Pagina delen

Vaststelling van de Haven- en IJsselkadeverordening en Verordening Havengelden

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De Haven- en IJsselkadeverordening gemeente Zutphen 2020 vast te stellen;
  2. De Verordening havengelden gemeente Zutphen 2021 vast te stellen.

Inhoud

 

Inleiding/aanleiding

Deze verordening zorgt voor een gelijk speelveld voor en duidelijkheid naar alle partijen die gebruik maken van de gemeentelijke havens en kades. De verordening stelt regels voor veilig en doelmatig gebruik van gemeentelijke havens en kades.

De nieuw vast te stellen Haven- en IJsselkadeverordening Gemeente Zutphen 2020 biedt de basis om havengelden te innen en geeft aanleiding de geldende verordening voor haven- en opslaggelden te vervangen.

De nieuwe verordening Havengelden ziet toe op het innen van gelden voor: het gebruik van de IJsselkade, woonschepen en het gebruik van de kade van de Industriehaven.

Beoogd effect

Een actuele haven- en kadeverordening die veilig en doelmatig gebruik van havens en kades regelt. Een actuele verordening voor het heffen van rechten voor het gebruik van gemeentelijke havens en kades.

Argumenten

1.1   De Haven- en IJsselkadeverordening borgt een veilig en doelmatig gebruik van de havens en kades

Met de in de verordening vastgelegde regels is een veilig en doelmatig gebruik van de havens en kades mogelijk. Daarnaast kan er handhavend worden opgetreden tegen onwenselijke situaties, zoals illegaal aanleggen, zwemmen en vervuilen.
De Haven- en IJsselkadeverordening voorziet tevens in de mogelijkheid van woonschepen in de gemeente. Op basis van de deze verordening kan een een ligplaatsenoverzicht worden vastgesteld, op basis waarvan het mogelijk is om woonschepen toe te staan ligplaats in te nemen.

1.2   De Haven- en IJsselkadeverordening creëert een gelijk en helder speelveld voor gebruikers van de havens en kades

Op dit moment worden met verschillende partijen verschillende overeenkomsten over het gebruik en het beheer van de havens en de kades gesloten. Dit kan efficiënter door een paar onderwerpen generiek te regelen in deze verordening. Ons streven is er ook op gericht om één partij het beheer van de havens en de kades te laten uitvoeren. Deze verordening is daarop toegerust en zou dit proces ook moeten versnellen.

  1. De Haven- en IJsselkadeverordening is de nieuwe basis voor het heffen van rechten

De haven- en kadeverordening zorgt ervoor dat wij beter op kansen die zich voordoen in kunnen spelen, bijvoorbeeld het intensiveren van het gebruik van de IJsselkade en de Industriehaven. Deze mogelijkheden zijn niet meegenomen in de geldende verordening Haven- en opslaggelden. De nieuw vast te stellen Verordening havengelden gemeente Zutphen 2021 voorziet hier wel in. Daarbij wordt ook een betere balans geïntroduceerd in het gebruik van de haven(s). Aanleg- en opslagruimte is wat men gebruikt en waar men nu ook voor gaat betalen. Net als voor het innemen van een ligplaats.

De tarieven zijn daarnaast ook in regionaal opzicht afgestemd met Deventer.

Beide verordeningen spelen in op nieuwe trends in de samenleving. De Verordening havengelden stimuleert bijvoorbeeld duurzaam transport over water door korting te geven op ‘groene’ scheepvaart.

Kanttekeningen

1. Niet van toepassing

2. De stimuleringsregeling voor duurzame scheepvaart.

Afhankelijk van het label dat een schip heeft wordt korting gegeven. Er wordt gebruikt gemaakt van een landelijk label (Green Award) die de kwaliteit van het label bewaakt. Er zijn drie labels, brons, zilver en goud. De kortingen voor schippers bedragen respectievelijk 5%, 10%, 15% van de kosten op het havengeld. Op dit moment komen 3 schepen in aanmerking voor 5% korting (ca. €9/p.s.) en drie voor 10%.

Deze kosten worden binnen de verordening verrekend met de nieuwe lig-, op- en overslagtarieven die voor alle schepen gelden.

 

Risico’s

nvt

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bekendmaking na vaststelling van de verordeningen vindt plaats conform de daarvoor geldende voorschriften, zodat de verordeningen in werking treden.

Uitvoering van deze verordeningen gebeurt door de havenmeester (Team Veiligheid) vwb de haven- en IJsselkadeverordening. Tribuut int gelden namens de gemeente op basis van de Verordening havengelden.

Rapportage/evaluatie

De Verordening havengelden wordt na een jaar geëvalueerd op kostendekkendheid en daarna jaarlijks geïndexeerd.

Financiën

De opbrengsten die uit de Verordening havengelden voortvloeien dekken de kosten die gepaard gaan met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen op basis van, en het handhaven van de Haven- en IJsselkadeverordening. Deze opbrengsten dekken niet het onderhoud aan havens en kades; deze kosten vallen onder kosten van regulier en groot onderhoud.

Na een jaar wordt geëvalueerd of de opbrengsten op basis van de verordening de uitgaven volledig dekken.

Bijlagen

  1. Haven- en IJsselkadeverordening gemeente Zutphen 2020
  2. De Verordening havengelden gemeente Zutphen 2021

 

 

Stukken die ter inzage liggen

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0114

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 december 2020 met nummerb e s l u i t :

  1. De Haven- en IJsselkadeverordening gemeente Zutphen 2020 vast te stellen;
  2. De Verordening havengelden gemeente Zutphen 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in