Pagina delen

Vaststelling jaarrekening 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2014 (controleverklaring);
 2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 met een gerealiseerd saldo (dat wil zeggen: na mutaties met reserves) van € 224.717,24 positief vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij deze bieden wij u de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Zutphen over het boekjaar 2014 aan.

Saldo jaarrekening

De jaarrekening 2014 van de gemeente Zutphen sluit met een batig saldo van € 224.717,24 (afgerond € 225.000). Dit is het saldo na mutaties met reserves (-€ 3.029.000). Een uitgebreide financiële toelichting is te vinden in hoofdstuk 4 van de jaarstukken 2014. Inzake de bestemming van het batig saldo is er een apart raadsvoorstel.

Schematisch kan bovenstaande als volgt worden weergegeven:

zie bijlage

De effecten uit de jaarrekening die een structureel karakter hebben zullen bij de komende burap en begroting worden betrokken.

Beoogd effect

Vóór 15 juli 2015 aanbieden van de jaarrekening 2015 bij de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Argumenten

1.De raad dient op de hoogte te zijn van de uitkomsten van het accountantsonderzoek (alvorens de jaarstukken vast te stellen).

Vooruitlopend op de afronding van de controlewerkzaamheden eind juni en de ontvangen controleverklaring wordt er vanuit gegaan dat voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring zal worden afgegeven door de accountant.

De accountant verwoordt de uitkomsten van het onderzoek in de controleverklaring zoals opgenomen in de jaarstukken. De accountant dient naast de getrouwheid ook de rechtmatigheid in zijn controle en oordeel te betrekken.

Getrouwheid

In de controleverklaring wordt gemeld dat de accountant van mening is dat er een getrouw beeld is omtrent zowel de baten en de lasten over 2014 als de activa en passiva per 31 december 2014 en dit in overeenstemming is met het BBV (Besluit begroting en verantwoording).

Rechtmatigheid

In de accountantsverklaring wordt gemeld dat in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Dit houdt dus in dat zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring wordt afgegeven.

1. Het is de taak en bevoegdheid van de raad het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

De jaarrekening 2014 sluit met een batig resultaat van € 224.717,24. In de jaarstukken 2014 wordt op bladzijden 124 en volgende een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële afwijkingen. Een uitgebreide toelichting/analyse is te vinden in hoofdstuk 4.2 van de jaarstukken 2014. Het rekeningsaldo is afzonderlijk opgenomen in de balans. Bestemming van het saldo dient bij afzonderlijk raadsbesluit plaats te vinden nadat de jaarrekening is vastgesteld.

De Rekenkamercommissie heeft in opdracht van de gemeenteraad één programma van de jaarstukken beoordeeld en brengt zelf een rapport met bevindingen en aanbevelingen uit aan uw raad.

Kanttekeningen

De controlewerkzaamheden van de accountant zijn nog niet afgerond

Vooruitlopend op de gehele afronding van de controle door de accountant naar verwachting eind juni, wordt er van uitgegaan dat over het jaar 2014 een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als de rechtmatigheid wordt afgegeven. Naar aanleiding van de controle zijn diverse wijzigingen doorgevoerd die het saldo van baten en lasten (resultaat voor bestemming) en het gerealiseerde resultaat (resultaat na bestemming) incidenteel negatief hebben beïnvloed. Het gaat om wijzigingen op het onderdeel grondexploitaties.

Er is nog geen uitslag over in de jaarrekening gemelde overschrijding op het krediet voor de bouw van de Adriaan van den Ende.

In de jaarrekening is de overschrijding op het krediet voor de nieuwbouw van de Adriaan van den Ende gemeld. Op het moment van schrijven van dit raadsvoorstel is het definitieve controlerapport nog niet beschikbaar. Vooralsnog is uit de contacten met de accountant niet gebleken dat er geen goedkeurende verklaring zal worden afgegeven op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. De grens voor de onrechtmatigheid ligt op 1% van het totaal van de lasten, inclusief dotaties aan de reserves. Dit komt neer op een bedrag van € 1.538.069.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Inzake de bestemming van het saldo is er een afzonderlijk raadsvoorstel. 

Bijlagen

 • Jaarstukken 2014 Zutphen
 • Bijlagen jaarrekening 2014

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0094

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 mei 2015 met nummer 61879b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2014 (controleverklaring);
 2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 met een gerealiseerd saldo (dat wil zeggen: na mutaties met reserves) van € 224.717,24 positief vast te stellen onder het voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Vergaderd wordt over de Jaarstukken 2014 van de gemeente Zutphen, bestaande uit het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014.
Bij de vaststelling van de Programmabegroting over 2014 heeft de raad de kaders voor het beleid in de gemeente gesteld. Het uitvoeren van de gestelde kaders is de taak van het college.

Via het Jaarverslag 2014 legt het college per programma verantwoording af over de realisatie van de plannen. De volgende vier vragen zijn daarvoor leidend:

 1. Wat wilden we bereiken?
 2. Wat gingen we daarvoor doen?
 3. Wat was het resultaat?
 4. Wat heeft het gekost?

Via de Jaarrekening legt het college verantwoording af over de besteding van de budgetten die zijn toegekend voor het uitvoeren van de programma’s.

Dit jaar sluit de Jaarrekening met een batig saldo van € 225.000. Na het vaststellen van de Jaarrekening 2014 besluit de raad wat er met dit bedrag wordt gedaan.

De gepresenteerde resultaten worden jaarlijks door een onafhankelijke -door de raad benoemde- accountant beoordeeld op getrouwheid en rechtmatigheid. Brief E01 op de lijst ingekomen stukken van de raad van 29 juni 2015 bevat de accountantsverklaring over 2014.

Wettelijk is bepaald dat de vaststelling van de Jaarrekening 2014 en toezending ervan aan de Provincie moet gebeuren vóór 15 juli van het erop volgende jaar.

Eén van de taken van de Rekenkamercommissie is het om jaarlijks een rapport van bevindingen en aanbevelingen over deze Jaarstukken uit te brengen aan de raad. Dit jaar verzorgt de Rekenkamercommissie aan het begin van de behandeling van deze Jaarstukken een presentatie.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling en J. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Allereerst wordt de vergaderorde van de onderwerpen vastgesteld.:

 • Presentatie rekencommissie
 • Jaarstukken
 • De voorliggende motie
 • Bestemming batig saldo

 

Vervolgens krijgt de rekenkamercommisie het woord. Men geeft aan op een andere manier gewerkt te hebben. Het streven is meer toekomstgericht te werken. Een onderdeel is er dit jaar specifiek uitgelicht namelijk Programma 7.

Vervolgens wordt de presentatie gehouden.

Na afloop van de presentatie krijgt het forum de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het CDA vraagt wat het oordeel van de rekenkamercommissie is over de kengetallen. Bovendien wil men weten wat er gebeurd is met eerdere aanbevelingen.

De Stadspartij wil graag weten wat bedoeld wordt met realistische afspraken.

De SP wil ook graag weten hoe het staat met eerdere aanbevelingen.

Burgerbelang wil graag weten waarom met gegevens uit 2013 gewerkt wordt.

GroenLinks merkt op dat in de algemene beschouwingen is gezegd dat werk belangrijk is. Dit ziet men echter niet terug in Programma 7.

De rekenkamercommissie krijgt nu het woord ter beantwoording van de vragen.

Allereerst gaat men in op de aanbevelingen. Vaak duurt het lang voordat deze worden overgenomen. Daar de raad nu de urgentie van de problematiek inziet verwacht men nu snellere implementatie.

Met realistische afspraken bedoelt de commissie dat vragen overzichtelijk en klein moeten zijn . Doelen uit de begroting moeten in de jaarrekening beantwoord worden.

Met betrekking tot de vraag over de oudere cijfers geeft de rekenkamercommissie aan dat niet alles ieder jaar gemonitord wordt. Trendgegevens kunnen soms wel uit andere gemeente verkregen worden. Daarnaast kunnen andere niet altijd kwantificeerbare gegevens ook gehaald worden uit een dialoog met andere instanties.

De voorzitter bedankt de leden van de rekenkamercommissie. Het college krijgt het woord.

Het college meldt dat de goedkeurende accountantsverklaring nog ontbreekt. Het wachten is op de interne review van het accountantskantoor. De goedkeuring wordt binnen twee dagen verwacht. Inhoudelijk is de accountant akkoord.

De voorzitter zegt later in te gaan op het procedurele gevolg en geeft het woord aan het forum voor vragen aan het college over de jaarstukken.

Burgerbelang vraagt of er dan nu wel een besluit genomen kan worden. Ook wil men weten hoe het verlies van de Noorderhaven tot stand is gekomen.

De VVD vraagt zich af of de extra afboeking van zes ton niet te voorzien was.

De Stadspartij is eveneens benieuwd naar de reden achter het extra afboeken op de grondposities op de Mars.

GroenLinks vreest dat de gemeente op termijn afstevent op een Artikel 12. Hoe nu verder. Het is niet raadzaam verder te bezuinigen. Het voorzieningenniveau is al erg uitgekleed.

Het CDA deelt de zorgen van GroenLinks en wil bovendien weten welke lessen getrokken kunnen worden uit de huidige grondexploitatieproblematiek.

De SP deelt de zorgen van GroenLinks. Daarnaast wil men weten waarom er gesproken wordt van een voorgenomen verzelfstandiging in de jaarstukken. Dit is toch al besloten?

Ten tweede wil men weten wat de kosten en baten zijn bij het uitvoeren van dwangbevelen

Tot slot vraagt men wat er terechtgekomen is van het afstemmen van de jaarrekening van Perspectief op de gemeente Zutphen.

Het college geeft aan dat de jaarrekening cijfermatig akkoord is. Daarnaast heeft men sterk gekeken naar de grondpositie. Het last minute aanpassen op aanwijzing van de accountant zorgde voor de vertraging.

Het CDA vraagt of het college de opmerkingen van de accountant over de grondpositie deelt.

Het college zegt zich e in te kunnen vinden maar had de aanbevelingen graag eerder gehad. De reviewer is betrokken geweest bij de aanbevelingen. Afwijzing is daarom zeer onwaarschijnlijk.

D66 vindt het vreemd dat de schuld voor de vertraging bij de accountant wordt gelegd. Een dergelijk extra onderzoek is niet ongebruikelijk.

Het college beaamt dat een extra onderzoek altijd mogelijk is maar dat het nu wel erg laat gebeurd.

Er zijn een drietal herwaarderingen geweest. Geld dat nu in de reserve zat moest alsnog toegewezen worden aan een voorziening. Het verlies was voorzien maar de labeling moest anders.
Voor wat betreft de afboeking op Mars is er geen sprake geweest van een rekenkundige fout maar van een verschil in interpretatie .

De Stadspartij vraagt wat e r gebeurd als de stukken niet op tijd zijn.

Het college suggereert dat dan een extra vergadering ingepland moet worden of dat de raad onder voorbehoud de jaarrekening vaststelt .

Burgerbelang merkt op dat de herbestemming sowieso vastgesteld kan worden..

D66 ziet graag dat voorafgaande aan de raadsvergadering gekeken wordt of onder voorbehoud vaststellen kan

De Stadspartij vraagt nogmaals naar de consequenties van het te laat aanleveren. Wat als de jaarrekening niet op 15 juli bij de provincie ligt.

Het college antwoord dat er dan een vernader toezicht op de gemeente kan komen of kan leiden tot boete en een vertraging in uitkering gelden.

GroenLinks geeft aan nog geen reactie te hebben gehad op de geuite zorg over de negatieve ontwikkeling van de gemeentelijke financiële positie.

Het college geeft aan de problemen te onderkennen. Daarom heeft het college ook om input gevraagd voor de strategische agenda. De komende weken wordt met het MT een agenda opgesteld. Daarna komt het college met een presentatie. Er zal zeker discussie plaats gaan vinden over de te volgen route.

D66 vraagt of het gaat om een procesmatige agenda of inhoudelijk.

Het college antwoordt dat het om een procesmatige invulling gaat.

GroenLinks is van mening dat er niet veel mogelijkheden meer zijn en dat een oplossing mede vanuit de provincie en Den Haag moet komen.

Het college geeft aan met andere gemeenten samenwerking te zoeken om dit aan te pakken.

Vervolgens wordt gemeld dat na telefonische navraag bij de accountant blijkt dat de jaarrekening onder voorbehoud vastgesteld kan worden.

De SP verzoekt om beantwoording van de vragen van de fractie.

Het college vraagt of dit schriftelijk mag.

De SP is akkoord.

De voorzitter geeft aan dat het stuk rij pis voor behandeling in de raad. Hierna wordt de auditcommissie als initiatiefnemer van de motie Verbeterplan interne beheersomgeving kort het woord gegeven om de motie toe te lichten.


De motie is een vertaling van de boardletter van de accountant.
Door aanpassingen kan efficiënter gewerkt worden. Een deel van de controles wordt bij de vakafdelingen neergelegd Ook wordt beter gebruik van het huidige softwarepakket aanbevolen.

Groen Links vraagt waarom de auditcommisie behoefte had aan een motie..

De auditcommissie was van mening dat er sprake was van grote urgentie.

Verder zijn er geen vragen meer en de voorzitter concludeert dat de motie rijp is voor de raad

Als laatste punt staat de bestemming batig jaarsaldo 2014 op de agenda.

Het college licht het stuk kort toe. Er zijn geen vragen over .

De voorzitter concludeert derhalve dat ook dit stuk rijp is voor de raad.

Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Auditcommissie 3 juni 2015 (19:00 - 21:00) Naar boven

Datum 03-06-2015 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Gedeputeerdenkamer
Voorzitter
P. Reeuwijk
Griffier
P. Houtsma