Pagina delen

Vaststelling wijzigingsverordening OZB

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

over te gaan tot het vaststellen van de 1e wijzigingsverordening op de verordening onroerende  zaakbelastingen 2015.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 1 december 2014 heeft u de OZB-tarieven voor 2015 vastgesteld. In het voorstel bij deze tarieven is aangegeven dat de waardering van het onroerend goed in onze gemeente (in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaakbelastingen, hierna WOZ) met waardepeildatum 1 januari 2014 op dat moment voor een belangrijk deel was gevorderd, maar op het moment van indienen van het raadsvoorstel nog onvoldoende om een goede basis te hebben voor een betrouwbare bepaling van de belastingpercentages voor 2015.  Afgelopen weken is de waardebepaling in het kader van de wet WOZ afgerond.

Op basis van de voorlopige uitkomst van de WOZ-herwaardering 2015 zijn door de raad op 1 december 2014 de tarieven op de volgende percentages vastgesteld:

OZB eigenaar woning             0,1360 %
OZB eigenaar niet-woning      0,2125 %
OZB gebruiker niet-woning     0,1590 %

De WOZ-herwaardering 2015 is thans afgerond en de resultaten hiervan geven aanleiding om de hierboven genoemde tarieven naar beneden bij te stellen.

Een aantal oorzaken van de tariefswijziging zijn de volgende:

  • De waardebepaling op basis van de wet WOZ is nu geheel afgerond.
  • In de geraamde opbrengst OZB is abusievelijk € 25.000 opbrengst leges opgenomen. Dit is niet correct en dit moet hersteld worden zodat de stijging van de geraamde opbrengst OZB, zoals besloten in de Voorjaarsnota, 2% bedraagt.
  • Ten opzichte  van 2014 heeft er een correctie plaatsgevonden vanwege het feit dat er een aantal panden die vrijgesteld zijn van OZB ten onrechte zijn meegenomen bij de berekening van de OZB tarieven.

Bovengenoemde oorzaken leiden tot een daling van de OZB tarieven zoals deze op 1 december 2014 door de Raad zijn vastgesteld.     

Op basis van bovenstaande overwegingen stellen wij voor om de volgende definitieve OZB-tarieven voor 2015 te hanteren:

OZB eigenaar woning            0,1271 %                                    
OZB eigenaar niet-woning      0,1986 %
OZB gebruiker niet-woning     0,1498 %       

In de bijlage treft u de berekening van de OZB tarieven voor 2015.

Beoogd effect

Vaststellen van de definitieve belastingtarieven 2015 voor de onroerende zaakbelastingen.

Argumenten

1. Op basis van de definitief vastgestelde WOZ-waarden met als peildatum 1 januari 2014 kunnen de eerder vastgestelde OZB-tarieven dalen.

Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) zijn voor het belastingjaar 2015 naar waardepeildatum 1 januari 2014 getaxeerd. Het algemene beeld is dat de waarde van de woningen in onze gemeente is gedaald met -3,1% en de waarde van  niet-woningen met -3% ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2013.

Daarnaast zijn een tweetal fouten hersteld zodat een juiste berekening van het OZB tarief kan plaatsvinden.

Kanttekeningen

Is het wel mogelijk om achteraf de vastgestelde tarieven te wijzigen?

De belastingtarieven moeten jaarlijks, vóór aanvang van het belastingjaar, door de Raad worden vastgesteld. Vaststelling met terugwerkende kracht is echter toegestaan als dit in het voordeel is van de belastingplichtige zoals in dit geval het verlagen van het belastingtarief.

De ten onrechte opgenomen  €25.000 leges in de geraamde opbrengst OZB kan leiden tot een tekort

Onderzocht moet worden hoe de bezuinigingsmaatregel m.b.t. het realiseren van € 25.000 extra opbrengst leges gerealiseerd kan worden. In de loop van 2015 zal hierover gerapporteerd worden. Omdat de legestarieven in 2015 niet meer aangepast kunnen worden, en deze bezuinigingsmaatregel wellicht niet geheel in 2015 gerealiseerd kan worden, wordt voorgesteld een eventueel tekort te dekken uit de reserve KTD. Hierover zal in de buraps gerapporteerd worden. Vanaf 2016 moeten de extra opbrengsten leges als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen structureel ingepast worden in de leges tarieven.

Een stijging van 2% van de geraamde OZB opbrengst houdt niet automatisch in dat de tarieven met maximaal 2% stijgen

Om 2% meer OZB opbrengst te krijgen zijn bij een dalende WOZ waarde relatief hogere OZB tarieven nodig. Daarnaast bestaat de berekening van het OZB tarief uit een aantal variabelen die invloed hebben op het uiteindelijke tarief. In de berekening wordt o.a. rekening gehouden met een voorziening voor leegstand van panden. In tijden van veel leegstand zal deze voorziening hoger zijn met als uitkomst een hoger tarief. Ook de stijging van het aantal vrijstellingen en  het arrest van de Hoge Raad inzake verzorgingstehuizen zijn van invloed op de tarieven.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

  1. Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in de Zutphense Koerier en op de gemeentelijke website enkele werkdagen na de besluitvorming.
  2. De inwerkingtreding van de verordening is één dag na de bekendmaking en treedt feitelijk in werking per 1 januari 2015.

Rapportage/evaluatie

Afwijkingen in de opbrengsten van belastingen worden zo nodig gerapporteerd in de verschillende buraps.

Financiën

Over eventuele  afwijkingen in de opbrengst OZB zal in de verschillende buraps gerapporteerd worden.

Bijlagen

Berekening tarieven OZB 2015.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0002

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 januari 2015 met nummer 50090


gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de onroerende zaakbelastingen 2015 (1e wijziging).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof