Pagina delen

Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Kennis te nemen van de afwegingen en het ontwerp-besluit van het college om in te stemmen met de oprichting van stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland in juli 2016, conform bijgevoegde statuten.

2. Wensen en bedenkingen omtrent de oprichting van stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland kenbaar te maken, conform bijgaande conceptbrief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Dit voorstel betreft de vorming van een nieuwe organisatie voor Veilig Thuis. Veilig Thuis is de naam die landelijk gehanteerd wordt voor het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Alle gemeenten zijn op grond van de Wmo (en jeugdwet) verplicht om zorg te dragen voor de organisatie van een AMHK.

Zutphen heeft sinds 1 januari 2015 al een AMHK/ Veilig Thuis in onze regio. Maar Veilig Thuis is nu nog een tijdelijke projectorganisatie, waarin de 'oude' partijen Stimenz (voormalig Steunpunt huiselijk geweld), Moviera en Jeugdbescherming Gelderland (voormalig Advies en meldpunt kindermishandeling) samenwerken. Regionaal is het streven deze onderdelen per 1 januari 2017 onder te brengen in één definitieve organisatievorm voor Veilig Thuis.

In maart dit jaar heeft het college van Zutphen, evenals de andere colleges uit de regio, besloten de voorkeur te geven aan de organisatievorm van een nieuwe private organisatie (stichting), met overheidsinvloed. Deze organisatievorm is nu verder uitgewerkt in een bedrijfskundig inrichtingsplan, een transitieplan en statuten. Het college heeft het ontwerpbesluit genomen om in te stemmen met de oprichting van de stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland.

Dit voorstel is bedoeld om uw raad te informeren over dit ontwerpbesluit van het college en de argumenten om tot dit ontwerpbesluit te komen. Daarbij wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college.

In de bijlage vindt u een conceptbrief met wensen en bedenkingen. Omdat het gaat om regionale besluitvorming, is de conceptbrief gericht aan de gemeente Apeldoorn, die de projectleider voor Veilig Thuis levert. Als uw raad besluit dat u zich kunt vinden in het ontwerpbesluit van het college, wordt het collegebesluit om in te stemmen met de oprichting van stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland definitief.

Beoogd effect

Het beoogd effect van de stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is om meer samenhang in de aanpak van geweld in huiselijke kring te ontwikkelen en om een gezamenlijke slagvaardige aanpak van het lokaal voorliggende veld en Veilig Thuis te stimuleren. Het beoogde resultaat hiervan is dat geweld stopt en veiligheid in huiselijke kring herstelt.

Argumenten

1.1. De vorm van een stichting met overheidsinvloed is regionaal als voorkeursmodel gekozen voor Veilig Thuis (VT).

In maart 2016 hebben de colleges van b&w van de gemeenten uit de regio NOG besloten over het model van voorkeur. Er is toen een afweging gemaakt tussen de volgende modellen:

* VT bij een bestaande (privaatrechtelijke) moederorganisatie (Stimenz, Moviera of Jeugdbescherming Gelderland)

* VT in een nieuwe privaatrechtelijke organisatie (stichting met of zonder overheidsinvloed).

* VT in een gemeenschappelijke regeling (nieuw of bestaand).

Uit deze weging kwam de voorkeur voor een zelfstandige stichting met overheidsinvloed. Argumenten hiervoor zijn o.a.:

- de ervaring dat een stichting eenvoudiger is aan te sturen dan een GR.

- dat een nieuwe aparte stichting de beste kans geeft op een nieuwe gezamenlijke organisatiecultuur.

- dat een aparte organisatie voor VT onafhankelijk is en geen schijn van belangenverstrengeling kan wekken door tevens zorgaanbieder te zijn.

De verdere uitwerking in de afgelopen maanden in het bedrijfskundig inrichtingsplan en het transitieplan, heeft geen aanleiding gegeven de voorkeur voor dit model te heroverwegen.

1.2 De statuten voor de stichting zijn juridisch correct en geven ruimte voor invloed van de gemeenten.

De akte van oprichting voldoet aan de juridische standaard. In de statuten is, naast een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht, ook de vorm opgenomen van een 'Vergadering van Gemeenten'. Elke gemeente uit de VT-regio wordt vertegenwoordigd in deze vergadering van gemeenten. Deze Vergadering van Gemeenten heeft specifieke bevoegdheden ten aanzien van de doelstelling en het beleid van de stichting en het financiële en personeelsbeleid. Er is gekozen om gemeenten op deze manier invloed te geven op de stichting, vanwege het gevoelige onderwerp en het grote belang van het thema.

2.1 Uw raad heeft formeel de gelegenheid wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

In Artikel 160 van de Gemeentewet staat: 'Het college besluit slechts tot de oprichting van [...] stichtingen [...], indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.'
Daarom wordt uw raad nu in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Als blijkt dat uw raad zich kan vinden in de oprichting van de stichting Veilig Thuis, conform de bijgaande concept-brief, dan wordt het ontwerp collegebesluit daarmee definitief.

2.2. Het voornemen tot oprichting van de stichting Veilig Thuis NOG geeft aanleiding tot wensen en bedenkingen.
Advies is om gebruik te maken van de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Hiertoe is een concept-brief bijgevoegd. Advies is om aan te geven dat u zich als raad kunt vinden in de oprichting van de stichting, maar om tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik te maken om enkele punten te benoemen die voor u als raad belangrijk zijn voor de nieuwe stichting Veilig Thuis.

In de conceptbrief wordt aangegeven dat u zich kunt vinden in de oprichting van de stichting Veilig Thuis. In de brief wordt benadrukt dat het belang van de doelstelling van Veilig Thuis om de veiligheid te herstellen altijd gaat boven het organisatiebelang/ organisatieopdracht van de stichting. Het belang van samenwerking met de lokale toegangen van CJG en Perspectief Zutphen wordt benoemd in verband met het bereiken van '1 gezin 1 kind 1 contactpersoon'. En tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het zorgvuldig volgen van de voorbereiding en ontwikkeling van de nieuwe organisatie en tijdige aanpassing van de plannen als zich knelpunten voordoen.

Kanttekeningen

1, 2. Het is nog moeilijk te beoordelen of de stichting conform het inrichtingsplan gerealiseerd kan worden.

Het bedrijfskundig inrichtingsplan en het transitieplan voor de stichting zien er goed uit, met hoge inhoudelijke ambities en financieel binnen de bestaande budgetten en zonder frictiekosten. Of dit in de praktijk ook gerealiseerd kan worden, zal nog moeten blijken. Het inrichtingsplan geeft aan dat het, op basis van vergelijkingen met andere Veilig Thuisorganisaties elders in het land, haalbaar moet zijn. Een verandering naar een nieuwe organisatie, vraagt echter wel extra inspanning van alle medewerkers, waar ze ook afgelopen jaren, vanwege de transities en de vorming van de projectorganisatie Veilig Thuis, al veel veranderingen hebben doorgemaakt. In het inrichtingsplan staat dat goed gemonitord zal worden of de geformuleerde uitgangspunten reëel zijn. In de conceptbrief met wensen en bedenkingen wordt aandacht gevraagd voor het zorgvuldig volgen van de voorbereiding en ontwikkeling van de nieuwe organisatie en tijdige aanpassing van de plannen als zich knelpunten voordoen    

Risico's

Het risico is aanwezig dat de plannen voor de nieuwe stichting niet geheel conform gerealiseerd zullen worden. Mogelijk ontstaat er frictie tussen de beschikbare middelen/formatie en de inhoudelijke doelstelling en hoeveelheid taken. Dit draagt het risico in zich dat de kwaliteit of kwantiteit van de uitvoering door Veilig Thuis te wensen over laat en slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling onvoldoende geholpen worden, met alle veilighiedsrisico's van dien. Het is daarom van belang de voorbereiding en de inrichting van de stichting zorgvuldig te volgen en waar nodig bij te sturen. De vergadering van Gemeenten kan hier een belangrijke rol in spelen.

Op pagina 15 en 16 van het Bedrijfskundig inrichtingsplan worden de risico's afzonderlijk benoemd en worden de preventieve maatregelen hierbij genoemd.

Overigens zijn deze risico's niet voorbehouden aan de op te richten stichting Veilig Thuis. Ook de huidige projectorganisatie Veilig Thuis heeft op moment van schrijven (april 2016) een beperkte wachtlijst voor meldingen uit de gemeente Zutphen vanwege onvoldoende capaciteit. De wachtlijst wordt door Veilig Thuis gescreend, waarbij zaken waar acuut gevaar dreigt bij voorrang worden opgepakt en niet op de wachtlijst komen. Ook zijn er maatregelen genomen om de wachtlijst zo spoedig mogelijk weg te werken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Als uw raad instemt met de conceptbrief met wensen en bedenkingen, zal deze worden verzonden.

Rapportage/evaluatie

De stichting Veilig Thuis zal jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag doen.

Financien

Er zijn geen nieuwe middelen nodig. De plannen voor de nieuwe stichting blijven binnen de huidige budgetten voor Veilig Thuis.De bekostiging van de wettelijke taken komt uit verschillende bronnen:

- de doeluitkering wmo vrouwenopvang van Apeldoorn en Achterhoek.

- de middelen jeugd vanuit 3 subregio's

Bijlagen

- Statuten Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland

- Bedrijfskundig Inrichtingsplan VT NOG

- Transitieplan VT NOG

- concept brief wensen en bedenkingen

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0065

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 mei 2016 met nummer 77899b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van de argumenten en het ontwerp-besluit van het college om in te stemmen met de oprichting van stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland in juli 2016, conform bijgevoegde statuten.
  2. Wensen en bedenkingen omtrent de oprichting van stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland kenbaar te maken, conform bijgaande conceptbrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Van der Ploeg spreekt in namens omwonenden Vispoortgracht. Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

Dhr. Van der Ploeg vraagt om antwoord op zijn vragen.

De voorzitter geeft aan dat die beantwoording niet nu plaats vindt. Wel is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan dhr. Van der Ploeg door raadsleden. Er zijn geen vragen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding dat zij afgelopen weekend een brief onder omwonenden van de Vispoortgracht heeft verspreid over de zuidelijke entree van de binnenstad. Het college licht toe wat daaronder wordt verstaan:

-          Realisering van de rondweg De Hoven; daardoor zal er meer verkeer vanuit de zuidkant Zutphen binnenkomen;

-          Realisering Hof van Heeckeren; dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben en leiden tot verhoging van de parkeerdruk;

-          Aantrekkelijker maken van het ’s Gravenhof

-          Verbinding museum-Walburgiskerk versterken

-          Parkeerdruk op de Houtwal en verbeterpunten bij toename hiervan

-          Ontwikkelingen met betrekking tot het pand aan het Vispoortplein

Deze punten worden niet afzonderlijk bekeken, maar binnen een integraal gebiedsomgevingsplan. Het college gaat verder uitwerken hoe dit aan te pakken en komt hiermee terug naar de raad. Daarbij hoopt het college subsidies van de provincie te kunnen benutten; het college zoekt hiervoor aansluiting bij het programma “steengoed benutten”. In de brief aan omwonenden staat dat de raad hierover op 20 juni actief wordt geïnformeerd. Dat is hiermee gebeurd.

De SP vraagt of het plan Vispoortbrug hiermee opgaat in een groter plan en hoe de provincie hierop heeft gereageerd en of het geld ook besteed kan worden aan een alternatief plan.

Het college bevestigt dat dit wordt meegenomen in het grotere plan. Hoe de provincie hierop reageert krijgt de raad meegedeeld in het vervolg. Van het besteden van geld aan een alternatief plan is nu geen sprake.

De SP is van mening dat op deze wijze een slechte start wordt gemaakt in relatie tot de bewoners.

GroenLinks vraagt wanneer dit onderwerp op de agenda te verwachten is.

De voorzitter antwoordt dat het presidium dit agendeert.

De Stadspartij vraagt of de gesprekken met omwonenden terugkeren in de bespreking in het volgende forum.

Het college zegt dat dit vanzelfsprekend in de volgende behandeling in het forum wordt meegenomen. Vanavond ging het er om de brief toe te lichten, in een forumbehandeling komt het college met de vervolgaanpak, inclusief het betrekken van de bewoners.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

De PvdA vraagt hoe de situatie rond het debacle met Willemsen & De Koning bij dit voorstel betrokken wordt en vraagt of dit niet in het forum moet worden behandeld.

Het college geeft aan dat dit voorstel gaat over het inrichten van de vervoerscentrale, waarvoor de raad eerder de kaders heeft gesteld. Het gaat nu om uitvoering binnen die kaders. De inkoop van het vervoer is een andere onderdeel, maar dat komt in de komende jaren aan de orde.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de frictiekosten die bij de risico’s staan vermeld.

Het college zegt een inschatting te hebben gemaakt op de ervaringen tot nu toe. Het gaat echter om het omvormen van 3 organisaties tot 1 stichting, waarbij een schatting is gemaakt van de benodigde inzet en capaciteit. Gezien alle ontwikkelingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt of dit een juiste inschatting is. Op dit terrein is veel in beweging. Het college wijst erop in een ander forum zojuist een zorgpunt te hebben besproken rondom de wachtlijsten. Wanneer er een frictie ontstaat tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit komt het college hier in de raad op terug.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

De PvdA geeft aan in te stemmen met de begroting. Wel hoort men graag hoe de VNOG de bezuinigingsdoelen eind 2016 gaat realiseren.

Het college is hier eveneens benieuwd naar. Daarbij wordt in het Dagelijks Bestuur er hard aan gewerkt om de doelstellingen te halen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

De Stadspartij vraagt of er specifiek aandacht is voor problemen met inzet bij de brandweer in verband met een tekort aan vrijwilligers.

Het college antwoordt dat dit een voortdurende zorg is en dat er gerichte actie op wordt gezet om voldoende mensen ingezet en opgeleid te krijgen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9b. Forumverslag 06-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9c. Forumverslag 09-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend