Pagina delen

Vaststelling Jaarrekening 2013

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2013 (controleverklaring).
  2. het jaarverslag en de jaarrekening 2013 met een batig saldo na bestemming (dat wil zeggen: na mutaties met reserves) van € 987.000 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij deze bieden wij u de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Zutphen over het boekjaar 2013 aan.

Saldo jaarrekening

De jaarrekening 2013 van de gemeente Zutphen sluit met een batig saldo van afgerond € 987.000. Dit is het saldo na mutaties (toevoeging) € 1.853.000)  met reserves. Een uitgebreide financiële toelichting is te vinden in hoofdstuk 4.3 van de jaarstukken 2013. Inzake de bestemming van het batig saldo is er een afzonderlijk raadsvoorstel.

Schematisch kan bovenstaande als volgt worden weergegeven (zie bijlage 4):

De effecten uit de jaarrekening die een struktureel karakter hebben zullen bij de komende burap en begroting worden betrokken.

Beoogd effect

Vóór 15 juli dient de vastgestelde jaarrekening bij de Gedeputeerde Staten van Gelderland te zijn. Hierdoor is vaststelling van de jaarrekening 2013 vóór dit tijdstip noodzakelijk.

Argumenten

1.De raad dient op de hoogte te zijn van de uitkomsten van het accountantsonderzoek (alvorens de jaarstukken vast te stellen).

Vooruitlopend op de afronding van de controlewerkzaamheden half juni en de te ontvangen controleverklaring (naar verwachting tweede helft juni), wordt er van uitgegaan dat voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring zal worden afgegeven door de accountant.

De accountant verwoordt de uitkomsten van het onderzoek in de controleverklaring zoals opgenomen in de jaarstukken. De accountant dient naast de getrouwheid ook de rechtmatigheid in zijn controle en oordeel te betrekken.

Getrouwheid

In de controleverklaring wordt gemeld dat de accountant van mening is dat er een getrouw beeld is omtrent zowel de baten en de lasten over 2013 als de activa en passiva per 31 december 2013 en dit in overeenstemming is met het BBV (Besluit begroting en verantwoording).

Rechtmatigheid

In de accountantsverklaring wordt gemeld dat in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Dit houdt dus in dat zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring is afgegeven.

2. Het is de taak en bevoegdheid van de raad het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

De jaarrekening 2013 sluit met een batig resultaat van € 987.000. In de jaarstukken 2013 wordt op bladzijden 140 en volgende een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële afwijkingen. Een uitgebreide toelichting/analyse is te vinden in hoofdstuk 4.3 van de jaarstukken 2013. Het rekeningsaldo is afzonderlijk opgenomen in de balans. Bestemming van het  saldo dient bij afzonderlijk raadsbesluit plaats te vinden nadat de jaarrekening is vastgesteld.

De Rekenkamercommissie heeft in opdracht van de gemeenteraad de jaarstukken beoordeeld en brengt zelf een rapport met bevindingen en aanbevelingen uit aan uw raad.

Kanttekeningen

De controlewerkzaamheden van de accountant zijn nog niet afgerond

Vooruitlopend op de afronding van de controle door de accountant naar verwachting half juni, wordt er van uitgegaan dat over het jaar 2013 een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid wordt afgegeven door de accountant.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Inzake de bestemming van het saldo is er een afzonderlijk  raadsvoorstel.

Bijlagen 

  1. Jaarstukken 2013 Zutphen
  2. Bijlagen jaarrekening 2013
  3. Rapport Deloitte Accountants inzake controle jaarrekening 2013
  4. Schematisch overzicht

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0099

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 juni 2014 met nummer 28694b e s l u i t :

1. kennis te nemen van het oordeel van de accountant

2. de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de gemeente Zutphen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 23 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college vraagt de raad kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2013 (controleverklaring. Wordt nog aangeleverd) en het jaarverslag en de jaarrekening 2013 met een batig saldo na bestemming (dat wil zeggen: na mutaties met reserves) van 987.000,- vast te stellen. Artikel 198 Gemeentewet bepaalt dat de raad de jaarrekening en het jaarverslag vaststelt.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 23-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPEllen Verhoog
D66Willemijn Voorham
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijDorien Bogerd
VVDWillem van Stockum
CDAGidie Ritzerveld
ChristenUnieRichard Klein Bennink
De Lokale PartijEsther van Beek - van Heerde

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft kort de inhoudt van het forum weer en geeft daarna het college het woord.

Het college geeft aan dat het niet gebruikelijk is dat de jaarrekening wordt gepresenteerd zonder accountantsverklaring. Door omstandigheden heeft de accountant vertraging opgelopen. Wel heeft de accountant vanmorgen telefonisch al voorzichtig aangegeven met de jaarrekening in te stemmen. De verklaring zal bij de behandeling van de stukken in de raad van 7 juli zitten.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van twee vragen.

D66 uit haar complimenten over de jaarrekening en de leesbaarheid ervan. D66 heeft vorig jaar al gevraagd of de gegevens van Het Plein gepresenteerd kunnen worden in context en trends. Deze vraag is er nu nog steeds. Opgemerkt wordt dat in een trend te zien is dat de belastingdruk zich opbouwt over de jaren heen. Voorheen scoorde we onder gemiddeld. Nu is deze net boven het gemiddelde door de keuzes die we maken. We moeten hiervan bewust zijn en ook voorkomen dat we weer scheef gaan lopen.

PvdA kan instemmen met de aanbevelingen die de rekenkamercommissie heeft gedaan en hoort graag van het college wat zij er van vinden en wat ze hier mee gaan doen? PvdA ziet een overschot op de WMO post hoe kan dit en is dit een structureel overschot?

VVD steunt de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en doet een herhaalde oproep aan het college om te gaan werken aan een betere begroting. Duidelijker gaan aangeven wat wij willen met de begroting. VVD hoort graag van het college of deze zich uitspreekt over de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de medewerking aan een programmabegrotingscommissie?

SP vraagt of de risicosystematiek die is opgenomen met betrekking tot de transities vergelijkbaar is met andere gemeente. SP merkt op dat het bedrag wat staat voor uitvoeren van de leerplicht is erg hoog is. Wordt dit lager door de transities? Hoe staat het met de groep jongeren van 18 tot 24 deze vallen vaak buiten de boot.

Christen Unie hoort graag van het college hoe ze omgaan met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie? In de bijlage van de jaarrekening op blz. 42 staat bij baten grondzaken een heel hoog bedrag. Hoe kan dit?

CDA sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD en wil weten hoe en hoe snel het college met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan de slag gaat.

GroenLinks sluit zich ook aan bij de opmerkingen van de VVD en vraagt zich ook af waarom de jaarrekening niet compacter kan. Alleen de financiën is toch voldoende.

Stadspartij vindt de jaarrekening redelijk leesbaar en sluit zich aan bij de vraag over de aanbevelingen.

De Lokale Partij sluit zich ook aan bij de vraag over de aanbevelingen.

De voorzitter geeft het college de gelegenheid om de vragen te beantwoorden.

Het college geeft aan dat in de rapportage van volgend jaar een trend zal worden opgenomen van Het Plein.

Belastingdruk is een constatering, niet positief niet negatief gemiddeld dus.

Het college heeft de aanbevelingen van de rekenkamercommissie net gekregen. Het college gaat zich hier over buigen en zal dit over ongeveer 3 maanden (sept/okt) in een forum behandelen. Nu wil het college daar nog geen uitspraken over doen.

Op het positieve saldo van de WMO van 1,46 miljoen is de korting al toegepast. Het geld gaat op de reserverekening.

De werkgroep programmabegroting bestaat al . Veel partijen hebben hier aan deelgenomen. Het is goed om daar nieuw leven is te blazen want  de begroting voor 2015 wordt nu al gemaakt en het is goed om aan de voorkant van het proces te zitten.

Interruptie van de VVD die aangeeft dat werkgroep geen status had en dus ook nooit een product heeft geleverd. Dit is spijtig. De begroting mag wat minder cijfermatig zijn en wat meer doelen bevatten.

College geeft aan dat dit klopt maar dat ook prestatie-indicatoren moeten worden meegenomen. Er wordt door het ambtelijk apparaat voordurend gewerkt aan de verbetering van de begroting.

Bij het college is het onbekend of omliggende gemeenten dezelfde risicosystematiek gebruiken als wij.

De leerplicht gaat niet over jongeren tussen de 18 en de 24 jaar. Voor deze jongeren wordt wel goed werk geleverd maar helaas is er ook veel werkeloosheid. Voor de jongeren tot 18 jaar is de leerplicht van toespassing.

Antwoordt op de vraag van de Christen Unie is na terugkoppeling met de vakafdeling toegevoegd aan dit verslag. Het saldo van de baten grondzaken bedraagt negatief  € 5.067.000. Gerealiseerd is € 3.135.000 tegenover een raming van € 8.202.000. Deze lagere opbrengst is veroorzaakt doordat in 2013 minder grond is verkocht dan was voorzien omdat een aantal ontwikkelaars zich heeft teruggetrokken. Tegenover deze lagere gerealiseerde opbrengsten staat een totaal aan lasten van € 3.092.000. Dit is in totaliteit € 4.830.000 minder aan kosten van was voorzien. M.a.w. minder opbrengsten maar ook minder kosten. Per saldo levert de grondexploitatie een nadeel op van € 237.000 ( € 4.830.000 minus € 5.067.000). Dit saldo is verrekend met /onttrokken aan een drietal  reserves. Op blz. 82 van de jaarstukken is één en ander nader toegelicht (product 830 Grondzaken).

College geeft aan dat de vorm van het verslag bij voorschriften is vastgelegd en dus niet te veranderen is.

Tenslotte bedankt het college de fracties voor de complimenten.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van vervolg vragen.

PvdA geeft aan dat ze bij de griffie een aantal technische vragen heeft ingediend en vraagt wanneer de antwoorden te verwachten zijn.

Het college was hiervan nog niet op de hoogte maar probeert voor 7 juli te komen met de antwoorden.

PvdA vraagt zich af of het overschot op de begroting voor WMO betekend dat er te veel is bezuinigd op de huishoudelijke hulp?

VVD vult de PvdA aan met de opmerking dat geld uitgeven niet een doel op zich is. Het doel is het verlenen van goede zorg. De vraag is wat het college gaat doen als het budget voor de WMO omlaag gaat en de zorgvraag gelijk blijft.

College is op dit moment vier scenario’s aan het uitwerken. Deze komen ter zijner tijd naar u toe.

VVD heeft nog 3 zorgpuntjes over de jaarrekening.

- De dubieuze debiteuren, waar zitten die?

- De opbrengst van de leges zijn lager terwijl de leges zelf hoger zijn geworden, hoe kan dit?

- Heeft het college voldoende inbeeld hoe hoog de lasten van de automatisering voor de komende jaren zal worden?

De heer Kamphuis geeft aan dat de dubieuze debiteuren de belastingbetaler is. Door de crisis is de belastingbetaler later met betalen.

Antwoordt op de vraag van de VVD is na terugkoppeling met de vakafdeling toegevoegd aan dit verslag. De leges zijn in 2013 achtergebleven t.o.v. de begroting. Dit zit voor een groot deel in twee soorten leges. Ten eerste achterblijvende bouwleges, met name veroorzaakt doordat een aantal grote projecten op De Mars geen doorgang hebben gevonden in 2013. Ten tweede bleven de leges GBA achter t.o.v. de begroting. Hierdoor was er ook een klein voordeel op de uitgaven leges GBA i.v.m. een lagere afdracht. Voor 2015 streven we naar een hogere opbrengst van de leges maar hier moet wel rekening gehouden worden met maximaal kostendekkendheid van de leges. De opbrengsten mogen, op begrotingsbasis, de lasten niet overschrijden.

De college geeft aan dat tot nu toe er altijd voldoende financiële middelen zijn geweest voor automatisering en informatisering, dus de verwachting is dat dit voor de toekomst ook zo is. Vooralsnog is het toerijkend.

Het CDA geeft aan dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie uit 2012 vrijwel dezelfde zijn als 2013. Het moet toch niet zo zijn dat elk jaar hetzelfde geroepen wordt en dus een herhaling is van het jaar ervoor. Er moet nu toch echt aan de slag gegaan worden.

Het college is het hier mee eens maar geeft nogmaals aan hier in een later stadium op terug te komen.

De voorzitter vraagt de fracties of het stuk rijp is voor de raad. Alle fracties stemmen in.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend