Pagina delen

Vaststelling Structuurbeeld Klein Vaticaan

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Structuurbeeld Klein Vaticaan vast te stellen als in samenwerking opgesteld kwaliteitskader waarbinnen in de komende periode uitvoering kan worden gegeven aan de wensen en ambities voor het gebied.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gebiedsontwikkeling Klein Vaticaan is ontstaan rond 2015. Vier partijen vonden elkaar in het idee dat er kansen liggen voor een hoge gebiedskwaliteit in een gebied dat dat nu niet heeft. Ook was er het besef dat uitvoering van de diverse plannen alleen gebiedskwaliteit brengt als er samengewerkt wordt aan integrale beelden, kwaliteiten en kaders.

Op basis van een gemeentelijk ideeënboek – met ideeën die niet zomaar uitvoerbaar zijn maar wél laten zien welke kansen er liggen – is de gemeente om tafel gaan zitten met drie gebiedspartijen/eigenaren: Woningstichting Ons Huis, Stichting Ondersteuning van de Vrije scholen in Zutphen e.o. en Parochie HH Twaalf Apostelen.

Het partnerschap kenmerkt zich van het begin af aan door drie principes:

  • vanuit waarden naar belangen denken (in plaats van andersom);
  • zowel een volgordelijk gefaseerd proces als parallelle processen van begin af aan in samenhang;
  • partnerschap als methode (in plaats van belangenbehartiging).

Eind 2017 is de "Stedenbouwkundige invullingsvisie Klein Vaticaan en omgeving" afgerond en begin 2018 is een intentieovereenkomst getekend. Het proces ging een nieuwe fase in, waarbij de gemeente, behalve facilitator, ook actieve partij werd. In de daar op volgende periode is er veel gebeurd: intensieve samenwerking met de TU Delft en de provincie, restauratie van de toren van de Sint Jan, verbouw van delen van het Sint Elisabeth en het opstellen van een  stedenbouwkundige en landschapsstudie voor het Vrije-School-complex.

In 2019 werd duidelijk dat relatief stevige stedelijke transformaties binnen handbereik kwamen, tussen partners en opgaven verschillende snelheden ontstonden en dat een raadsdocument nodig was om een aantal belangrijke kaders helder te maken. Daarmee werd ook duidelijk dat nagedacht moest worden over de vorm van samenwerken in de uitvoeringsfase.

De intrinsieke voortdurende wens van de partijen om integraal te werken ging daarbij wringen met de wens om slagvaardig te kunnen uitvoeren op ‘kavelniveau’. Het voorliggende Structuurbeeld steekt in op een organische gebiedsontwikkeling. Het stuk kent een beschrijving van bestaande kwaliteiten, koersen en voorwaarden aan opgaven en biedt daarmee na vaststelling door de raad de kwaliteits- en toetsingskaders die nodig zijn in de verdere uitvoering.

In de afgelopen jaren is meermalen gesproken met en meegedacht door bewoners. Vóór vaststelling door de raad heeft nogmaals consultatie plaatsgevonden. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de bijlage ‘reactienota’. 

Beoogd effect

Helderheid naar de externe partijen, het bestuur en naar bewoners over de voorwaarden die aan de ontwikkelingen worden gesteld voor wat betreft bestaande en na te streven gebiedskwaliteiten, doelen en ambities, stedebouwkundige uitgangspunten en beeldkwaliteit, en samenwerking. 

Argumenten

1.1 Het Structuurbeeld is gebaseerd op de plannen die de partijen tot nu toe gemaakt hebben en is in samenspraak met die partijen opgesteld

De inhoud is daarmee bij de partners bekend. Zij hebben het ontwerp-Structuurbeeld vóór ter inzagelegging in december 2020 in opzet en inhoud gefiatteerd.

1.2 Het Structuurbeeld biedt aan zowel de externe partijen, het bestuur als aan bewoners helderheid over de voorwaarden die gesteld worden aan ontwikkelingen

Vooral het hoofdstuk ‘stedebouwkundige uitgangspunten en beeldkwaliteit per deelgebied’ biedt houvast voor alle betrokkenen. Het Structuurbeeld is nog geen bestemmingsplan, maar is meer te beschouwen als een ‘gezamenlijk gecommitteerde koers’. Als afgeweken moet worden van voorwaarden wordt het gesprek aangegaan. De raad besluit uiteindelijk in het bestemmingsplan (of een proces waarin de Omgevingswet voorziet) over het wel of niet doorgaan van het project en de bijbehorende voorwaarden. Door hier in het Structuurbeeld al gezamenlijk op zaken voor te sorteren ontstaat de helderheid en de manoeuvreerruimte die een organische gebiedsontwikkeling nodig heeft.

1.3 De reacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het Structuurbeeld

De reacties waren in veel gevallen zeer inhoudelijk, en geschreven vanuit een sterke begaanheid met het gebied. Op basis van de reacties is een aanpassing van het Structuurbeeld niet nodig. De inhoud van de reacties en de wil om bij concretere plannen mee te denken zijn waardevol in de fase van verdere uitvoering door de verschillende partijen.

Het Structuurbeeld is wel ambtshalve op een aantal punten aangepast. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de reactienota.

Kanttekeningen

1 Nog niet alles is uitgewerkt of uitgezocht

Dat kan ook niet. Partijen maken zelf uitwerkingen voor hun deelgebied. Voor de ontwikkelingen op de Baudartiuslocatie moet verdere planvorming en besluitvorming plaatsvinden. De Mobiliteitsvisie Binnenstad wordt uitgewerkt. Niet voor alle gewenste ontwikkelingen is op voorhand dekkende financiering. Dat past bij een gezamenlijke koers voor een organische gebiedsontwikkeling. Vooral voor parkeren en voor de dekking van maatregelen in de openbare ruimte wordt u in de loop van de komende gebiedsontwikkeling aanvullend geadviseerd of geïnformeerd, waar mogelijk/nodig door de gezamenlijke partijen.

Risico’s

Uit het vaststellen van het Structuurbeeld vloeien geen risico’s voort. 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling wordt het besluit bekendgemaakt volgens de geijkte kanalen.

Na de vaststelling van het Structuurbeeld vervolgen de partijen hun planvorming en uitvoering, waar mogelijk en nodig in afstemming. Vanuit de verschillende bewonersgroepen is uitgesproken verder mee te willen denken op het moment dat een ontwikkeling concreet wordt (zie ook argument 1.3). De bal daarvoor ligt bij de voor dat deel uitvoerende partij. Ook hierbij geldt dat tussen de partijen samenwerking en afstemming wordt gezocht als dat dienstig is voor de gebieds- of proceskwaliteit.

Ook voor de gemeentelijke onderdelen wordt toegewerkt naar uitvoering. Zie hiervoor het onderdeel ‘financiën’. 

Rapportage/evaluatie

De gezamenlijke ontwikkeling voorziet in elk geval in een aantal malen per jaar afstemming tussen de vier partners. Hierin worden de ontwikkelingen, actualiteiten, afwijkingen en nieuwe kansen besproken.

Klein Vaticaan is versneller voor het Krachtig Zutphen-programma Binnenstad. Via de Krachtig Zutphen kanalen wordt u bijgepraat over de bijdrage van de organische gebiedsontwikkeling aan Krachtig Zutphen.

Klein Vaticaan is een pilot binnen de Omgevingswet. De afgelopen periode heeft in dat licht veel waardevols gebracht. Ook de komende uitvoeringsperiode levert ervaringen op over het (samen-)werken in een setting met gebiedspartners en bewoners en het werken vanuit waarde. 

Financiën

Het opstellen van het Structuurbeeld was gedekt vanuit het Krachtig Zutphen-programma Binnenstad.

De plannen en beelden die ten grondslag liggen aan het Structuurbeeld zijn mede geleverd door de drie andere partijen en dus ook door die partijen gefinancierd. De bekostiging van de uitvoering ligt bij de partijen zelf.

Gemeentelijke investeringen binnen het programma

Het is gewenst als gemeente nu de nodige stappen te maken in de projecten voor de komende vijf jaar. Uitgangspunt bij de investeringen is daar zoveel mogelijk co-financiering bij te genereren. Zo loopt er onderzoek of er voor het programma Klein Vaticaan een beroep kan worden gedaan op de door het Rijk ingestelde ‘Erfgoeddeal’. Dit zou een structurele bijdrage van het Rijk en de provincie kunnen betekenen.

Procesgeld

Binnen Krachtig Zutphen is er voorbereidingsgeld voor diverse zaken beschikbaar gesteld. Een deskundige adviseert over de mogelijkheden van en mate waarin kostenverhaal mogelijk is. Verder moeten de plannen voor de Baudartiuslocatie en het Hubertusplein geconcretiseerd worden. Voor het Baudartius betekent dit ook onderzoek doen naar de staat van het gebouw om een beeld te krijgen of dit, eventueel met subsidies, kostendekkend is om te zetten in woningen en/of een andere gewenste functie. Tevens is het nodig om ontwerpen op te stellen voor herinrichting van de delen van de Isendoornstraat en Dieserstraat waar de scholenlocaties en het Hubertusplein aan gelegen zijn.

Op het moment dat aanvullend procesgeld nodig is, dan leggen wij voorstellen daartoe aan u voor. Daarbij wordt aangetekend, dat dit zal gebeuren vanuit de context van het totaal aan (voorgenomen) gemeentelijke projecten en de (financiële) prioritering daarvan.

Investeringsgeld

Klein Vaticaan is een organische gebiedsontwikkeling. Voor de komende vijf jaar liggen er voor de gemeente een aantal opgaven en voor de rest van de ideeën geldt kansen pakken als die zich voordoen. Het Hubertusplein, de Baudartiuslocatie, (delen van) de Isendoornstraat en de Dieserstraat en de Spaanse Poort, stadspark en vestingwerken zijn aan te merken als potentiële (deel)projecten. Ook hier geldt dat de afweging of zo ja wanneer deze (deel)projecten nader vorm en inhoud krijgen plaatsvindt in het kader van de noodzakelijke integrale afweging en (financiële) keuzes rond het totaal aan projecten ca. die actueel zijn voor gemeente Zutphen.

Een advies over hoe het kostenverhaal het beste kan worden ingestoken (welke basis biedt de beste mogelijkheden) wordt op dit moment uitgewerkt door Bureau Rekenruimte.

Er is aanvullend op eventuele externe subsidies en eventuele bijdragen vanuit de woningbouwprojecten investeringsbudget nodig voor de projecten herinrichten Isendoornstraat en Dieserstraat en het verbeteren en herinrichten van de Spaanse Poort, stadspark en de vestingwerken.

Er is nog geen zicht op welke bijdragen de gemeente daarin kan verkrijgen en daarmee is het voor nu dus lastig om aan te geven welke investeringen de gemeente zelf zou moeten doen.

Om toch een orde-grootte beeld te schetsen hebben wij globale schattingen gemaakt voor herinrichten van de benoemde delen van de Isendoornstraat, de Dieserstraat en het voorterrein bij de Spaanse Poort. En verder alvast voor enkele in het structuurbeeld geschetste onderdelen die te maken hebben met herinrichting van het stadspark. Andere onderdelen kunnen nu nog niet afdoende worden geraamd of maken onderdeel uit van de nog op te zetten exploitaties voor het Hubertusplein en de Baudartiuslocatie.

 

Opgave

(eerste grove raming)

Herinrichting Isendoornstraat (1e deel: scholengebied)

€ 650.000

Herinrichting Dieserstraat

€ 250.000

Voorterrein Spaanse Poort

€ 75.000

Stadspark

€ 1.750.000

Archeologisch onderzoek

€ 75.000

Totaal

€ 2.800.000

Zoals gezegd: dit is een orde-grootte schets. Bovengenoemde bedragen moeten niet opgevat worden als een concrete claim. Op het moment dat het beeld aan investeringen en dekkingsmogelijkheden duidelijker is geworden, leggen wij concrete voorstellen aan u voor.

De uitvoering van projecten vraagt ook inzet van de gemeentelijke organisatie. In beeld wordt gebracht of de capaciteit voor de betreffende activiteiten toereikend is.

Bijlagen

Structuurbeeld

Reactienota

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0057

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 1 juni 2021 met nummer 97832b e s l u i t :

Het Structuurbeeld Klein Vaticaan vast te stellen als in samenwerking opgesteld kwaliteitskader waarbinnen in de komende periode uitvoering kan worden gegeven aan de wensen en ambities voor het gebied.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.M. Heitling en H.W. Hissink
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P Van der Hammen
VVD
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Hij schetst de gedachte opzet van deze bijeenkomst. Voor het agendapunt heeft zich een drietal insprekers gemeld, te weten de heer Wiggers (projectontwikkelaar) [1]en twee bewoners van de Halterstraat, zijnde de heren Hoebert en Ten Brink.

Inspreekreactie de heer Ten Brink (bewoner Halterstraat)

Inspreker licht toe dat de Halterstraat ligt op de grens van het gebied Klein Vaticaan, met de synagoge op de hoek. Zijn inspreekreactie is gericht op de plannen voor herontwikkeling van de panden aan Haltestraat 12-14. Hij toont ter vergadering een foto van de betreffende locatie en geeft aan, dat de Halterstraat “een straat is die ertoe doet” met vier rijksmonumenten en elf à twaalf beeldbepalende panden. Inspreker wil de raad graag een drietal punten meegeven die de buurtbewoners belangrijk vinden in het straatbeeld. Als eerste, hechten de bewoners waarde aan behoud van het historische straatbeeld. Daarnaast wordt gehecht aan privacy, de ruimte en de stilte in het gebied, hetgeen uniek is aan de rand van het centrum van Zutphen. Tot slot, noemt hij de biodiversiteit en groene binnenruimten.

Inspreker heeft recentelijk een ontmoeting te hebben gehad met de vier betrokken partijen bij de voorgenomen herontwikkeling, zijnde de gemeente, de erfgoedadviescommissie, de projectontwikkelaar en een delegatie van buurtbewoners. Opvallend noemt spreker het feit dat de gemeente enerzijds stedenbouwkundige randvoorwaarden heeft opgesteld, waarin staat dat de muren van het gebouw behouden moeten blijven, terwijl alle plannen uitgaan van sloop en nieuwbouw. De erfgoedadviescommissie herkent zich niet helemaal in de uitgangspunten van de gemeente. De buurtbewoners vragen zich af wat wel en niet is toegestaan.

Het CDA dankt inspreker voor diens betoog en informeert namens hoeveel buurtbewoners hij het woord voert.

Inspreker spreekt op eigen initiatief, maar de delegatie van buurtbewoners telt vijf personen, en de zienswijze heeft betrekking op 40 à 45 huishoudens rondom het blok.

Het CDA roept de wethouder op om de vraag ‘wat al dan niet mag’ te beantwoorden.

De SP vraagt aan inspreker welke situatie voor de buurtbewoners wél acceptabel zou zijn.

Inspreker geeft aan dat dit afhangt van het ontwerp en invulling. Belangrijk is, dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de drie door hem genoemde uitgangspunten.

De ChristenUnie vraagt wat de grootste zorg van inspreker is.

Inspreker antwoordt dat zijn grootste zorg is dat er achter de schermen iets wordt bedacht dat in de praktijk een gedrocht blijkt te zijn.

Burgerbelang informeert naar de ervaringen van spreker voor wat betreft het contact met de gemeente.

Inspreker geeft aan dat het contact op zich goed verloopt. Wel is er verbetering mogelijk ten aanzien van de gewenste duidelijkheid.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld informeert wat inspreker als een verbetering zou zien van de huidige situatie.

Inspreker geeft te kennen dat het wenselijk is dat panden in de straat niet tot een vervallen staat verworden, een bestemming krijgen en onderhouden wordt. Voor het overige hangt het af van de vormgeving.

D66 informeert naar het belanghebbendenoverleg dat vorige week gehad heeft plaatsgevonden. De fractie is benieuwd of er in dat overleg toezeggingen zijn gedaan die enigszins tegemoetkomen aan de wensen van de buurtbewoners.

De PvdA heeft dezelfde vraag.

Inspreker antwoordt dat het overleg een kringgesprek betrof. De bouwplannen zijn niet inhoudelijk besproken, maar wel was er gelegenheid om de bouwplannen te bekijken, opmerkingen vanuit de buurtbewoners te bundelen en in te dienen. Dit is echter weinig zinvol gebleken zolang er geen duidelijkheid is over wat al dan niet is toegestaan. Tijdens de bijeenkomst is wel enige verduidelijking ontstaan hoe belanghebbenden hierin staan, maar er zijn geen ideeën voor de toekomst uitgewisseld.

GroenLinks refereert aan de zes parkeerplaatsen die in het structuurbeeld zijn opgenomen en vraagt hoe inspreker tegen het parkeren op eigen terrein aankijkt.

Inspreker merkt op, dat rekening is gehouden met zes privé parkeerplaatsen. Dat impliceert dat er twee openbare parkeerplaatsen moeten worden opgeofferd “om de bocht te kunnen maken”. Hoe daar door de buurtbewoners tegenaan wordt gekeken, is afhankelijk van de wijze waarop dit wordt opgelost.

De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker, de heer H. Hoebert.

Inspreekreactie de heer Hoebert, bewoner Halterstraat

De heer Hoebert meldt dat hij het Gelders Genootschap in 2015 om ontwikkeling heeft gevraagd én dit heeft ontvangen. Inmiddels ligt er een Collegebesluit, gedateerd maart 2021. Hierin zijn de stukken van 2015 niet opgenomen, wat voor betrokkene een voorwaarde was om de ontwikkeling te vervolgen. Inspreker voelt zich door de gemeente in de kou gezet en wil graag in overleg. In zijn optiek is het Collegebesluit involledig; er zijn wel degelijk toezeggingen gedaan door de gemeente. De ontwikkeling op de betreffende locatie staat appartementen toe. Aanvankelijk betrof het zorgunits, maar gaandeweg zijn de spelregels eenzijdig gewijzigd door de gemeente. Voorts geeft inspreker aan dat de buren niet open lijken te staan voor een gesprek en de ontwikkeling - hoe dan ook - lijken te willen tegenhouden.

Burgerbelang informeert of inspreker in contact is geweest met de gemeente en zo ja, hoe dit is verlopen.

Inspreker vertelt dat hij in 2014 een onderzoek van het pand heeft moeten laten uitvoeren door een gemeentelijk ambtenaar. In 2015 kwam het Gelders Genootschap naar drie vergaderingen om een voorstel te beoordelen. Het desbetreffende voorstel was gestoeld op zorgunits. Dit is destijds positief beoordeeld en werd breed gedragen door het Gelders Genootschap. In 2019 is de zorgbestemming door de gemeente afgewezen. Voor het plan zelf had dit overigens geen gevolgen.

In de zomer van 2020 heeft de gemeente aan inspreker gevraagd om nieuwe plannen te overleggen, omdat het ingediende plan iets te ruim getekend zou zijn. Op 15 december 2020 zou hierover gesproken worden, maar dit overleg is niet doorgegaan vanwege een technisch mankement.

Drie maanden later bleek er plots het huidige Collegebesluit te liggen. In het overleg van vorige week waren twee personen van de Erfgoedadviesraad aanwezig en zij bleken niet op de hoogte van de brieven, daterend uit 2015. Betrokkenen hebben aangegeven zich hierover te gaan beraden.

De PvdA refereert aan de uitspraak van inspreker dat er toezeggingen zijn gedaan en informeert of deze ook schriftelijk zijn vastgelegd.

Inspreker bevestigt dat in juni 2015 toezeggingen zijn gedaan ten aanzien van het plan. Dat plan was gestoeld op zorgunits, maar betrof wel de totale sloop van het pand.

De VVD vraagt of inmiddels een concreet plan ter inzage beschikbaar is.

Inspreker bevestigt deze mogelijkheid. Het plan heeft bij mevrouw Schuil gelegen in de zomer van 2020. Laatstgenoemde heeft inspreker toen verzocht om met een nieuw plan te komen, omdat de tekening iets te ver naar achter doorliep. Het nieuwe plan zou op 15 december 2020 gezamenlijk besproken worden.

De SP constateert dat inspreker zich bijzonder kritisch uitlaat over de gemeente en over de buurtbewoners. Deze uitlatingen storen hem enigszins. Hij wijst op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een dergelijke ontwikkeling, met name wat betreft de beeldkwaliteit.

Het CDA heeft uit de woorden van inspreker begrepen dat de Erfgoedadviesraad met een advies zou komen. Hij informeert of hierbij een tijdspad is gemeld.

Inspreker wijst erop, dat een en ander vorige week pas is besproken. De leden van de Adviesraad hebben aangegeven erop terug te komen, maar wanneer is niet duidelijk. Inspreker hoopt op spoedige duidelijkheid. Projectontwikkelaar Wiggers heeft drie nieuwe modellen laten maken en wil deze graag presenteren aan de buurt.

Beantwoording College

Het College stelt voor omwille van de tijd - na beantwoording van de vragen die al zijn gesteld naar aanleiding van de inspraakbijdragen - de presentatie te starten. Duidelijk dient op voorhand te zijn, dat de gemeente niet gaat over het advies van de Erfgoedadviesraad. Het advies wordt door de gemeente wel meegewogen, maar de Adviesraad heeft hierin een zelfstandige positie. Op de vraag wanneer het advies van de Erfgoedadviesraad verwacht kan worden, moet de wethouder het antwoord schuldig blijven. Wat het pand zelf betreft, geeft hij aan, dat er geen sprake is van een gemeentelijk monument of een rijksmonument, maar wel van een beeldbepalend pand. Dit betekent dat hiervoor stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgesteld. Het uitgangspunt hierbij is behoud van het pand. Hier kan alleen van afgeweken worden op basis van een zeer goede onderbouwing.

De ChristenUnie informeert in hoeverre de door het College geschetste lijn consistent is met de lijn die in 2015 is ingezet.

Het College geeft aan, dat het pand een lange historie kent. In de loop der jaren zijn er verschillende plannen ingediend. Een toezegging over een ander plan kan niet gebruikt worden voor een nieuw plan. De stedenbouwkundige voorwaarden waren toen én nu van kracht. De enige afwijking van het plan is het besluit om geen nieuwe zorginitiatieven toe te staan. Dit betreft een besluit van de gemeente dat in het algemeen belang is genomen.

Ambtelijke toelichting op het structuurbeeld Klein Vaticaan, door de heer A. Groen

Ambtelijk wordt een toelichting geboden op het structuurbeeld Klein Vaticaan. Spreker geeft aan dat de voorgeschiedenis op vrijdag 25 juni is geschetst tijdens de rondleiding ter plaatse. De Halterstraat bevindt zich aan de rand van dit gebied.

Het structuurbeeld is kaderstellend en dient om duidelijkheid te bieden aan de hand van onder andere de ruimtelijke basisprincipes, structurele aanpak en stedenbouwkundige uitgangspunten per deelgebied. Wat betreft de uitvoeringsstrategie is Klein Vaticaan nadrukkelijk geen plan van de gemeente, maar vooral een ontwikkeling van verschillende partners. Het uitgangspunt is om te sturen op doelen en kwaliteiten, niet op eindbeelden.

Het plan heeft vanaf ultimo december 2020 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging heeft het veel positieve reacties opgeleverd, maar ook enige zorg.

Verschillende partijen vervolgen met de uitwerking. Het betreft een integrale gebiedsaanpassing, maar met verschillende uitwerkingstempo’s. De financiering van een en ander zal nog nader worden geconcretiseerd. Daarover vinden gesprekken plaats met de Provincie en de rijksdienst.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.

Vragen en inbreng vanuit raadsfracties

De ChristenUnie spreekt dank uit voor de presentatie en ook voor de rondleiding in achterliggende week. De fractie vraagt zich af wat het zou betekenen voor de toegankelijkheid, bijvoorbeeld voor de hulpdiensten, als een en ander naar de oorspronkelijke rooilijn zou worden teruggebracht.

GroenLinks is blij met de heldere integrale aanpak en de rondleiding. De fractie heeft twee zorgpunten. Het eerste betreft de financiën en de zorg dat het traject rond het vrijmaken van middelen vertragend zou kunnen werken. Voorts is de fractie benieuwd of de wethouder het feit dat parkeren op eigen grond wordt gepromoot om zo min auto’s in het straatbeeld te hebben, niet strijdig acht met de gewenste biodiversiteit en klimaatbestendigheid in de wijk.

D66 brengt een punt van orde in. Gezien de tijd zullen niet alle vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. De fractie vraagt hoe hiermee om te gaan.

De voorzitter roept alle fracties op om eventuele vragen schriftelijk in te dienen. In het Presidium kan vervolgens worden besproken of het voorstel rijp is voor raadsbespreking.

De SP wijst erop, dat in het Forum altijd een mogelijkheid tot discussie is. Bij een schriftelijke vragenronde ontbreekt de discussie. De fractie is er dan ook voorstander van om de discussie op een ander moment voort te zetten.

Beantwoording College

Het College vraagt aandacht voor de partijen die in afwachting zijn van besluitvorming en meent dat het de voorkeur verdient om dit thema snel te behandelen, daar dit traject immers al jaren voortduurt.
Juridisch en financieel heeft het echter geen consequenties om de behandeling te verdagen tot na het zomerreces.

Het CDA stelt voor om de vergadering niet te sluiten, maar te schorsen, opdat de discussie op een ander tijdstip kan worden vervolgd.

De ChristenUnie spreekt de hoop uit, dat in de voortzetting van de discussie niet opnieuw tijd wordt ingeruimd voor inspraakreacties.

De voorzitter bevestigt dat er in het vervolgtraject geen inspraak meer mogelijk is.

Afronding door de Forumvoorzitter

De voorzitter stelt vast dat verdere behandeling van het onderwerp wordt verdaagd tot na het zomerreces. Hij dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en schorst het Forum om 20.00 uur.

[1] Niet aanwezig | Geen gebruik gemaakt van de inspreekmogelijkheid.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 6 september 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 06-09-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ.H. Weststrate
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Zie videotulen.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 september 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-09-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend