Pagina delen

Vaststelling wijzigingsverordeningen diverse belastingen 2020 Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De raad voor te stellen de volgende wijzigingsverordeningen vast te stellen:

 1. De 1e wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020.
 2. De 1e wijzigingsverordening van de Legesverordening gemeente Zutphen 2020.
 3. De 1e wijzigingsverordening van de Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2020.
 4. De 1e wijzigingsverordening van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2020.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 16 december 2019 heeft u de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020, de Legesverordening gemeente Zutphen 2020, de Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2020 en de Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2020 vastgesteld.

De in dit voorstel opgenomen wijziging van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020 betreft een aanvulling van het overnachtingstarief, voorgesteld wordt om een apart tarief op te nemen voor kampeerplekken en campers (mobiele kampeeronderkomens).
De voorgestelde wijzigingen van de Legesverordening-, de Verordening precariobelasting en de Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2020 betreffen voornamelijk redactionele aanpassingen.

Beoogd effect

Uitbreiding van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020 met een extra tarief voor mobiele kampeeronderkomens.
Uitbreiding van de legesvrijstelling voor de plaatsing van zonnepanelen binnen het beschermd stadsgezicht en enkele redactionele wijzigingen van de Legesverordening-, de Verordening precariobelasting- en de Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2020.

Argumenten

1. Uitbreiding van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020 met een extra tarief voor mobiele kampeeronderkomens is noodzakelijk om tegemoet te komen aan het amendement A12 (gewijzigd) zoals deze bij de behandeling van de programmabegroting 2020-2023 door u is aangenomen.

In het amendement A12 (gewijzigd) werd voorgesteld om het tarief toeristenbelasting  te verhogen van € 1,60 naar € 2,50 om hiermee een voorziening maatwerk medische kosten te realiseren van € 50.000. In het amendement is bijgeschreven: “met uitzondering van kampeerplekken”.  In onze belastingverordening toeristenbelasting kennen we maar 1 overnachtingstarief, waarbij geen onderscheid is gemaakt in tarief tussen de diverse overnachtingsmogelijkheden, zoals hotels, campers, tenten enzovoorts. Om deze reden wordt nu voorgesteld om een extra overnachtingstarief toe te voegen voor mobiele kampeeronderkomens van € 1,60 zoals toegezegd door wethouder Matser bij de behandeling van de belastingverordeningen op 16 december 2019.

2. In de tarieventabel behorend bij de Legesverordening gemeente Zutphen 2020 zijn onder 2.3.1.2.1 tarieven opgenomen in een staffel die niet logisch aansluiten bij de opbouw van de overige staffels in deze rubriek. Daarnaast is artikel 2.4.4. aangepast waarbij het gaat om een verruiming van de legesvrijstelling bij zonnepanelen op panden in het beschermd stadsgezicht.

Met de voorgestelde redactionele aanpassing van de onder 2.3.1.2.1 genoemde tarieven zijn de staffels beter leesbaar en sluiten deze beter aan bij de overige staffels. Door deze aanpassing is het deel over afronding in artikel 2.3.1.2.8 ook overbodig geworden.
Door aanpassing van artikel 2.4.4 geldt de legesvrijstelling voor het plaatsen van zonnepanelen voor alle panden binnen het beschermd stadsgezicht, mits zij aan de voorwaarden voldoen (en niet meer alleen voor monumenten).

3. In de tarieventabel behorend bij de Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2020 zijn onder 1.1.1, naast de vastgestelde tarieven voor 2020, abusievelijk in de kantlijn een tweetal oude tarieven blijven staan.

Met de voorgestelde redactionele aanpassing worden deze twee oude tarieven uit de tarieventabel verwijderd.

4. In de Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2020 is een redactionele wijziging opgenomen bij de bezoekersregeling.

Uit de bezoekersregeling is een overbodig stukje tekst verwijderd waardoor deze beter leesbaar is.

Kanttekeningen

Is het wel mogelijk om reeds vastgestelde tarieven te wijzigen?

De belastingtarieven moeten jaarlijks, voor aanvang van het belastingjaar, door u worden vastgesteld. Wijziging van deze tarieven is alleen toegestaan wanneer dit in het voordeel van de belastingbetaler is, zoals in dit geval de uitbreiding met een extra, lager tarief voor mobiele kampeeronderkomens.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 1. Bekendmaking van het raadsbesluit vindt plaats in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) enkele dagen na de besluitvorming.
 2. De volgende wijzigingsverordeningen treden in werking de dag na bekendmaking, waarbij de dag van ingang van de heffing op 1 januari 2020 is bepaald:

De 1e wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020,
De 1e wijzigingsverordening van de Legesverordening gemeente Zutphen 2020,
De 1e wijzigingsverordening van de Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2020 en
De 1e wijzigingsverordening van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2020

Financiën

Van de overnachtingen door toeristen in onze gemeente vinden er ruim 6.000 plaats in mobiele kampeeronderkomens.

Uitwerking amendement:
Deze 6.000 overnachtingen vallen in het voorgestelde extra (lager) tarief van € 1,60.
De overige overnachtingen vallen in het vastgestelde tarief van € 2,50.
Op deze wijze wordt een extra opbrengst gegenereerd van circa € 50.000 waardoor het amendement, zoals ingediend bij de vaststelling van de begroting, uitgevoerd kan worden. Dit bedrag is dan beschikbaar voor maatwerk medische kosten.

Bijlagen

 1. 1e wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020.
 2. 1e wijzigingsverordening van de Legesverordening gemeente Zutphen 2020.
 3. 1e wijzigingsverordening van de Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2020.
 4. 1e wijzigingsverordening van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2020.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0019

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 maart 2020 met nummer 160343b e s l u i t :

De raad voor te stellen de volgende wijzigingsverordeningen vast te stellen:

 1. De 1e wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020.
 2. De 1e wijzigingsverordening van de Legesverordening gemeente Zutphen 2020.
 3. De 1e wijzigingsverordening van de Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2020.
 4. De 1e wijzigingsverordening van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 april 2020 Naar boven

Datum 20-04-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Behandeld in