Pagina delen

Vaststelling wijzigingsverordening op de Verordening precariobelasting 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

over te gaan tot het vaststellen van:

de eerste wijzigingsverordening op de Verordening precariobelasting 2015.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de raadvergadering van 1 december 2014 is de ‘Verordening precariobelasting voor 2015’ vastgesteld. Op basis van deze verordening is het mogelijk om nutsbedrijven te belasten voor kabels en leidingen die aanwezig zijn in gemeentegrond. Een tweetal vrijstellingen in genoemde verordening staan hiermee echter op gespannen voet en behoeven aanpassing.

In artikel 4, lid 2, staat vermeld, dat de precariobelasting niet wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, welke daar krachtens wettelijk voorschrift kosteloos of tegen een bij of krachtens dat voorschrift bepaalde vergoeding moeten worden gedoogd.

In artikel 4, lid 3, staat vermeld, dat de precariobelasting niet wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen, onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wanneer dat krachtens overeenkomst of concessie, kosteloos of tegen een bepaalde vergoeding is of wordt toegestaan.

Beoogd effect

Na aanpassing van de verordening precariobelasting wordt het mogelijk om de nutsbedrijven in de heffing te betrekken.

Argumenten

Artikel 4, leden 2 en 3, van de Verordening precariobelasting 2015 dienen te vervallen omdat zij mogelijkerwijs de heffing van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven in de weg kunnen staan.

De rechtbank Gelderland heeft onlangs in een procedure voor de gemeente Zaltbommel geoordeeld dat de verplichting tot gedogen, zoals opgenomen in artikel 4, leden 2 en 3 van deze verordening, in algemene bewoordingen is gesteld en gekoppeld is aan de voorwerpen die moeten worden gedoogd. Vanwege deze artikelen is het volgens de rechtbank niet mogelijk om precariobelasting te heffen op kabels en leidingen.

Om de juridische procedures bij het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen in onze gemeente te beperken is het schrappen van genoemde artikelen noodzakelijk.

Kanttekeningen

1. Had de gemeente Zutphen de precariobelasting op kabels en leidingen niet eerder kunnen heffen?

Met betrekking tot het elektriciteits-, water- en het gasleidingnetwerk van de voormalige gemeente Zutphen en Warnsveld zijn in het verleden duurovereenkomsten gesloten die mogelijkerwijs een heffing van precariobelasting in de weg staan. Om deze reden heeft de gemeente Zutphen tot nu toe afgezien van het heffen van deze vorm van precariobelasting. In een recente uitspraak in een procedure die identiek is aan de situatie in Zutphen is door het Gerechtshof Amsterdam (2 oktober 2014) gunstig voor de gemeente beslist en lijkt de weg voor deze heffing open te staan.

2. Wordt deze vorm van precariobelasting niet door de netbeheerders doorberekend aan de inwoners van onze gemeente?

Het transport van gas, elektriciteit en warmte is aan strenge financiële regels van de Energiekamer onderworpen. Netbeheerders mogen enkel die kosten doorberekenen die samenhangen met het transport van energie. De precariobelasting op deze leidingnetwerken maakt onderdeel uit van deze kosten en wordt door netbeheerders over alle aansluitingen in hun verzorgingsgebied verdeeld. Dit betekent dus dat de precariolast ook geldt voor aansluitingen in gemeenten die geen precariobelasting heffen. Het eventueel betrekken van de leidingnetwerken voor gas en elektriciteit in de heffing van precariobelasting treft de inwoners van de gemeente Zutphen dus niet (of nauwelijks) extra. Integendeel. Het omgekeerde is nu het geval. Inwoners van Zutphen betalen al mee aan kabels en leidingen in andere gemeenten.

Risico’s

De heffing van precariobelasting op kabels en leidingen levert naar alle waarschijnlijkheid bezwaar- en beroepsprocedures op. De netbeheerders zullen zich beroepen op belemmerende bepalingen in overeenkomsten uit het verleden. Een belangrijke aanzet in de beperking van de risico’s, is het schrappen van de in dit voorstel genoemde artikelen uit de Verordening precariobelasting 2015. De jurisprudentie rondom deze heffing is nog in ontwikkeling.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. De verordening dient gepubliceerd te worden in de Centrale Voorziening voor Decentrale Regelgeving via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

2. De 1e wijzigingsverordening op de verordening precariobelasting 2015 treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Financiën

De theoretische opbrengst van de precariobelasting is op basis van de opgaven van de netbeheerders, zonder rekening te houden met juridische belemmeringen, in te schatten op:

820 kilometer x € 2,25 per meter = € 1.845.000,-

In de begroting 2016 is rekening gehouden met een extra opbrengst bij de precariobelasting van € 1.000.000,-

Bijlagen

1. Eerste wijziging op de Verordening precariobelasting 2015.

2. De Verordening precariobelasting 2015, vastgesteld op 1 december 2014.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0134

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 september 2015 met nummer 65920


gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening precariobelasting 2015.

Artikel 1

Artikel 4, leden 2 en 3, van de Verordening precariobelasting 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 december 2014, vervallen.

Artikel 2

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Datum van ingang van de wijziging is de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot eerste wijziging van de Verordening precariobelasting 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 5 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld om Artikel 4, leden 2 en 3, van de Verordening precariobelasting 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 december 2014, te laten vervallen.
Middels precariobelasting kan een gemeente nutsbedrijven belasten voor kabels en leidingen die aanwezig zijn in de gemeentegrond. Een tweetal vrijstellingen in genoemde verordening staan hiermee echter op gespannen voet en behoeven aanpassing.

In het verleden hebben de voormalige gemeenten Zutphen en Warnsveld duurovereenkomsten gesloten die de heffing van precariobelasting mogelijk in de weg staan. Een recente uitspraak door het Gerechtshof Amsterdam (2 oktober 2014) maakt voor onder andere Zutphen de weg vrij om wel precariobelasting te gaan heffen.

Het is een bevoegdheid van de raad om verordeningen vast te stellen en te wijzigen.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 05-10-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en geeft het eerst het woord aan het college om een nadere toelichting te geven naar aanleiding van de vragen die vorige keer zijn gesteld.

College: De wijziging is nodig om zonder juridische risico’s een aanslag te kunnen opleggen aan de nutsbedrijven voor het hebben van kabels en leidingen in de openbare grond. Het opleggen van die aanslag is al mogelijk sinds de vaststelling van de verordening op 1 december 2014, maar de twee vrijstellingsbepalingen houden het risico in dat de nutsbedrijven daarop een beroep doen. Bij het rijk speelt al jaren de discussie of nutsbedrijven uitgezonderd moeten worden van precarioheffing. Een beslissing daarover blijft echter nog steeds uit. Een aantal gemeenten heeft al een vergelijkbare aanslag opgelegd, welke door de nutsbedrijven zonder probleem zijn betaald. Conform de geldende wetgeving slaan de nutsbedrijven die aanslagen om over alle aangeslotenen in het gehele verzorgingsgebied. Dit betekent dat inwoners van Zutphen nu ook betalen voor die aanslagen die in andere gemeenten zijn opgelegd. Bij de opstelling van de strategische agenda voor 2016 die over twee weken in de raad aan de orde is, heeft het college al rekening gehouden met deze inkomsten (circa 1 miljoen euro). Indien de raad nu niet instemt met de wijzigingen wordt daar een gat in geslagen.

VVD: Het is een lastige discussie. Indien de raad nu instemt met de wijziging van de verordening, geeft zij het signaal dat de maatregel ook moet worden uitgevoerd. Als alle gemeentes dat doen, wat betekent dat dan voor de inwoners?

SP: Het motief dat ook andere gemeenten de belasting opleggen is niet erg sterk. Bovendien zou het zo maar kunnen zijn dat Den Haag de nutsbedrijven vrijstelt, dan ontstaat er alsnog een gat in de begroting.

PvdA: Er is niets tegen een spreiding van de inkomsten. Het draagt bij aan een gelijkmatige belastingheffing.

VVD: bestrijdt deze opvatting. Als alle gemeenten precario heffen, is het gewoon een verkapte lokale heffing. Van waar de gretigheid van de PvdA om belasting te spreiden?

PvdA: De redenering van de VVD klopt, maar het is wel “ons” geld en er is sprake van financiële nood bij de gemeente.

ChristenUnie: meent dat het hier niet de plaats is om inkomenspolitiek te bedrijven.

BewustZW: Het lijkt op rondpompen van geld. Is bekend wat de doorbelasting betekent voor bepaalde doelgroepen?

De heer Mols: Ook al heeft de raad eerder besloten het heffen van precariorechten bij nutsbedrijven mogelijk te maken, is met het opleggen van aanslagen gewacht, omdat eerst nog een en ander nader moest worden uitgezocht. Juridisch zit het gecompliceerd in elkaar. Er is nu jurisprudentie en het is gebleken dat de netbeheerder, zoals Liander de aanslagen voor gasleidingen in andere gemeenten accepteert. Om juridische implicaties te voorkomen moeten de vrijstellingsbepalingen in de verordening worden geschrapt. Dit zal tot een lastenverhoging leiden. Het voorgestelde tarief loopt in de pas met dat in andere gemeenten. Per saldo zal het een lastenverhoging zijn van € 25 per aansluiting per jaar.

GroenLinks: Waar zit het probleem bij de Tweede kamer?

De heer Mols: Er ligt een voorstel van het CDA om voor de nutsvoorzieningen een gedoogplicht in te voeren, zoals bij de telecommunicatiewet het geval is. Het opleggen van een precarioheffing is dan niet meer mogelijk. Dit is echter wettelijk redelijk complex. Bovendien zijn er steeds meer gemeenten die een aanslag opleggen. Daardoor wordt het ook steeds moeilijker dat wetsvoorstel er door te krijgen.

Burgerbelang: In de adviezen van het bureau bij andere gemeenten staat steeds vermeld dat het goed zou zijn in dit kader geld te reserveren voor juridische procedures.

De heer Mols: Ik wil niet op de stoel van de wethouder gaan zitten.

College: De heer Mols mag aangeven wat hij raadzaam vindt.

De heer Mols: Bij andere gemeenten geven wij in deze situatie het advies dat het verstandig is om een bestemmingsreserve daarvoor in te stellen, totdat de aanslag definitief is. Overigens lopen er in Gelderland geen rechtszaken.

VVD: Het is duidelijk dat de inwoners nu al meebetalen aan de precariorechten die in andere gemeenten worden geheven. Als alle gemeenten precario gaan heffen worden de kosten toch gewoon doorberekend aan de inwoners.

College: In december 2014 is al geregeld dat precario geheven kan worden bij de nutsbedrijven.

VVD: Toen is ook de vrijstellingsbepaling opgenomen.

De heer Mols: De vrijstellingsbepalingen staan standaard in de VNG modelverordening. Die is klakkeloos overgenomen; daar zat geen bewuste keuze achter. Nu is het voorstel die bepalingen te schrappen om risico’s in juridische procedures te verminderen.

Voorzitter: Gezien de tijd stelt hij voor in het presidium te bespreken hoe verder te gaan met dit voorstel. Het kan worden behandeld bij de Strategisch Agenda.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend