Pagina delen

Vaststelling structuurvisie noordrand de Hoven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De structuurvisie ‘noordrand de Hoven’ vast te stellen conform bijgevoegd ontwerp aangevuld met de wijzigingen zoals vermeld in bijgevoegde zienswijzennota.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor de Hoven vigeert op dit moment de Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong, vastgesteld in 2014 door de gemeenteraden van Brummen en Zutphen.

In 2018 is een partiële uitwerking van de Intergemeentelijke structuurvisie Middengebied IJsselsprong uit 2014 ter inzage gelegd, voor het gebied ten noorden van de Weg naar Voorst in de Hoven, de ‘Noordrand de Hoven’.

Een ruimtelijke uitwerking voor de Noordrand was op punten nodig:

  • Glastuinbouw: andere vorm van de toekomstige glastuinbouwcluster.
  • Woningbouw: meenemen ideeën uit het wijkontwikkelingsplan (2015), actuele prognoses, verwachtingen en afspraken, uitgewerkte principes.
  • Recreatie: recente ideeën vanuit de wijk over recreatieve routes.

Samen met de provincie Gelderland is gekeken naar hoe de ontwikkeling van de glastuinbouw mede ingezet kan worden voor een integrale gebiedsontwikkeling.

Op 11 april is in de voetbalkantine in de Hoven een inloopavond gehouden. Deze werd door ca. 80 mensen bezocht. Op het ontwerp zijn zes zienswijzen ingebracht en één reactie van de veiligheidsregio noord-oost Nederland en de GGD.

De zienswijzennota geeft antwoord op de gestelde vragen en geeft aan wat het voorstel aan de raad is van het college van burgemeester en wethouders voor hoe de visie op basis van de zienswijzen aangepast zou kunnen worden. Ook is een voorstel gedaan voor een beperkt aantal ambtshalve aanpassingen.

Beoogd effect

Te beschikken over een actuele structuurvisie voor de noordrand van de Hoven.

Argumenten

1.1 De structuurvisie verwoordt de meest recente ideeën over ontwikkeling van het gebied vanuit gemeente, provincie, wijk en tuinder

De in de structuurvisie opgenomen ontwikkelingen zijn afgestemd op actueel beleid voor woningbouw, zoals afgesproken binnen de gemeente, met de regio en met de provincie. Ideeën van bewoners, zoals opgenomen in het proces voor het wijkontwikkelingsplan zijn zoveel mogelijk opgenomen.
De structuurvisie verbeeldt de actuele visie op de bedrijfsontwikkeling (vorm en ligging) vanuit de glastuinbouw, afgestemd met en mede-ontworpen met de provincie.

Ideeën van bewoners over recreatieve routes zijn als nader uit te werken suggesties op de plankaart opgenomen.

1.2 De zienswijzen geven op een aantal plekken aanleiding tot verbetering en aanpassing van de ter inzage gelegde ontwerpstructuurvisie

Dit geldt onder andere voor de wandelpaden, status en opbouw structuurvisie en cleantech in relatie tot tuinbouw. Zie de bijgevoegde nota zienswijzen.

1.3 De structuurvisiekaart is beperkt ambtshalve aangepast op de laatste inzichten over de transitie voor de glastuinbouw

Gesprekken met de tuinder over de komende transitie hebben geleid tot een kaartbeeld over kas en landschappelijke inpassing die beter past bij de in de ontwerp-structuurvisie opgenomen tekst ‘Inpassing, vormgeving en omvang motiveren vanuit de bepalende structuurelementen in het gebied’.

Kanttekeningen

Structuurvisies worden binnen enkele jaren vervangen door een Omgevingsvisie conform de Omgevingswet

In 2018 is gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied. Hiermee wordt de implementatie van de Omgevingswet voorbereid. Ook deze visie wordt te zijner tijd ter inzage gelegd. Voor de Hoven-noord wordt dan inhoudelijk uiteraard zo veel mogelijk voortgebouwd op de bestaande structuurvisie en de daarop ingebrachte zienswijzen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De behandeling in forum en raad wordt op gebruikelijke wijze aangekondigd in gemeentenieuws. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt dit bekend gemaakt in het Contact. In de publicatie wordt aangegeven dat de structuurvisie bij het loket in het Stadhuis van Zutphen is te raadplegen. Ook is de structuurvisie te raadplegen via de website van de gemeente en via ruimtelijkeplannen.nl.

De structuurvisie wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De structuurvisie treedt in werking de dag na bekendmaking. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de structuurvisie kan géén bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Bij vaststelling van dit beleidsdocument voorziet de Wro niet in een bezwaar- of beroepsmogelijkheid. Op het moment dat ontwikkelingen, die voortvloeien uit deze structuurvisie, concreet worden, staan ten aanzien van het bestemmingsplan (straks: Omgevingsplan) meer mogelijkheden open om reacties kenbaar te maken. Immers alleen het bestemmingsplan is rechtstreeks bindend voor overheid en burgers.

Bijlagen

  • Ontwerp-structuurvisie, zoals deze ter inzage gelegen heeft.
  • Zienswijzen op de ontwerp-structuurvisie.
  • Zienswijzennota.
  • Aangepaste plankaart.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0138

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 november 2018 met nummer 118078b e s l u i t :

De structuurvisie ‘noordrand de Hoven’ vast te stellen conform bijgevoegd ontwerp aangevuld met de wijzigingen zoals vermeld in bijgevoegde zienswijzennota.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 14 januari 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Een structuurvisie geeft een gewenste ruimtelijk beeld op hoofdlijnen weer. Zo'n vastgesteld ruimtelijk beeld kan vervolgens dienen als streefbeeld voor toekomstige plannen. 

Voor de Hoven vigeert op dit moment de Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong, vastgesteld in 2014 door de gemeenteraden van Brummen en Zutphen. In 2018 is een partiële uitwerking van de Intergemeentelijke structuurvisie Middengebied IJsselsprong uit 2014 ter inzage gelegd, voor het gebied ten noorden van de Weg naar Voorst in de Hoven, de ‘Noordrand de Hoven’. Met dit raadsvoorstel wordt beoogd te beschikken over een actuele structuurvisie voor de noordrand van de Hoven.

De raad wordt voorgesteld dit gewijzigde ruimtelijke beeld vast te stellen. Op grond van artikel 2.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 14-01-2019 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
J Kerkhof
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het onderwerp toe. De voorzitter meldt dat er een reactie is binnengekomen. De betrokkene had vandaag in willen spreken, maar was op dit tijdstip niet in de gelegenheid. De reactie is bij de vergaderstukken gevoegd. De voorzitter stelt vast dat er verder geen insprekers zijn voor deze vergadering.

Het college benadrukt dat alle indieners van zienswijzen zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn gesteld van het moment van behandeling. Het is vervelend dat deze reactie is gekomen. Er wordt contact gelegd met de betrokkene.

D66: Wat betekent de structuurvisie voor de inwoners. Is deze bindend bij aanpassen van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning? Omvat de mogelijkheid van het bouwen van 50 woningen het roze gebied op de kaart met de nummer 1, 2, 3 en 4? En hoe is de wijkraad hierbij betrokken?

College: Het roze gebied is het gebied waar de 50 woningen komen. Het gaat wel om meer dan alleen het bouwen van woningen. Het college wil tegemoet komen aan de behoeften van de bewoners en de toezeggingen die daarover zijn gedaan. Dat betekent dat de structuurvisie ook ruimte biedt voor voorzieningen voor spelen en ruimte voor recreëren. De wijkraad is bij het college duidelijk in beeld. De structuurvisie is bindend voor de raad waarin de koers voor het gebied wordt vastgelegd. In hoofdlijnen bestaat deze uit wonen, groene wig en glastuinbouw. Er komt ook nog een omgevingsvisie voor het stedelijk gebied, dat voor een deel grenzend/overlappend is aan de voorliggende visie. De visie is niet bindend voor burgers. Op het moment dat een bestemmingsplan wordt vastgesteld is dit wel bindend voor burgers.

GroenLinks: De koers in de visie spreekt de fractie wel aan en is een verbetering voor de wijk. GroenLinks vreest wel voor een versnipperde omgeving, omdat de kassen niet geconcentreerd worden. Kan de ondernemer niet geholpen worden om een goede oplossing te vinden en zo ruimte vrij te maken voor woningbouw? GroenLinks vindt het verder van belang dat duurzaamheidsambities deel uitmaken van de visie en ziet dit graag beter in het stuk verankerd. Met name wordt hierbij gedoeld op energieprestaties van woningen, afkoppelen van hemelwater en energieprestaties van glastuinbouw.

Het college probeert versnippering tegen te gaan. Door te clusteren moet dit lukken. Het college wil ervoor waken ondernemers te vertellen hoe zij moeten ondernemen. Ondernemers zijn zelf ook al erg bezig met duurzaamheid. Indien de fractie vindt dat de visie hierop moet worden aangepast kan zij hiervoor een amendement indienen.

GroenLinks: Het is goed dat de raad zich in de visie uitspreekt over duurzaamheid. GroenLinks zal hiervoor een amendement indienen.

SP: Verwijst naar een eerder aangenomen motie over het realiseren van 43 jongeren woningen. Zijn van de 50 woningen er 43 voor jongeren bestemd?

College: Het college onderstreept het belang van ruimte voor woningen voor jongeren maar wel verspreid over de stad. Het is niet wenselijk de samenstelling van de wijk zo drastisch te wijzigen.

SP: In de discussie op een bijeenkomst bij ZVV De Hoven werd aangegeven dat er meer jongerenaanwas nodig is en dat de vergrijzing moet worden tegengegaan.

College: Nieuwe aanwas wordt bereikt door niet alleen woningen voor jongeren, maar met name de aantrekkelijkheid voor jonge gezinnen te vergroten. Dan maak je de woningen ook aantrekkelijk voor doorstroming. De behandeling van de woonvisie is hiervoor de ideale gelegenheid.

ChristenUnie: Het is een mooi stuk. Er zijn wel zienswijzen op gekomen van mensen die geen woningen in de buurt willen. Houdt het college hier rekening mee door omwonenden er meteen bij te betrekken om zo mogelijk bezwaren en de daaraan verbonden vertraging te voorkomen.

College: Uiteraard betrekt het college de omwonenden tijdig bij plannen. Het college vindt het ook van belang dat snelheid kan worden gemaakt. Het is echter ieders goed recht om bezwaar te maken tegen besluiten waar je het niet mee eens bent. Het college probeert het zo goed mogelijk te doen voor iedereen, maar kan het niet iedereen naar de zin maken.

PvdA: Vindt het een goede visie. Er is genoeg aandacht voor woningbouw. Het aantal van 50 lijkt echter wel weinig.

College: Het college wil dit vooral ten uitvoer brengen, maar het is ook afhankelijk van de bouwer.

VVD: Het is een goed en duidelijk stuk. Roept op dit goed in overleg met de mensen te doen. Is het de bedoeling dat er na deze 50 woningen nog eens 250 woningen bij komen, na besluiten van de provincie? Verder is het van belang om levensduurbestendig te bouwen en de jonge mensen hier naartoe te halen. Daarvoor zijn voldoende voorzieningen nodig. De zienswijzen zijn goed verwerkt in het stuk en er is goed rekening gehouden met wat hierin naar voren is gebracht.

Burgerbelang: Is benieuwd naar de rol van de wijkraad. Hoe is de relatie daarmee? Verder is er een zienswijze van de Veiligheidsregio over de rondweg waar in de reactie niet op wordt ingegaan. Daarin wordt gesteld dat de gemeente zelf moet zorgen voor isolatie bij het realiseren van plannen.

College: Er zijn geen plannen iets aan de rondweg aan te leggen. Indien dat wel zo zou zijn dan zou het college daar inderdaad rekening mee moeten houden. De relatie met de wijkraad is goed. Het college probeert deze erbij te betrekken en hecht daar waarde aan. Het college heeft hen goed in beeld en wanneer er iets mis gaat weet de wijkraad het college ook te vinden.

Stadspartij: Het is een mooie structuurvisie. Wel heeft de fractie een vraag over de verdeling van de woningen. Op grond van de visie lijkt het te gaan om woningen in het duurdere segment. Hoe zit het met de mogelijkheden voor woonruimte voor jongeren en senioren? Hoe is de verdeling hiervan in verhouding tot het aantal te bouwen woningen?

College: Dit is met name een vraag die behoort bij behandeling van de woonvisie. Het college komt schriftelijk op deze vraag terug. Het algehele beeld is dat het college woningen wil bouwen die de doorstroom bevorderen. Daarnaast speelt de vraag vanuit de samenleving en de visie van de bouwer. Het college heeft een visie, maar het moet uiteindelijk wel allemaal met elkaar matchen.

De voorzitter vraagt of het onderwerp voldoende is behandeld en door kan voor agendering in de raad. Dit wordt bevestigd.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 28 januari 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 28-01-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):