Pagina delen

Vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De raad voor te stellen:

  1. de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging) vast te stellen;
  2. de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten vijf jaar niet te verhogen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 6 december 2016 heeft u de tarieven voor de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 vastgesteld.

We zien in Nederland de laatste jaren een ontwikkeling dat er meer wordt gekozen voor cremeren dan voor begraven. Landelijk ligt de verhouding 60% cremeren en 40 % begraven, Zutphen heeft op dit moment een lager percentage dan het landelijke. In onze gemeente kiest 25 tot 30 % voor begraven. Door meer aan te sluiten op de wensen van de nabestaanden kan dit percentage wellicht worden verhoogd.                                                                  

Team Beheer en Onderhoud heeft de mogelijkheden onderzocht om de exploitatie van de gedenkparken te verbeteren. Hiervoor is in 2016 de Beheerverordening gedenkparken gemeente Zutphen 2016 door uw raad vastgesteld. Deze beheerverordening maakt een flexibeler gebruik van de gedenkparken mogelijk en biedt meer keuzevrijheid aan de nabestaanden. Daarnaast wordt, in overleg met de toenmalige rechthebbenden, een inhaalslag gemaakt met het ruimen en heruitgeven van graven waarvan de grafrechten zijn verlopen.

Dit onderwerp is uiteraard vaak emotioneel beladen voor direct betrokken mensen. Daarnaast is het ook een zakelijke markt van vraag en aanbod waarbij we sturen op een zo hoog mogelijke kostendekkendheid.

Verwacht wordt dat de combinatie van verlaging van de tarieven, het vergroten van de keuzemogelijkheden voor nabestaanden, de toename van het aantal sterfgevallen en het ruimen en heruitgeven van graven waarvoor geen grafrechten meer wordt betaald leidt tot een betere exploitatie van de gedenkparken.

Beoogd effect

Vaststellen van lagere tarieven voor de lijkbezorgingsrechten voor het jaar 2017.

Argumenten

Het bredere aanbod voor begraven maakt verlaging van de tarieven mogelijk.

Nabestaanden maken vaker gebruik van het bredere aanbod voor begraven en de ruimere mogelijkheden ten aanzien van de uitgiftetermijnen. Dit gegeven en de inhaalslag bij het ruimen en heruitgeven van graven maakt het mogelijk om de tarieven te verlagen.

Kanttekeningen

Is het wel mogelijk om achteraf de vastgestelde tarieven te wijzigen?

De belastingtarieven moeten jaarlijks, vóór aanvang van het belastingjaar, door de Raad worden vastgesteld. Vaststelling met terugwerkende kracht is echter altijd toegestaan als dit in het voordeel is van de belastingplichtige – zoals in dit geval het verlagen van het belastingtarief.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. Bekendmaking van het raadsbesluit vindt plaats in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) enkele werkdagen na de besluitvorming.

2. De 1e Wijzigingsverordening op de verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.

3. De dag van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Financiën

Door lagere tarieven te hanteren en de ruimere keuzemogelijkheden voor de nabestaanden wordt verwacht dat het percentage dat kiest voor begraven toeneemt. Door dit gegeven en de inhaalslag bij het ruimen en heruitgeven van graven heeft de voorgestelde verlaging geen effect op de geraamde inkomsten.

Bijlagen

1e Wijzigingsverordening lijkbezorgingsrechten

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0153

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2017 met nummer 111956


gelet op artikel(en) artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

 


b e s l u i t :

vast te stellen:

  1. de Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen inzake de eerste wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijzigingsverordening op de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017);
  2. de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten vijf jaar niet te verhogen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 december 2017 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

Op 6 december 2016 heeft u de tarieven voor de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 vastgesteld.

We zien in Nederland de laatste jaren een ontwikkeling dat er meer wordt gekozen voor cremeren dan voor begraven. Zutphen heeft op dit moment voor begraven een lager percentage dan het landelijke. Door meer aan te sluiten op de wensen van de nabestaanden kan dit percentage wellicht worden verhoogd.                                                                  

Team Beheer en Onderhoud heeft de mogelijkheden onderzocht om de exploitatie van de gedenkparken te verbeteren. Hiervoor is in 2016 de Beheerverordening gedenkparken gemeente Zutphen 2016 door uw raad vastgesteld. Deze beheerverordening maakt een flexibeler gebruik van de gedenkparken mogelijk en biedt meer keuzevrijheid aan de nabestaanden. Daarnaast wordt, in overleg met de toenmalige rechthebbenden, een inhaalslag gemaakt met het ruimen en heruitgeven van graven waarvan de grafrechten zijn verlopen.

Verwacht wordt dat de combinatie van verlaging van de tarieven, het vergroten van de keuzemogelijkheden voor nabestaanden, de toename van het aantal sterfgevallen en het ruimen en heruitgeven van graven waarvoor geen grafrechten meer wordt betaald leidt tot een betere exploitatie van de gedenkparken.

De raad wordt voorgesteld de Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen inzake de eerste wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijzigingsverordening op de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017) vast te stellen, en de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten vijf jaar niet te verhogen.

Het is op grond van artikel 216 juncto artikel 229 van de Gemeentewet een bevoegdheid van de raad om een belastingverordening (in dit geval de Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen) vast te stellen waarin wordt besloten tot het, in dit geval, wijzigen van een gemeentelijke belasting .

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 04-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 4 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 4 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman Zutphen

Er bestaat geen behoefte om te reageren op het voorstel onder 5.a gericht op de herbenoeming van de heren A.A.M. Lamers en de heer mr. A.C. van de Vliert, respectievelijk als Ombudsman en plaatsvervangend Ombudsman per 1 januari 2018. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017

Er bestaat geen behoefte om ter vergadering inhoudelijk te reageren op het voorstel onder 5.b. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5c. Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017

De voorzitter legt uit dat voorliggende ramingen samenhangen met het vaststellen van de begrotingswijziging.

 

De VVD vraagt waar het bedrag van twee miljoen op het sociaal domein mee te maken heeft; dit betreft immers een vervolg van de bespreking van de programmabegroting. Ze vraagt zich of dat dit de vangnetregeling betreft.

 

Het College kan de vraag van de VVD ter vergadering niet beantwoorden.

 

De VVD wil de vraag nog wel graag beantwoord krijgen, maar meldt dat de fractie geen tegenstander is van voorliggend voorstel.

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als vermoedelijk hamerstuk op de raadsagenda geplaatst kan worden.

5d. Lidmaatschap twee Europese subsidienetwerken

De voorzitter licht toe dat voorliggend voorstel erop is gericht om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot de lidmaatschappen van de Europese subsidienetwerken ‘Hanseverein’ en ‘Efforts’.

 

GroenLinks ervaart het als positief dat het Blauwboek in ogenschouw wordt genomen in het kader van het Europese subsidienetwerk. Daarnaast vindt GroenLinks het Hanzeverbond slim. Tot slot, vindt GroenLinks het belangrijk om mee te liften op marketing Oost en niet zelf het wiel uit te vinden.

 

Het College zal deze opmerkingen meenemen naar de portefeuillehouder.

               

De ChristenUnie informeert naar de mogelijke voordelen van de beide lidmaatschappen.

 

Het College hoopt hier veel uit te halen en gaat hier in ieder geval tijd en energie in investeren.


De VVD is heel positief over hetgeen voorligt en informeert naar eventuele andere lidmaatschappen in het kader van de Europese lobby.

 

Het College meldt drie maanden geleden tijdens het werkbezoek in Brussel ook specifiek te hebben gesproken over circulaire economie en afval. Als er subsidiekansen worden gezien op Europees niveau, wordt hierop ingezet.

 

De PvdA is heel blij te zijn met de stappen die zijn gezet en met name voor bedrijven is het van belang om subsidies te genereren. De PvdA is ervan overtuigd dat ‘Brussel’ veel meer subsidiemogelijkheden te bieden heeft en hoopt dat er ook daadwerkelijk subsidies binnen gaan komen en hierop gericht wordt ingezet.

5e. Vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging)

De Stadspartij verwijst naar de berichtgeving inzake het teruggeven van de eeuwige grafrechten. Op basis van de vigerende verordening met honderdzestig jaar oude regelgeving blijkt dit niet mogelijk. De fractie acht de behoefte aan “eeuwige grafrechten” nogal ongebruikelijk en suggereert het College om voorliggende Verordening weliswaar conform vast te stellen, maar op dit punt in tweede instantie een aanpassing door te voeren.

 

Het College bevestigt dat dit punt de aandacht ook heeft. Er wordt uitgezocht hoe aan de wensen van de inwoners tegemoet kan worden gekomen.

5f. Financiële verordening gemeente Zutphen 2017

GroenLinks heeft uit de tekst niet kunnen afleiden waarom de Auditcommissie positief heeft geadviseerd en op een later moment nog aandacht wil besteden aan garantstellingen. GroenLinks vraagt een toelichting wat dit betreft.

 

Het CDA reageert. Spreker maakt deel uit van de Auditcommissie en legt uit dat de Auditcommissie behoefte heeft aan meer duidelijkheid over de garantstellingen die de gemeente afgeeft. Momenteel staat er bijvoorbeeld een garantstelling voor de Vrije School. De Auditcommissie vindt dat het duidelijker moet worden hoeveel garantstellingen de gemeente afgeeft.

 

Het College zal deze wens meenemen. De Auditcommissie heeft deze vraag inderdaad neergelegd bij het College.

 

De Stadspartij heeft begrepen dat er sprake moet zijn van een toegevoegd stuk. De Stadspartij heeft echter maar twee bijlagen bij voorliggende Financiële Verordening. Desgevraagd blijken ook andere fracties geen drie bijlagen te hebben.

 

De VVD acht de vraag van de Auditcommissie van belang. Als deze vraag open blijft staan, is het nog maar de vraag of dit een hamerstuk kan zijn of dat dit wellicht beter kan worden doorgeschoven naar een volgende vergadering.

 

Het College verwacht dat de beantwoording niet ingewikkeld is en adviseert de vraag bij raadsbehandeling vanavond aan de portefeuillehouder voor te leggen.

 

De voorzitter stelt vast dat 5.f een bespreekstuk wordt.

 

GroenLinks adviseert om in het vervolg de toelichtingen wat uitgebreider te stellen en ervoor te zorgen dat deze tekst verhelderend is zodat het voorstel beter te begrijpen is.

 

De voorzitter constateert instemming bij het College.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 4 december 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken. Desgevraagd worden er geen wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de rubrieken waarin de stukken zijn geplaatst.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 december 2017

GroenLinks verwijst naar ingekomen stuk 1, zijnde de Leidraad bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen Zutphen 2017. Vanwege deze nieuwe beheerrichtlijnen wordt een algemene ontheffing aangevraagd van de Natuurbeschermingswet. GroenLinks acht het positief dat er uitvoering wordt gegeven aan de Natuurkansenkaart en deze is opgesteld samen met een aantal betrokken ecologen in de stad. Ook dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

GroenLinks krijgt steeds vaker signalen dat er gemaaid wordt in het broedseizoen of dat bijzondere struiken verwijderd zijn. Vanwege de gevoeligheid bij de bewoners, wat dit betreft, pleit spreker voor bredere communicatie wat dit betreft.

 

Het College stelt een lerende gemeente te zijn. Feit is dat veranderingen in routines van vele jaren tegen automatismen oplopen en het soms inderdaad mis gaat. In het kader van de Natuurwaardenkaart is ook in training voorzien, gericht op een andere aanpak.

 

De voorzitter geeft aan dat een eventuele behoefte om over een van de stukken nader van gedachten te wisselen bij het Presidium kan worden gemeld. Agendering is mogelijk.

 

GroenLinks geeft aan dat de reactie niet zozeer is gericht op de personen die werkzaam zijn in groenvoorziening en beheer, maar op de betrokken inwoners. GroenLinks stelt voor om in voorkomende gevallen te communiceren in de vorm van een persbericht.

 

Het College zal erover nadenken hoe de communicatie op dit punt kan worden verbeterd.

 

De PvdA reageert positief op het Twitterbericht dat vanmorgen door de gemeente is geplaatst met een verwijzing naar een filmpje op Facebook over de groenwerkers in de stad. Dit filmpje betreft de aard van de werkzaamheden, de werkwijze en de samenwerking.

 

Het College meldt dat deze film in de pauze wordt getoond.

 

De VVD verwijst naar het ter inzage liggende stuk nummer tien. Dit betreft de rapportage in vervolg op het collegeonderzoek naar de vergunningverlening van de luchtbehandelingskast. Het Presidium heeft vandaag besloten dat deze rapportage over twee weken op de raadsagenda wordt geplaatst en behandeling op dezelfde wijze zal plaatsvinden als Plus OV in het TB.

8. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 20-11-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 20-11-2017 conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.22 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00) Naar boven

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend