Pagina delen

Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Zutphen 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Verordening leerlingenvervoer gemeente Zutphen 2020 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Bijvoorbeeld voor kinderen de niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte, handicap of gedragsproblemen, of als de school te ver weg is.

De huidige verordening leerlingenvervoer dateert uit 2008 (gewijzigd in 2012) en moet geactualiseerd worden onder meer vanwege de Wet Passend Onderwijs (2015). Op grond van de onderwijswetgeving heeft de gemeenteraad de wettelijke plicht een regeling voor leerlingenvervoer vast te stellen. Dit laat onverlet dat de verantwoordelijkheid voor het schoolbezoek in alle gevallen bij de ouders ligt (artikel 2 lid 3 Leerplichtwet).

Bij leerlingenvervoer wordt gewerkt met een zogenaamde vervoersvoorziening. Deze kan bestaan uit een financiële vergoeding aan de ouders of het aanbod van door de gemeente geregeld aangepast vervoer (per bus of taxi). Uitgangspunt is bekostiging van openbaar vervoer dan wel fiets.

In het schooljaar 2020-2021 maken bijna 250 kinderen gebruik van leerlingenvervoer: voor 183 kinderen wordt aangepast vervoer ingezet (taxibusje), bij 15 kinderen nemen ouders het vervoer voor hun rekening met een vergoeding van de gemeente en 50 kinderen krijgen een OV-kaart. Op de begroting 2021 wordt voor leerlingenvervoer € 907.100,- gereserveerd.

Beoogd effect

Beschikken over een actuele verordening met toetsingskader waarmee aanvragen in het kader van leerlingenvervoer adequaat afgehandeld kunnen worden.

Argumenten

1.1 De huidige verordening sluit niet aan bij de Wet Passend Onderwijs
De indeling van de huidige verordening volgt de drie onderwijswetten: de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC). Deze indeling wordt verlaten en in de verordening vervangen door een opzet die past bij de insteek van de Wet Passend Onderwijs. Kapstok vormen de twee samenwerkingsverbanden: een samenwerkingsverband voor het primair onderwijs (PO) en een samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs (VO).

De voorliggende concept-verordening wijkt op een punt af van de Modelverordening leerlingenvervoer van de VNG. In de Modelverordening is niet opgenomen dat leerlingen in het voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs die zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen deze kosten vergoed krijgen. In de oude verordening was dit wel opgenomen (in artikel 15 lid 1). Net als veel andere gemeenten wil gemeente Zutphen deze kosten wel blijven vergoeden. Hiertoe is artikel 17 lid 2 opgenomen. Het is belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren reizen. Dat moet gestimuleerd worden. Bijkomend voordeel is dat het (duurdere) taxivervoer kan worden stopgezet wanneer leerlingen met het openbaar vervoer gaan reizen.  

1.2 De Wet Passend Onderwijs kent nieuwe instrumenten en uitgangspunten
Krachtens de Wet Passend Onderwijs oordeelt het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Commissies als de Permanente commissie leerlingenzorg en de Commissie voor de indicatiestelling uit de oude verordening verdwijnen. Daarvoor komt in de plaats het ondersteuningsplan per leerling.

1.3 De beleidsuitgangspunten van gemeente Zutphen zijn veranderd
Gemeentelijk beleid is gericht op ‘normaliseren’. Dit geldt ook voor het leerlingenvervoer. Laat kinderen zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten naar school gaan! De strategische visie sociaal domein van de gemeente heeft als uitgangspunten: uitgaan van wat mensen zelf kunnen, zo dichtbij mogelijk en effectief en efficiënt. De voorliggende concept-verordening is daarop geënt.

1.4 De geactualiseerde verordening anticipeert op de realisatie van een nieuwe Cluster 4 school in Zutphen
Belangrijke reden voor de realisatie van een nieuwe Cluster 4 school is dat kinderen dan in Zutphen naar school kunnen in plaats van elders, en dat we daarmee ook besparen op de kosten van leerlingenvervoer. Daarom is in de verordening de bepaling opgenomen dat leerlingenvervoer wordt vergoed naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Kanttekeningen

2.1 De gemeente kent toch meer soorten vervoer?
De Jeugdwet kent in artikel 2.3 een voorziening die vervoer mogelijk maakt van een jeugdige van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Het gaat hier dus altijd om jongeren die jeugdhulp ontvangen. Voorwaarde is dat de jongere niet in staat is om zelfstandig te reizen, om medische redenen, of vanwege een gebrek aan zelfredzaamheid. Vervoer van huis naar school (leerlingenvervoer dus) valt niet onder de Jeugdwet. Ook medisch vervoer (ziekenvervoer) valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast is er Wmo-vervoer waarmee burgers die geïndiceerd zijn in staat worden gesteld tot ‘aanvaardbare maatschappelijke participatie’(zie bijlage 2).

2.2 Algemene voorzieningen kunnen leerlingenvervoer overbodig maken of ondersteunen
Algemene voorzieningen kunnen leerlingenvervoer overbodig maken of ondersteunen. Ouders moeten dan wel een goed overzicht hebben van alle mogelijkheden. Is er bijvoorbeeld de mogelijkheid tot ‘begeleid fietsen’ of van een ‘vervoersmaatje’?

2.3 Besparing door komst Cluster 4 school is al ingeboekt
Naar verwachting opent op 1 augustus 2021 een Cluster 4 school de poorten aan de Keucheniusstraat. Het betreft hier een nevenvestiging van Klein-Borculo. Er zullen naar schatting zo’n 65 leerlingen (tussen 4 en 12 jaar) naartoe komen die nu nog per busje naar Klein-Borculo worden vervoerd. In verband hiermee is een besparing van €187.700,- op het budget leerlingenvervoer becijferd. Deze besparing is reeds ingeboekt en zal vanuit de algemene middelen worden toegevoegd aan het budget onderwijshuisvesting. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten door vaststelling van de Bijstelling Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen op 16 december 2019.

Risico’s

De algemene voorzieningen zoals bedoeld onder 2.2 moeten deels nog worden ontwikkeld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bekendmaking na vaststelling van de verordening gebeurt conform de daarvoor geldende voorschriften en algemene informatie op de website van de gemeente. Burgers die reeds een vervoersvoorziening ontvangen worden apart geïnformeerd.

Financiën

De raad stelt voor leerlingenvervoer elk jaar in de begroting budget beschikbaar. Met de enkele vaststelling van de verordening leerlingenvervoer zijn geen financiën gemoeid.

Bijlagen

-Verordening leerlingenvervoer gemeente Zutphen 2020.
-Schema Afbakening vervoer.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0105

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 november 2020 met nummer 165359


gelet op artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4 van de Wet op de expertisecentra.

 

 


b e s l u i t :

De bijgaande Verordening leerlingenvervoer gemeente Zutphen 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 1 december 2020 (20:30 - 21:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 01-12-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer