Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2015

Onderwerp Vaststelling wijzigingsverordening...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2015

Onderwerp Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2015
ProgrammaB. Financiën
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder O.W. Bosch
Inlichtingen bij G. Lenting
0575 58710 g.lenting@zutphen.nl
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

over te gaan tot het vaststellen van:

de 1e wijzigingsverordening op de Legesverordening 2015.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 24 december 2014 zijn de nieuwe maximale tarieven voor reisdocumenten, die per 1 januari 2015 gelden, officieel vastgesteld door de Rijksministerraad. Verder zijn er enkele redactionele wijzigingen in titel 2 (omgevingsvergunning).

 

Beoogd effect

De Legesverordening 2015 aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houdt met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

 

Argumenten

Bij de vaststelling van de Legesverordening voor 2015, op 1 december 2014, waren de maximum tarieven voor reisdocumenten, identiteitskaarten en rijbewijzen nog niet bekend gemaakt door het rijk. Deze aanpassingen zijn nu verwerkt in de Legesverordening 2015.

Bovengenoemde wijzigingen treft u in bijlage 1 Wijzigingen Legesverordening 2015.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in de Zutphense Koerier en op de gemeentelijke website enkele werkdagen na de besluitvorming.

2. De 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2015 treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.

3. De dag van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 

Financiën

De tariefswijziging heeft geen invloed op de geraamde opbrengst in de begroting voor 2015.

 

Bijlagen

1. Wijzigingen in Legesverordening 2015.

 

Bijlagen

Wijzigingen in hoofdstuk 2 en 3 van Titel 1 Algemene dienstverlening

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0018

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 januari 2015 met nummer 51342;


gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening tot:

Wijziging van de Legesverordening 2015 (1e wijziging).


Artikel 1

A. Hoofdstuk 2 en 3 van titel 1 Algemene dienstverlening van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel worden vervangen door: (zie bijlage “wijzigingen in Legesverordening 2015).

 

B. Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning van de bij de

Legesverordening 2015 behorende tarieventabel wordt vervangen

door: (zie bijlage “wijzigingen Legesverordening 2015)

Artikel 2

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op

de belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, tweede lid, genoemde datum van ingang van

de heffing hebben voorgedaan.

 

Artikel 3

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.

2. De dag van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 4 Citeertitel

1. Deze verordening wordt aangehaald als “1e wijzigingsverordening op de Legesverordening 2015”.


Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 9 februari 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 9 februari 2015

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Technisch Blok 9 februari 2015 (20:30 - 21:00)


Toelichting griffie:

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum: 09-02-2015
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Voorzitter: M. Jaspers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl