Pagina delen

Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het bestemmingsplan “Snippergroen Zuidwijken” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0903Snippergroen-vs01).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Afgelopen jaren zijn in de Zuidwijken in Zutphen projectmatig groenstroken (snippergroen) verkocht danwel is vastgesteld dat deze qua eigendom zijn verjaard en de gemeente geen eigenaar meer is. Planologisch hebben de verschillende verkochte of verjaarde groenstroken de bestemming “Groen” en is het bebouwen of in gebruik hebben als tuin strijdig hiermee. Het plaatsen van een erfscheiding is bijvoorbeeld al niet mogelijk. Met het ontwerpbestemmingsplan voor de Zuidwijken (pilotwijk) wordt de feitelijke en juridische situatie planologisch goed geregeld en kunnen de stroken als tuin- of woonbestemming met (beperkte) mogelijkheden tot bouwen worden gebruikt. Wij hebben op 17 november ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 3 december 2020 tot en met 14 januari 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken, Zutphen" beoogt de planologische situatie met de verkoop of verjaring van snippergroen te regelen. Het plan geeft de verschillende groenstroken de bestemming tuin of wonen afhankelijk van de plek.

Argumenten

1.1 Er zijn geen zienswijzen ontvangen en er zijn geen redenen om ambtshalve wijzigingen aan te brengen.
Vanaf 3 december 2020 tot en met 14 januari 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en hier zijn geen zienswijzen op binnengekomen. Ook is er geen aanleiding ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen.

1.2 De feitelijke en juridische situatie van de verschillende groenstroken dient in het bestemmingsplan goed bepaald zijn.
Bij de projectmatige aanpak van de verkoop of verjaring van groenstroken is verzuimd direct daarna de situatie planologisch in een te wijzigen bestemmingsplan te regelen. Dat wordt nu gerepareerd, opdat de eigenaren de verkochte en verjaarde percelen als tuin- of woonbestemming met (beperkte) bouwmogelijkheden mogen gebruiken. Per perceel is hierbij afgewogen of de bestemming Tuin of Wonen planologisch aanvaardbaar is. Op basis van die afweging is de bestemming toegekend zoals opgenomen in voorliggend vast te stellen bestemmingsplan.

1.3 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk en mogelijk en past binnen het Wijkontwikkelingsplan Zuidwijken.
De verkochte en verjaarde groenstroken maken geen onderdeel uit van de belangrijke groenstructuur in de wijk. Hierbij past het overdragen van de groenstroken aan bewoners goed binnen de gedachte van het Wijkontwikkelingsplan, waarbij het aanwezige groen en de betrokkenheid van de bewoners als belangrijk onderdeel worden gezien. Ten slotte wordt de feitelijke situatie in het bestemmingsplan stedenbouwkundig, passend binnen de structuur van de wijk, planologisch juridisch goed geregeld en kunnen de verkochte en verjaarde groenstroken door de eigenaren rechtmatig worden gebruikt.

1.4 Het plan past binnen de doelstelling van het aanwezige bestemmingsplan Zuidwijken.
In het bestemmingsplan Zuidwijken (het zogenaamde moederplan) wordt het onderscheid in de bestemmingen tuin en wonen toegepast. In dit plan wordt de afweging voor de toedeling van welke bestemming op welke plek op dezelfde manier toegepast.

Kanttekeningen

1.1 Het ontwerpbestemmingsplan bevat alleen de Zuidwijken.
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan bevat alleen de wijk Zuidwijken die als pilot als eerste is opgepakt. Voor de overige wijken wordt momenteel ook de mogelijkheid geboden voor koop van snippergroen. Voor de komende wijken/ plekken wordt het bestemmingsplan (of in de toekomst het omgevingsplan) vanaf 2022 opgepakt. Reden hiervoor is dat eerst verkoop e.d. moeten plaatsvinden, voordat het geregeld kan worden.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na het raadsbesluit wordt het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens die periode kan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.

Dit collegebesluit wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van Het Contact, het Gemeenteblad (via www.overheid.nl), in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Financiën

De kosten van dit bestemmingsplan zijn voor rekening van de gemeente. Hiervoor zijn in de begroting (kostenplaats 6310202; € 15.000,00 maximaal) middelen voor opgenomen. Uit de opbrengsten van de verkochte groenstroken worden de kosten van deze procedure betaald.

Bijlagen

1. Toelichting bestemmingsplan Snippergroen Zuidwijken
2. Regels bestemmingsplan Snippergroen Zuidwijken
3. Plankaart 1 bestemmingsplan Snippergroen Zuidwijken
4. Plankaart 2 bestemmingsplan Snippergroen Zuidwijken
5. Plankaart 3 bestemmingsplan Snippergroen Zuidwijken
6. Plankaart 4 bestemmingsplan Snippergroen Zuidwijken
7. Plankaart 5 bestemmingsplan Snippergroen Zuidwijken

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0008

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 januari 2021 met nummer 164058


gelet op de artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

 


b e s l u i t :

1. het bestemmingsplan: “Snippergroen Zuidwijken” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp0903Snippergroen-vs01).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 22 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 22-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer