Pagina delen

Vaststelling Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong gewijzigd, conform de “Nota van wijzigingen Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied”, vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong is een product van de gemeenten Brummen en Zutphen. Het is een herijking op onderdelen van de Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong (2008) voor specifiek het middengebied IJsselsprong. De visie geeft het gewenste ruimtelijk beeld op hoofdlijnen weer, zodat het kan dienen als streefbeeld voor toekomstige plannen.

Enkele in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie zijn: veel minder woningen, van maximaal 3.000 naar ca. 300, geen doortrekking van de weg vanaf de Oude IJsselbrug door De Hoven, geen geul in de uiterwaarden op korte termijn (Tichelbeeksewaard) en de nadere uitwerking van de groene buffer in de Klimaatcorridor.

Voor de rondweg stelt de provincie een inpassingsplan op. In deze structuurvisie wordt voor de rondweg daarom de huidige stand van zaken weergegeven.

De ontwerpstructuurvisie ‘Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong’ heeft 6 weken, van 14 november 2013 tot en met 27 december 2013, ter inzage gelegen. Op woensdagmiddag 27 november 2013 is er in Zutphen een informatiemiddag georganiseerd waarbij de ontwerpstructuurvisie kon worden ingezien en er tevens gelegenheid was voor het stellen van vragen. Brummen heeft op donderdagmiddag 28 november 2013 een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Beoogd effect

Te beschikken over een structuurvisie conform de Wet ruimtelijke ordening voor het Middengebied IJsselsprong (Artikel 2.1 Wro).

Argumenten

1.1 Bewoners van Brummen en Zutphen hebben 6  weken gelegenheid gehad  om hun zienswijze te geven op de ontwerpstructuurvisie

Circa 75 bewoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De ingebrachte reacties zijn grotendeels  gericht op de rondweg, waarover deze structuurvisie geen beleidsuitspraken doet. Een aantal indieners spreekt waardering uit voor het plan en wil graag in gesprek met de gemeente om de groene ruimte verder vorm te geven. Vanuit een melkveehouder is gewezen op de mogelijke spanning tussen recreatie en melkveehouderij in de zin van het overbrengen van ziekten door loslopende honden.

De structuurvisie heeft echter nog geen directe bindende werking voor de burger. Zie hiervoor ook kanttekening 1.3. Bij een eventuele verdere uitwerking van deze plannen moet de inbreng van deze burgers ter harte worden genomen.

1.2 De besluitvorming voor de rondweg valt buiten de structuurvisie. De provincie stelt hiervoor een inpassingsplan op.

Veel indieners stellen dat het tracé voor de rondweg bepalend is voor een groot aantal zaken in de structuurvisie en willen dat de structuurvisie wordt teruggenomen.

De keuze voor de ligging van het rondwegtracé is geen onderwerp van de structuurvisie. Het college hanteert als uitgangspunt dat de rondweg er komt. De tracékeuze voor de rondweg ligt echter buiten de beslissingsbevoegdheid van de gemeente Zutphen en kent een eigen procedureel traject (waarbij overigens de gemeente  zowel bestuurlijk als ambtelijk aanhoudend bij de provincie pleit voor het zuidelijk tracé). Dit betekent dat verder kan worden gegaan met de structuurvisie zodat de verschillende ontwikkelingen die zijn voorzien in de Hoven verder kunnen worden voorbereid en/of uitgevoerd. Deze ontwikkelingen, zoals het herinrichten van wegen en pleinen, het realiseren van groene dorpsranden, de clustering van de glastuinbouw en de toekomstige beperkte woningenbouw, zijn planologisch gezien immers niet afhankelijk van de exacte ligging van de rondweg.

De provincie bereidt een inpassingsplan voor de rondweg de Hoven voor. In de structuurvisie wordt de actuele stand van zaken inzake de rondweg weergegeven. In paragraaf 2.2. wordt de samenhang kort verduidelijkt. De wijk is meerdere malen, en op meerdere wijzen betrokken bij de planvorming voor de Hoven. Paragraaf 4.1. geeft hier nader inzicht in.

De effecten van een noordelijk tracé voor de Teuge zijn mede reden geweest voor het bestuur van Zutphen om bij de provincie te pleiten voor een zuidelijk tracé. Ook bij een noordelijk tracé zijn er echter nog voldoende kansen voor het realiseren van kwaliteitsverbetering voor de wijk als geheel. Bij de uitwerking van de tracékeuze zal rekeningen worden gehouden met het aspect leefbaarheid.

Wij stellen dan ook voor dat de structuurvisie niet wordt teruggetrokken.

1.3 De intergemeentelijke structuurvisie is een vertaling van het masterplan, en is aangepast aan de huidige inzichten en ontwikkelingen

De Intergemeentelijke Structuurvisie uit 2008 (voor het waterdeel aangepast in het Voorstel “alles in één keer” uit 2009) wordt met deze nieuwe structuurvisie aangepast aan de huidige inzichten en ontwikkelingen(zoals een veel lager woningbouwaantal en geen doortrekking langs het spoor).Als opmaat naar deze structuurvisie is in 2012 het Masterplan Middengebied gepresenteerd en onderwerp geweest van inspraak. Deze structuurvisie geeft de meest actuele ontwikkeling van het middengebied weer. De verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die de gemeenten nastreven worden in hoofdstuk 3 beschreven. Steeds wordt aangegeven welke doelen worden nagestreefd met de ontwikkeling, wat er speelt en wat van belang is, wat het ruimtelijk programma is dat daar uit voortvloeit en indien nodig, welke zaken nog nader onderzocht moeten worden.

1.4 Het (ontwerp) intergemeentelijke structuurvisie sluit naadloos aan op het gebiedsplan Rivier in de Stad

Het provinciaal sleutelproject “IJsselsprong” is in 2012 verbreed tot “Rivier in de Stad”. Rivier in de Stad is een uitvoeringsprogramma dat mede het Hovense deel van de IJsselsprong tot uitvoering brengt. Het gebiedsplan Rivier in de Stad geeft een goed inzicht in de onderliggende ambities en doelen en in het actuele projectenportfolio en is door de raad op dd.18 november 2013 vastgesteld.

1.5 De structuurvisie is de basis voor decentralisatie van de gereserveerde middelen ten behoeve van het middengebied van het Rijk aan provincie Gelderland

Voor het Rijk is een vastgestelde structuurvisie een belangrijke basis voor de decentralisatie van de  gereserveerde Nota Ruimte-middelen van 18 miljoen euro. Het is van belang dat deze middelen op korte termijn beschikbaar komen omdat ook de rente op dit bedrag van belang is voor de realisering van het programma Rivier in de Stad.

Kanttekeningen

1. Het hoofdstuk uitvoering beperkt zich tot de ruimtelijke ontwikkelingen zoals nodig in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De voorliggende Intergemeentelijke structuurvisie is een technische Wro-vertaling en kent geen integrale uitvoeringsstrategie voor alle gewenste ontwikkelingen in de Hoven. Direct gelieerde maar niet-ruimtelijke onderwerpen hebben binnen de intergemeentelijke structuurvisie immers geen juridische status (bijvoorbeeld sociale projecten die voortkomen uit het wijkontwikkelingsplan).

2.De Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied is een strategisch beleidsdocument, dat periodiek kan worden aangepast aan nieuw beleid en heeft geen direct bindende werking voor de burger.

Op basis van de structuurvisie worden nog geen ontwikkelingen daadwerkelijk mogelijk gemaakt. In die zin is de structuurvisie een flexibel/dynamisch beleidsstuk, waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid worden beschreven Wel biedt de structuurvisie het ruimtelijk kader voor de uitwerking van concrete plannen en projecten. De uitwerking van de structuurvisie vindt daar waar nodig plaats door middel van het vaststellen van bestemmingsplannen voor de diverse onderdelen. Deze zijn wel rechtstreeks bindend voor de burger.

3. Er zijn recent bestemmingsgplannen vastgesteld..

De recent vastgestelde bestemmingsplannen zijn conserverend van aard en verwijzen in de toelichting naar de mogelijke ontwikkelingen in de IJsselsprong. Met deze structuurvisie wordt helderheid geboden over de nu voorziene ontwikkelingen voor de komende tien jaar.

4. Separaat heeft de heer Lorier gewezen op de relatie met het besluit over het houden van een referendum.

De heer Lorier heeft twee brieven aan de raad gericht, één als zienswijze op de structuurvisie, één over het in het verleden door hem ingediende referendumverzoek. Deze laatste brief is geen zienswijze op de nu voorliggende structuurvisie. De beantwoording van die brief ontvangt u separaat.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De besluitvorming bij de colleges van Brummen en Zutphen loopt niet synchroon. Streven is om in Brummen de intergemeentelijke structuurvisie eveneens in februari te behandelen in de raad.

De behandeling in forum en raad wordt op gebruikelijke wijze aangekondigd in gemeentenieuws. Na vaststelling door de raden van Brummen en Zutphen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong wordt dit bekend gemaakt in de Regiobode Brummen en in de Zutphense Koerier. In de publicaties wordt aangegeven dat de Intergemeentelijke structuurvisie zowel bij het loket in het Stadhuis van Zutphen en bij het loket in het Gemeentehuis van Brummen is te raadplegen. Ook is de intergemeentelijke structuurvisie te raadplegen via de websites van beider gemeenten.

De structuurvisie zal tevens worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De structuurvisie treedt in werking de dag na bekendmaking. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de structuurvisie kan géén bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Bij vaststelling van dit beleidsdocument voorziet de Wro niet in een bezwaar- of beroepsmogelijkheid tegen vaststelling van een structuurvisie. Tegen provinciale inpassingsplannen dan wel gemeentelijke bestemmingsplannen staat een breed scala van zienswijzen en beroep open. Vooruitlopend op het provinciale inpassingplan zal de gemeente de provincie zowel ambtelijk als bestuurlijk op de hoogte brengen van de grote weerstand vanuit De Hoven tegen het noordelijk tracé.

Bijlagen

  1. Inspraakexemplaar Intergemeenteljike Structuurvisie Middengebied IJsselsprong
  2. Gebundelde reacties
  3. Nota van zienswijzen en wijzigingen intergemeentelijke structuurvisie middengebied IJsselsprong d.d. januari 2014

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0018

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 januari 2014 met nummer 15019b e s l u i t :

de Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong gewijzigd, conform de “Nota van wijzigingen Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied”, vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Een structuurvisie geeft een gewenste ruimtelijk beeld op hoofdlijnen weer. Zo'n vastgesteld ruimtelijk beeld kan vervolgens dienen als streefbeeld voor toekomstige plannen. In de raadsvergadering van 30 juni 2008 is door de raad de Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong behandeld. Het college stelt nu een herijking op onderdelen van deze Structuurvisie voor specifiek het middengebied IJsselsprong voor door een samen met de gemeente Brummen opgestelde 'Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong' voor te leggen. De raad wordt voorgesteld dit gewijzigde ruimtelijke beeld vast te stellen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 10-02-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijH.I. Hamming
VVDA. van Dijk
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SP
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en zegt dat oordeelsvormend de intergemeentelijke structuurvisie Middengebied IJsselsprong aan de orde is.

Hij geeft het woord aan de heer Lorier die zich als inspreker heeft gemeld.

De heer Lorier houdt zijn betoog dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

De voorzitter dankt de heer Lorier voor het heldere betoog. Er zijn geen vragen van forumleden naar aanleiding van het betoog.

Het college zegt dat deze intergemeentelijke structuurvisie Middengebied IJsselsprong de ISGV van 2008 voor dat deel vervangt. Er is sprake van een andere structuurvisie voor het middengebied. De woningmarkt is sinds 2008 gestokt. In het zogenoemde Bronsbergenoverleg is met alle partijen uitgesproken dat er een ander plan moet komen. De rondweg bij de Hoven zit niet in de plannen en het aantal woningen is teruggebracht naar 300 op basis van organische groei. In de plannen zijn de groene dorpsranden nieuw en de glastuinbouw worden geconcentreerd. De Tiggelbeeksewaard krijgt vooralsnog geen extra geul en zal een betere natuurbeleving moeten krijgen. Op dit moment wordt gewerkt aan een wijkontwikkelingsplan voor de wijk.  In de gemeente Brummen is positief gereageerd op de nu voorliggende  structuurvisie. Het college kiest voor een zo zuidelijk mogelijke variant voor de rondweg, maar vindt de westvariant eventueel ook acceptabel.

Stadsbelang dankt het college voor de structuurvusie. Het is zogenoemd zacht plan en is nog niet bindend. De partij vraagt zich af of door de vaststelling van dit plan de gemeenteraad zich niet impliciet verbind aan een tracé voor de rondweg. Er is geen bestuurlijk draagvlak voor de keuze van de provincie en elk risico moet voorkomen worden dat met de vaststelling van dit plan de gemeenteraad zich toch voor de keuze heeft uitgesproken.

GroenLinks is blij met de concentratie van de glastuinbouw. Als raad hebben we ons daar ook voor uitgesproken. De partij wil weten of de provincie al om een reactie is gevraagd, omdat de provincie tot nu toe aan andere visie had.

Het CDA zegt dat de rondweg op de agenda van de provincie staat maar wil wel van het college weten wat het doet om de zuidelijke variant er door te krijgen.

De voorzitter zegt dat dit een vraag is over de rondweg  en dat is niet aan de orde.

Het CDA zegt dat het plan een aantal ambities kent en vraagt of het wijkontwikkelingsplan ingebed gaat worden in deze structuurvisie of een los plan is. Verder wil het weten waaraan gedacht wordt bij de vormgeving van recreatie en het stadsrivierpark. Is een klompenpad mogelijk?

De Stadspartij is blij met de clustering van de glastuinbouw en vraagt op welke wijze de wijk betrokken wordt bij het opstellen van het wijkontwikelingsplan.

De Lijst Lian vraagt wanneer de rondweg aan de orde komt.

De voorzitter zegt dat dit nu niet aan de orde is en het presidium bepaald wanneer iets op de agenda komt.

De VVD is blij met de clustering van de glastuinbouw en hoopt op een voorspoedige voortgang bij de uitwerking van de plannen.

De PvdA zegt blij te zijn dat de beslissing over de rondweg niet in dit plan zit en eveneens blij is met behoud en clustering van de glastuinbouw. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid.

Burgerbelang zegt dat de plannen alle ruimtelijke mogelijkheden heeft voor een keuze voor de rondweg. Het huidige plan van de provincie zit er in maar ook de zuidelijke variant. De partij is van oordeel dat wijkontwikkelingsplannen eigenlijk de basis moeten zijn voor dit soort structuurvisies en niet andersom. De partij wil weten hoe er in verband met het wijkontwikkelingsplan gecommuniceerd gaat worden met de burgers en organisaties en hoe de communicatie is over de rondweg.

De ChristenUnie wil weten wat het uitstel van de extra geul in de Tiggelbeeksewaard gaat hebben op de waterhoogten.

D66 zegt dat in de structuurvisie rekening wordt gehouden met 300 woningen. De klachten uit de Hoven zijn vaak dat door het geringe aantal woningen  diverse voorzieningen niet langer in stand kunnen worden gehouden. Het was beter geweest het aantal woningen te koppelen aan het niveau dat nodig is voor de instandhouding van basisvoorzieningen.

Het college zegt dat deze structuurvisie Middengebied IJsselsprong dat deel van het grotere structuurvisie IJsselsprong overschrijft. Met de vaststelling van deze structuurvisie doet de gemeenteraad geen uitspraak over de tracékeuze van de rondweg. Het is de provincie voldoende duidelijk welke voorkeur de gemeenteraad heeft. Ten aanzien van de glastuinbouw heeft de provincie voorkeur voor het gebied bij de VAR. Daar zijn echter al vele kavels uitgegevens, waardoor verplaatsing lastig is. Verplaatsing is ook niet de voorkeur van de gemeente. De clustering in de Hoven is met de provincie besproken; het definitieve ja moet echter nog komen.

Groenlinks interrumpeert met de vraag waarom niet vooraf een definitieve uitspraak van de provincie is gevraagd.

Het college zegt goede gronden te hebben om aan te nemen dat de goedkeuring en medewerking van de provincie er komt.

Burgerbelang zegt dat het ook hier beter was geweest van fijn naar grof te werken.

Het college zegt dat het hier gaat om een structuurvisie, waarin de kaders en een raamwerk is neergelegd. Met diverse partijen uit de Hoven gaat nadere invulling aan dit raamwerk worden gegeven.

De heer Groen geeft aan dat op dit moment gewerkt wordt aan een analyse voor het Wijkontwikkelingsplan en dat de eerste gesprekken zijn gevoerd met stakeholders. Dit voorjaar zullen er bredere informatie bijeenkomsten worden georganiseerd.

Het college zegt dat de vraag van het CDA over de invulling van het rivierpark met klompenpad past in de ontwikkelingsmogelijkheden en samen met de bevolking tot de uitwerkingsmogelijkheden kan behoren.

De Lijst Lilian hoopt dat de provincie dit voorjaar een definitieve keuze maakt voor de inpassing van de rondweg en de concentratie van de glastuinbouw erg belangrijk is voor de werkgelegenheid in Zutphen.

Het college zegt dat het uitstel van de geul in de Tiggelerwaard alles te maken heeft met nieuwe berekeningen en dat er mogelijk eerder bij de onderdoorgang bij de Havenstraat oplossingen gezocht gaan worden.

Stadsbelang zegt dat er in de ISGV 2008 nog rekening is gehouden met ruimtelijke reservering rond de Hoven  voor afvoer van hoogwater en vraagt zich af hoe zich dit verhoud tot de huidige plannen en de rondweg.

Het college zegt dat provincie en rijk  de aanleg van de rondweg hebben geaccepteerd. De reservering van grond rond de Hoven voor hoogwater staat niet meer hoog op de agenda en zou er af kunnen. Dat moet dan door de tweede kamer gedaan worden en kan aan de orde komen bij de Deltaprogramma's. De grootschalige woningbouw uit de eerste plannen is verlaten. Het getal van 300 woningen in dit plan is niet bepalend. Tot nu toe staan er nog geen woningbouwplannen in de  hoven op de woningbouw programmering van het college. In het kader van de wijkontwikkelingsplannen zal bezien moeten worden wat nodig is voor een minimaal voorzieningenniveau in de Hoven.

Groenlinks vraagt of het niet wenselijk is op korte termijn een uitspraak van de provincie te hebben over de clustering van de glastuinbouw.

Stadsbelang vraagt nog aandacht voor de gevolgen van de leefbaarheid ten aanzien van de Kanonsdijk. Het wordt na de realisatie van de rondweg een gemeenteweg. Het is dus wel degelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente zorg te dragen voor een evenredige verdeling van de verkeersdruk binnen De Hoven door het nemen van verkeersremmende maatregelen op de Weg naar Voorst èn de Kanonsdijk, zoals eerder in een groot aantal zgn. 'reacties' van zowel inwoners als Wijkraad De Hoven naar voren is gebracht.

Het college zegt na de vaststelling van de intergemeentelijke structuurvisie Middengebied IJsselsprong zo snel mogelijk van de provincie een oordeel te zullen vragen over de concentratie van de glastuinbouw. Ten aanzien van de rondweg blijft het college bij een inpassing van de zuidvariant en een betere aansluiting op de Cortenhoevenseweg. Als dat gerealieerd kan worden heeft dat een gunstige invloed voor de Kanonsdijk.

De ChritenUnie vraagt nog waarom de spoorverbinding Apeldoorn -Arnhem nog in de plannen voorkomt. (kaartje pagina 10)

De heer Groen zegt dat dit nog het kaartje is bij het oude plan en in het nieuwe plan deze verbinding niet meer voorkomt.

De voorzitter vraagt de forumleden of dit voorstel rijp is voor besluitvorming door de raad.

Alle Partijen zeggen dat het plan voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming in de raad.

De voorzitter sluit de vergadering. 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 24 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De behandeling van dit voorstel is uitgesteld tot de volgende raadsvergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend