Pagina delen

Vaststelling wijzigingsverordening Legesverordening 2014 - 2e wijziging

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

over te gaan tot het vaststellen van:

de 2e wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

1. Op 2 december 2013 heeft u de legesverordening 2014 vastgesteld. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd dat op 9 maart 2014 een wijziging van de Paspoortwet in werking treedt (Kamerstukken 33440, R1990). Gemeenten moeten hun legesverordening vóór die datum hebben gewijzigd.

2. Enkele tarieven die betrekking hebben op het gebruik van de openbare ruimte zijn per 1 januari 2014 ondergebracht in de Verordening precariobelasting en kunnen in de Legesverordening 2014 vervallen 

Beoogd effect

Een actuele legesverordening 2014.

Argumenten

1.1 In de wijziging van de Paspoortwet wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar.

Behalve de wijziging van de geldigheidsduur is ook een nieuwe grondslag voor de legesheffing opgenomen; die is niet langer artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, Gemeentewet, maar artikel 7 in samenhang met artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet. De opbrengstnorm van artikel 229b Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan ook nieuwe maximumtarieven gelden, die zijn aangekondigd in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 januari 2014.

2.1 In de Verordening precariobelasting 2014 zijn een aantal tarieven ondergebracht die voorheen in de Legesverordening stonden. Deze tarieven uit de Legesverordening 2014 kunnen vervallen.

In artikel 1.20.8.1 van de Legesverordening 2014 zijn tarieven opgenomen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte, waarvan de hoogte afhankelijk is van de tijdsduur van de verleende vergunning. Deze tarieven zijn per 1 januari 2014 opgenomen in de Verordening precariobelasting 2014 zodat deze in de Legesverordening 2014 kunnen vervallen.

Bovengenoemde wijzigingen treft u in bijlage 1 Wijzigingen Legesverordening 2014.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

1. Publicatie van het raadsbesluit zal plaatsvinden in de Zutphense Koerier en op de gemeentelijke website enkele werkdagen na de besluitvorming.

2. De 2e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014 treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.

3. De dag van ingang van de heffing is 1 januari 2014. Met betrekking tot de wijziging van hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart is de datum van ingang van de heffing 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Financiën

De tariefswijziging heeft geen invloed op de geraamde opbrengst in de begroting voor 2014

Bijlagen

1. Wijzigingen in Legesverordening 2014

2. 2e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0023

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 februari 2014 met nummer 15912


gelet op artikel 229 van de Gemeentwet;


b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening tot

Wijziging van de Legesverordening 2014 (2e wijziging).

Artikel 1

A. Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  1. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
  2. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

B. Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3               Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

C. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

Hoofdstuk 2        Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.         Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1       van een nationaal paspoort:

1.2.1.1   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is                               €       66,96

1.2.1.2   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt                                                                                                                                            €      51,05

1.2.2     van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is                              €        66.96

1.2.2.2   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt                                                                                                                                            €       51,05

1.2.3       van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende

de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):                

1.2.3.1   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is                               €      66,96

1.2..3.2  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt                                                                                                                                            €      51,05

1.2.4       van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen              €      51,05

1.2.5       van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is                               €      52,95

1.2.5.2   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

                heeft bereikt                                                                                                                   €      28,36    

1.2.6       voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde

                documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van            €      47,07

1.20.8

Hoofdstuk 20     Gebruik openbare ruimte  

1.20.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging

c.q. toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van het plaatsen

van onder andere bouwprojecten zoals steigers, puinbakken, containers, keetcontainers,

verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels                         €    43,00

Artikel 2

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op

de belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, tweede lid, genoemde datum van ingang van

de heffing hebben voorgedaan.

 

Artikel 3

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.

2. De dag van ingang van de heffing is 1 januari 2014. Met betrekking tot de wijziging van

  hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart is de datum van ingang van de

  heffing 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de

  Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de

  Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart

  (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Artikel 4 Citeertitel

1. Deze verordening wordt aangehaald als “2e wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 24 februari 2014 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan nieuwe maximumtarieven gelden. Deze worden nu opgenomen in de Legesverordening. Tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte zijn per 1 januari 2014 opgenomen in de Verordening precariobelasting 2014 zodat deze in de Legesverordening 2014 kunnen vervallen. Wijzigen van verordeningen is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 24-02-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66A.O. Biçen en H. Lindeboom
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Als inspreker heeft zich aangemeld de heer Berto Salfischberger die spreekt namens de werkgroep Berkel Wijnhofpark (zie bijlage voor de inspreekreactie).

De voorzitter informeert of er vragen zijn aan de inspreker.

Stadsbelang vraagt de inspreker of hij klachten bij de politie heeft gemeld.

De heer Salfischberger zegt van niet. Wel denkt de werkgroep na over manieren om overlast te voorkomen bijvoorbeeld door de aanleg van een tweede brug. Met zijn bijdrage aan het Technisch Blok hoopt hij op tips en handreikingen vanuit de politiek.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan dat de gevolgen van de brand in basisschool De Bongerd in kaart worden gebracht. Het onderwijs kan gelukkig gewoon doorgang vinden. De aandacht gaat uit naar het afwikkelen van de schade en opruimen.

Onder verwijzing naar berichtgeving over het faillissement van de Blokketoren geeft het college aan dat nog onduidelijk is wat de financiële consequenties van de brand voor de gemeente zullen zijn. De gemeente staat garant voor een lening en loopt huuropbrengsten mis zolang het gebouw niet opnieuw verhuurd wordt.

4. Aankondiging moties en amendementen

De VVD kondigt de motie Onderzoek naar mogelijkheid parkeergarage oude Aventus gebouw aan.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 24 februari 2014

De Toezeggingenlijst is bijgewerkt tot 13 februari 2014. Inmiddels zijn ook afgedaan toezegging 13-24 en 13-35.

b. Toezeggingenlijst Raad 24 februari 2014

De Toezeggingenlijst is bijgewerkt tot 13 februari 2014. Inmiddels zijn ook afgedaan toezegging 2013-01, 2013-16 en 2013-32.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Bestemmingsplan "Nieuw zwembad, Laan naar Eme"

Het Presidium heeft op 24 februari 2014 besloten om het voorstel als bespreekstuk te behandelen en dus niet als vermoedelijk hamerstuk. Hierdoor wordt er meer ruimte voor vragen over dit voorstel geboden.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid vragen te stellen.

Burgerbelang stelt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de voorzieningen die het nieuwe zwembad zal bieden.

Het college betreurt de onrust die mogelijk is ontstaan. Bij dit agendapunt gaat het echter niet over de functionaliteit van het nieuwe zwembad maar over een bestemmingsplan dat de bouw mogelijk moet maken. Het college verwijst voor meer informatie over het zwembad zelf naar het Forum van 10 maart.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

b. Vaststelling wijzigingsverordening Legesverordening 2014 - 2e wijziging

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

c. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 24 februari 2014

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

d. Verordening paracommercie

Naar aanleiding van het Forum van 10 februari 2014 is de verordening aangepast. De nieuwste versie van de verordening was beschikbaar via de website. De voorzitter informeert de fracties over een wijziging die pas vandaag werd aangebracht. Op 24 februari 2014 is ontdekt dat bij art 2:34b lid 1 onder b .de zinsnede 'en zondag' nog niet was verwijderd, terwijl dit wel de bedoeling was. Deze wijziging is nu alsnog doorgevoerd.

Ook meldt de voorzitter dat er vandaag nog een brief verspreid is van Koninklijke Horeca Nederland over dit onderwerp, gericht aan de raad.

De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn.

De PvdA stemt in met de gewijzigde verordening en gaat er vanuit dat sportverenigingen hun verantwoordelijkheid nemen bij het tegengaan van alcoholgebruik bij jongeren.

Stadsbelang vraagt of Koninklijke Horeca Nederland betrokken is geweest bij de voorbereiding van de verordening.

Het college antwoordt bevestigend.

De PvdA vult aan dat ook de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, los van die van de sportverenigingen.

Het college beaamt dit en spreekt uit dat er geen vrijblijvendheid mag zijn bij alcoholpreventie onder jeugd.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 24 februari 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 februari 2014

De VVD vraagt aandacht voor brief 13 over Herbestemming van leegstaande gebouwen en onderstreept het belang van herbestemming.

9. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 10-02-2014

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 24 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend