Pagina delen

Vaststelling Haven- en IJsselkadeverordening en Verordening Havengelden

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De Haven- en IJsselkadeverordening gemeente Zutphen 2020 vast te stellen.
  2. De Verordening havengelden gemeente Zutphen 2021 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uit het traject dat is doorlopen in het kader van de havenvisie kwam naar voren dat het wenselijk is een haven- en kadeverordening te hebben. Deze verordening zorgt voor een gelijk speelveld voor en duidelijkheid naar alle partijen die gebruik maken van de gemeentelijke havens en kades. De verordening stelt regels voor veilig en doelmatig gebruik van gemeentelijke havens en kades.

De nieuw vast te stellen Haven- en IJsselkadeverordening Gemeente Zutphen 2020 biedt de basis om havengelden te innen en geeft aanleiding de geldende verordening voor haven- en opslaggelden te vervangen.

De nieuwe verordening Havengelden ziet toe op het innen van gelden rekening houdende met de wensen die in de havenvisie zijn geformuleerd, zoals het innen van gelden voor: het gebruik van de IJsselkade, woonschepen en het gebruik van de kade van de Industriehaven.

Beoogd effect

Een actuele haven- en kadeverordening die veilig en doelmatig gebruik van havens en kades regelt. Een actuele verordening voor het heffen van rechten voor het gebruik van gemeentelijke havens en kades.

Argumenten

1.1 De Haven- en IJsselkadeverordening borgt een veilig en doelmatig gebruik van de havens en kades
Met de in de verordening vastgelegde regels is een veilig en doelmatig gebruik van de havens en kades mogelijk. Daarnaast kan er handhavend worden opgetreden tegen onwenselijke situaties, zoals illegaal aanleggen, zwemmen en vervuilen.
De Haven- en IJsselkadeverordening voorziet tevens in de mogelijkheid van woonschepen in de gemeente. Op basis van deze verordening kan een ligplaatsenoverzicht worden vastgesteld, op basis waarvan het mogelijk is om woonschepen toe te staan ligplaats in te nemen.

1.2 De Haven- en IJsselkadeverordening creëert een gelijk en helder speelveld voor gebruikers van de havens en kades
Als we met partijen spreken over overeenkomsten over het gebruik en het beheer van de havens en de kades dan kan dit efficiënter door een paar onderwerpen generiek te regelen in deze verordening. Ons streven is er ook op gericht om één partij het beheer van de havens en de kades te laten uitvoeren. Deze verordening is daarop toegerust en biedt kansen dit proces te versnellen.

2. De Haven- en IJsselkadeverordening is de nieuwe basis voor het heffen van rechten
De haven- en kadeverordening zorgt ervoor dat wij beter op kansen die zich voordoen in kunnen spelen, bijvoorbeeld het intensiveren van het gebruik van de IJsselkade en de Industriehaven. Deze mogelijkheden zijn niet meegenomen in de geldende verordening Haven- en opslaggelden. De nieuw vast te stellen Verordening havengelden gemeente Zutphen 2021 voorziet hier wel in. Daarbij wordt ook een betere balans geïntroduceerd in het gebruik van de haven(s). Aanleg- en opslagruimte is wat men gebruikt en waar men nu ook voor gaat betalen. Net als voor het innemen van een ligplaats.
De tarieven zijn daarnaast ook in regionaal opzicht afgestemd met Deventer.

Beide verordeningen spelen in op nieuwe trends in de samenleving. De Verordening havengelden stimuleert bijvoorbeeld duurzaam transport over water door korting te geven op ‘groene’ scheepvaart.

Kanttekeningen

De stimuleringsregeling voor duurzame scheepvaart kan leiden tot minder inkomsten
Afhankelijk van het label dat een schip heeft wordt korting gegeven. Er wordt gebruikt gemaakt van een landelijk label (Green Award) die de kwaliteit van het label bewaakt. Er zijn drie labels, brons, zilver en goud. De kortingen voor schippers bedragen respectievelijk 5%, 10%, 15% op de kosten van het havengeld. Op dit moment komen 3 schepen in aanmerking voor 5% korting (ca. €9/p.s.) en drie voor 10%.

Deze kosten worden binnen de verordening verrekend met de nieuwe lig-, op- en overslagtarieven die voor alle schepen gelden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bij het traject tot het vormgeven van de Havenvisie is voldoende input gekomen, door belanghebbenden, voor de te regelen onderwerpen in de Haven- en IJsselkadeverordening. Om deze reden houden wij geen inspraak.

Bekendmaking na vaststelling van de verordeningen vindt plaats conform de daarvoor geldende voorschriften, zodat de verordeningen in werking treden.

Uitvoering van deze verordeningen gebeurt door de havenmeester (Team Veiligheid) voor wat betreft de haven- en IJsselkadeverordening. Tribuut int gelden namens de gemeente op basis van de Verordening havengelden.

Rapportage/evaluatie

De Verordening havengelden wordt na een jaar geëvalueerd op kostendekkendheid en daarna jaarlijks geïndexeerd.

Financiën

De opbrengsten die uit de Verordening havengelden voortvloeien dekken de kosten die gepaard gaan met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen op basis van, en het handhaven van de Haven- en IJsselkadeverordening. Deze opbrengsten dekken niet het onderhoud aan havens en kades; deze kosten vallen onder kosten van regulier en groot onderhoud.

Na een jaar wordt geëvalueerd of de opbrengsten op basis van de verordening de uitgaven volledig dekken.

Bijlagen

  1. Haven- en IJsselkadeverordening gemeente Zutphen 2020
  2. Kaart behorend bij Haven- en IJsselkadeverordening APV Havengebieden Zutphen 2020
  3. De Verordening havengelden gemeente Zutphen 2021
  4. Havenvisie 2030 Zutphen 1.0

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0092

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 september 2020 met nummer 122508


gelet op artikel(en) 149 en 156, derde lid, 216, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Gemeentewet;

 

 


b e s l u i t :

  1. De Haven- en IJsselkadeverordening gemeente Zutphen 2020 vast te stellen.
  2. De Verordening havengelden gemeente Zutphen 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 27 oktober 2020 (21:00 - 22:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 27-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Behandeld in Raad 9 november 2020 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 09-11-2020 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Behandeld in Raad 10 november 2020 (19:30 - 20:30) Naar boven

Datum 10-11-2020 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
videoconference
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings