Pagina delen

Veiligheidsstrategie 2015-2018 en meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

kennis te nemen van de concept Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van de politie Eenheid Oost-Nederland en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Veiligheidsstrategie is het gezamenlijke plan van gemeenten, Openbaar Ministerie en politie in Oost-Nederland en vloeit voort uit de wettelijke verplichting om eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Met behulp van de Veiligheidsstrategie wordt gezamenlijk richting gegeven aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland. De Veiligheidstrategie is gebaseerd op de analyse van de veiligheidssituatie in Oost-Nederland en de lokale veiligheidsthema’s voortkomend uit de integrale veiligheidsplannen van de 81 gemeenten. In het Meerjarenbeleidsplan is de totale bijdrage van de politie aan een veilig Oost-Nederland beschreven. Hierin staan de doelen van de politie, welke middelen de politie tot haar beschikking heeft en de te behalen prestatieafspraken.

Voordat beide concepten kunnen worden vastgesteld, worden de burgemeester en de gemeenteraad gevraagd eventuele zienswijzen kenbaar te maken voor 10 oktober 2014. De burgemeester kan zich vinden in de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan.

Beoogd effect

De raad informeren, horen en in de gelegenheid stellen om zienswijzen kenbaar te maken conform de wettelijke regelgeving (artikel 38b lid 2 van de Politiewet).

Argumenten

1.1 Op grond van de Politiewet dient, alvorens de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan vastgesteld kan worden, de raad gehoord te worden.

Door middel van dit voorstel wordt de raad geïnformeerd en gehoord conform de wettelijke regelgeving. Hierdoor kan uitvoering worden geven aan de rol van de raad vooraan in het proces in het kader van de integrale veiligheid.

1.2 De Veiligheidsstrategie en het daarmee samenhangende Meerjarenbeleidsplan is volledig bottom up tot stand gekomen.

De Veiligheidsstrategie is ontwikkeld onder auspiciën van een bestuurlijke begeleidingsgroep waarin de vijf Districtelijke Veiligheidsoverleggen elk met een burgemeester vertegenwoordigd zijn, evenals het openbaar ministerie en de politie. Daarnaast is er een ambtelijke werkgroep waarin de gemeenten per bestaande regio ambtelijk vertegenwoordigd zijn. De werkgroep heeft gestreefd naar een afstemmingsniveau en -wijze die gemeenten in de politieregio’s gewend zijn. De in het plan opgenomen prioriteiten zijn de grootste gemene deler van de prioriteiten van alle 81 gemeenten.

1.3 De aangewezen thema’s vragen om een bovenlokale aanpak om een waterbedeffect te voorkomen.

Op basis van de 81 vastgestelde integrale veiligheidsplannen, het geactualiseerde veiligheidsbeeld en een bredere analyse van de regio zijn drie thema’s aangewezen die in vele gemeenten bijdragen aan onveiligheid en een grote impact hebben op slachtoffers en de leefomgeving:

- De aanpak van ernstige overlast door personen in de woonomgeving (overlast veroorzaakt door psychische kwetsbaren, jeugd, drugsgerelateerde overlast, terugkeer van gedetineerden in de samenleving en waarbij een reële kans op maatschappelijke onrust bestaat)

- High Impact Crimes met de aanpak van woninginbraken als focus

- Maatschappelijke Ondermijning met daarbij als focus de aanpak van hennepteelt tegengaan en de daaraan gerelateerde georganiseerde criminaliteit

Bovengenoemde thema’s vragen om een bovenlokale aanpak om een waterbedeffect te voorkomen. De uitwerking van de thema’s vindt plaats in de jaarplannen van de basisteams. De inzet van de politie is daarmee afgestemd in het lokale Integraal Veiligheidsplan.

1.4 Het lokale integraal veiligheidsplan is leidend

Belangrijk is om op te merken dat voor de lokale politie eenheden het lokale veiligheidsplan (of integraal veiligheidsplan) leidend is, dus de eigen prioriteiten. De politie maakt een jaarwerkplan voor de aanpak van lokale prioriteiten en garandeert flexibiliteit in de aanpak van nieuwe opkomende, actuele lokale veiligheidsproblemen. Daarnaast zijn er dus zaken die gezamenlijk opgepakt moeten worden omdat deze gemeente- dan wel provincieoverschrijdend zijn. Afspraak blijft wel “Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op”.

De gemeente Zutphen heeft door middel van het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 de lokale prioriteiten ingebracht in de voorliggende Veiligheidsstrategie. Het Integraal Veiligheidsplan Zutphen is op 12 maart 2012 vastgesteld door de raad. Met de vaststelling van ons lokaal integraal veiligheidsplan heeft de raad prioriteiten benoemd.  De volgende prioriteiten zijn ingebracht:

  • Woninginbraken (in combinatie met veelplegeraanpak)
  • Jeugdoverlast
  • Voertuigcriminaliteit (vernieling/diefstal fiets en auto)
  • Geweldsincidenten (in combinatie met alcohol en drugsgebruik)
  • Drugshandel en druggebruik.

Drugshandel en drugsgebruik worden in de veiligheidsstrategie aangemerkt als georganiseerde criminaliteit

De ingebrachte prioriteiten komen voor het merendeel terug in de drie thema’s voor de politie Eenheid Oost onder 1.3.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zienswijzen in te dienen, zal de burgemeester voor 10 oktober 2014 de reactie van de raad kenbaar maken bij de regioburgemeester van de politie eenheid Oost-Nederland de heer H.M.F. Bruls (burgemeester van Nijmegen). Na 10 oktober verzamelt de bestuurlijke begeleidingsgroep alle reacties. De aard van de reacties bepaalt of er een tweede ronde van consultatie volgt of dat tot vaststelling kan worden overgegaan.

De prioriteiten van onze gemeente zijn herkenbaar terug te vinden in de drie thema’s zoals benoemd in de concept Veiligheidsstrategie. Zoals gezegd is en blijft er aandacht in de lokale driehoek om invulling te geven aan specifieke en acute lokale veiligheidsproblematiek. Er is dan ook geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van zienswijzen. Het voorstel is dan ook om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijzen kenbaar te maken.

Stukken die ter inzage liggen

  1. Veiligheidsstrategie 2015-2018 en Meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018.
  2. Format reactie op Veiligheidsstrategie 2015-2018 en Meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018.
  3. Integraal Veiligheidsplan IJsselstreek 2012-2015.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0122

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 augustus 2014 met nummer 38575b e s l u i t :

kennis te nemen van de concept Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van de politie Eenheid Oost-Nederland en geen zienswijzen kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 8 september 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De burgemeester zal een toelichting geven op de totstandkoming van ‘De veiligheidsstrategie Oost-Nederland’ en de relatie daarvan tot het ‘Integraal Veiligheidsplan Zutphen 2012-2015’en de lokale prioriteiten. Ook zal aan de orde komen welke rol voor de raad is weggelegd in de aanloop naar een nieuw ‘Integraal Veiligheidsbeleid’ voor de periode 2016-2019. Het is de bevoegdheid van de raad om eventuele zienswijzen kenbaar maken en daar wordt nu de gelegenheid toe gesteld.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 08-09-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een korte inleiding op het onderwerp. Daarna geeft de voorzitter het woord aan het college.

Het college wil haar betoog beperken tot het schetsen van de veranderingen die bij de politie zijn doorgevoerd. De minister heeft de gemeenten toegezegd maatregelen te zullen treffen om aangesloten te blijven bij deze veranderingen. Vanavond behandelen we hoe deze toezegging vorm heeft gekregen. Een robuust basis team heeft prioriteiten vastgesteld die voor heel Oost-Nederland gelden. Wat vindt Zutphen van deze prioriteiten. Door het invoeren van een nationale recherche is het overleg tussen gemeenten, justitie en politie in ieder geval niet minder geworden.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw van Veldhuizen voor het geven van de presentatie. Het gebied Oost-Nederland beslaat 81 gemeenten en is hiermee de grootste regio. Hoe krijgen we wat lokaal speelt op een hoger niveau in het beleidsplan. Het voorstel van de minister was om beleid van onderop te maken. Het is aan de raad om prioriteiten te bepalen. Zie presentatie voor een overzicht van de prioriteiten.

De voorzitter dankt mevrouw van Veldhuizen voor het geven van de presentatie en geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.

De SP heeft het stuk met genoegen gelezen. Begrijpt dat de drie speerpunten gekozen zijn vanuit het verleden maar vraagt zich af hoe het zit radicalisering en terrorisme in Zutphen. Tevens mist de SP de aansluiting van jeugdbendes met de wijkteam en het CJG. Kan het college aangeven hoe dit in Zutphen is geregeld.

Stadspartij geeft aan dat in de presentatie naar voren kwam dat plannen kunnen worden bijgesteld als er plotseling andere prioriteiten zich voordoen. Hoe zit dit in relatie tot het nieuwe AZC.

ChristenUnie vraagt zich af of er ook losse bewoners initiatieven zijn op het gebied van veiligheid.

CDA sluit zich bij de vraag van de ChristenUnie aan en noemt de burgerwacht en de buurtbemiddeling als initiatieven. CDA hoort graag van het college of er nog meer van deze initiatieven zijn en hoe dit handen en voeten wordt gegeven.

PvdA is blij te lezen dat er een goede samenwerking is tussen gemeente, politie en justitie. Kan het college aangeven wat het verschil is tussen het functioneren van de politie nu ten opzichte van 5 jaar geleden. Wat is er anders?

VVD geeft aan dat de stukken veel duidelijkheid geven maar mist bij de prioritering de noodzaak waarom gekozen is voor deze punten. Is het ook beter geworden? Meten we dit ook? Dit zelfde geldt voor jeugdoverlast in relatie tot veiligheid, hoe wordt dit vorm gegeven?

De voorzitter geeft het woord aan het college om de vragen te beantwoorden.

Het college gaat in op de vraag of we ons veilig blijven voelen. Er is een verschil tussen objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Inderdaad monitoren en meten we op heel veel punten de veiligheid. Dit hebben we verbeterd de afgelopen jaren en we zijn er ook beter in geworden. Er komt onder andere uit metingen dat wij ons in Zutphen veilig voelen.

Voor het aanpakken van jeugdbendes is een speciale methode ontwikkeld die in heel Nederland wordt gebuikt. Er zijn verschillende soorten jeugdbendes. Niet elke jeugdbende radicaliseert, wordt steeds extremer. Een bende bestaat vaak uit een harde kern en een tweede schil van meelopers. De vraag die we proberen te beantwoorden is wie welke schil aanpakt.

Radicalisering is ook een nieuw onderwerp welke zich niet laat hinderen door een prioriteitstelling. Hoe gaan we hier dan mee om? De afspraak met het openbaar ministerie is om elke vorm van radicalisering binnen onze gemeente direct te melden aan de burgemeester. Op dit moment zijn er in Zutphen geen gezinnen bekend die radicaliseren. Er is wel aandacht voor jongeren die terugkeren uit het Midden-Oosten maar daar zijn op dit moment geen problemen mee. De gemeente wordt goed geïnformeerd door de VNG en het genootschap van Burgemeesters.

De vraag of voor het nieuwe AZC extra capaciteit bij de politie beschikbaar komt kan met nee beantwoordt worden. Wel is er bij de politie extra aandacht voor haar rol bij de voorlichting. Het verleden heeft uitgewezen dat de inzet van extra politie ten behoeve van een AZC niet nodig blijkt te zijn.

Bewonersinitiatieven zoals buurtpreventie juicht het college toe mits het binnen de wettelijke kaders blijft. Mevrouw van Veldhuizen geeft aan dat naast burgernet en buurtbemiddeling ook nog een dorpswacht is en dat er whatsApp-groepen ontstaan. De wijkagent is altijd op de hoogte van dit soort groepen/initiatieven en geeft ook voorlichting.

Interruptie VVD: wat is de plaats en rol van THOR binnen het veiligheidsplan?

Het college geeft aan dat de primaire taak van THOR is de toezicht en handhaving van die taken waarvoor de gemeente verantwoordelijke is. Gemeente Zutphen heeft een goed functionerende afdeling THOR. Er wordt ook intensief samengewerkt tussen politie en THOR. Dit is goed maar kan op een aantal punten nog verbeterd worden. Ondertussen wordt op rijksniveau gesproken over het uitvoeren van taken door de gemeente waarvoor de politie nu verantwoordelijk is. Het college wil voorkomen dat er een soort van 1e en 2e klas politie ontstaat.

Interruptie VVD: als dit zo leeft en spanningen geeft tussen de politie en THOR, krijgt dit dan ook aandacht in het veiligheidsplan?

Het college geeft aan dat er wel op verschillende niveaus aandacht voor is gevraagd maar nu net niet in dit veiligheidsplan.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen.

De SP vraagt het college naar aanleiding van een krantenartikel of het politiebureau in Zutphen blijft.

GroenLinks geeft aan dat Zutphen een aantal instellingen heeft waar mensen verblijven met een bepaalde achtergrond zoals de PI, Tactus en de GGZ. Kan het college aangeven hoe de nazorg van deze mensen plaatsvindt?

Het college geeft aan dat het politiebureau in Zutphen niet gaat verdwijnen. Zutphen wordt juist de thuisbasis voor de regio. Andere gemeenten daar in tegen hebben met het verdwijnen van het politiebureau in hun gemeente wel problemen. Hiervoor wordt een oplossing gezocht.

Hoe de nazorg is van mensen die de PI verlaten is landelijk afgesproken. Bij alle andere trajecten is dit wat minder strak geregeld. Vaak komen die mensen eerst in een traject van begeleid wonen.

Interruptie van de Stadspartij: wat de Stadspartij veel hoort van burgers is dat de mensen die bij Tactus vandaan komen hier blijven hangen en zo een extra aantrekkingskracht hebben op de drugshandel en drugsgebruik. Stadspartij wil hier extra aandacht voor.

Mevrouw van Veldhuizen legt uit dat de gemeente een overzicht krijgt van mensen die vrijkomen van bijvoorbeeld een PI. Een overzicht van alle mensen die uit instellingen komen is lastiger. Via het veiligheidshuis worden verschillende partners bij elkaar gebracht als er een persoon vrijkomt die een extra risico vormt. Dit is natuurlijk geen waterdicht systeem. Veel komt er ook via de wijkagent binnen. Elke week is er een overleg met elkaar.

Het college is bekend met de problematiek rondom de bij Tactus vrijkomende mensen en de invloed op de drugshandel en criminaliteit.  Er is al extra aandacht voor maar zal dit nogmaals als punt meenemen.

De voorzitter geeft aan dat de raad tot 10 oktober 2015 de tijd heeft om zienswijze in te dienen op het veiligheidsplan. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 22 september 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend