgewerkt en met u besproken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het voornemen is in het bestuurscollege van 24 april 2019 het Meerjarenbeleidsplan politie en de Veiligheidsstrategie vast te stellen.

De prioriteiten van onze gemeente zijn herkenbaar terug te vinden in de vier thema’s zoals benoemd in de concept Veiligheidsstrategie. Voor de lokale politie eenheden is het lokale veiligheidsplan leidend. De politie maakt een jaarplan voor de aanpak van lokale prioriteiten en garandeert flexibiliteit in de aanpak van nieuwe opkomende, actuele lokale veiligheidsproblemen. Er is dan ook geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van zienswijzen. Het voorstel aan de raad is dan ook om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijze kenbaar te maken richting de regioburgemeester en het bestuurscollege.

Bijlagen

 1. Brief definitief horen gemeenteraad Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022.
 2. Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland.
 3. Concept Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Oost-Nederland.
 4. Conceptbrief aan het Bestuurscollege.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0017

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 maart 2019 met nummer 137985b e s l u i t :

Het Bestuurscollege van de politie eenheid Oost-Nederland te laten weten geen aanleiding te zien om een zienswijze in te dienen op de Veiligheidsstrategie en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie Eenheid Oost-Nederland en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De Veiligheidsstrategie is het gezamenlijke plan van gemeenten, Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en politie in Oost-Nederland en vloeit voort uit de wettelijke verplichting om eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Met behulp van de Veiligheidsstrategie wordt gezamenlijk richting gegeven aan de aanpak van integrale veiligheid in Oost-Nederland. De Veiligheidsstrategie is gebaseerd op de analyse van de veiligheidssituatie in Oost-Nederland en de lokale veiligheidsthema’s voortkomend uit de integrale veiligheidsplannen van de 76 gemeenten. In het Meerjarenbeleidsplan is de totale bijdrage van de politie aan een veilig Oost-Nederland beschreven. Hierin staan de doelen van de politie, welke middelen de politie tot haar beschikking heeft en de te behalen prestatieafspraken.

De prioriteiten van de gemeente zijn herkenbaar terug te vinden in de vier thema’s zoals benoemd in de concept Veiligheidsstrategie. Voor de lokale politie eenheden is het lokale veiligheidsplan leidend. De politie maakt een jaarplan voor de aanpak van lokale prioriteiten en garandeert flexibiliteit in de aanpak van nieuwe opkomende, actuele lokale veiligheidsproblemen. Er is volgens het college dan ook geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van zienswijzen.

Het voorstel van het college aan de raad is dan ook om kennis te nemen van de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan politie en geen zienswijze kenbaar te maken richting de regioburgemeester en het bestuurscollege politie eenheid Oost Nederland. Dit bestuurscollege stelt de stukken naar verwachting vast op 24 april 2019.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 25-03-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering.

VVD: In het meerjarenplan (pagina 23) staat dat aspiranten worden opgeleid door agenten. Er staat ook dat een aspirant voor minder fte meetelt dan een volledig opgeleide agent. Betekent dit minder blauw op straat?

College: Nee, we krijgen meer blauw op straat.

PvdA is het eens met voorstel college. PvdA heeft een vraag over de stijging van het aantal mensen met verward gedrag.  Is hiervoor voldoende aandacht waardoor het aantal mensen met verward gedrag kan afnemen?

College meldt dat het aantal mogelijk alleen maar toeneemt. Vanaf 1 januari 2020 geldt nieuw beleid en kan iedereen hierover meldingen doen bij de gemeente. Nu vindt overleg plaats over mensen met verward gedrag binnen een driehoek: OM, politie en gemeente. Dit wordt een vierhoek samen met de belangrijke zorginstellingen. Het nieuwe beleid wordt op dit moment met de regio (Voorst, Brummen, Lochem en Zutphen) voorbereid. Het is belangrijk dat we elkaars taal leren spreken binnen de vierhoek.

Burgerbelang: Wie bepaalt of een verward persoon moet worden opgenomen?

College antwoordt dat dit een goede vraag is en dat deze vraag binnen de vierhoek zal worden besproken. College zegt toe dat de raad aan het eind van het jaar wordt geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.

ChristenUnie: Hoe gaan we om met het drugsbeleid en vooral als het gaat om het afval?

College: We sluiten drugspanden en maken dat ook bekend. Samenwerking met politie goed. Drugsafval is landelijk een groot probleem; in Zutphen valt het mee.

D66: In de visie wordt gefocust op een aantal categorieën. In de visie wordt geschreven dat de politie inzet op het onbruikbaar maken van de plantages maar zich niet bezig houdt met het opruimen.

College: Dat klopt; opruimen is geen taak van de politie.

College krijgt het laatste woord en meldt dat een aantal onderwerpen, waaronder 'verward gedrag' en 'ondermijning' dit jaar opnieuw op de agenda van de raad zullen worden gezet. Ook zal de gemeente een eigen meerjarenplan maken en deze voorleggen aan de raad.

Voorzitter concludeert dat het forum instemt met het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen.

Voorzitter sluit de forumvergadering.

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-04-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend