Pagina delen

Vaststelling bestemmingsplan "Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de “Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen” vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen, NL.IMRO.0301.bp2000parapluSTEP-vs01, zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen, met verwijzing naar de aangegeven wijzigingen in de reactienota, en het bestemmingsplan met bijlagen verder in procedure te brengen;
  3. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door verschillende wetswijzigingen danwel uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het nodig dat voor verschillende functies in de openbare ruimte bestemmingen met regels worden opgenomen. Dit geldt voor de onderwerpen: standplaatsen, terrassen, evenementen en parkeren. Voor deze functies gelden nu verschillende richtlijnen, die gebruikt worden voor de vergunningverlening. Formeel is voor de functies standplaatsen, terrassen en evenementen, naast een vergunning op grond van de APV, een omgevingsvergunning nodig. Veelal worden deze in de praktijk niet aangevraagd. Dit brengt een risico met zich mee.

De insteek van het voorliggende bestemmingsplan is om de geldende beleidsregels en richtlijnen als uitgangspunt voor de gehele gemeente Zutphen, als parapluplan, te gebruiken. Het gebruik van gronden voor deze functies wordt direct planologisch mogelijk gemaakt.. Met deze insteek worden extra benodigde vergunningen en daarmee kosten voorkomen. Afwijkingen op het beleid zijn uiteraard wel vergunningplichtig en hiervoor zijn wijzigingsmogelijkheden en/of het stellen van nadere eisen in het bestemmingsplan opgenomen. Zo kan altijd een nadere planologische afweging gemaakt worden. Het plan geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente, waarbij de bestaande bestemmingsplannen blijven bestaan en dit bestemmingsplan voor de genoemde functies als een “paraplu” werkt.

Vanaf 23 december 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Er zijn op het ontwerpbestemmingsplan twee zienswijzen binnengekomen. In de Reactienota zijn de zienswijzen samengevat en elke zienswijze is hierbij beantwoord. De twee zienswijzen en een viertal ambtshalve wijzigingen geven aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan ‘Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen’ beoogt de planologische situatie voor standplaatsen, terrassen, evenementen en parkeren voor de gehele gemeente te regelen. Het plan heeft als uitgangspunt dat vastgesteld beleid of gehanteerde richtlijnen voor parkeren (CROW = kennisplatform voor onder andere parkeernormen die landelijk door overheden, adviesbureaus en aannemers wordt toegepast) de basis en planologisch passend zijn. Hierbij zijn ook regels voor mogelijke afwijkingen, nadere regels en overgangsrecht opgenomen.

Argumenten

1.1 Een samenvatting van de ingediende zienswijzen en de reactie(s) hierop zijn verwerkt in de Reactienota.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. In de ‘Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen’ zijn de zienswijzen samengevat en van reacties voorzien. Op basis van de twee zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan conform de verzoeken te wijzigen. Daarnaast vinden een aantal ambtshalve wijzigingen plaats, opdat de bestaande parkeernormen voor Revelhorst/De Stoven gehandhaafd blijven, de gemeentegrens goed is opgenomen, de lijst met terrassen actueel is en in de toelichting de grondslag voor het verlenen van vergunningen voor terrassen in de APV goed is aangegeven.

2.1 De feitelijke en juridische situatie van de verschillende functies in de openbare ruimte voor standplaatsen, terrassen, evenementen en parkeren dienen in het bestemmingsplan goed geregeld te zijn.
Tot en met vandaag zijn door de verschillende wetswijzigingen of uitspraken voor de genoemde functies geen bestemmingen in de bestemmingsplannen van Zutphen met regels voor de genoemde functies opgenomen. Met uitzondering van het bestemmingsplan Noorderhaven en Revelhorst-De Stoven, waarin parkeernormen expliciet zijn opgenomen. Met dit plan brengen we ons beleid op orde.

2.2 Vastgesteld gemeentelijke beleid voor standplaatsen, evenementen of terrassen of vertaalde richtlijnen voor parkeren (CROW) worden in dit plan rechtstreeks geregeld.
De gemeente Zutphen heeft voor de genoemde functies regels en voorwaarden vastgesteld of gebruikt voor het parkeren de CROW-richtlijn. In het plan is dit het uitgangspunt, aangezien dit ook planologisch mogelijk en gewenst is. Hierbij geldt er geen aanvullende vergunningplicht als de functie past binnen het geldende beleid. In het plan wordt zoveel mogelijk verwezen naar bestaand beleid (een zogenaamde dynamische verwijzing) voor standplaatsen, terrassen en evenementen.

2.3 Bij het wijzigingen van het gemeentelijk beleid wijzigt het bestemmingsplan automatisch mee (flexibel en dynamisch).
Mocht in de toekomst het gemeentelijk beleid wijzigen voor de functies standplaatsen, terrassen en evenementen, dan wijzigt dit bestemmingsplan automatisch mee. Er is dan geen herziening van het bestemmingsplan nodig. Dit is een methode die ook onder de Omgevingswet mogelijk wordt: het werken met open normen die uitgelegd worden in een bijbehorend beleidsdocument, waarvoor het college of de gemeenteraad bevoegd is deze aan te passen.

3.1 De financieel-economische uitvoerbaarheid is verzekerd.
Het bestemmingsplan wordt door de gemeente betaald en uit het bestemmingsplan ontstaan geen kosten die verhaald moeten worden. Het is dus niet nodig hiervoor een exploitatieplan vast te stellen.

Kanttekeningen

2.1. Er is geen gemeentelijk beleid voor parkeernormen en per situatie wordt de CROW-richtlijn vertaald naar de Zutphense situatie.
In het bestemmingsplan is de CROW-richtlijn voor parkeren naar de Zutphense situatie vertaald, zoals deze ook in de praktijk wordt toegepast. Een dynamische verwijzing naar de CROW-richtlijn is juridisch mogelijk, maar in verband met de rechtsonzekerheid (afwezigheid van specifieke Zutphense parkeernormen) vindt dit niet plaats. Mocht er in de toekomst beleid voor parkeernormen worden vastgesteld, is het te overwegen het bestemmingsplan op dit punt te wijzigen en ook een open norm voor parkeernormen op te nemen (zie argument 2.3).

2.2 Evenementen in de binnenstad hebben een groot maatschappelijk, toeristisch en economisch belang en kunnen overlast veroorzaken.
Voor Zutphen zijn de evenementen en de kermis van groot maatschappelijk, toeristisch en economisch belang. Wel zijn er ten aanzien van de belangen van de bewoners beleidsregels met voorwaarden opgenomen. De mate van overlast voor bewoners is voor de gegeven periode van evenementen groot, maar wordt in de beleidsregels zoveel mogelijk beperkt. In het evenementenbeleid en dit bestemmingsplan, dat het vastgesteld beleid volgt, is de afweging dat voor een aantal dagen per jaar evenementen en kermis op de verschillende plekken in de stad onder verschillende voorwaarden mogelijk zijn. Beleidsregels geven de maximale beperkte ruimte weer waarop evenementen en kermis mogelijk zijn. In het bestemmingsplan wordt hiernaar verwezen. De afweging en de toets aan de beleidsregels wordt jaarlijks gedaan met het vaststellen van de Evenementenkalender en via vergunningverlening. Het is een complexe belangenafweging waarbij ook wordt gekeken naar een betere spreiding van evenementen (en daarmee overlast voor omwonenden).

Voor geluid wordt het volgende opgemerkt. Uitgaande van een maximaal toegestaan geluidniveau binnen van 50 dB(A) en een gemiddelde geluidwering van de gevels van de woningen van 20-25dB(A), kan er sprake zijn van onduldbare hinder bij evenementen met een norm hoger dan 75 dB(A). Een aantal keer per jaar is een hogere geluidsnorm acceptabel (evenementen in de categorie I). Hierbij zijn wel in de beleidsregels en vergunningen nadere kaders en beperkingen opgenomen, zoals het maximaal aantal malen per jaar op bepaalde locaties dat dit mag plaatsvinden, het beperken van de geluidsnorm, een monitoring van het geluid e.d.. Voor specifiek de kermis is, gelet op de duur van dit evenement, de geluidsnorm verlaagd van 85 dB(A) naar 75 dB(A) op 1 meter afstand van de betreffende attractiemet een centrale muziekregeling voor groot vermaak attracties. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de belangen van de bewoners.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van Het Contact, in het Digitale Gemeenteblad, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Na bekendmaking van de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Financiën

De kosten van dit bestemmingsplan, raming € 20.000, zijn voor rekening van de gemeente. Hiervoor zijn in de begroting (kostenplaats 6810101 Onrendabele bestemmingsplannen) middelen opgenomen om dit te bekostigen.

Bijlagen

  1. Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen’
  2. Geanonimiseerde zienswijzen
  3. Bestemmingsplan “Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen”, inclusief bijlagen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0026

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 maart 2022 met nummer 300911


gelet op de artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

 


b e s l u i t :

  1. de “Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen” vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan: “Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen” gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp2000parapluSTEP-vs01);
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 11 april 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 11-04-2022 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
BurgerbelangA. Garritsen
PvdAT. Mehdi
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Koning
SPM de Ridder
Partij voor de DierenM.J.I. Vellema
Kies Bewust LokaalH Papperse
StadspartijJ. Boersbroek
CDA
ChristenUnieG.A. Kamp

Verslag van de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in Forum van 16 januari 2023 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-01-2023 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH. Krans
BurgerbelangA. Garritsen
PvdAF.J.G.M. Manders
D66B.W. Sommer
VVDM. Koning
SPG.J.H. Muller
Partij voor de DierenN.D. Segaar
Kies Bewust LokaalA.R. Nijenhuis
Stadspartij
CDAS. Deniz
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie het videoverslag en de bijlage.

Het college zegt toe:

  1. Het college komt met een verdieping van het raadsvoorstel op de volgende manier. De verhouding tussen het parapluplan STEP en de bijbehorende beleidsregels wordt uitgelegd en tevens verduidelijkt aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Deze verdieping wordt voor het eerstvolgende presidium aangeleverd.

Advies

Het Forum is van mening dat wanneer aan de toezegging wordt voldaan en het Presidium positief oordeelt, het onderwerp ter besluitvorming voor de raad kan worden geagendeerd.

Behandeld in Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00) Naar boven

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend