Pagina delen

Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Het bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22" ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1412Lochemseweg22-vs01).

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op de locatie Lochemseweg 22 te Warnsveld is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. De locatie staat inmiddels geruime tijd te koop, maar is moeilijk verkoopbaar door de agrarische bestemming. De boerderij is te klein om als agrarisch bedrijf verkocht te worden. Om te voorkomen dat de locatie (verder) verpaupert, heeft de initiatiefnemer verzocht om de bestemming te wijzigen naar wonen. De boerderij ligt op een zichtlocatie aan de Lochemseweg.

Sinds 2012 zijn diverse initiatieven voor deze locatie aan de orde geweest, van zowel de eigenaar als potentiële kopers. Dit heeft uiteindelijk niet geresulteerd in verkoop of planvorming. Verwacht wordt dat door de bestemmingsplanwijziging de verkoop van de voormalige agrarische boerderij wordt gestimuleerd.

Het ontwerpbestemmingsplan “Warnsveld, Lochemseweg 22” heeft ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. Gedurende de termijn zijn geen zienswijzen ingekomen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22" beoogt het wijzigen van de agrarische functie naar de bestemming wonen op het perceel Lochemseweg 22 te Warnsveld, planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1. Het bestemmingsplan past binnen de Visie Landelijk Gebied.

De Visie Landelijk Gebied is vastgesteld op 30 november 2015 door de gemeenteraad. De Visie zet in op ruimtelijke kwaliteit. De huidige agrarische bestemming wordt al geruime tijd niet meer uitgeoefend. De boerderij komt niet (meer) in aanmerking om als zodanig in bedrijf te zijn/worden genomen. Instandhouding van de huidige situatie leidt tot (verdere) verpaupering. Er is gezocht naar een andere passende functie. ‘Wonen’ is een passende nieuwe invulling op deze locatie.

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor functieverandering (rood-voor-rood) waardoor het mogelijk is de voormalige agrarische schuren te slopen en één woning te bouwen. Op deze manier is het mogelijk een extra kwaliteitsslag te maken, en kan de huidige situatie sterk worden verbeterd. Deze wijzigingsbevoegdheid kent haar oorsprong in het regionale vastgestelde beleid voor functieverandering "Waar stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies" uit 2008, en is in alle vigerende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied ook opgenomen.

1.2. De woning past binnen het KWP (Kwalitatief WoonProgramma).

De huidige woning die door dit bestemmingsplan wordt omgezet van bedrijfswoning naar burgerwoning past binnen de gemeentelijke planningslijst. Tevens is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hierdoor is het mogelijk met een procedure de aanwezige schuren te slopen en één woning terug te bouwen. Ook deze woning is reeds opgenomen op de planningslijst van de gemeente Zutphen.

1.3. De ontwikkeling is de resultante van een langlopend proces.

Dit bestemmingsplan is het resultaat van een lang proces. Gedurende de afgelopen jaren zijn zowel met de eigenaar als met verschillende potentiële kopers allerlei plannen besproken en verkend. Dit alles heeft niet geresulteerd in een nieuwe ontwikkeling op deze locatie. De eigenaar doorloopt nu dan ook zelf de bestemmingsplanprocedure, waardoor verkoop aan een nieuwe eigenaar naar verwachting makkelijker wordt en de mogelijkheid biedt de ruimtelijke kwaliteit in de toekomst verbeteren.

1.4. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 13 juli 2017 tot en met 23 augustus 2017 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

1.1  Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In een aantal gevallen is er geen plicht om een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12, tweede lid Wro). Er zijn geen verhaalbare kosten, zoals kosten van bodemsanering of aanleg van infrastructuur (artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening). Er hoeft geen exploitatieplan te worden gesloten als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Er is een getekende anterieure overeenkomst. Hierin is het verhaal van eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor de beoordeling van een planschadeclaim geregeld. De kosten van de bestemmingsplanprocedure (en omgevingsvergunning) zijn geregeld middels een legesverordening, en hoeven daarom niet middels een overeenkomst te worden geregeld.

Kanttekeningen

De boerderij is niet meer geschikt om als zelfstandig agrarisch bedrijf verkocht te worden. Door wijziging van de bestemming naar wonen wordt deze locatie aantrekkelijker voor potentiële nieuwe eigenaren. Of het perceel vervolgens ook daadwerkelijk verkocht wordt bepaalt de markt.

Risico’s

Tegen het vaststellen van het bestemmingplan kan beroep worden ingediend. Echter zijn tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingediend, waardoor het niet aannemelijk is dat beroep wordt ingediend.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, het digitale gemeenteblad, op de website van de gemeente, in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De eigenaar van het perceel wordt persoonlijk op de hoogte gesteld van de ter inzage legging van het bestemmingsplan.

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Procedure verlenen aanpak hogere grenswaarden geluid

De Wet geluidhinder geeft aan dat, bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan, een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat door het veranderen van de bestemming sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daarom moeten wij voor de functiewijzing een hogere grenswaarde vaststellen.

De woning voldoet aan de in de "Beleidsregel Hogere geluidswaarden" gestelde eis dat één gevel geluidsluw moet zijn. Zodoende kan de hogere grenswaarde worden verleend. Het verlenen van hogere grenswaarden is gemandateerd aan de Teamleider RED. De procedure loopt -conform de wet- parallel aan die van de procedure van het bestemmingsplan. Het besluit wordt genomen voor vaststelling van het bestemmingsplan.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig legestabel voor rekening van initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zal eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst en een planschadevergoedingsovereenkomst gesloten.

Bijlagen

170905 Warnsveld, Lochemseweg 22_Verbeelding

170905 Warnsveld, Lochemseweg 22_T+R

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0121

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 september 2017 met nummer 101217


gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.


b e s l u i t :

  1. Het bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22" ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1412Lochemseweg22-vs01).
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 oktober 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Op de locatie Lochemseweg 22 te Warnsveld is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. De locatie staat inmiddels geruime tijd te koop, maar is moeilijk verkoopbaar door de agrarische bestemming. De boerderij is te klein om als agrarisch bedrijf verkocht te worden. Om te voorkomen dat de locatie (verder) verpaupert, heeft de initiatiefnemer verzocht om de bestemming te wijzigen naar wonen. De boerderij ligt op een zichtlocatie aan de Lochemseweg.

Sinds 2012 zijn diverse initiatieven voor deze locatie aan de orde geweest, van zowel de eigenaar als potentiële kopers. Dit heeft uiteindelijk niet geresulteerd in verkoop of planvorming. Verwacht wordt dat door de bestemmingsplanwijziging de verkoop van de voormalige agrarische boerderij wordt gestimuleerd.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 09-10-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft de inspreker, de heer Ophuis, het woord.

De heer Ophuis verwijst naar diens eerdere inspreekreactie tijdens het Technisch Blok op 11 september jl. Hij heeft er toen op aangedrongen het agendapunt betreffende de kredietverlening voor de WKO-installatie aan te houden. Inmiddels heeft hij twee gesprekken gevoerd met wethouder Sueters. Deze gesprekken zijn goed verlopen.

Tijdens het gesprek op 20 september heeft de wethouder gemeld dat voor de WKO installatie nog geen vergunning was aangevraagd bij de Provincie en heeft hij toegezegd dat eerst een onderzoek naar de haalbaarheid en eventuele risico’s zou plaatsvinden. De resultaten van deze onderzoeken zouden ter kennisgeving aan de buurtbewoners worden gebracht en de buurtbewoners zouden worden voorgelicht over het WKO-systeem. Pas daarna zou de vergunning worden aangevraagd bij de Provincie. Spreker wenst daaraan toe te voegen dat de vergunning pas wordt aangevraagd als ook de haalbaarheid is bewezen. Hij adviseert deze voorwaarde op te nemen in de voorwaarden die aan de kredietverlening worden gekoppeld.

De ongerustheid over de WKO-installatie heeft met name te maken met het risico van mogelijke bodemverschuivingen, de aanwezige verontreiniging van het grondwater en de gevolgen van het meebewegen van het waterpeil in de IJssel met het grondwater in het centrum.

Het resultaat van het tweede gesprek met wethouder Sueters is de afspraak dat gemeentelijk architect Rouw alle benodigde gegevens krijgt om een ontwerp te maken, waarbij de luchtinstallatie een kwartslag wordt gedraaid; zodoende komt deze in de lengterichting van de diagonaal van het stadhuis te liggen, in plaats van in de breedte en hoeft de installatie niet meer op een stellage te worden geplaatst. Zonder deze stellage kan de installatie 1.50 tot 1.70 meter lager worden geplaatst.

De architect verwacht het gewijzigde ontwerp eind oktober gereed te hebben, waarna er medio november een 3D-presentatie voor omwonenden volgt.

Gezien de geluidsproductie van de nieuwe klimaatinstallatie pleit inspreker voor geluidsmetingen bij omwonenden. Spreker spreekt voorts de verwachting uit dat de eerder gemaakte afspraken over de gebruikstijden van de installatie worden nagekomen.

Spreker meldt afsluitend dat hij blij is met het feit dat dit nu is opgepakt en dat de architect wordt betrokken bij het ontwerp.

De voorzitter constateert dat er vanuit de fracties geen vragen worden voorgelegd aan de heer Ophuis.

De inspraakreactie van de heer Ophuis is bij dit verslag gevoegd.

3. Actieve informatievoorziening

Het College meldt - naar aanleiding van de inbreng inzake de WKO-installatie - dat een memo naar de raad is gestuurd over de gang van zaken. Na het opstellen van de memo’s zijn er nieuwe feiten naar voren gekomen. Zo is onder meer gebleken dat de vergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Op basis hiervan heeft het College besloten een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rondom de bouw van de klimaatinstallatie op het stadhuis. De uitslag zal zo spoedig mogelijk met de raad worden gedeeld.

Er is een goed gesprek gevoerd met de omwonenden en de architect. In gezamenlijkheid wordt bezien wat binnen het bestemmingsplan de beste oplossing is.

De VVD wijst er op dat in de inspreekreactie ook zorgen zijn geuit wat betreft het boren. Spreker vraagt de wethouder of hierover ook inderdaad goed overleg met omwonenden plaatsvindt.

Het College bevestigt dat dit onderwerp wordt meegenomen in de gesprekken met omwonenden, maar het staat los van de WKO-installatie. De bewoners is voorts de mogelijkheid geboden om dit met de installateur te bespreken.

D66 informeert naar het moment waarop de vergunning is verleend en vraagt op welk moment het College signaleerde dat er iets misging.

Het College antwoordt dat dit in het collegeonderzoek in beeld zal worden gebracht. In de memo is vermeld dat het College nog niet op de hoogte was op het moment dat er zaken misgingen. De schriftelijke vragen van D66 zijn in de memo behandeld.

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt een motie aan over de Voedselbank. Het College wordt in deze motie gevraagd om het voortbestaan van de Voedselbank te garanderen zolang bewoners van Zutphen deze voorziening nodig hebben.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 oktober 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van het Forum, versiedatum 9 oktober 2017.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 oktober 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van de raad, versiedatum 9 oktober 2017.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Startersleningen 2017

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6b. Ontslag dhr. M. Klopper extern lid rekenkamercommissie

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6e. Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6f. Intrekken Verordening wet inburgering

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 oktober 2017

De PvdA wijst op de brief, die door de heer K. de Heer op 21 september aan College en raadsleden is gestuurd. De heer De heer spreekt hierin over “de dreiging van grootschalige horeca in de wijk”. De PvdA constateert dat dit schrijven ontbreekt in de lijst ingekomen stukken van 9 oktober.

Het College zal nagaan of deze brief aan het College en de raad is gericht.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 oktober 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen Forumverslagen

9a. Forumverslag 21-09-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 21-09-2017, conform wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 25-09-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 21-09-2017, conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 9 oktober 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-10-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend